Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 5

5:1 וַתְּהִ֨יוַתְּהִיותהי צַעֲקַ֥תצַעֲקַתצעקת הָעָ֛םהָעָםהעם וּנְשֵׁיהֶ֖םוּנְשֵׁיהֶםונשיהם גְּדוֹלָ֑הגְּדוֹלָהגדולה אֶלאֶלאל־־־אֲחֵיהֶ֖םאֲחֵיהֶםאחיהם הַיְּהוּדִֽיםהַיְּהוּדִיםהיהודים׃׃׃ 5:2 וְיֵשׁ֙וְיֵשׁויש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֹמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים בָּנֵ֥ינוּבָּנֵינוּבנינו וּבְנֹתֵ֖ינוּוּבְנֹתֵינוּובנתינו אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְנִקְחָ֥הוְנִקְחָהונקחה דָגָ֖ןדָגָןדגן וְנֹאכְלָ֥הוְנֹאכְלָהונאכלה וְנִחְיֶֽהוְנִחְיֶהונחיה׃׃׃ 5:3 וְיֵשׁ֙וְיֵשׁויש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֹמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים שְׂדֹתֵ֛ינוּשְׂדֹתֵינוּשדתינו וּכְרָמֵ֥ינוּוּכְרָמֵינוּוכרמינו וּבָתֵּ֖ינוּוּבָתֵּינוּובתינו אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו עֹרְבִ֑יםעֹרְבִיםערבים וְנִקְחָ֥הוְנִקְחָהונקחה דָגָ֖ןדָגָןדגן בָּרָעָֽבבָּרָעָבברעב׃׃׃ 5:4 וְיֵשׁ֙וְיֵשׁויש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֹמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים לָוִ֥ינוּלָוִינוּלוינו כֶ֖סֶףכֶסֶףכסף לְמִדַּ֣תלְמִדַּתלמדת הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׂדֹתֵ֖ינוּשְׂדֹתֵינוּשדתינו וּכְרָמֵֽינוּוּכְרָמֵינוּוכרמינו׃׃׃ 5:5 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה כִּבְשַׂ֤רכִּבְשַׂרכבשר אַחֵ֙ינוּ֙אַחֵינוּאחינו בְּשָׂרֵ֔נוּבְּשָׂרֵנוּבשרנו כִּבְנֵיהֶ֖םכִּבְנֵיהֶםכבניהם בָּנֵ֑ינוּבָּנֵינוּבנינו וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו כֹ֠בְשִׁיםכֹבְשִׁיםכבשים אֶתאֶתאת־־־בָּנֵ֨ינוּבָּנֵינוּבנינו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֵ֜ינוּבְּנֹתֵינוּבנתינו לַעֲבָדִ֗יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְיֵ֨שׁוְיֵשׁויש מִבְּנֹתֵ֤ינוּמִבְּנֹתֵינוּמבנתינו נִכְבָּשׁוֹת֙נִכְבָּשׁוֹתנכבשות וְאֵ֣יןוְאֵיןואין לְאֵ֣ללְאֵללאל יָדֵ֔נוּיָדֵנוּידנו וּשְׂדֹתֵ֥ינוּוּשְׂדֹתֵינוּושדתינו וּכְרָמֵ֖ינוּוּכְרָמֵינוּוכרמינו לַאֲחֵרִֽיםלַאֲחֵרִיםלאחרים׃׃׃ 5:6 וַיִּ֥חַרוַיִּחַרויחר לִ֖ילִילי מְאֹ֑דמְאֹדמאד כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי אֶתאֶתאת־־־זַֽעֲקָתָ֔םזַעֲקָתָםזעקתם וְאֵ֖תוְאֵתואת הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 5:7 וַיִּמָּלֵ֨ךְוַיִּמָּלֵךְוימלך לִבִּ֜ילִבִּילבי עָלַ֗יעָלַיעלי וָאָרִ֙יבָה֙וָאָרִיבָהואריבה אֶתאֶתאת־־־הַחֹרִ֣יםהַחֹרִיםהחרים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסְּגָנִ֔יםהַסְּגָנִיםהסגנים וָאֹמְרָ֣הוָאֹמְרָהואמרה לָהֶ֔םלָהֶםלהם מַשָּׁ֥אמַשָּׁאמשא אִישׁאִישׁאיש־־־בְּאָחִ֖יובְּאָחִיובאחיו אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם [נשאים כ][נשאים כ][נשאים כ] (נֹשִׁ֑ים ק)(נֹשִׁים ק)(נשים ק) וָאֶתֵּ֥ןוָאֶתֵּןואתן עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם קְהִלָּ֥הקְהִלָּהקהלה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ 5:8 וָאֹמְרָ֣הוָאֹמְרָהואמרה לָהֶ֗םלָהֶםלהם אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו קָ֠נִינוּקָנִינוּקנינו אֶתאֶתאת־־־אַחֵ֨ינוּאַחֵינוּאחינו הַיְּהוּדִ֜יםהַיְּהוּדִיםהיהודים הַנִּמְכָּרִ֤יםהַנִּמְכָּרִיםהנמכרים לַגּוֹיִם֙לַגּוֹיִםלגוים כְּדֵ֣יכְּדֵיכדי בָ֔נוּבָנוּבנו וְגַםוְגַםוגם־־־אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם תִּמְכְּר֥וּתִּמְכְּרוּתמכרו אֶתאֶתאת־־־אֲחֵיכֶ֖םאֲחֵיכֶםאחיכם וְנִמְכְּרוּוְנִמְכְּרוּונמכרו־־־לָ֑נוּלָנוּלנו וַֽיַּחֲרִ֔ישׁוּוַיַּחֲרִישׁוּויחרישו וְלֹ֥אוְלֹאולא מָצְא֖וּמָצְאוּמצאו דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ ססס 5:9 [וַיֹּאמֶר כ][וַיֹּאמֶר כ][ויאמר כ] (וָאוֹמַ֕ר ק)(וָאוֹמַר ק)(ואומר ק) לֹאלֹאלא־־־ט֥וֹבטוֹבטוב הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם עֹשִׂ֑יםעֹשִׂיםעשים הֲל֞וֹאהֲלוֹאהלוא בְּיִרְאַ֤תבְּיִרְאַתביראת אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו תֵּלֵ֔כוּתֵּלֵכוּתלכו מֵחֶרְפַּ֖תמֵחֶרְפַּתמחרפת הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים אוֹיְבֵֽינוּאוֹיְבֵינוּאויבינו׃׃׃ 5:10 וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִי֙אֲנִיאני אַחַ֣יאַחַיאחי וּנְעָרַ֔יוּנְעָרַיונערי נֹשִׁ֥יםנֹשִׁיםנשים בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְדָגָ֑ןוְדָגָןודגן נַֽעַזְבָהנַעַזְבָהנעזבה־־־נָּ֖אנָּאנא אֶתאֶתאת־־־הַמַּשָּׁ֥אהַמַּשָּׁאהמשא הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:11 הָשִׁיבוּ֩הָשִׁיבוּהשיבו נָ֨אנָאנא לָהֶ֜םלָהֶםלהם כְּהַיּ֗וֹםכְּהַיּוֹםכהיום שְׂדֹתֵיהֶ֛םשְׂדֹתֵיהֶםשדתיהם כַּרְמֵיהֶ֥םכַּרְמֵיהֶםכרמיהם זֵיתֵיהֶ֖םזֵיתֵיהֶםזיתיהם וּבָתֵּיהֶ֑םוּבָתֵּיהֶםובתיהם וּמְאַ֨תוּמְאַתומאת הַכֶּ֤סֶףהַכֶּסֶףהכסף וְהַדָּגָן֙וְהַדָּגָןוהדגן הַתִּיר֣וֹשׁהַתִּירוֹשׁהתירוש וְהַיִּצְהָ֔רוְהַיִּצְהָרוהיצהר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם נֹשִׁ֥יםנֹשִׁיםנשים בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 5:12 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו נָשִׁ֗יבנָשִׁיבנשיב וּמֵהֶם֙וּמֵהֶםומהם לֹ֣אלֹאלא נְבַקֵּ֔שׁנְבַקֵּשׁנבקש כֵּ֣ןכֵּןכן נַעֲשֶׂ֔הנַעֲשֶׂהנעשה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר אַתָּ֣האַתָּהאתה אוֹמֵ֑ראוֹמֵראומר וָאֶקְרָא֙וָאֶקְרָאואקרא אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וָֽאַשְׁבִּיעֵ֔םוָאַשְׁבִּיעֵםואשביעם לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:13 גַּםגַּםגם־־־חָצְנִ֣יחָצְנִיחצני נָעַ֗רְתִּינָעַרְתִּינערתי וָֽאֹמְרָ֡הוָאֹמְרָהואמרה כָּ֣כָהכָּכָהככה יְנַעֵ֪ריְנַעֵרינער הָֽאֱלֹהִ֟יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאִישׁ֩הָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָקִ֜יםיָקִיםיקים אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה מִבֵּיתוֹ֙מִבֵּיתוֹמביתו וּמִ֣יגִיע֔וֹוּמִיגִיעוֹומיגיעו וְכָ֛כָהוְכָכָהוככה יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה נָע֖וּרנָעוּרנעור וָרֵ֑קוָרֵקורק וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָֽלכָלכל־־־הַקָּהָ֜להַקָּהָלהקהל אָמֵ֗ןאָמֵןאמן וַֽיְהַלְלוּ֙וַיְהַלְלוּויהללו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָעָ֖םהָעָםהעם כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:14 גַּ֞םגַּםגם מִיּ֣וֹםמִיּוֹםמיום ׀׀׀ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֣הצִוָּהצוה אֹתִ֗יאֹתִיאתי לִהְי֣וֹתלִהְיוֹתלהיות פֶּחָם֮פֶּחָםפחם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָה֒יְהוּדָהיהודה מִשְּׁנַ֣תמִשְּׁנַתמשנת עֶשְׂרִ֗יםעֶשְׂרִיםעשרים וְ֠עַדוְעַדועד שְׁנַ֨תשְׁנַתשנת שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁתַּ֙יִם֙וּשְׁתַּיִםושתים לְאַרְתַּחְשַׁ֣סְתְּאלְאַרְתַּחְשַׁסְתְּאלארתחשסתא הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים שְׁתֵּ֣יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵ֑העֶשְׂרֵהעשרה אֲנִ֣יאֲנִיאני וְאַחַ֔יוְאַחַיואחי לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם הַפֶּ֖חָההַפֶּחָההפחה לֹ֥אלֹאלא אָכַֽלְתִּיאָכַלְתִּיאכלתי׃׃׃ 5:15 וְהַפַּחוֹת֩וְהַפַּחוֹתוהפחות הָרִאשֹׁנִ֨יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְפָנַ֜ילְפָנַילפני הִכְבִּ֣ידוּהִכְבִּידוּהכבידו עַלעַלעל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם וַיִּקְח֨וּוַיִּקְחוּויקחו מֵהֶ֜םמֵהֶםמהם בְּלֶ֤חֶםבְּלֶחֶםבלחם וָיַ֙יִן֙וָיַיִןויין אַחַר֙אַחַראחר כֶּֽסֶףכֶּסֶףכסף־־־שְׁקָלִ֣יםשְׁקָלִיםשקלים אַרְבָּעִ֔יםאַרְבָּעִיםארבעים גַּ֥םגַּםגם נַעֲרֵיהֶ֖םנַעֲרֵיהֶםנעריהם שָׁלְט֣וּשָׁלְטוּשלטו עַלעַלעל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני לֹאלֹאלא־־־עָשִׂ֣יתִיעָשִׂיתִיעשיתי כֵ֔ןכֵןכן מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני יִרְאַ֥תיִרְאַתיראת אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 5:16 וְ֠גַםוְגַםוגם בִּמְלֶ֜אכֶתבִּמְלֶאכֶתבמלאכת הַחוֹמָ֤ההַחוֹמָההחומה הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת הֶחֱזַ֔קְתִּיהֶחֱזַקְתִּיהחזקתי וְשָׂדֶ֖הוְשָׂדֶהושדה לֹ֣אלֹאלא קָנִ֑ינוּקָנִינוּקנינו וְכָלוְכָלוכל־־־נְעָרַ֔ינְעָרַינערי קְבוּצִ֥יםקְבוּצִיםקבוצים שָׁ֖םשָׁםשם עַלעַלעל־־־הַמְּלָאכָֽההַמְּלָאכָההמלאכה׃׃׃ 5:17 וְהַיְּהוּדִ֨יםוְהַיְּהוּדִיםוהיהודים וְהַסְּגָנִ֜יםוְהַסְּגָנִיםוהסגנים מֵאָ֧המֵאָהמאה וַחֲמִשִּׁ֣יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים אִ֗ישׁאִישׁאיש וְהַבָּאִ֥יםוְהַבָּאִיםוהבאים אֵלֵ֛ינוּאֵלֵינוּאלינו מִןמִןמן־־־הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־סְבִיבֹתֵ֖ינוּסְבִיבֹתֵינוּסביבתינו עַלעַלעל־־־שֻׁלְחָנִֽישֻׁלְחָנִישלחני׃׃׃ 5:18 וַאֲשֶׁר֩וַאֲשֶׁרואשר הָיָ֨ההָיָההיה נַעֲשֶׂ֜הנַעֲשֶׂהנעשה לְי֣וֹםלְיוֹםליום אֶחָ֗דאֶחָדאחד שׁ֣וֹרשׁוֹרשור אֶחָ֞דאֶחָדאחד צֹ֠אןצֹאןצאן שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־בְּרֻר֤וֹתבְּרֻרוֹתבררות וְצִפֳּרִים֙וְצִפֳּרִיםוצפרים נַֽעֲשׂוּנַעֲשׂוּנעשו־־־לִ֔ילִילי וּבֵ֨יןוּבֵיןובין עֲשֶׂ֧רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת יָמִ֛יםיָמִיםימים בְּכָלבְּכָלבכל־־־יַ֖יִןיַיִןיין לְהַרְבֵּ֑הלְהַרְבֵּהלהרבה וְעִםוְעִםועם־־־זֶ֗הזֶהזה לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם הַפֶּחָה֙הַפֶּחָההפחה לֹ֣אלֹאלא בִקַּ֔שְׁתִּיבִקַּשְׁתִּיבקשתי כִּֽיכִּיכי־־־כָֽבְדָ֥הכָבְדָהכבדה הָעֲבֹדָ֖ההָעֲבֹדָההעבדה עַלעַלעל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:19 זָכְרָהזָכְרָהזכרה־־־לִּ֥ילִּילי אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי לְטוֹבָ֑הלְטוֹבָהלטובה כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי עַלעַלעל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain