Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 7

7:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר נִבְנְתָה֙נִבְנְתָהנבנתה הַחוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה וָאַעֲמִ֖ידוָאַעֲמִידואעמיד הַדְּלָת֑וֹתהַדְּלָתוֹתהדלתות וַיִּפָּֽקְד֛וּוַיִּפָּקְדוּויפקדו הַשּׁוֹעֲרִ֥יםהַשּׁוֹעֲרִיםהשוערים וְהַמְשֹׁרְרִ֖יםוְהַמְשֹׁרְרִיםוהמשררים וְהַלְוִיִּֽםוְהַלְוִיִּםוהלוים׃׃׃ 7:2 וָאֲצַוֶּ֞הוָאֲצַוֶּהואצוה אֶתאֶתאת־־־חֲנָ֣נִיחֲנָנִיחנני אָחִ֗יאָחִיאחי וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲנַנְיָ֛החֲנַנְיָהחנניה שַׂ֥רשַׂרשר הַבִּירָ֖ההַבִּירָההבירה עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם כִּיכִּיכי־־־הוּא֙הוּאהוא כְּאִ֣ישׁכְּאִישׁכאיש אֱמֶ֔תאֱמֶתאמת וְיָרֵ֥אוְיָרֵאוירא אֶתאֶתאת־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מֵרַבִּֽיםמֵרַבִּיםמרבים׃׃׃ 7:3 [וַיֹּאמֶר כ][וַיֹּאמֶר כ][ויאמר כ] (וָאֹמַ֣ר ק)(וָאֹמַר ק)(ואמר ק) לָהֶ֗םלָהֶםלהם לֹ֣אלֹאלא יִפָּֽתְח֞וּיִפָּתְחוּיפתחו שַׁעֲרֵ֤ישַׁעֲרֵישערי יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם עַדעַדעד־־־חֹ֣םחֹםחם הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וְעַ֨דוְעַדועד הֵ֥םהֵםהם עֹמְדִ֛יםעֹמְדִיםעמדים יָגִ֥יפוּיָגִיפוּיגיפו הַדְּלָת֖וֹתהַדְּלָתוֹתהדלתות וֶאֱחֹ֑זוּוֶאֱחֹזוּואחזו וְהַעֲמֵ֗ידוְהַעֲמֵידוהעמיד מִשְׁמְרוֹת֙מִשְׁמְרוֹתמשמרות יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם אִ֚ישׁאִישׁאיש בְּמִשְׁמָר֔וֹבְּמִשְׁמָרוֹבמשמרו וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 7:4 וְהָעִ֞ירוְהָעִירוהעיר רַחֲבַ֤תרַחֲבַתרחבת יָדַ֙יִם֙יָדַיִםידים וּגְדוֹלָ֔הוּגְדוֹלָהוגדולה וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם מְעַ֖טמְעַטמעט בְּתוֹכָ֑הּבְּתוֹכָהּבתוכה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין בָּתִּ֖יםבָּתִּיםבתים בְּנוּיִֽםבְּנוּיִםבנוים׃׃׃ 7:5 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן אֱלֹהַי֙אֱלֹהַיאלהי אֶלאֶלאל־־־לִבִּ֔ילִבִּילבי וָאֶקְבְּצָ֞הוָאֶקְבְּצָהואקבצה אֶתאֶתאת־־־הַחֹרִ֧יםהַחֹרִיםהחרים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסְּגָנִ֛יםהַסְּגָנִיםהסגנים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לְהִתְיַחֵ֑שׂלְהִתְיַחֵשׂלהתיחש וָֽאֶמְצָ֗אוָאֶמְצָאואמצא סֵ֤פֶרסֵפֶרספר הַיַּ֙חַשׂ֙הַיַּחַשׂהיחש הָעוֹלִ֣יםהָעוֹלִיםהעולים בָּרִאשׁוֹנָ֔הבָּרִאשׁוֹנָהבראשונה וָאֶמְצָ֖אוָאֶמְצָאואמצא כָּת֥וּבכָּתוּבכתוב בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ פפפ
7:6 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַמְּדִינָ֗ההַמְּדִינָההמדינה הָעֹלִים֙הָעֹלִיםהעלים מִשְּׁבִ֣ימִשְּׁבִימשבי הַגּוֹלָ֔ההַגּוֹלָההגולה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶגְלָ֔ההֶגְלָההגלה נְבוּכַדְנֶצַּ֖רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל וַיָּשׁ֧וּבוּוַיָּשׁוּבוּוישובו לִֽירוּשָׁלִַ֛םלִירוּשָׁלִַםלירושלם וְלִיהוּדָ֖הוְלִיהוּדָהוליהודה אִ֥ישׁאִישׁאיש לְעִירֽוֹלְעִירוֹלעירו׃׃׃ 7:7 הַבָּאִ֣יםהַבָּאִיםהבאים עִםעִםעם־־־זְרֻבָּבֶ֗לזְרֻבָּבֶלזרבבל יֵשׁ֡וּעַיֵשׁוּעַישוע נְחֶמְיָ֡הנְחֶמְיָהנחמיה עֲ֠זַרְיָהעֲזַרְיָהעזריה רַֽעַמְיָ֨הרַעַמְיָהרעמיה נַחֲמָ֜נִינַחֲמָנִינחמני מָרְדֳּכַ֥ימָרְדֳּכַימרדכי בִּלְשָׁ֛ןבִּלְשָׁןבלשן מִסְפֶּ֥רֶתמִסְפֶּרֶתמספרת בִּגְוַ֖יבִּגְוַיבגוי נְח֣וּםנְחוּםנחום בַּעֲנָ֑הבַּעֲנָהבענה מִסְפַּ֕רמִסְפַּרמספר אַנְשֵׁ֖יאַנְשֵׁיאנשי עַ֥םעַםעם יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 7:8 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני פַרְעֹ֔שׁפַרְעֹשׁפרעש אַלְפַּ֕יִםאַלְפַּיִםאלפים מֵאָ֖המֵאָהמאה וְשִׁבְעִ֥יםוְשִׁבְעִיםושבעים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 7:9 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שְׁפַטְיָ֔השְׁפַטְיָהשפטיה שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 7:10 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָרַ֔חאָרַחארח שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 7:11 בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־פַחַ֥תפַחַתפחת מוֹאָ֛במוֹאָבמואב לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יֵשׁ֖וּעַיֵשׁוּעַישוע וְיוֹאָ֑בוְיוֹאָבויואב אַלְפַּ֕יִםאַלְפַּיִםאלפים וּשְׁמֹנֶ֥הוּשְׁמֹנֶהושמנה מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שְׁמֹנָ֥השְׁמֹנָהשמנה עָשָֽׂרעָשָׂרעשר׃׃׃ ססס 7:12 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עֵילָ֔םעֵילָםעילם אֶ֕לֶףאֶלֶףאלף מָאתַ֖יִםמָאתַיִםמאתים חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים וְאַרְבָּעָֽהוְאַרְבָּעָהוארבעה׃׃׃ ססס 7:13 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני זַתּ֔וּאזַתּוּאזתוא שְׁמֹנֶ֥השְׁמֹנֶהשמנה מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וַחֲמִשָּֽׁהוַחֲמִשָּׁהוחמשה׃׃׃ ססס 7:14 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני זַכָּ֔יזַכָּיזכי שְׁבַ֥עשְׁבַעשבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וְשִׁשִּֽׁיםוְשִׁשִּׁיםוששים׃׃׃ ססס 7:15 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנּ֔וּיבִנּוּיבנוי שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ ססס 7:16 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בֵבָ֔יבֵבָיבבי שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ ססס 7:17 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַזְגָּ֔דעַזְגָּדעזגד אַלְפַּ֕יִםאַלְפַּיִםאלפים שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 7:18 בְּנֵי֙בְּנֵיבני אֲדֹ֣נִיקָ֔םאֲדֹנִיקָםאדניקם שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים וְשִׁבְעָֽהוְשִׁבְעָהושבעה׃׃׃ ססס 7:19 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִגְוָ֔יבִגְוָיבגוי אַלְפַּ֖יִםאַלְפַּיִםאלפים שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים וְשִׁבְעָֽהוְשִׁבְעָהושבעה׃׃׃ ססס 7:20 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עָדִ֔יןעָדִיןעדין שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים וַחֲמִשָּֽׁהוַחֲמִשָּׁהוחמשה׃׃׃ ססס 7:21 בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־אָטֵ֥ראָטֵראטר לְחִזְקִיָּ֖הלְחִזְקִיָּהלחזקיה תִּשְׁעִ֥יםתִּשְׁעִיםתשעים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ ססס 7:22 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני חָשֻׁ֔םחָשֻׁםחשם שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ ססס 7:23 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בֵצָ֔יבֵצָיבצי שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַרְבָּעָֽהוְאַרְבָּעָהוארבעה׃׃׃ ססס 7:24 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני חָרִ֔יףחָרִיףחריף מֵאָ֖המֵאָהמאה שְׁנֵ֥יםשְׁנֵיםשנים עָשָֽׂרעָשָׂרעשר׃׃׃ ססס 7:25 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני גִבְע֖וֹןגִבְעוֹןגבעון תִּשְׁעִ֥יםתִּשְׁעִיםתשעים וַחֲמִשָּֽׁהוַחֲמִשָּׁהוחמשה׃׃׃ ססס 7:26 אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי בֵֽיתבֵיתבית־־־לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וּנְטֹפָ֔הוּנְטֹפָהונטפה מֵאָ֖המֵאָהמאה שְׁמֹנִ֥יםשְׁמֹנִיםשמנים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ ססס 7:27 אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי עֲנָת֔וֹתעֲנָתוֹתענתות מֵאָ֖המֵאָהמאה עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ ססס 7:28 אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי בֵיתבֵיתבית־־־עַזְמָ֖וֶתעַזְמָוֶתעזמות אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 7:29 אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי קִרְיַ֤תקִרְיַתקרית יְעָרִים֙יְעָרִיםיערים כְּפִירָ֣הכְּפִירָהכפירה וּבְאֵר֔וֹתוּבְאֵרוֹתובארות שְׁבַ֥עשְׁבַעשבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁלֹשָֽׁהוּשְׁלֹשָׁהושלשה׃׃׃ ססס 7:30 אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הָֽרָמָה֙הָרָמָההרמה וָגָ֔בַעוָגָבַעוגבע שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאֶחָֽדוְאֶחָדואחד׃׃׃ ססס 7:31 אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי מִכְמָ֔סמִכְמָסמכמס מֵאָ֖המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 7:32 אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי בֵֽיתבֵיתבית־־־אֵל֙אֵלאל וְהָעָ֔יוְהָעָיוהעי מֵאָ֖המֵאָהמאה עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁלֹשָֽׁהוּשְׁלֹשָׁהושלשה׃׃׃ ססס 7:33 אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי נְב֛וֹנְבוֹנבו אַחֵ֖ראַחֵראחר חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 7:34 בְּנֵי֙בְּנֵיבני עֵילָ֣םעֵילָםעילם אַחֵ֔ראַחֵראחר אֶ֕לֶףאֶלֶףאלף מָאתַ֖יִםמָאתַיִםמאתים חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים וְאַרְבָּעָֽהוְאַרְבָּעָהוארבעה׃׃׃ ססס 7:35 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני חָרִ֔םחָרִםחרם שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וְעֶשְׂרִֽיםוְעֶשְׂרִיםועשרים׃׃׃ ססס 7:36 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְרֵח֔וֹיְרֵחוֹירחו שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וַחֲמִשָּֽׁהוַחֲמִשָּׁהוחמשה׃׃׃ ססס 7:37 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־לֹד֙לֹדלד חָדִ֣ידחָדִידחדיד וְאוֹנ֔וֹוְאוֹנוֹואונו שְׁבַ֥עשְׁבַעשבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וְאֶחָֽדוְאֶחָדואחד׃׃׃ ססס 7:38 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני סְנָאָ֔הסְנָאָהסנאה שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים תְּשַׁ֥עתְּשַׁעתשע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וּשְׁלֹשִֽׁיםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים׃׃׃ פפפ
7:43 הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יֵשׁ֧וּעַיֵשׁוּעַישוע לְקַדְמִיאֵ֛ללְקַדְמִיאֵללקדמיאל לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני לְהוֹדְוָ֖הלְהוֹדְוָהלהודוה שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים וְאַרְבָּעָֽהוְאַרְבָּעָהוארבעה׃׃׃ ססס 7:44 הַֽמְשֹׁרְרִ֑יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָסָ֔ףאָסָףאסף מֵאָ֖המֵאָהמאה אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ ססס 7:45 הַשֹּֽׁעֲרִ֗יםהַשֹּׁעֲרִיםהשערים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־שַׁלּ֤וּםשַׁלּוּםשלום בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־אָטֵר֙אָטֵראטר בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־טַלְמֹ֣ןטַלְמֹןטלמן בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַקּ֔וּבעַקּוּבעקוב בְּנֵ֥יבְּנֵיבני חֲטִיטָ֖אחֲטִיטָאחטיטא בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שֹׁבָ֑ישֹׁבָישבי מֵאָ֖המֵאָהמאה שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ ססס 7:46 הַנְּתִינִ֑יםהַנְּתִינִיםהנתינים בְּנֵיבְּנֵיבני־־־צִחָ֥אצִחָאצחא בְנֵיבְנֵיבני־־־חֲשֻׂפָ֖אחֲשֻׂפָאחשפא בְּנֵ֥יבְּנֵיבני טַבָּעֽוֹתטַבָּעוֹתטבעות׃׃׃ 7:47 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־קֵירֹ֥סקֵירֹסקירס בְּנֵיבְּנֵיבני־־־סִיעָ֖אסִיעָאסיעא בְּנֵ֥יבְּנֵיבני פָדֽוֹןפָדוֹןפדון׃׃׃ 7:48 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־לְבָנָ֥הלְבָנָהלבנה בְנֵיבְנֵיבני־־־חֲגָבָ֖החֲגָבָהחגבה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שַׁלְמָֽישַׁלְמָישלמי׃׃׃ 7:49 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חָנָ֥ןחָנָןחנן בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גִדֵּ֖לגִדֵּלגדל בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גָֽחַרגָחַרגחר׃׃׃ 7:50 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאָיָ֥הרְאָיָהראיה בְנֵיבְנֵיבני־־־רְצִ֖יןרְצִיןרצין בְּנֵ֥יבְּנֵיבני נְקוֹדָֽאנְקוֹדָאנקודא׃׃׃ 7:51 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גַזָּ֥םגַזָּםגזם בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עֻזָּ֖אעֻזָּאעזא בְּנֵ֥יבְּנֵיבני פָסֵֽחַפָסֵחַפסח׃׃׃ 7:52 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־בֵסַ֥יבֵסַיבסי בְּנֵיבְּנֵיבני־־־מְעוּנִ֖יםמְעוּנִיםמעונים בְּנֵ֥יבְּנֵיבני [נְפוּשְׁסִים כ][נְפוּשְׁסִים כ][נפושסים כ] (נְפִֽישְׁסִֽים ק)(נְפִישְׁסִים ק)(נפישסים ק)׃׃׃ 7:53 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־בַקְבּ֥וּקבַקְבּוּקבקבוק בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־חֲקוּפָ֖אחֲקוּפָאחקופא בְּנֵ֥יבְּנֵיבני חַרְחֽוּרחַרְחוּרחרחור׃׃׃ 7:54 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־בַצְלִ֥יתבַצְלִיתבצלית בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־מְחִידָ֖אמְחִידָאמחידא בְּנֵ֥יבְּנֵיבני חַרְשָֽׁאחַרְשָׁאחרשא׃׃׃ 7:55 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־בַרְק֥וֹסבַרְקוֹסברקוס בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־סִֽיסְרָ֖אסִיסְרָאסיסרא בְּנֵיבְּנֵיבני־־־תָֽמַחתָמַחתמח׃׃׃ 7:56 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני נְצִ֖יחַנְצִיחַנציח בְּנֵ֥יבְּנֵיבני חֲטִיפָֽאחֲטִיפָאחטיפא׃׃׃ 7:57 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה בְּנֵיבְּנֵיבני־־־סוֹטַ֥יסוֹטַיסוטי בְּנֵיבְּנֵיבני־־־סוֹפֶ֖רֶתסוֹפֶרֶתסופרת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני פְרִידָֽאפְרִידָאפרידא׃׃׃ 7:58 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יַעְלָ֥איַעְלָאיעלא בְנֵיבְנֵיבני־־־דַרְק֖וֹןדַרְקוֹןדרקון בְּנֵ֥יבְּנֵיבני גִדֵּֽלגִדֵּלגדל׃׃׃ 7:59 בְּנֵ֧יבְּנֵיבני שְׁפַטְיָ֣השְׁפַטְיָהשפטיה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־חַטִּ֗ילחַטִּילחטיל בְּנֵ֛יבְּנֵיבני פֹּכֶ֥רֶתפֹּכֶרֶתפכרת הַצְּבָיִ֖יםהַצְּבָיִיםהצביים בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָמֽוֹןאָמוֹןאמון׃׃׃ 7:60 כָּלכָּלכל־־־הַ֨נְּתִינִ֔יםהַנְּתִינִיםהנתינים וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות תִּשְׁעִ֥יםתִּשְׁעִיםתשעים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ פפפ
7:61 וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה הָֽעוֹלִים֙הָעוֹלִיםהעולים מִתֵּ֥למִתֵּלמתל מֶ֙לַח֙מֶלַחמלח תֵּ֣לתֵּלתל חַרְשָׁ֔אחַרְשָׁאחרשא כְּר֥וּבכְּרוּבכרוב אַדּ֖וֹןאַדּוֹןאדון וְאִמֵּ֑רוְאִמֵּרואמר וְלֹ֣אוְלֹאולא יָכְל֗וּיָכְלוּיכלו לְהַגִּ֤ידלְהַגִּידלהגיד בֵּיתבֵּיתבית־־־אֲבוֹתָם֙אֲבוֹתָםאבותם וְזַרְעָ֔םוְזַרְעָםוזרעם אִ֥םאִםאם מִיִּשְׂרָאֵ֖למִיִּשְׂרָאֵלמישראל הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 7:62 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־דְלָיָ֥הדְלָיָהדליה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־טוֹבִיָּ֖הטוֹבִיָּהטוביה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני נְקוֹדָ֑אנְקוֹדָאנקודא שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וְאַרְבָּעִ֥יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 7:63 וּמִןוּמִןומן־־־הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים בְּנֵ֥יבְּנֵיבני חֳבַיָּ֖החֳבַיָּהחביה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַקּ֑וֹץהַקּוֹץהקוץ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בַרְזִלַּ֗יבַרְזִלַּיברזלי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לָ֠קַחלָקַחלקח מִבְּנ֞וֹתמִבְּנוֹתמבנות בַּרְזִלַּ֤יבַּרְזִלַּיברזלי הַגִּלְעָדִי֙הַגִּלְעָדִיהגלעדי אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה וַיִּקָּרֵ֖אוַיִּקָּרֵאויקרא עַלעַלעל־־־שְׁמָֽםשְׁמָםשמם׃׃׃ 7:64 אֵ֗לֶּהאֵלֶּהאלה בִּקְשׁ֧וּבִּקְשׁוּבקשו כְתָבָ֛םכְתָבָםכתבם הַמִּתְיַחְשִׂ֖יםהַמִּתְיַחְשִׂיםהמתיחשים וְלֹ֣אוְלֹאולא נִמְצָ֑אנִמְצָאנמצא וַיְגֹֽאֲל֖וּוַיְגֹאֲלוּויגאלו מִןמִןמן־־־הַכְּהֻנָּֽההַכְּהֻנָּההכהנה׃׃׃ 7:65 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַתִּרְשָׁ֙תָא֙הַתִּרְשָׁתָאהתרשתא לָהֶ֔םלָהֶםלהם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יֹאכְל֖וּיֹאכְלוּיאכלו מִקֹּ֣דֶשׁמִקֹּדֶשׁמקדש הַקֳּדָשִׁ֑יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים עַ֛דעַדעד עֲמֹ֥דעֲמֹדעמד הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן לְאוּרִ֥יםלְאוּרִיםלאורים וְתוּמִּֽיםוְתוּמִּיםותומים׃׃׃ 7:66 כָּלכָּלכל־־־הַקָּהָ֖להַקָּהָלהקהל כְּאֶחָ֑דכְּאֶחָדכאחד אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע רִבּ֔וֹארִבּוֹארבוא אַלְפַּ֖יִםאַלְפַּיִםאלפים שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות וְשִׁשִּֽׁיםוְשִׁשִּׁיםוששים׃׃׃ 7:67 מִ֠לְּבַדמִלְּבַדמלבד עַבְדֵיהֶ֤םעַבְדֵיהֶםעבדיהם וְאַמְהֹֽתֵיהֶם֙וְאַמְהֹתֵיהֶםואמהתיהם אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְשִׁבְעָ֑הוְשִׁבְעָהושבעה וְלָהֶ֗םוְלָהֶםולהם מְשֹֽׁרֲרִים֙מְשֹׁרֲרִיםמשררים וּמְשֹׁ֣רֲר֔וֹתוּמְשֹׁרֲרוֹתומשררות מָאתַ֖יִםמָאתַיִםמאתים וְאַרְבָּעִ֥יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים וַחֲמִשָּֽׁהוַחֲמִשָּׁהוחמשה׃׃׃ ססס 7:68 גְּמַלִּ֕יםגְּמַלִּיםגמלים אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וַחֲמִשָּׁ֑הוַחֲמִשָּׁהוחמשה ססס חֲמֹרִ֕יםחֲמֹרִיםחמרים שֵׁ֣שֶׁתשֵׁשֶׁתששת אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים שְׁבַ֥עשְׁבַעשבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וְעֶשְׂרִֽיםוְעֶשְׂרִיםועשרים׃׃׃ 7:69 וּמִקְצָת֙וּמִקְצָתומקצת רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הָֽאָב֔וֹתהָאָבוֹתהאבות נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו לַמְּלָאכָ֑הלַמְּלָאכָהלמלאכה הַתִּרְשָׁ֜תָאהַתִּרְשָׁתָאהתרשתא נָתַ֣ןנָתַןנתן לָאוֹצָ֗רלָאוֹצָרלאוצר זָהָ֞בזָהָבזהב דַּרְכְּמֹנִ֥יםדַּרְכְּמֹנִיםדרכמנים אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף מִזְרָק֣וֹתמִזְרָקוֹתמזרקות חֲמִשִּׁ֔יםחֲמִשִּׁיםחמשים כָּתְנוֹת֙כָּתְנוֹתכתנות כֹּֽהֲנִ֔יםכֹּהֲנִיםכהנים שְׁלֹשִׁ֖יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וַחֲמֵ֥שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 7:70 וּמֵֽרָאשֵׁ֣יוּמֵרָאשֵׁיומראשי הָֽאָב֗וֹתהָאָבוֹתהאבות נָֽתְנוּ֙נָתְנוּנתנו לְאוֹצַ֣רלְאוֹצַרלאוצר הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה זָהָ֕בזָהָבזהב דַּרְכְּמוֹנִ֖יםדַּרְכְּמוֹנִיםדרכמונים שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי רִבּ֑וֹתרִבּוֹתרבות וְכֶ֕סֶףוְכֶסֶףוכסף מָנִ֖יםמָנִיםמנים אַלְפַּ֥יִםאַלְפַּיִםאלפים וּמָאתָֽיִםוּמָאתָיִםומאתים׃׃׃ 7:71 וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר נָתְנוּ֮נָתְנוּנתנו שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית הָעָם֒הָעָםהעם זָהָ֗בזָהָבזהב דַּרְכְּמוֹנִים֙דַּרְכְּמוֹנִיםדרכמונים שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי רִבּ֔וֹארִבּוֹארבוא וְכֶ֖סֶףוְכֶסֶףוכסף מָנִ֣יםמָנִיםמנים אַלְפָּ֑יִםאַלְפָּיִםאלפים וְכָתְנֹ֥תוְכָתְנֹתוכתנת כֹּֽהֲנִ֖יםכֹּהֲנִיםכהנים שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים וְשִׁבְעָֽהוְשִׁבְעָהושבעה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain