Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 8

8:1 וַיֵּאָסְפ֤וּוַיֵּאָסְפוּויאספו כָלכָלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם כְּאִ֣ישׁכְּאִישׁכאיש אֶחָ֔דאֶחָדאחד אֶלאֶלאל־־־הָ֣רְח֔וֹבהָרְחוֹבהרחוב אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שַֽׁעַרשַׁעַרשער־־־הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו לְעֶזְרָ֣אלְעֶזְרָאלעזרא הַסֹּפֵ֔רהַסֹּפֵרהספר לְהָבִ֗יאלְהָבִיאלהביא אֶתאֶתאת־־־סֵ֙פֶר֙סֵפֶרספר תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 8:2 וַיָּבִ֣יאוַיָּבִיאויביא עֶזְרָ֣אעֶזְרָאעזרא הַ֠כֹּהֵןהַכֹּהֵןהכהן אֶֽתאֶתאת־־־הַתּוֹרָ֞ההַתּוֹרָההתורה לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הַקָּהָל֙הַקָּהָלהקהל מֵאִ֣ישׁמֵאִישׁמאיש וְעַדוְעַדועד־־־אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה וְכֹ֖לוְכֹלוכל מֵבִ֣יןמֵבִיןמבין לִשְׁמֹ֑עַלִשְׁמֹעַלשמע בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶחָ֖דאֶחָדאחד לַחֹ֥דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשְּׁבִיעִֽיהַשְּׁבִיעִיהשביעי׃׃׃ 8:3 וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־בוֹ֩בוֹבו לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני הָרְח֜וֹבהָרְחוֹבהרחוב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שַֽׁעַרשַׁעַרשער־־־הַמַּ֗יִםהַמַּיִםהמים מִןמִןמן־־־הָאוֹר֙הָאוֹרהאור עַדעַדעד־־־מַחֲצִ֣יתמַחֲצִיתמחצית הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום נֶ֛גֶדנֶגֶדנגד הָאֲנָשִׁ֥יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְהַנָּשִׁ֖יםוְהַנָּשִׁיםוהנשים וְהַמְּבִינִ֑יםוְהַמְּבִינִיםוהמבינים וְאָזְנֵ֥יוְאָזְנֵיואזני כָלכָלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־סֵ֥פֶרסֵפֶרספר הַתּוֹרָֽההַתּוֹרָההתורה׃׃׃ 8:4 וַֽיַּעֲמֹ֞דוַיַּעֲמֹדויעמד עֶזְרָ֣אעֶזְרָאעזרא הַסֹּפֵ֗רהַסֹּפֵרהספר עַֽלעַלעל־־־מִגְדַּלמִגְדַּלמגדל־־־עֵץ֮עֵץעץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו לַדָּבָר֒לַדָּבָרלדבר וַיַּֽעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד אֶצְל֡וֹאֶצְלוֹאצלו מַתִּתְיָ֡המַתִּתְיָהמתתיה וְשֶׁ֡מַעוְשֶׁמַעושמע וַ֠עֲנָיָהוַעֲנָיָהועניה וְאוּרִיָּ֧הוְאוּרִיָּהואוריה וְחִלְקִיָּ֛הוְחִלְקִיָּהוחלקיה וּמַעֲשֵׂיָ֖הוּמַעֲשֵׂיָהומעשיה עַלעַלעל־־־יְמִינ֑וֹיְמִינוֹימינו וּמִשְּׂמֹאל֗וֹוּמִשְּׂמֹאלוֹומשמאלו פְּ֠דָיָהפְּדָיָהפדיה וּמִֽישָׁאֵ֧לוּמִישָׁאֵלומישאל וּמַלְכִּיָּ֛הוּמַלְכִּיָּהומלכיה וְחָשֻׁ֥םוְחָשֻׁםוחשם וְחַשְׁבַּדָּ֖נָהוְחַשְׁבַּדָּנָהוחשבדנה זְכַרְיָ֥הזְכַרְיָהזכריה מְשֻׁלָּֽםמְשֻׁלָּםמשלם׃׃׃ פפפ
8:5 וַיִּפְתַּ֨חוַיִּפְתַּחויפתח עֶזְרָ֤אעֶזְרָאעזרא הַסֵּ֙פֶר֙הַסֵּפֶרהספר לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני כָלכָלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם כִּֽיכִּיכי־־־מֵעַ֥למֵעַלמעל כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם הָיָ֑ההָיָההיה וּכְפִתְח֖וֹוּכְפִתְחוֹוכפתחו עָֽמְד֥וּעָמְדוּעמדו כָלכָלכל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 8:6 וַיְבָ֣רֶךְוַיְבָרֶךְויברך עֶזְרָ֔אעֶזְרָאעזרא אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הַגָּד֑וֹלהַגָּדוֹלהגדול וַיַּֽעֲנ֨וּוַיַּעֲנוּויענו כָלכָלכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם אָמֵ֤ןאָמֵןאמן ׀׀׀ אָמֵן֙אָמֵןאמן בְּמֹ֣עַלבְּמֹעַלבמעל יְדֵיהֶ֔םיְדֵיהֶםידיהם וַיִּקְּד֧וּוַיִּקְּדוּויקדו וַיִּשְׁתַּחֲוֻּ֛וַיִּשְׁתַּחֲוֻּוישתחו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אַפַּ֥יִםאַפַּיִםאפים אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 8:7 וְיֵשׁ֡וּעַוְיֵשׁוּעַוישוע וּבָנִ֡יוּבָנִיובני וְשֵׁרֵ֥בְיָ֣הוְשֵׁרֵבְיָהושרביה ׀׀׀ יָמִ֡יןיָמִיןימין עַקּ֡וּבעַקּוּבעקוב שַׁבְּתַ֣ישַׁבְּתַישבתי ׀׀׀ הֽוֹדִיָּ֡ההוֹדִיָּההודיה מַעֲשֵׂיָ֡המַעֲשֵׂיָהמעשיה קְלִיטָ֣אקְלִיטָאקליטא עֲזַרְיָה֩עֲזַרְיָהעזריה יוֹזָבָ֨דיוֹזָבָדיוזבד חָנָ֤ןחָנָןחנן פְּלָאיָה֙פְּלָאיָהפלאיה וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים מְבִינִ֥יםמְבִינִיםמבינים אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לַתּוֹרָ֑הלַתּוֹרָהלתורה וְהָעָ֖םוְהָעָםוהעם עַלעַלעל־־־עָמְדָֽםעָמְדָםעמדם׃׃׃ 8:8 וַֽיִּקְרְא֥וּוַיִּקְרְאוּויקראו בַסֵּ֛פֶרבַסֵּפֶרבספר בְּתוֹרַ֥תבְּתוֹרַתבתורת הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מְפֹרָ֑שׁמְפֹרָשׁמפרש וְשׂ֣וֹםוְשׂוֹםושום שֶׂ֔כֶלשֶׂכֶלשכל וַיָּבִ֖ינוּוַיָּבִינוּויבינו בַּמִּקְרָֽאבַּמִּקְרָאבמקרא׃׃׃ ססס 8:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נְחֶמְיָ֣הנְחֶמְיָהנחמיה ה֣וּאהוּאהוא הַתִּרְשָׁ֡תָאהַתִּרְשָׁתָאהתרשתא וְעֶזְרָ֣אוְעֶזְרָאועזרא הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן ׀׀׀ הַסֹּפֵ֡רהַסֹּפֵרהספר וְהַלְוִיִּם֩וְהַלְוִיִּםוהלוים הַמְּבִינִ֨יםהַמְּבִינִיםהמבינים אֶתאֶתאת־־־הָעָ֜םהָעָםהעם לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום קָדֹֽשׁקָדֹשׁקדש־־־הוּא֙הוּאהוא לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אַלאַלאל־־־תִּֽתְאַבְּל֖וּתִּתְאַבְּלוּתתאבלו וְאַלוְאַלואל־־־תִּבְכּ֑וּתִּבְכּוּתבכו כִּ֤יכִּיכי בוֹכִים֙בוֹכִיםבוכים כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם כְּשָׁמְעָ֖םכְּשָׁמְעָםכשמעם אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָֽההַתּוֹרָההתורה׃׃׃ 8:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֡םלָהֶםלהם לְכוּ֩לְכוּלכו אִכְל֨וּאִכְלוּאכלו מַשְׁמַנִּ֜יםמַשְׁמַנִּיםמשמנים וּשְׁת֣וּוּשְׁתוּושתו מַֽמְתַקִּ֗יםמַמְתַקִּיםממתקים וְשִׁלְח֤וּוְשִׁלְחוּושלחו מָנוֹת֙מָנוֹתמנות לְאֵ֣יןלְאֵיןלאין נָכ֣וֹןנָכוֹןנכון ל֔וֹלוֹלו כִּֽיכִּיכי־־־קָד֥וֹשׁקָדוֹשׁקדוש הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום לַאֲדֹנֵ֑ינוּלַאֲדֹנֵינוּלאדנינו וְאַלוְאַלואל־־־תֵּ֣עָצֵ֔בוּתֵּעָצֵבוּתעצבו כִּֽיכִּיכי־־־חֶדְוַ֥תחֶדְוַתחדות יְהוָ֖היְהוָהיהוה הִ֥יאהִיאהיא מָֽעֻזְּכֶֽםמָעֻזְּכֶםמעזכם׃׃׃ 8:11 וְהַלְוִיִּ֞םוְהַלְוִיִּםוהלוים מַחְשִׁ֤יםמַחְשִׁיםמחשים לְכָללְכָללכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם לֵאמֹ֣רלֵאמֹרלאמר הַ֔סּוּהַסּוּהסו כִּ֥יכִּיכי הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום קָדֹ֑שׁקָדֹשׁקדש וְאַלוְאַלואל־־־תֵּעָצֵֽבוּתֵּעָצֵבוּתעצבו׃׃׃ 8:12 וַיֵּלְכ֨וּוַיֵּלְכוּוילכו כָלכָלכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם לֶאֱכֹ֤ללֶאֱכֹללאכל וְלִשְׁתּוֹת֙וְלִשְׁתּוֹתולשתות וּלְשַׁלַּ֣חוּלְשַׁלַּחולשלח מָנ֔וֹתמָנוֹתמנות וְלַעֲשׂ֖וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות שִׂמְחָ֣השִׂמְחָהשמחה גְדוֹלָ֑הגְדוֹלָהגדולה כִּ֤יכִּיכי הֵבִ֙ינוּ֙הֵבִינוּהבינו בַּדְּבָרִ֔יםבַּדְּבָרִיםבדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הוֹדִ֖יעוּהוֹדִיעוּהודיעו לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ ססס 8:13 וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשֵּׁנִ֡יהַשֵּׁנִיהשני נֶאֶסְפוּ֩נֶאֶסְפוּנאספו רָאשֵׁ֨ירָאשֵׁיראשי הָאָב֜וֹתהָאָבוֹתהאבות לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים אֶלאֶלאל־־־עֶזְרָ֖אעֶזְרָאעזרא הַסֹּפֵ֑רהַסֹּפֵרהספר וּלְהַשְׂכִּ֖ילוּלְהַשְׂכִּילולהשכיל אֶלאֶלאל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָֽההַתּוֹרָההתורה׃׃׃ 8:14 וַֽיִּמְצְא֖וּוַיִּמְצְאוּוימצאו כָּת֣וּבכָּתוּבכתוב בַּתּוֹרָ֑הבַּתּוֹרָהבתורה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יֵשְׁב֨וּיֵשְׁבוּישבו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל בַּסֻּכּ֛וֹתבַּסֻּכּוֹתבסכות בֶּחָ֖גבֶּחָגבחג בַּחֹ֥דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁבִיעִֽיהַשְּׁבִיעִיהשביעי׃׃׃ 8:15 וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר יַשְׁמִ֗יעוּיַשְׁמִיעוּישמיעו וְיַעֲבִ֨ירוּוְיַעֲבִירוּויעבירו ק֥וֹלקוֹלקול בְּכָלבְּכָלבכל־־־עָרֵיהֶם֮עָרֵיהֶםעריהם וּבִירוּשָׁלִַ֣םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר צְא֣וּצְאוּצאו הָהָ֗רהָהָרההר וְהָבִ֙יאוּ֙וְהָבִיאוּוהביאו עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־זַ֙יִת֙זַיִתזית וַעֲלֵיוַעֲלֵיועלי־־־עֵ֣ץעֵץעץ שֶׁ֔מֶןשֶׁמֶןשמן וַעֲלֵ֤יוַעֲלֵיועלי הֲדַס֙הֲדַסהדס וַעֲלֵ֣יוַעֲלֵיועלי תְמָרִ֔יםתְמָרִיםתמרים וַעֲלֵ֖יוַעֲלֵיועלי עֵ֣ץעֵץעץ עָבֹ֑תעָבֹתעבת לַעֲשֹׂ֥תלַעֲשֹׂתלעשת סֻכֹּ֖תסֻכֹּתסכת כַּכָּתֽוּבכַּכָּתוּבככתוב׃׃׃ פפפ
8:16 וַיֵּצְא֣וּוַיֵּצְאוּויצאו הָעָם֮הָעָםהעם וַיָּבִיאוּ֒וַיָּבִיאוּויביאו וַיַּעֲשׂוּ֩וַיַּעֲשׂוּויעשו לָהֶ֨םלָהֶםלהם סֻכּ֜וֹתסֻכּוֹתסכות אִ֤ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־גַּגּוֹ֙גַּגּוֹגגו וּבְחַצְרֹ֣תֵיהֶ֔םוּבְחַצְרֹתֵיהֶםובחצרתיהם וּבְחַצְר֖וֹתוּבְחַצְרוֹתובחצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּבִרְחוֹב֙וּבִרְחוֹבוברחוב שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים וּבִרְח֖וֹבוּבִרְחוֹבוברחוב שַׁ֥עַרשַׁעַרשער אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ 8:17 וַיַּֽעֲשׂ֣וּוַיַּעֲשׂוּויעשו כָֽלכָלכל־־־הַ֠קָּהָלהַקָּהָלהקהל הַשָּׁבִ֨יםהַשָּׁבִיםהשבים מִןמִןמן־־־הַשְּׁבִ֥יהַשְּׁבִיהשבי ׀׀׀ סֻכּוֹת֮סֻכּוֹתסכות וַיֵּשְׁב֣וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בַסֻּכּוֹת֒בַסֻּכּוֹתבסכות כִּ֣יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־עָשׂ֡וּעָשׂוּעשו מִימֵי֩מִימֵימימי יֵשׁ֨וּעַיֵשׁוּעַישוע בִּןבִּןבן־־־נ֥וּןנוּןנון כֵּן֙כֵּןכן בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי שִׂמְחָ֖השִׂמְחָהשמחה גְּדוֹלָ֥הגְּדוֹלָהגדולה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 8:18 וַ֠יִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא בְּסֵ֨פֶרבְּסֵפֶרבספר תּוֹרַ֤תתּוֹרַתתורת הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים י֣וֹםיוֹםיום ׀׀׀ בְּי֔וֹםבְּיוֹםביום מִןמִןמן־־־הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום הָֽרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הָאַחֲר֑וֹןהָאַחֲרוֹןהאחרון וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־חָג֙חָגחג שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים וּבַיּ֧וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁמִינִ֛יהַשְּׁמִינִיהשמיני עֲצֶ֖רֶתעֲצֶרֶתעצרת כַּמִּשְׁפָּֽטכַּמִּשְׁפָּטכמשפט׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain