Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 9

9:1 וּבְיוֹם֩וּבְיוֹםוביום עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַרְבָּעָ֜הוְאַרְבָּעָהוארבעה לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַזֶּ֗ההַזֶּההזה נֶאֶסְפ֤וּנֶאֶסְפוּנאספו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בְּצ֣וֹםבְּצוֹםבצום וּבְשַׂקִּ֔יםוּבְשַׂקִּיםובשקים וַאֲדָמָ֖הוַאֲדָמָהואדמה עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 9:2 וַיִּבָּֽדְלוּ֙וַיִּבָּדְלוּויבדלו זֶ֣רַעזֶרַעזרע יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִכֹּ֖למִכֹּלמכל בְּנֵ֣יבְּנֵיבני נֵכָ֑רנֵכָרנכר וַיַּעַמְד֗וּוַיַּעַמְדוּויעמדו וַיִּתְוַדּוּ֙וַיִּתְוַדּוּויתודו עַלעַלעל־־־חַטֹּ֣אתֵיהֶ֔םחַטֹּאתֵיהֶםחטאתיהם וַעֲוֺנ֖וֹתוַעֲוֺנוֹתועונות אֲבֹתֵיהֶֽםאֲבֹתֵיהֶםאבתיהם׃׃׃ 9:3 וַיָּק֙וּמוּ֙וַיָּקוּמוּויקומו עַלעַלעל־־־עָמְדָ֔םעָמְדָםעמדם וַֽיִּקְרְא֗וּוַיִּקְרְאוּויקראו בְּסֵ֨פֶרבְּסֵפֶרבספר תּוֹרַ֧תתּוֹרַתתורת יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם רְבִעִ֣יתרְבִעִיתרבעית הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וּרְבִעִית֙וּרְבִעִיתורבעית מִתְוַדִּ֣יםמִתְוַדִּיםמתודים וּמִֽשְׁתַּחֲוִ֔יםוּמִשְׁתַּחֲוִיםומשתחוים לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ פפפ
9:4 וַיָּ֜קָםוַיָּקָםויקם עַֽלעַלעל־־־מַֽעֲלֵ֣המַעֲלֵהמעלה הַלְוִיִּ֗םהַלְוִיִּםהלוים יֵשׁ֨וּעַיֵשׁוּעַישוע וּבָנִ֜יוּבָנִיובני קַדְמִיאֵ֧לקַדְמִיאֵלקדמיאל שְׁבַנְיָ֛השְׁבַנְיָהשבניה בֻּנִּ֥יבֻּנִּיבני שֵׁרֵבְיָ֖השֵׁרֵבְיָהשרביה בָּנִ֣יבָּנִיבני כְנָ֑נִיכְנָנִיכנני וַֽיִּזְעֲקוּ֙וַיִּזְעֲקוּויזעקו בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 9:5 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הַלְוִיִּ֡םהַלְוִיִּםהלוים יֵשׁ֣וּעַיֵשׁוּעַישוע וְ֠קַדְמִיאֵלוְקַדְמִיאֵלוקדמיאל בָּנִ֨יבָּנִיבני חֲשַׁבְנְיָ֜החֲשַׁבְנְיָהחשבניה שֵׁרֵֽבְיָ֤השֵׁרֵבְיָהשרביה הֽוֹדִיָּה֙הוֹדִיָּההודיה שְׁבַנְיָ֣השְׁבַנְיָהשבניה פְתַֽחְיָ֔הפְתַחְיָהפתחיה ק֗וּמוּקוּמוּקומו בָּרֲכוּ֙בָּרֲכוּברכו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם מִןמִןמן־־־הָעוֹלָ֖םהָעוֹלָםהעולם עַדעַדעד־־־הָעוֹלָ֑םהָעוֹלָםהעולם וִיבָֽרְכוּ֙וִיבָרְכוּויברכו שֵׁ֣םשֵׁםשם כְּבוֹדֶ֔ךָכְּבוֹדֶךָכבודך וּמְרוֹמַ֥םוּמְרוֹמַםומרומם עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־בְּרָכָ֖הבְּרָכָהברכה וּתְהִלָּֽהוּתְהִלָּהותהלה׃׃׃ 9:6 אַתָּהאַתָּהאתה־־־ה֣וּאהוּאהוא יְהוָה֮יְהוָהיהוה לְבַדֶּךָ֒לְבַדֶּךָלבדך [אַתְּ כ][אַתְּ כ][את כ] (אַתָּ֣ה ק)(אַתָּה ק)(אתה ק) עָשִׂ֡יתָעָשִׂיתָעשית אֶֽתאֶתאת־־־הַשָּׁמַיִם֩הַשָּׁמַיִםהשמים שְׁמֵ֨ישְׁמֵישמי הַשָּׁמַ֜יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְכָלוְכָלוכל־־־צְבָאָ֗םצְבָאָםצבאם הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה הַיַּמִּים֙הַיַּמִּיםהימים וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה מְחַיֶּ֣המְחַיֶּהמחיה אֶתאֶתאת־־־כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם וּצְבָ֥אוּצְבָאוצבא הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לְךָ֥לְךָלך מִשְׁתַּחֲוִֽיםמִשְׁתַּחֲוִיםמשתחוים׃׃׃ 9:7 אַתָּהאַתָּהאתה־־־הוּא֙הוּאהוא יְהוָ֣היְהוָהיהוה הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בָּחַ֙רְתָּ֙בָּחַרְתָּבחרת בְּאַבְרָ֔םבְּאַבְרָםבאברם וְהוֹצֵאת֖וֹוְהוֹצֵאתוֹוהוצאתו מֵא֣וּרמֵאוּרמאור כַּשְׂדִּ֑יםכַּשְׂדִּיםכשדים וְשַׂ֥מְתָּוְשַׂמְתָּושמת שְּׁמ֖וֹשְּׁמוֹשמו אַבְרָהָֽםאַבְרָהָםאברהם׃׃׃ 9:8 וּמָצָ֣אתָוּמָצָאתָומצאת אֶתאֶתאת־־־לְבָבוֹ֮לְבָבוֹלבבו נֶאֱמָ֣ןנֶאֱמָןנאמן לְפָנֶיךָ֒לְפָנֶיךָלפניך וְכָר֨וֹתוְכָרוֹתוכרות עִמּ֜וֹעִמּוֹעמו הַבְּרִ֗יתהַבְּרִיתהברית לָתֵ֡תלָתֵתלתת אֶתאֶתאת־־־אֶרֶץ֩אֶרֶץארץ הַכְּנַעֲנִ֨יהַכְּנַעֲנִיהכנעני הַחִתִּ֜יהַחִתִּיהחתי הָאֱמֹרִ֧יהָאֱמֹרִיהאמרי וְהַפְּרִזִּ֛יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַיְבוּסִ֥יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי וְהַגִּרְגָּשִׁ֖יוְהַגִּרְגָּשִׁיוהגרגשי לָתֵ֣תלָתֵתלתת לְזַרְע֑וֹלְזַרְעוֹלזרעו וַתָּ֙קֶם֙וַתָּקֶםותקם אֶתאֶתאת־־־דְּבָרֶ֔יךָדְּבָרֶיךָדבריך כִּ֥יכִּיכי צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 9:9 וַתֵּ֛רֶאוַתֵּרֶאותרא אֶתאֶתאת־־־עֳנִ֥יעֳנִיעני אֲבֹתֵ֖ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וְאֶתוְאֶתואת־־־זַעֲקָתָ֥םזַעֲקָתָםזעקתם שָׁמַ֖עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת עַלעַלעל־־־יַםיַםים־־־סֽוּףסוּףסוף׃׃׃ 9:10 וַ֠תִּתֵּןוַתִּתֵּןותתן אֹתֹ֨תאֹתֹתאתת וּמֹֽפְתִ֜יםוּמֹפְתִיםומפתים בְּפַרְעֹ֤הבְּפַרְעֹהבפרעה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־עַ֣םעַםעם אַרְצ֔וֹאַרְצוֹארצו כִּ֣יכִּיכי יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת כִּ֥יכִּיכי הֵזִ֖ידוּהֵזִידוּהזידו עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וַתַּֽעַשׂוַתַּעַשׂותעש־־־לְךָ֥לְךָלך שֵׁ֖םשֵׁםשם כְּהַיּ֥וֹםכְּהַיּוֹםכהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 9:11 וְהַיָּם֙וְהַיָּםוהים בָּקַ֣עְתָּבָּקַעְתָּבקעת לִפְנֵיהֶ֔םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַיַּֽעַבְר֥וּוַיַּעַבְרוּויעברו בְתוֹךְבְתוֹךְבתוך־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים בַּיַּבָּשָׁ֑הבַּיַּבָּשָׁהביבשה וְֽאֶתוְאֶתואת־־־רֹ֨דְפֵיהֶ֜םרֹדְפֵיהֶםרדפיהם הִשְׁלַ֧כְתָּהִשְׁלַכְתָּהשלכת בִמְצוֹלֹ֛תבִמְצוֹלֹתבמצולת כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־אֶ֖בֶןאֶבֶןאבן בְּמַ֥יִםבְּמַיִםבמים עַזִּֽיםעַזִּיםעזים׃׃׃ 9:12 וּבְעַמּ֣וּדוּבְעַמּוּדובעמוד עָנָ֔ןעָנָןענן הִנְחִיתָ֖םהִנְחִיתָםהנחיתם יוֹמָ֑םיוֹמָםיומם וּבְעַמּ֥וּדוּבְעַמּוּדובעמוד אֵשׁ֙אֵשׁאש לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה לְהָאִ֣ירלְהָאִירלהאיר לָהֶ֔םלָהֶםלהם אֶתאֶתאת־־־הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֵֽלְכוּיֵלְכוּילכו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 9:13 וְעַ֤לוְעַלועל הַרהַרהר־־־סִינַי֙סִינַיסיני יָרַ֔דְתָּיָרַדְתָּירדת וְדַבֵּ֥רוְדַבֵּרודבר עִמָּהֶ֖םעִמָּהֶםעמהם מִשָּׁמָ֑יִםמִשָּׁמָיִםמשמים וַתִּתֵּ֨ןוַתִּתֵּןותתן לָהֶ֜םלָהֶםלהם מִשְׁפָּטִ֤יםמִשְׁפָּטִיםמשפטים יְשָׁרִים֙יְשָׁרִיםישרים וְתוֹר֣וֹתוְתוֹרוֹתותורות אֱמֶ֔תאֱמֶתאמת חֻקִּ֥יםחֻקִּיםחקים וּמִצְוֺ֖תוּמִצְוֺתומצות טוֹבִֽיםטוֹבִיםטובים׃׃׃ 9:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־שַׁבַּ֥תשַׁבַּתשבת קָדְשְׁךָ֖קָדְשְׁךָקדשך הוֹדַ֣עַתָהוֹדַעַתָהודעת לָהֶ֑םלָהֶםלהם וּמִצְו֤וֹתוּמִצְווֹתומצוות וְחֻקִּים֙וְחֻקִּיםוחקים וְתוֹרָ֔הוְתוֹרָהותורה צִוִּ֣יתָצִוִּיתָצוית לָהֶ֔םלָהֶםלהם בְּיַ֖דבְּיַדביד מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 9:15 וְ֠לֶחֶםוְלֶחֶםולחם מִשָּׁמַ֜יִםמִשָּׁמַיִםמשמים נָתַ֤תָּהנָתַתָּהנתתה לָהֶם֙לָהֶםלהם לִרְעָבָ֔םלִרְעָבָםלרעבם וּמַ֗יִםוּמַיִםומים מִסֶּ֛לַעמִסֶּלַעמסלע הוֹצֵ֥אתָהוֹצֵאתָהוצאת לָהֶ֖םלָהֶםלהם לִצְמָאָ֑םלִצְמָאָםלצמאם וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָהֶ֗םלָהֶםלהם לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָשָׂ֥אתָנָשָׂאתָנשאת אֶתאֶתאת־־־יָדְךָ֖יָדְךָידך לָתֵ֥תלָתֵתלתת לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 9:16 וְהֵ֥םוְהֵםוהם וַאֲבֹתֵ֖ינוּוַאֲבֹתֵינוּואבתינו הֵזִ֑ידוּהֵזִידוּהזידו וַיַּקְשׁוּ֙וַיַּקְשׁוּויקשו אֶתאֶתאת־־־עָרְפָּ֔םעָרְפָּםערפם וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו אֶלאֶלאל־־־מִצְוֺתֶֽיךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך׃׃׃ 9:17 וַיְמָאֲנ֣וּוַיְמָאֲנוּוימאנו לִשְׁמֹ֗עַלִשְׁמֹעַלשמע וְלֹאוְלֹאולא־־־זָכְר֤וּזָכְרוּזכרו נִפְלְאֹתֶ֙יךָ֙נִפְלְאֹתֶיךָנפלאתיך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית עִמָּהֶ֔םעִמָּהֶםעמהם וַיַּקְשׁוּ֙וַיַּקְשׁוּויקשו אֶתאֶתאת־־־עָרְפָּ֔םעָרְפָּםערפם וַיִּתְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־רֹ֛אשׁרֹאשׁראש לָשׁ֥וּבלָשׁוּבלשוב לְעַבְדֻתָ֖םלְעַבְדֻתָםלעבדתם בְּמִרְיָ֑םבְּמִרְיָםבמרים וְאַתָּה֩וְאַתָּהואתה אֱל֨וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה סְלִיח֜וֹתסְלִיחוֹתסליחות חַנּ֧וּןחַנּוּןחנון וְרַח֛וּםוְרַחוּםורחום אֶֽרֶךְאֶרֶךְארך־־־אַפַּ֥יִםאַפַּיִםאפים וְרַבוְרַבורב־־־[וְחֶסֶד כ][וְחֶסֶד כ][וחסד כ] (חֶ֖סֶד ק)(חֶסֶד ק)(חסד ק) וְלֹ֥אוְלֹאולא עֲזַבְתָּֽםעֲזַבְתָּםעזבתם׃׃׃ 9:18 אַ֗ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־עָשׂ֤וּעָשׂוּעשו לָהֶם֙לָהֶםלהם עֵ֣גֶלעֵגֶלעגל מַסֵּכָ֔המַסֵּכָהמסכה וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו זֶ֣הזֶהזה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶעֶלְךָ֖הֶעֶלְךָהעלך מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וַֽיַּעֲשׂ֔וּוַיַּעֲשׂוּויעשו נֶאָצ֖וֹתנֶאָצוֹתנאצות גְּדֹלֽוֹתגְּדֹלוֹתגדלות׃׃׃ 9:19 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה בְּרַחֲמֶ֣יךָבְּרַחֲמֶיךָברחמיך הָֽרַבִּ֔יםהָרַבִּיםהרבים לֹ֥אלֹאלא עֲזַבְתָּ֖םעֲזַבְתָּםעזבתם בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר אֶתאֶתאת־־־עַמּ֣וּדעַמּוּדעמוד הֶ֠עָנָןהֶעָנָןהענן לֹאלֹאלא־־־סָ֨רסָרסר מֵעֲלֵיהֶ֤םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם בְּיוֹמָם֙בְּיוֹמָםביומם לְהַנְחֹתָ֣םלְהַנְחֹתָםלהנחתם בְּהַדֶּ֔רֶךְבְּהַדֶּרֶךְבהדרך וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמּ֨וּדעַמּוּדעמוד הָאֵ֤שׁהָאֵשׁהאש בְּלַ֙יְלָה֙בְּלַיְלָהבלילה לְהָאִ֣ירלְהָאִירלהאיר לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֵֽלְכוּיֵלְכוּילכו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 9:20 וְרוּחֲךָ֨וְרוּחֲךָורוחך הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה נָתַ֖תָּנָתַתָּנתת לְהַשְׂכִּילָ֑םלְהַשְׂכִּילָםלהשכילם וּמַנְךָ֙וּמַנְךָומנך לֹאלֹאלא־־־מָנַ֣עְתָּמָנַעְתָּמנעת מִפִּיהֶ֔םמִפִּיהֶםמפיהם וּמַ֛יִםוּמַיִםומים נָתַ֥תָּהנָתַתָּהנתתה לָהֶ֖םלָהֶםלהם לִצְמָאָֽםלִצְמָאָםלצמאם׃׃׃ 9:21 וְאַרְבָּעִ֥יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים שָׁנָ֛השָׁנָהשנה כִּלְכַּלְתָּ֥םכִּלְכַּלְתָּםכלכלתם בַּמִּדְבָּ֖רבַּמִּדְבָּרבמדבר לֹ֣אלֹאלא חָסֵ֑רוּחָסֵרוּחסרו שַׂלְמֹֽתֵיהֶם֙שַׂלְמֹתֵיהֶםשלמתיהם לֹ֣אלֹאלא בָל֔וּבָלוּבלו וְרַגְלֵיהֶ֖םוְרַגְלֵיהֶםורגליהם לֹ֥אלֹאלא בָצֵֽקוּבָצֵקוּבצקו׃׃׃ 9:22 וַתִּתֵּ֨ןוַתִּתֵּןותתן לָהֶ֤םלָהֶםלהם מַמְלָכוֹת֙מַמְלָכוֹתממלכות וַעֲמָמִ֔יםוַעֲמָמִיםועממים וַֽתַּחְלְקֵ֖םוַתַּחְלְקֵםותחלקם לְפֵאָ֑הלְפֵאָהלפאה וַיִּֽירְשׁ֞וּוַיִּירְשׁוּויירשו אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ סִיח֗וֹןסִיחוֹןסיחון וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חֶשְׁבּ֔וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ ע֥וֹגעוֹגעוג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַבָּשָֽׁןהַבָּשָׁןהבשן׃׃׃ 9:23 וּבְנֵיהֶ֣םוּבְנֵיהֶםובניהם הִרְבִּ֔יתָהִרְבִּיתָהרבית כְּכֹכְבֵ֖יכְּכֹכְבֵיכככבי הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וַתְּבִיאֵם֙וַתְּבִיאֵםותביאם אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָמַ֥רְתָּאָמַרְתָּאמרת לַאֲבֹתֵיהֶ֖םלַאֲבֹתֵיהֶםלאבתיהם לָב֥וֹאלָבוֹאלבוא לָרָֽשֶׁתלָרָשֶׁתלרשת׃׃׃ 9:24 וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו הַבָּנִים֙הַבָּנִיםהבנים וַיִּֽירְשׁ֣וּוַיִּירְשׁוּויירשו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַתַּכְנַ֨עוַתַּכְנַעותכנע לִפְנֵיהֶ֜םלִפְנֵיהֶםלפניהם אֶתאֶתאת־־־יֹשְׁבֵ֤ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ הַכְּנַ֣עֲנִ֔יםהַכְּנַעֲנִיםהכנענים וַֽתִּתְּנֵ֖םוַתִּתְּנֵםותתנם בְּיָדָ֑םבְּיָדָםבידם וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכֵיהֶם֙מַלְכֵיהֶםמלכיהם וְאֶתוְאֶתואת־־־עַֽמְמֵ֣יעַמְמֵיעממי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם כִּרְצוֹנָֽםכִּרְצוֹנָםכרצונם׃׃׃ 9:25 וַֽיִּלְכְּד֞וּוַיִּלְכְּדוּוילכדו עָרִ֣יםעָרִיםערים בְּצֻרוֹת֮בְּצֻרוֹתבצרות וַאֲדָמָ֣הוַאֲדָמָהואדמה שְׁמֵנָה֒שְׁמֵנָהשמנה וַיִּֽירְשׁ֡וּוַיִּירְשׁוּויירשו בָּתִּ֣יםבָּתִּיםבתים מְלֵֽאִיםמְלֵאִיםמלאים־־־כָּלכָּלכל־־־ט֠וּבטוּבטוב בֹּר֨וֹתבֹּרוֹתברות חֲצוּבִ֜יםחֲצוּבִיםחצובים כְּרָמִ֧יםכְּרָמִיםכרמים וְזֵיתִ֛יםוְזֵיתִיםוזיתים וְעֵ֥ץוְעֵץועץ מַאֲכָ֖למַאֲכָלמאכל לָרֹ֑בלָרֹבלרב וַיֹּאכְל֤וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַֽיִּשְׂבְּעוּ֙וַיִּשְׂבְּעוּוישבעו וַיַּשְׁמִ֔ינוּוַיַּשְׁמִינוּוישמינו וַיִּֽתְעַדְּנ֖וּוַיִּתְעַדְּנוּויתעדנו בְּטוּבְךָ֥בְּטוּבְךָבטובך הַגָּדֽוֹלהַגָּדוֹלהגדול׃׃׃ 9:26 וַיַּמְר֨וּוַיַּמְרוּוימרו וַֽיִּמְרְד֜וּוַיִּמְרְדוּוימרדו בָּ֗ךְבָּךְבך וַיַּשְׁלִ֤כוּוַיַּשְׁלִכוּוישלכו אֶתאֶתאת־־־תּוֹרָֽתְךָ֙תּוֹרָתְךָתורתך אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי גַוָּ֔םגַוָּםגום וְאֶתוְאֶתואת־־־נְבִיאֶ֣יךָנְבִיאֶיךָנביאיך הָרָ֔גוּהָרָגוּהרגו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵעִ֥ידוּהֵעִידוּהעידו בָ֖םבָםבם לַהֲשִׁיבָ֣םלַהֲשִׁיבָםלהשיבם אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך וַֽיַּעֲשׂ֔וּוַיַּעֲשׂוּויעשו נֶאָצ֖וֹתנֶאָצוֹתנאצות גְּדוֹלֹֽתגְּדוֹלֹתגדולת׃׃׃ 9:27 וַֽתִּתְּנֵם֙וַתִּתְּנֵםותתנם בְּיַ֣דבְּיַדביד צָֽרֵיהֶ֔םצָרֵיהֶםצריהם וַיָּצֵ֖רוּוַיָּצֵרוּויצרו לָהֶ֑םלָהֶםלהם וּבְעֵ֤תוּבְעֵתובעת צָֽרָתָם֙צָרָתָםצרתם יִצְעֲק֣וּיִצְעֲקוּיצעקו אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה מִשָּׁמַ֣יִםמִשָּׁמַיִםמשמים תִּשְׁמָ֔עתִּשְׁמָעתשמע וּֽכְרַחֲמֶ֣יךָוּכְרַחֲמֶיךָוכרחמיך הָֽרַבִּ֗יםהָרַבִּיםהרבים תִּתֵּ֤ןתִּתֵּןתתן לָהֶם֙לָהֶםלהם מֽוֹשִׁיעִ֔יםמוֹשִׁיעִיםמושיעים וְיוֹשִׁיע֖וּםוְיוֹשִׁיעוּםויושיעום מִיַּ֥דמִיַּדמיד צָרֵיהֶֽםצָרֵיהֶםצריהם׃׃׃ 9:28 וּכְנ֣וֹחַוּכְנוֹחַוכנוח לָהֶ֔םלָהֶםלהם יָשׁ֕וּבוּיָשׁוּבוּישובו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות רַ֖ערַערע לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וַתַּֽעַזְבֵ֞םוַתַּעַזְבֵםותעזבם בְּיַ֤דבְּיַדביד אֹֽיְבֵיהֶם֙אֹיְבֵיהֶםאיביהם וַיִּרְדּ֣וּוַיִּרְדּוּוירדו בָהֶ֔םבָהֶםבהם וַיָּשׁ֙וּבוּ֙וַיָּשׁוּבוּוישובו וַיִּזְעָק֔וּךָוַיִּזְעָקוּךָויזעקוך וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה מִשָּׁמַ֧יִםמִשָּׁמַיִםמשמים תִּשְׁמַ֛עתִּשְׁמַעתשמע וְתַצִּילֵ֥םוְתַצִּילֵםותצילם כְּֽרַחֲמֶ֖יךָכְּרַחֲמֶיךָכרחמיך רַבּ֥וֹתרַבּוֹתרבות עִתִּֽיםעִתִּיםעתים׃׃׃ 9:29 וַתָּ֨עַדוַתָּעַדותעד בָּהֶ֜םבָּהֶםבהם לַהֲשִׁיבָ֣םלַהֲשִׁיבָםלהשיבם אֶלאֶלאל־־־תּוֹרָתֶ֗ךָתּוֹרָתֶךָתורתך וְהֵ֨מָּהוְהֵמָּהוהמה הֵזִ֜ידוּהֵזִידוּהזידו וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁמְע֤וּשָׁמְעוּשמעו לְמִצְוֺתֶ֙יךָ֙לְמִצְוֺתֶיךָלמצותיך וּבְמִשְׁפָּטֶ֣יךָוּבְמִשְׁפָּטֶיךָובמשפטיך חָֽטְאוּחָטְאוּחטאו־־־בָ֔םבָםבם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה אָדָ֖םאָדָםאדם וְחָיָ֣הוְחָיָהוחיה בָהֶ֑םבָהֶםבהם וַיִּתְּנ֤וּוַיִּתְּנוּויתנו כָתֵף֙כָתֵףכתף סוֹרֶ֔רֶתסוֹרֶרֶתסוררת וְעָרְפָּ֥םוְעָרְפָּםוערפם הִקְשׁ֖וּהִקְשׁוּהקשו וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמֵֽעוּשָׁמֵעוּשמעו׃׃׃ 9:30 וַתִּמְשֹׁ֤ךְוַתִּמְשֹׁךְותמשך עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם שָׁנִ֣יםשָׁנִיםשנים רַבּ֔וֹתרַבּוֹתרבות וַתָּ֨עַדוַתָּעַדותעד בָּ֧םבָּםבם בְּרוּחֲךָ֛בְּרוּחֲךָברוחך בְּיַדבְּיַדביד־־־נְבִיאֶ֖יךָנְבִיאֶיךָנביאיך וְלֹ֣אוְלֹאולא הֶאֱזִ֑ינוּהֶאֱזִינוּהאזינו וַֽתִּתְּנֵ֔םוַתִּתְּנֵםותתנם בְּיַ֖דבְּיַדביד עַמֵּ֥יעַמֵּיעמי הָאֲרָצֹֽתהָאֲרָצֹתהארצת׃׃׃ 9:31 וּֽבְרַחֲמֶ֧יךָוּבְרַחֲמֶיךָוברחמיך הָרַבִּ֛יםהָרַבִּיםהרבים לֹֽאלֹאלא־־־עֲשִׂיתָ֥םעֲשִׂיתָםעשיתם כָּלָ֖הכָּלָהכלה וְלֹ֣אוְלֹאולא עֲזַבְתָּ֑םעֲזַבְתָּםעזבתם כִּ֛יכִּיכי אֵֽלאֵלאל־־־חַנּ֥וּןחַנּוּןחנון וְרַח֖וּםוְרַחוּםורחום אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 9:32 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה אֱ֠לֹהֵינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הָאֵ֨להָאֵלהאל הַגָּד֜וֹלהַגָּדוֹלהגדול הַגִּבּ֣וֹרהַגִּבּוֹרהגבור וְהַנּוֹרָא֮וְהַנּוֹרָאוהנורא שׁוֹמֵ֣רשׁוֹמֵרשומר הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית וְהַחֶסֶד֒וְהַחֶסֶדוהחסד אַלאַלאל־־־יִמְעַ֣טיִמְעַטימעט לְפָנֶ֡יךָלְפָנֶיךָלפניך אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַתְּלָאָ֣ההַתְּלָאָההתלאה אֲֽשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מְ֠צָאַתְנוּמְצָאַתְנוּמצאתנו לִמְלָכֵ֨ינוּלִמְלָכֵינוּלמלכינו לְשָׂרֵ֧ינוּלְשָׂרֵינוּלשרינו וּלְכֹהֲנֵ֛ינוּוּלְכֹהֲנֵינוּולכהנינו וְלִנְבִיאֵ֥נוּוְלִנְבִיאֵנוּולנביאנו וְלַאֲבֹתֵ֖ינוּוְלַאֲבֹתֵינוּולאבתינו וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־עַמֶּ֑ךָעַמֶּךָעמך מִימֵי֙מִימֵימימי מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 9:33 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה צַדִּ֔יקצַדִּיקצדיק עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַבָּ֣אהַבָּאהבא עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו כִּֽיכִּיכי־־־אֱמֶ֥תאֱמֶתאמת עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית וַאֲנַ֥חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו הִרְשָֽׁעְנוּהִרְשָׁעְנוּהרשענו׃׃׃ 9:34 וְאֶתוְאֶתואת־־־מְלָכֵ֤ינוּמְלָכֵינוּמלכינו שָׂרֵ֙ינוּ֙שָׂרֵינוּשרינו כֹּהֲנֵ֣ינוּכֹּהֲנֵינוּכהנינו וַאֲבֹתֵ֔ינוּוַאֲבֹתֵינוּואבתינו לֹ֥אלֹאלא עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו תּוֹרָתֶ֑ךָתּוֹרָתֶךָתורתך וְלֹ֤אוְלֹאולא הִקְשִׁ֙יבוּ֙הִקְשִׁיבוּהקשיבו אֶלאֶלאל־־־מִצְוֺתֶ֔יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך וּלְעֵ֣דְוֺתֶ֔יךָוּלְעֵדְוֺתֶיךָולעדותיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הַעִידֹ֖תָהַעִידֹתָהעידת בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 9:35 וְהֵ֣םוְהֵםוהם בְּמַלְכוּתָם֩בְּמַלְכוּתָםבמלכותם וּבְטוּבְךָ֨וּבְטוּבְךָובטובך הָרָ֜בהָרָבהרב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֣תָּנָתַתָּנתת לָהֶ֗םלָהֶםלהם וּבְאֶ֨רֶץוּבְאֶרֶץובארץ הָרְחָבָ֧ההָרְחָבָההרחבה וְהַשְּׁמֵנָ֛הוְהַשְּׁמֵנָהוהשמנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תָּנָתַתָּנתת לִפְנֵיהֶ֖םלִפְנֵיהֶםלפניהם לֹ֣אלֹאלא עֲבָד֑וּךָעֲבָדוּךָעבדוך וְֽלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֔בוּשָׁבוּשבו מִמַּֽעַלְלֵיהֶ֖םמִמַּעַלְלֵיהֶםממעלליהם הָרָעִֽיםהָרָעִיםהרעים׃׃׃ 9:36 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אֲנַ֥חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום עֲבָדִ֑יםעֲבָדִיםעבדים וְהָאָ֜רֶץוְהָאָרֶץוהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֣תָּהנָתַתָּהנתתה לַאֲבֹתֵ֗ינוּלַאֲבֹתֵינוּלאבתינו לֶאֱכֹ֤ללֶאֱכֹללאכל אֶתאֶתאת־־־פִּרְיָהּ֙פִּרְיָהּפריה וְאֶתוְאֶתואת־־־טוּבָ֔הּטוּבָהּטובה הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אֲנַ֥חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו עֲבָדִ֖יםעֲבָדִיםעבדים עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 9:37 וּתְבוּאָתָ֣הּוּתְבוּאָתָהּותבואתה מַרְבָּ֗המַרְבָּהמרבה לַמְּלָכִ֛יםלַמְּלָכִיםלמלכים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תָּהנָתַתָּהנתתה עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו בְּחַטֹּאותֵ֑ינוּבְּחַטֹּאותֵינוּבחטאותינו וְעַ֣לוְעַלועל גְּ֠וִיֹּתֵינוּגְּוִיֹּתֵינוּגויתינו מֹשְׁלִ֤יםמֹשְׁלִיםמשלים וּבִבְהֶמְתֵּ֙נוּ֙וּבִבְהֶמְתֵּנוּובבהמתנו כִּרְצוֹנָ֔םכִּרְצוֹנָםכרצונם וּבְצָרָ֥הוּבְצָרָהובצרה גְדוֹלָ֖הגְדוֹלָהגדולה אֲנָֽחְנוּאֲנָחְנוּאנחנו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain