Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 16

16:1 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח קֹ֔רַחקֹרַחקרח בֶּןבֶּןבן־־־יִצְהָ֥ריִצְהָריצהר בֶּןבֶּןבן־־־קְהָ֖תקְהָתקהת בֶּןבֶּןבן־־־לֵוִ֑ילֵוִילוי וְדָתָ֨ןוְדָתָןודתן וַאֲבִירָ֜םוַאֲבִירָםואבירם בְּנֵ֧יבְּנֵיבני אֱלִיאָ֛באֱלִיאָבאליאב וְא֥וֹןוְאוֹןואון בֶּןבֶּןבן־־־פֶּ֖לֶתפֶּלֶתפלת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני רְאוּבֵֽןרְאוּבֵןראובן׃׃׃ 16:2 וַיָּקֻ֙מוּ֙וַיָּקֻמוּויקמו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וַאֲנָשִׁ֥יםוַאֲנָשִׁיםואנשים מִבְּנֵֽימִבְּנֵימבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּמָאתָ֑יִםוּמָאתָיִםומאתים נְשִׂיאֵ֥ינְשִׂיאֵינשיאי עֵדָ֛העֵדָהעדה קְרִאֵ֥יקְרִאֵיקראי מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־שֵֽׁםשֵׁםשם׃׃׃ 16:3 וַיִּֽקָּהֲל֞וּוַיִּקָּהֲלוּויקהלו עַלעַלעל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְעַֽלוְעַלועל־־־אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֲלֵהֶם֮אֲלֵהֶםאלהם רַברַברב־־־לָכֶם֒לָכֶםלכם כִּ֤יכִּיכי כָלכָלכל־־־הָֽעֵדָה֙הָעֵדָההעדה כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם קְדֹשִׁ֔יםקְדֹשִׁיםקדשים וּבְתוֹכָ֖םוּבְתוֹכָםובתוכם יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּמַדּ֥וּעַוּמַדּוּעַומדוע תִּֽתְנַשְּׂא֖וּתִּתְנַשְּׂאוּתתנשאו עַלעַלעל־־־קְהַ֥לקְהַלקהל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:4 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וַיִּפֹּ֖לוַיִּפֹּלויפל עַלעַלעל־־־פָּנָֽיופָּנָיופניו׃׃׃ 16:5 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר אֶלאֶלאל־־־קֹ֜רַחקֹרַחקרח וְאֶֽלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדָתוֹ֮עֲדָתוֹעדתו לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר בֹּ֠קֶרבֹּקֶרבקר וְיֹדַ֨עוְיֹדַעוידע יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֛וֹלוֹלו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַקָּד֖וֹשׁהַקָּדוֹשׁהקדוש וְהִקְרִ֣יבוְהִקְרִיבוהקריב אֵלָ֑יואֵלָיואליו וְאֵ֛תוְאֵתואת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִבְחַריִבְחַריבחר־־־בּ֖וֹבּוֹבו יַקְרִ֥יביַקְרִיביקריב אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 16:6 זֹ֖אתזֹאתזאת עֲשׂ֑וּעֲשׂוּעשו קְחוּקְחוּקחו־־־לָכֶ֣םלָכֶםלכם מַחְתּ֔וֹתמַחְתּוֹתמחתות קֹ֖רַחקֹרַחקרח וְכָלוְכָלוכל־־־עֲדָתֽוֹעֲדָתוֹעדתו׃׃׃ 16:7 וּתְנ֣וּוּתְנוּותנו בָהֵ֣ןבָהֵןבהן ׀׀׀ אֵ֡שׁאֵשׁאש וְשִׂימוּ֩וְשִׂימוּושימו עֲלֵיהֶ֨ןעֲלֵיהֶןעליהן קְטֹ֜רֶתקְטֹרֶתקטרת לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה מָחָ֔רמָחָרמחר וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֥ריִבְחַריבחר יְהוָ֖היְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא הַקָּד֑וֹשׁהַקָּדוֹשׁהקדוש רַברַברב־־־לָכֶ֖םלָכֶםלכם בְּנֵ֥יבְּנֵיבני לֵוִֽילֵוִילוי׃׃׃ 16:8 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־קֹ֑רַחקֹרַחקרח שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֖אנָאנא בְּנֵ֥יבְּנֵיבני לֵוִֽילֵוִילוי׃׃׃ 16:9 הַמְעַ֣טהַמְעַטהמעט מִכֶּ֗םמִכֶּםמכם כִּֽיכִּיכי־־־הִבְדִּיל֩הִבְדִּילהבדיל אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מֵעֲדַ֣תמֵעֲדַתמעדת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לְהַקְרִ֥יבלְהַקְרִיבלהקריב אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם אֵלָ֑יואֵלָיואליו לַעֲבֹ֗דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־עֲבֹדַת֙עֲבֹדַתעבדת מִשְׁכַּ֣ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלַעֲמֹ֛דוְלַעֲמֹדולעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה לְשָׁרְתָֽםלְשָׁרְתָםלשרתם׃׃׃ 16:10 וַיַּקְרֵב֙וַיַּקְרֵבויקרב אֹֽתְךָ֔אֹתְךָאתך וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אַחֶ֥יךָאַחֶיךָאחיך בְנֵיבְנֵיבני־־־לֵוִ֖ילֵוִילוי אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וּבִקַּשְׁתֶּ֖םוּבִקַּשְׁתֶּםובקשתם גַּםגַּםגם־־־כְּהֻנָּֽהכְּהֻנָּהכהנה׃׃׃ 16:11 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן אַתָּה֙אַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־עֲדָ֣תְךָ֔עֲדָתְךָעדתך הַנֹּעָדִ֖יםהַנֹּעָדִיםהנעדים עַלעַלעל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאַהֲרֹ֣ןוְאַהֲרֹןואהרן מַהמַהמה־־־ה֔וּאהוּאהוא כִּ֥יכִּיכי [תִלֹּונוּ כ][תִלֹּונוּ כ][תלונו כ] (תַלִּ֖ינוּ ק)(תַלִּינוּ ק)(תלינו ק) עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 16:12 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לִקְרֹ֛אלִקְרֹאלקרא לְדָתָ֥ןלְדָתָןלדתן וְלַאֲבִירָ֖םוְלַאֲבִירָםולאבירם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אֱלִיאָ֑באֱלִיאָבאליאב וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹ֥אלֹאלא נַעֲלֶֽהנַעֲלֶהנעלה׃׃׃ 16:13 הַמְעַ֗טהַמְעַטהמעט כִּ֤יכִּיכי הֶֽעֱלִיתָ֙נוּ֙הֶעֱלִיתָנוּהעליתנו מֵאֶ֨רֶץמֵאֶרֶץמארץ זָבַ֤תזָבַתזבת חָלָב֙חָלָבחלב וּדְבַ֔שׁוּדְבַשׁודבש לַהֲמִיתֵ֖נוּלַהֲמִיתֵנוּלהמיתנו בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר כִּֽיכִּיכי־־־תִשְׂתָּרֵ֥רתִשְׂתָּרֵרתשתרר עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו גַּםגַּםגם־־־הִשְׂתָּרֵֽרהִשְׂתָּרֵרהשתרר׃׃׃ 16:14 אַ֡ףאַףאף לֹ֣אלֹאלא אֶלאֶלאל־־־אֶרֶץ֩אֶרֶץארץ זָבַ֨תזָבַתזבת חָלָ֤בחָלָבחלב וּדְבַשׁ֙וּדְבַשׁודבש הֲבִ֣יאֹתָ֔נוּהֲבִיאֹתָנוּהביאתנו וַתִּ֨תֶּןוַתִּתֶּןותתן־־־לָ֔נוּלָנוּלנו נַחֲלַ֖תנַחֲלַתנחלת שָׂדֶ֣השָׂדֶהשדה וָכָ֑רֶםוָכָרֶםוכרם הַעֵינֵ֞יהַעֵינֵיהעיני הָאֲנָשִׁ֥יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָהֵ֛םהָהֵםההם תְּנַקֵּ֖רתְּנַקֵּרתנקר לֹ֥אלֹאלא נַעֲלֶֽהנַעֲלֶהנעלה׃׃׃ 16:15 וַיִּ֤חַרוַיִּחַרויחר לְמֹשֶׁה֙לְמֹשֶׁהלמשה מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־תֵּ֖פֶןתֵּפֶןתפן אֶלאֶלאל־־־מִנְחָתָ֑םמִנְחָתָםמנחתם לֹ֠אלֹאלא חֲמ֨וֹרחֲמוֹרחמור אֶחָ֤דאֶחָדאחד מֵהֶם֙מֵהֶםמהם נָשָׂ֔אתִינָשָׂאתִינשאתי וְלֹ֥אוְלֹאולא הֲרֵעֹ֖תִיהֲרֵעֹתִיהרעתי אֶתאֶתאת־־־אַחַ֥דאַחַדאחד מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 16:16 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־קֹ֔רַחקֹרַחקרח אַתָּה֙אַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־עֲדָ֣תְךָ֔עֲדָתְךָעדתך הֱי֖וּהֱיוּהיו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַתָּ֥האַתָּהאתה וָהֵ֛םוָהֵםוהם וְאַהֲרֹ֖ןוְאַהֲרֹןואהרן מָחָֽרמָחָרמחר׃׃׃ 16:17 וּקְח֣וּוּקְחוּוקחו ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש מַחְתָּת֗וֹמַחְתָּתוֹמחתתו וּנְתַתֶּ֤םוּנְתַתֶּםונתתם עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם קְטֹ֔רֶתקְטֹרֶתקטרת וְהִקְרַבְתֶּ֞םוְהִקְרַבְתֶּםוהקרבתם לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה אִ֣ישׁאִישׁאיש מַחְתָּת֔וֹמַחְתָּתוֹמחתתו חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּמָאתַ֖יִםוּמָאתַיִםומאתים מַחְתֹּ֑תמַחְתֹּתמחתת וְאַתָּ֥הוְאַתָּהואתה וְאַהֲרֹ֖ןוְאַהֲרֹןואהרן אִ֥ישׁאִישׁאיש מַחְתָּתֽוֹמַחְתָּתוֹמחתתו׃׃׃ 16:18 וַיִּקְח֞וּוַיִּקְחוּויקחו אִ֣ישׁאִישׁאיש מַחְתָּת֗וֹמַחְתָּתוֹמחתתו וַיִּתְּנ֤וּוַיִּתְּנוּויתנו עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם אֵ֔שׁאֵשׁאש וַיָּשִׂ֥ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם קְטֹ֑רֶתקְטֹרֶתקטרת וַֽיַּעַמְד֗וּוַיַּעַמְדוּויעמדו פֶּ֛תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד וּמֹשֶׁ֥הוּמֹשֶׁהומשה וְאַהֲרֹֽןוְאַהֲרֹןואהרן׃׃׃ 16:19 וַיַּקְהֵ֨לוַיַּקְהֵלויקהל עֲלֵיהֶ֥םעֲלֵיהֶםעליהם קֹ֙רַח֙קֹרַחקרח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וַיֵּרָ֥אוַיֵּרָאוירא כְבוֹדכְבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ פפפ
16:23 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 16:24 דַּבֵּ֥רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הֵֽעָלוּ֙הֵעָלוּהעלו מִסָּבִ֔יבמִסָּבִיבמסביב לְמִשְׁכַּןלְמִשְׁכַּןלמשכן־־־קֹ֖רַחקֹרַחקרח דָּתָ֥ןדָּתָןדתן וַאֲבִירָֽםוַאֲבִירָםואבירם׃׃׃ 16:25 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶלאֶלאל־־־דָּתָ֣ןדָּתָןדתן וַאֲבִירָ֑םוַאֲבִירָםואבירם וַיֵּלְכ֥וּוַיֵּלְכוּוילכו אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 16:26 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר אֶלאֶלאל־־־הָעֵדָ֜ההָעֵדָההעדה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר ס֣וּרוּסוּרוּסורו נָ֡אנָאנא מֵעַל֩מֵעַלמעל אָהֳלֵ֨יאָהֳלֵיאהלי הָאֲנָשִׁ֤יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָֽרְשָׁעִים֙הָרְשָׁעִיםהרשעים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וְאַֽלוְאַלואל־־־תִּגְּע֖וּתִּגְּעוּתגעו בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לָהֶ֑םלָהֶםלהם פֶּןפֶּןפן־־־תִּסָּפ֖וּתִּסָּפוּתספו בְּכָלבְּכָלבכל־־־חַטֹּאתָֽםחַטֹּאתָםחטאתם׃׃׃ 16:27 וַיֵּעָל֗וּוַיֵּעָלוּויעלו מֵעַ֧למֵעַלמעל מִשְׁכַּןמִשְׁכַּןמשכן־־־קֹ֛רֶחקֹרֶחקרח דָּתָ֥ןדָּתָןדתן וַאֲבִירָ֖םוַאֲבִירָםואבירם מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב וְדָתָ֨ןוְדָתָןודתן וַאֲבִירָ֜םוַאֲבִירָםואבירם יָצְא֣וּיָצְאוּיצאו נִצָּבִ֗יםנִצָּבִיםנצבים פֶּ֚תַחפֶּתַחפתח אָֽהֳלֵיהֶ֔םאָהֳלֵיהֶםאהליהם וּנְשֵׁיהֶ֥םוּנְשֵׁיהֶםונשיהם וּבְנֵיהֶ֖םוּבְנֵיהֶםובניהם וְטַפָּֽםוְטַפָּםוטפם׃׃׃ 16:28 וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֒מֹשֶׁהמשה בְּזֹאת֙בְּזֹאתבזאת תֵּֽדְע֔וּןתֵּדְעוּןתדעון כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה שְׁלָחַ֔נִישְׁלָחַנִישלחני לַעֲשׂ֕וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּעֲשִׂ֖יםהַמַּעֲשִׂיםהמעשים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה כִּיכִּיכי־־־לֹ֖אלֹאלא מִלִּבִּֽימִלִּבִּימלבי׃׃׃ 16:29 אִםאִםאם־־־כְּמ֤וֹתכְּמוֹתכמות כָּלכָּלכל־־־הָֽאָדָם֙הָאָדָםהאדם יְמֻת֣וּןיְמֻתוּןימתון אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה וּפְקֻדַּת֙וּפְקֻדַּתופקדת כָּלכָּלכל־־־הָ֣אָדָ֔םהָאָדָםהאדם יִפָּקֵ֖דיִפָּקֵדיפקד עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם לֹ֥אלֹאלא יְהוָ֖היְהוָהיהוה שְׁלָחָֽנִישְׁלָחָנִישלחני׃׃׃ 16:30 וְאִםוְאִםואם־־־בְּרִיאָ֞הבְּרִיאָהבריאה יִבְרָ֣איִבְרָאיברא יְהוָ֗היְהוָהיהוה וּפָצְתָ֨הוּפָצְתָהופצתה הָאֲדָמָ֤ההָאֲדָמָההאדמה אֶתאֶתאת־־־פִּ֙יהָ֙פִּיהָפיה וּבָלְעָ֤הוּבָלְעָהובלעה אֹתָם֙אֹתָםאתם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְיָרְד֥וּוְיָרְדוּוירדו חַיִּ֖יםחַיִּיםחיים שְׁאֹ֑לָהשְׁאֹלָהשאלה וִֽידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֧יכִּיכי נִֽאֲצ֛וּנִאֲצוּנאצו הָאֲנָשִׁ֥יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:31 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי כְּכַלֹּת֔וֹכְּכַלֹּתוֹככלתו לְדַבֵּ֕רלְדַבֵּרלדבר אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַתִּבָּקַ֥עוַתִּבָּקַעותבקע הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּחְתֵּיהֶֽםתַּחְתֵּיהֶםתחתיהם׃׃׃ 16:32 וַתִּפְתַּ֤חוַתִּפְתַּחותפתח הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־פִּ֔יהָפִּיהָפיה וַתִּבְלַ֥עוַתִּבְלַעותבלע אֹתָ֖םאֹתָםאתם וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּתֵּיהֶ֑םבָּתֵּיהֶםבתיהם וְאֵ֤תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הָאָדָם֙הָאָדָםהאדם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְקֹ֔רַחלְקֹרַחלקרח וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הָרֲכֽוּשׁהָרֲכוּשׁהרכוש׃׃׃ 16:33 וַיֵּ֨רְד֜וּוַיֵּרְדוּוירדו הֵ֣םהֵםהם וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָהֶ֛םלָהֶםלהם חַיִּ֖יםחַיִּיםחיים שְׁאֹ֑לָהשְׁאֹלָהשאלה וַתְּכַ֤סוַתְּכַסותכס עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַיֹּאבְד֖וּוַיֹּאבְדוּויאבדו מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הַקָּהָֽלהַקָּהָלהקהל׃׃׃ 16:34 וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר סְבִיבֹתֵיהֶ֖םסְבִיבֹתֵיהֶםסביבתיהם נָ֣סוּנָסוּנסו לְקֹלָ֑םלְקֹלָםלקלם כִּ֣יכִּיכי אָֽמְר֔וּאָמְרוּאמרו פֶּןפֶּןפן־־־תִּבְלָעֵ֖נוּתִּבְלָעֵנוּתבלענו הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 16:35 וְאֵ֥שׁוְאֵשׁואש יָצְאָ֖היָצְאָהיצאה מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַתֹּ֗אכַלוַתֹּאכַלותאכל אֵ֣תאֵתאת הַחֲמִשִּׁ֤יםהַחֲמִשִּׁיםהחמשים וּמָאתַ֙יִם֙וּמָאתַיִםומאתים אִ֔ישׁאִישׁאיש מַקְרִיבֵ֖ימַקְרִיבֵימקריבי הַקְּטֹֽרֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain