Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Obadiah 1

1:1 חֲז֖וֹןחֲזוֹןחזון עֹֽבַדְיָ֑העֹבַדְיָהעבדיה כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר אֲדֹנָ֨יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֜היְהוִהיהוה לֶאֱד֗וֹםלֶאֱדוֹםלאדום שְׁמוּעָ֨השְׁמוּעָהשמועה שָׁמַ֜עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו מֵאֵ֤תמֵאֵתמאת יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְצִיר֙וְצִירוציר בַּגּוֹיִ֣םבַּגּוֹיִםבגוים שֻׁלָּ֔חשֻׁלָּחשלח ק֛וּמוּקוּמוּקומו וְנָק֥וּמָהוְנָקוּמָהונקומה עָלֶיהָעָלֶיהָעליה לַמִּלְחָמָֽהלַמִּלְחָמָהלמלחמה׃׃׃ 1:2 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה קָטֹ֛ןקָטֹןקטן נְתַתִּ֖יךָנְתַתִּיךָנתתיך בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים בָּז֥וּיבָּזוּיבזוי אַתָּ֖האַתָּהאתה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 1:3 זְד֤וֹןזְדוֹןזדון לִבְּךָ֙לִבְּךָלבך הִשִּׁיאֶ֔ךָהִשִּׁיאֶךָהשיאך שֹׁכְנִ֥ישֹׁכְנִישכני בְחַגְוֵיבְחַגְוֵיבחגוי־־־סֶּ֖לַעסֶּלַעסלע מְר֣וֹםמְרוֹםמרום שִׁבְתּ֑וֹשִׁבְתּוֹשבתו אֹמֵ֣ראֹמֵראמר בְּלִבּ֔וֹבְּלִבּוֹבלבו מִ֥ימִימי יוֹרִדֵ֖נִייוֹרִדֵנִייורדני אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 1:4 אִםאִםאם־־־תַּגְבִּ֣יהַּתַּגְבִּיהַּתגביה כַּנֶּ֔שֶׁרכַּנֶּשֶׁרכנשר וְאִםוְאִםואם־־־בֵּ֥יןבֵּיןבין כּֽוֹכָבִ֖יםכּוֹכָבִיםכוכבים שִׂ֣יםשִׂיםשים קִנֶּ֑ךָקִנֶּךָקנך מִשָּׁ֥םמִשָּׁםמשם אוֹרִֽידְךָ֖אוֹרִידְךָאורידך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:5 אִםאִםאם־־־גַּנָּבִ֤יםגַּנָּבִיםגנבים בָּאֽוּבָּאוּבאו־־־לְךָ֙לְךָלך אִםאִםאם־־־שׁ֣וֹדְדֵישׁוֹדְדֵישודדי לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה אֵ֣יךְאֵיךְאיך נִדְמֵ֔יתָהנִדְמֵיתָהנדמיתה הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא יִגְנְב֖וּיִגְנְבוּיגנבו דַּיָּ֑םדַּיָּםדים אִםאִםאם־־־בֹּֽצְרִים֙בֹּצְרִיםבצרים בָּ֣אוּבָּאוּבאו לָ֔ךְלָךְלך הֲל֖וֹאהֲלוֹאהלוא יַשְׁאִ֥ירוּיַשְׁאִירוּישאירו עֹלֵלֽוֹתעֹלֵלוֹתעללות׃׃׃ 1:6 אֵ֚יךְאֵיךְאיך נֶחְפְּשׂ֣וּנֶחְפְּשׂוּנחפשו עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו נִבְע֖וּנִבְעוּנבעו מַצְפֻּנָֽיומַצְפֻּנָיומצפניו׃׃׃ 1:7 עַֽדעַדעד־־־הַגְּב֣וּלהַגְּבוּלהגבול שִׁלְּח֗וּךָשִׁלְּחוּךָשלחוך כֹּ֚לכֹּלכל אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי בְרִיתֶ֔ךָבְרִיתֶךָבריתך הִשִּׁיא֛וּךָהִשִּׁיאוּךָהשיאוך יָכְל֥וּיָכְלוּיכלו לְךָ֖לְךָלך אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי שְׁלֹמֶ֑ךָשְׁלֹמֶךָשלמך לַחְמְךָ֗לַחְמְךָלחמך יָשִׂ֤ימוּיָשִׂימוּישימו מָזוֹר֙מָזוֹרמזור תַּחְתֶּ֔יךָתַּחְתֶּיךָתחתיך אֵ֥יןאֵיןאין תְּבוּנָ֖התְּבוּנָהתבונה בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 1:8 הֲל֛וֹאהֲלוֹאהלוא בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהַאֲבַדְתִּ֤יוְהַאֲבַדְתִּיוהאבדתי חֲכָמִים֙חֲכָמִיםחכמים מֵֽאֱד֔וֹםמֵאֱדוֹםמאדום וּתְבוּנָ֖הוּתְבוּנָהותבונה מֵהַ֥רמֵהַרמהר עֵשָֽׂועֵשָׂועשו׃׃׃ 1:9 וְחַתּ֥וּוְחַתּוּוחתו גִבּוֹרֶ֖יךָגִבּוֹרֶיךָגבוריך תֵּימָ֑ןתֵּימָןתימן לְמַ֧עַןלְמַעַןלמען יִכָּֽרֶתיִכָּרֶתיכרת־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש מֵהַ֥רמֵהַרמהר עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו מִקָּֽטֶלמִקָּטֶלמקטל׃׃׃ 1:10 מֵחֲמַ֛סמֵחֲמַסמחמס אָחִ֥יךָאָחִיךָאחיך יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב תְּכַסְּךָ֣תְּכַסְּךָתכסך בוּשָׁ֑הבוּשָׁהבושה וְנִכְרַ֖תָּוְנִכְרַתָּונכרת לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 1:11 בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום עֲמָֽדְךָ֣עֲמָדְךָעמדך מִנֶּ֔גֶדמִנֶּגֶדמנגד בְּי֛וֹםבְּיוֹםביום שְׁב֥וֹתשְׁבוֹתשבות זָרִ֖יםזָרִיםזרים חֵיל֑וֹחֵילוֹחילו וְנָכְרִ֞יםוְנָכְרִיםונכרים בָּ֣אוּבָּאוּבאו [שַׁעֲרֹו כ][שַׁעֲרֹו כ][שערו כ] (שְׁעָרָ֗יו ק)(שְׁעָרָיו ק)(שעריו ק) וְעַלוְעַלועל־־־יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם יַדּ֣וּיַדּוּידו גוֹרָ֔לגוֹרָלגורל גַּםגַּםגם־־־אַתָּ֖האַתָּהאתה כְּאַחַ֥דכְּאַחַדכאחד מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 1:12 וְאַלוְאַלואל־־־תֵּ֤רֶאתֵּרֶאתרא בְיוֹםבְיוֹםביום־־־אָחִ֙יךָ֙אָחִיךָאחיך בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום נָכְר֔וֹנָכְרוֹנכרו וְאַלוְאַלואל־־־תִּשְׂמַ֥חתִּשְׂמַחתשמח לִבְנֵֽילִבְנֵילבני־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אָבְדָ֑םאָבְדָםאבדם וְאַלוְאַלואל־־־תַּגְדֵּ֥לתַּגְדֵּלתגדל פִּ֖יךָפִּיךָפיך בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 1:13 אַלאַלאל־־־תָּב֤וֹאתָּבוֹאתבוא בְשַֽׁעַרבְשַׁעַרבשער־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אֵידָ֔םאֵידָםאידם אַלאַלאל־־־תֵּ֧רֶאתֵּרֶאתרא גַםגַםגם־־־אַתָּ֛האַתָּהאתה בְּרָעָת֖וֹבְּרָעָתוֹברעתו בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אֵיד֑וֹאֵידוֹאידו וְאַלוְאַלואל־־־תִּשְׁלַ֥חְנָהתִּשְׁלַחְנָהתשלחנה בְחֵיל֖וֹבְחֵילוֹבחילו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֵידֽוֹאֵידוֹאידו׃׃׃ 1:14 וְאַֽלוְאַלואל־־־תַּעֲמֹד֙תַּעֲמֹדתעמד עַלעַלעל־־־הַפֶּ֔רֶקהַפֶּרֶקהפרק לְהַכְרִ֖יתלְהַכְרִיתלהכרית אֶתאֶתאת־־־פְּלִיטָ֑יופְּלִיטָיופליטיו וְאַלוְאַלואל־־־תַּסְגֵּ֥רתַּסְגֵּרתסגר שְׂרִידָ֖יושְׂרִידָיושרידיו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 1:15 כִּֽיכִּיכי־־־קָר֥וֹבקָרוֹבקרוב יוֹםיוֹםיום־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֙יתָ֙עָשִׂיתָעשית יֵעָ֣שֶׂהיֵעָשֶׂהיעשה לָּ֔ךְלָּךְלך גְּמֻלְךָ֖גְּמֻלְךָגמלך יָשׁ֥וּביָשׁוּבישוב בְּרֹאשֶֽׁךָבְּרֹאשֶׁךָבראשך׃׃׃ 1:16 כִּ֗יכִּיכי כַּֽאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר שְׁתִיתֶם֙שְׁתִיתֶםשתיתם עַלעַלעל־־־הַ֣רהַרהר קָדְשִׁ֔יקָדְשִׁיקדשי יִשְׁתּ֥וּיִשְׁתּוּישתו כָֽלכָלכל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים תָּמִ֑ידתָּמִידתמיד וְשָׁת֣וּוְשָׁתוּושתו וְלָע֔וּוְלָעוּולעו וְהָי֖וּוְהָיוּוהיו כְּל֥וֹאכְּלוֹאכלוא הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ 1:17 וּבְהַ֥רוּבְהַרובהר צִיּ֛וֹןצִיּוֹןציון תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה פְלֵיטָ֖הפְלֵיטָהפליטה וְהָ֣יָהוְהָיָהוהיה קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש וְיָֽרְשׁוּ֙וְיָרְשׁוּוירשו בֵּ֣יתבֵּיתבית יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֵ֖תאֵתאת מוֹרָֽשֵׁיהֶםמוֹרָשֵׁיהֶםמורשיהם׃׃׃ 1:18 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה בֵיתבֵיתבית־־־יַעֲקֹ֨ביַעֲקֹביעקב אֵ֜שׁאֵשׁאש וּבֵ֧יתוּבֵיתובית יוֹסֵ֣ףיוֹסֵףיוסף לֶהָבָ֗הלֶהָבָהלהבה וּבֵ֤יתוּבֵיתובית עֵשָׂו֙עֵשָׂועשו לְקַ֔שׁלְקַשׁלקש וְדָלְק֥וּוְדָלְקוּודלקו בָהֶ֖םבָהֶםבהם וַאֲכָל֑וּםוַאֲכָלוּםואכלום וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִֽהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה שָׂרִיד֙שָׂרִידשריד לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ 1:19 וְיָרְשׁ֨וּוְיָרְשׁוּוירשו הַנֶּ֜גֶבהַנֶּגֶבהנגב אֶתאֶתאת־־־הַ֣רהַרהר עֵשָׂ֗ועֵשָׂועשו וְהַשְּׁפֵלָה֙וְהַשְּׁפֵלָהוהשפלה אֶתאֶתאת־־־פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְיָרְשׁוּ֙וְיָרְשׁוּוירשו אֶתאֶתאת־־־שְׂדֵ֣השְׂדֵהשדה אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וְאֵ֖תוְאֵתואת שְׂדֵ֣השְׂדֵהשדה שֹׁמְר֑וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וּבִנְיָמִ֖ןוּבִנְיָמִןובנימן אֶתאֶתאת־־־הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ 1:20 וְגָלֻ֣תוְגָלֻתוגלת הַֽחֵלהַחֵלהחל־־־הַ֠זֶּההַזֶּההזה לִבְנֵ֨ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־כְּנַעֲנִים֙כְּנַעֲנִיםכנענים עַדעַדעד־־־צָ֣רְפַ֔תצָרְפַתצרפת וְגָלֻ֥תוְגָלֻתוגלת יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּסְפָרַ֑דבִּסְפָרַדבספרד יִֽרְשׁ֕וּיִרְשׁוּירשו אֵ֖תאֵתאת עָרֵ֥יעָרֵיערי הַנֶּֽגֶבהַנֶּגֶבהנגב׃׃׃ 1:21 וְעָל֤וּוְעָלוּועלו מֽוֹשִׁעִים֙מוֹשִׁעִיםמושעים בְּהַ֣רבְּהַרבהר צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון לִשְׁפֹּ֖טלִשְׁפֹּטלשפט אֶתאֶתאת־־־הַ֣רהַרהר עֵשָׂ֑ועֵשָׂועשו וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה הַמְּלוּכָֽההַמְּלוּכָההמלוכה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain