Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 1

1:1 מִ֭שְׁלֵימִשְׁלֵימשלי שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה בֶןבֶןבן־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד מֶ֝֗לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:2 לָדַ֣עַתלָדַעַתלדעת חָכְמָ֣החָכְמָהחכמה וּמוּסָ֑רוּמוּסָרומוסר לְ֝הָבִ֗יןלְהָבִיןלהבין אִמְרֵ֥יאִמְרֵיאמרי בִינָֽהבִינָהבינה׃׃׃ 1:3 לָ֭קַחַתלָקַחַתלקחת מוּסַ֣רמוּסַרמוסר הַשְׂכֵּ֑להַשְׂכֵּלהשכל צֶ֥דֶקצֶדֶקצדק וּ֝מִשְׁפָּ֗טוּמִשְׁפָּטומשפט וּמֵישָׁרִֽיםוּמֵישָׁרִיםומישרים׃׃׃ 1:4 לָתֵ֣תלָתֵתלתת לִפְתָאיִ֣םלִפְתָאיִםלפתאים עָרְמָ֑העָרְמָהערמה לְ֝נַ֗עַרלְנַעַרלנער דַּ֣עַתדַּעַתדעת וּמְזִמָּֽהוּמְזִמָּהומזמה׃׃׃ 1:5 יִשְׁמַ֣עיִשְׁמַעישמע חָ֭כָםחָכָםחכם וְי֣וֹסֶףוְיוֹסֶףויוסף לֶ֑קַחלֶקַחלקח וְ֝נָב֗וֹןוְנָבוֹןונבון תַּחְבֻּל֥וֹתתַּחְבֻּלוֹתתחבלות יִקְנֶֽהיִקְנֶהיקנה׃׃׃ 1:6 לְהָבִ֣יןלְהָבִיןלהבין מָ֭שָׁלמָשָׁלמשל וּמְלִיצָ֑הוּמְלִיצָהומליצה דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי חֲ֝כָמִ֗יםחֲכָמִיםחכמים וְחִידֹתָֽםוְחִידֹתָםוחידתם׃׃׃ 1:7 יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית דָּ֑עַתדָּעַתדעת חָכְמָ֥החָכְמָהחכמה וּ֝מוּסָ֗רוּמוּסָרומוסר אֱוִילִ֥יםאֱוִילִיםאוילים בָּֽזוּבָּזוּבזו׃׃׃ פפפ
1:8 שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע בְּ֭נִיבְּנִיבני מוּסַ֣רמוּסַרמוסר אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך וְאַלוְאַלואל־־־תִּ֝טֹּ֗שׁתִּטֹּשׁתטש תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת אִמֶּֽךָאִמֶּךָאמך׃׃׃ 1:9 כִּ֤יכִּיכי ׀׀׀ לִוְיַ֤תלִוְיַתלוית חֵ֓ןחֵןחן הֵ֬םהֵםהם לְרֹאשֶׁ֑ךָלְרֹאשֶׁךָלראשך וַ֝עֲנָקִ֗יםוַעֲנָקִיםוענקים לְגַרְגְּרֹתֶֽיךָלְגַרְגְּרֹתֶיךָלגרגרתיך׃׃׃ 1:10 בְּנִ֡יבְּנִיבני אִםאִםאם־־־יְפַתּ֥וּךָיְפַתּוּךָיפתוך חַ֝טָּאִ֗יםחַטָּאִיםחטאים אַלאַלאל־־־תֹּבֵֽאתֹּבֵאתבא׃׃׃ 1:11 אִםאִםאם־־־יֹאמְרוּ֮יֹאמְרוּיאמרו לְכָ֪הלְכָהלכה אִ֫תָּ֥נוּאִתָּנוּאתנו נֶאֶרְבָ֥הנֶאֶרְבָהנארבה לְדָ֑םלְדָםלדם נִצְפְּנָ֖הנִצְפְּנָהנצפנה לְנָקִ֣ילְנָקִילנקי חִנָּֽםחִנָּםחנם׃׃׃ 1:12 נִ֭בְלָעֵםנִבְלָעֵםנבלעם כִּשְׁא֣וֹלכִּשְׁאוֹלכשאול חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וּ֝תְמִימִ֗יםוּתְמִימִיםותמימים כְּי֣וֹרְדֵיכְּיוֹרְדֵיכיורדי בֽוֹרבוֹרבור׃׃׃ 1:13 כָּלכָּלכל־־־ה֣וֹןהוֹןהון יָקָ֣ריָקָריקר נִמְצָ֑אנִמְצָאנמצא נְמַלֵּ֖אנְמַלֵּאנמלא בָתֵּ֣ינוּבָתֵּינוּבתינו שָׁלָֽלשָׁלָלשלל׃׃׃ 1:14 גּ֭וֹרָ֣לְךָגּוֹרָלְךָגורלך תַּפִּ֣ילתַּפִּילתפיל בְּתוֹכֵ֑נוּבְּתוֹכֵנוּבתוכנו כִּ֥יסכִּיסכיס אֶ֝חָ֗דאֶחָדאחד יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְכֻלָּֽנוּלְכֻלָּנוּלכלנו׃׃׃ 1:15 בְּנִ֗יבְּנִיבני אַלאַלאל־־־תֵּלֵ֣ךְתֵּלֵךְתלך בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אִתָּ֑םאִתָּםאתם מְנַ֥עמְנַעמנע רַ֝גְלְךָ֗רַגְלְךָרגלך מִנְּתִיבָתָֽםמִנְּתִיבָתָםמנתיבתם׃׃׃ 1:16 כִּ֣יכִּיכי רַ֭גְלֵיהֶםרַגְלֵיהֶםרגליהם לָרַ֣עלָרַעלרע יָר֑וּצוּיָרוּצוּירוצו וִֽ֝ימַהֲר֗וּוִימַהֲרוּוימהרו לִשְׁפָּךְלִשְׁפָּךְלשפך־־־דָּֽםדָּםדם׃׃׃ 1:17 כִּֽיכִּיכי־־־חִ֭נָּםחִנָּםחנם מְזֹרָ֣המְזֹרָהמזרה הָרָ֑שֶׁתהָרָשֶׁתהרשת בְּ֝עֵינֵ֗יבְּעֵינֵיבעיני כָלכָלכל־־־בַּ֥עַלבַּעַלבעל כָּנָֽףכָּנָףכנף׃׃׃ 1:18 וְ֭הֵםוְהֵםוהם לְדָמָ֣םלְדָמָםלדמם יֶאֱרֹ֑בוּיֶאֱרֹבוּיארבו יִ֝צְפְּנ֗וּיִצְפְּנוּיצפנו לְנַפְשֹׁתָֽםלְנַפְשֹׁתָםלנפשתם׃׃׃ 1:19 כֵּ֗ןכֵּןכן אָ֭רְחוֹתאָרְחוֹתארחות כָּלכָּלכל־־־בֹּ֣צֵֽעַבֹּצֵעַבצע בָּ֑צַעבָּצַעבצע אֶתאֶתאת־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש בְּעָלָ֣יובְּעָלָיובעליו יִקָּֽחיִקָּחיקח׃׃׃ פפפ
1:20 חָ֭כְמוֹתחָכְמוֹתחכמות בַּח֣וּץבַּחוּץבחוץ תָּרֹ֑נָּהתָּרֹנָּהתרנה בָּ֝רְחֹב֗וֹתבָּרְחֹבוֹתברחבות תִּתֵּ֥ןתִּתֵּןתתן קוֹלָֽהּקוֹלָהּקולה׃׃׃ 1:21 בְּרֹ֥אשׁבְּרֹאשׁבראש הֹמִיּ֗וֹתהֹמִיּוֹתהמיות תִּ֫קְרָ֥אתִּקְרָאתקרא בְּפִתְחֵ֖יבְּפִתְחֵיבפתחי שְׁעָרִ֥יםשְׁעָרִיםשערים בָּעִ֗ירבָּעִירבעיר אֲמָרֶ֥יהָאֲמָרֶיהָאמריה תֹאמֵֽרתֹאמֵרתאמר׃׃׃ 1:22 עַדעַדעד־־־מָתַ֣ימָתַימתי ׀׀׀ פְּתָיִם֮פְּתָיִםפתים תְּֽאֵהֲב֫וּתְּאֵהֲבוּתאהבו פֶ֥תִיפֶתִיפתי וְלֵצִ֗יםוְלֵצִיםולצים לָ֭צוֹןלָצוֹןלצון חָמְד֣וּחָמְדוּחמדו לָהֶ֑םלָהֶםלהם וּ֝כְסִילִ֗יםוּכְסִילִיםוכסילים יִשְׂנְאוּיִשְׂנְאוּישנאו־־־דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 1:23 תָּשׁ֗וּבוּתָּשׁוּבוּתשובו לְֽת֫וֹכַחְתִּ֥ילְתוֹכַחְתִּילתוכחתי הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אַבִּ֣יעָהאַבִּיעָהאביעה לָכֶ֣םלָכֶםלכם רוּחִ֑ירוּחִירוחי אוֹדִ֖יעָהאוֹדִיעָהאודיעה דְבָרַ֣ידְבָרַידברי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 1:24 יַ֣עַןיַעַןיען קָ֭רָאתִיקָרָאתִיקראתי וַתְּמָאֵ֑נוּוַתְּמָאֵנוּותמאנו נָטִ֥יתִינָטִיתִינטיתי יָ֝דִ֗ייָדִיידי וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַקְשִֽׁיבמַקְשִׁיבמקשיב׃׃׃ 1:25 וַתִּפְרְע֥וּוַתִּפְרְעוּותפרעו כָלכָלכל־־־עֲצָתִ֑יעֲצָתִיעצתי וְ֝תוֹכַחְתִּ֗יוְתוֹכַחְתִּיותוכחתי לֹ֣אלֹאלא אֲבִיתֶֽםאֲבִיתֶםאביתם׃׃׃ 1:26 גַּםגַּםגם־־־אֲ֭נִיאֲנִיאני בְּאֵידְכֶ֣םבְּאֵידְכֶםבאידכם אֶשְׂחָ֑קאֶשְׂחָקאשחק אֶ֝לְעַ֗גאֶלְעַגאלעג בְּבֹ֣אבְּבֹאבבא פַחְדְּכֶֽםפַחְדְּכֶםפחדכם׃׃׃ 1:27 בְּבֹ֤אבְּבֹאבבא [כְשַׁאֲוָה כ][כְשַׁאֲוָה כ][כשאוה כ] (כְשׁוֹאָ֨ה ק)(כְשׁוֹאָה ק)(כשואה ק) ׀׀׀ פַּחְדְּכֶ֗םפַּחְדְּכֶםפחדכם וְֽ֭אֵידְכֶםוְאֵידְכֶםואידכם כְּסוּפָ֣הכְּסוּפָהכסופה יֶאֱתֶ֑היֶאֱתֶהיאתה בְּבֹ֥אבְּבֹאבבא עֲ֝לֵיכֶ֗םעֲלֵיכֶםעליכם צָרָ֥הצָרָהצרה וְצוּקָֽהוְצוּקָהוצוקה׃׃׃ 1:28 אָ֣זאָזאז יִ֭קְרָאֻנְנִייִקְרָאֻנְנִייקראנני וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶֽעֱנֶ֑האֶעֱנֶהאענה יְ֝שַׁחֲרֻ֗נְנִייְשַׁחֲרֻנְנִיישחרנני וְלֹ֣אוְלֹאולא יִמְצָאֻֽנְנִייִמְצָאֻנְנִיימצאנני׃׃׃ 1:29 תַּ֭חַתתַּחַתתחת כִּיכִּיכי־־־שָׂ֣נְאוּשָׂנְאוּשנאו דָ֑עַתדָעַתדעת וְיִרְאַ֥תוְיִרְאַתויראת יְ֝הֹוָ֗היְהֹוָהיהוה לֹ֣אלֹאלא בָחָֽרוּבָחָרוּבחרו׃׃׃ 1:30 לֹאלֹאלא־־־אָב֥וּאָבוּאבו לַעֲצָתִ֑ילַעֲצָתִילעצתי נָ֝אֲצ֗וּנָאֲצוּנאצו כָּלכָּלכל־־־תּוֹכַחְתִּֽיתּוֹכַחְתִּיתוכחתי׃׃׃ 1:31 וְֽ֭יֹאכְלוּוְיֹאכְלוּויאכלו מִפְּרִ֣ימִפְּרִימפרי דַרְכָּ֑םדַרְכָּםדרכם וּֽמִמֹּעֲצֹ֖תֵיהֶ֣םוּמִמֹּעֲצֹתֵיהֶםוממעצתיהם יִשְׂבָּֽעוּיִשְׂבָּעוּישבעו׃׃׃ 1:32 כִּ֤יכִּיכי מְשׁוּבַ֣תמְשׁוּבַתמשובת פְּתָיִ֣םפְּתָיִםפתים תַּֽהַרְגֵ֑םתַּהַרְגֵםתהרגם וְשַׁלְוַ֖תוְשַׁלְוַתושלות כְּסִילִ֣יםכְּסִילִיםכסילים תְּאַבְּדֵֽםתְּאַבְּדֵםתאבדם׃׃׃ 1:33 וְשֹׁמֵ֣עַֽוְשֹׁמֵעַושמע לִ֭ילִילי יִשְׁכָּןיִשְׁכָּןישכן־־־בֶּ֑טַחבֶּטַחבטח וְ֝שַׁאֲנַ֗ןוְשַׁאֲנַןושאנן מִפַּ֥חַדמִפַּחַדמפחד רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain