Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 16

16:1 לְאָדָ֥םלְאָדָםלאדם מַֽעַרְכֵימַעַרְכֵימערכי־־־לֵ֑בלֵבלב וּ֝מֵיְהוָ֗הוּמֵיְהוָהומיהוה מַעֲנֵ֥המַעֲנֵהמענה לָשֽׁוֹןלָשׁוֹןלשון׃׃׃ 16:2 כָּֽלכָּלכל־־־דַּרְכֵידַּרְכֵידרכי־־־אִ֭ישׁאִישׁאיש זַ֣ךְזַךְזך בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו וְתֹכֵ֖ןוְתֹכֵןותכן רוּח֣וֹתרוּחוֹתרוחות יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:3 גֹּ֣לגֹּלגל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה מַעֲשֶׂ֑יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך וְ֝יִכֹּ֗נוּוְיִכֹּנוּויכנו מַחְשְׁבֹתֶֽיךָמַחְשְׁבֹתֶיךָמחשבתיך׃׃׃ 16:4 כֹּ֤לכֹּלכל פָּעַ֣לפָּעַלפעל יְ֭הוָהיְהוָהיהוה לַֽמַּעֲנֵ֑הוּלַמַּעֲנֵהוּלמענהו וְגַםוְגַםוגם־־־רָ֝שָׁ֗ערָשָׁערשע לְי֣וֹםלְיוֹםליום רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 16:5 תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־גְּבַהּגְּבַהּגבה־־־לֵ֑בלֵבלב יָ֥דיָדיד לְ֝יָ֗דלְיָדליד לֹ֣אלֹאלא יִנָּקֶֽהיִנָּקֶהינקה׃׃׃ 16:6 בְּחֶ֣סֶדבְּחֶסֶדבחסד וֶ֭אֱמֶתוֶאֱמֶתואמת יְכֻפַּ֣ריְכֻפַּריכפר עָוֺ֑ןעָוֺןעון וּבְיִרְאַ֥תוּבְיִרְאַתוביראת יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה ס֣וּרסוּרסור מֵרָֽעמֵרָעמרע׃׃׃ 16:7 בִּרְצ֣וֹתבִּרְצוֹתברצות יְ֭הוָהיְהוָהיהוה דַּרְכֵידַּרְכֵידרכי־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש גַּםגַּםגם־־־א֝וֹיְבָ֗יואוֹיְבָיואויביו יַשְׁלִ֥םיַשְׁלִםישלם אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 16:8 טוֹבטוֹבטוב־־־מְ֭עַטמְעַטמעט בִּצְדָקָ֑הבִּצְדָקָהבצדקה מֵרֹ֥במֵרֹבמרב תְּ֝בוּא֗וֹתתְּבוּאוֹתתבואות בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 16:9 לֵ֣בלֵבלב אָ֭דָםאָדָםאדם יְחַשֵּׁ֣ביְחַשֵּׁביחשב דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו וַֽ֝יהוָ֗הוַיהוָהויהוה יָכִ֥יןיָכִיןיכין צַעֲדֽוֹצַעֲדוֹצעדו׃׃׃ 16:10 קֶ֤סֶםקֶסֶםקסם ׀׀׀ עַֽלעַלעל־־־שִׂפְתֵישִׂפְתֵישפתי־־־מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך בְּ֝מִשְׁפָּ֗טבְּמִשְׁפָּטבמשפט לֹ֣אלֹאלא יִמְעַליִמְעַלימעל־־־פִּֽיופִּיופיו׃׃׃ 16:11 פֶּ֤לֶספֶּלֶספלס ׀׀׀ וּמֹאזְנֵ֣יוּמֹאזְנֵיומאזני מִ֭שְׁפָּטמִשְׁפָּטמשפט לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה מַ֝עֲשֵׂ֗הוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו כָּלכָּלכל־־־אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־כִֽיסכִיסכיס׃׃׃ 16:12 תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת מְ֭לָכִיםמְלָכִיםמלכים עֲשׂ֣וֹתעֲשׂוֹתעשות רֶ֑שַׁערֶשַׁערשע כִּ֥יכִּיכי בִ֝צְדָקָ֗הבִצְדָקָהבצדקה יִכּ֥וֹןיִכּוֹןיכון כִּסֵּֽאכִּסֵּאכסא׃׃׃ 16:13 רְצ֣וֹןרְצוֹןרצון מְ֭לָכִיםמְלָכִיםמלכים שִׂפְתֵישִׂפְתֵישפתי־־־צֶ֑דֶקצֶדֶקצדק וְדֹבֵ֖רוְדֹבֵרודבר יְשָׁרִ֣יםיְשָׁרִיםישרים יֶאֱהָֽביֶאֱהָביאהב׃׃׃ 16:14 חֲמַתחֲמַתחמת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך מַלְאֲכֵימַלְאֲכֵימלאכי־־־מָ֑וֶתמָוֶתמות וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש חָכָ֣םחָכָםחכם יְכַפְּרֶֽנָּהיְכַפְּרֶנָּהיכפרנה׃׃׃ 16:15 בְּאוֹרבְּאוֹרבאור־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וּ֝רְצוֹנ֗וֹוּרְצוֹנוֹורצונו כְּעָ֣בכְּעָבכעב מַלְקֽוֹשׁמַלְקוֹשׁמלקוש׃׃׃ 16:16 קְֽנֹהקְנֹהקנה־־־חָכְמָ֗החָכְמָהחכמה מַהמַהמה־־־טּ֥וֹבטּוֹבטוב מֵחָר֑וּץמֵחָרוּץמחרוץ וּקְנ֥וֹתוּקְנוֹתוקנות בִּ֝ינָ֗הבִּינָהבינה נִבְחָ֥רנִבְחָרנבחר מִכָּֽסֶףמִכָּסֶףמכסף׃׃׃ 16:17 מְסִלַּ֣תמְסִלַּתמסלת יְ֭שָׁרִיםיְשָׁרִיםישרים ס֣וּרסוּרסור מֵרָ֑עמֵרָעמרע שֹׁמֵ֥רשֹׁמֵרשמר נַ֝פְשׁ֗וֹנַפְשׁוֹנפשו נֹצֵ֥רנֹצֵרנצר דַּרְכּֽוֹדַּרְכּוֹדרכו׃׃׃ 16:18 לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־שֶׁ֥בֶרשֶׁבֶרשבר גָּא֑וֹןגָּאוֹןגאון וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני כִ֝שָּׁל֗וֹןכִשָּׁלוֹןכשלון גֹּ֣בַהּגֹּבַהּגבה רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 16:19 ט֣וֹבטוֹבטוב שְׁפַלשְׁפַלשפל־־־ר֭וּחַרוּחַרוח אֶתאֶתאת־־־[עֲנִיִּים כ][עֲנִיִּים כ][עניים כ] (עֲנָוִ֑ים ק)(עֲנָוִים ק)(ענוים ק) מֵֽחַלֵּ֥קמֵחַלֵּקמחלק שָׁ֝לָ֗לשָׁלָלשלל אֶתאֶתאת־־־גֵּאִֽיםגֵּאִיםגאים׃׃׃ 16:20 מַשְׂכִּ֣ילמַשְׂכִּילמשכיל עַלעַלעל־־־דָּ֭בָרדָּבָרדבר יִמְצָאיִמְצָאימצא־־־ט֑וֹבטוֹבטוב וּבוֹטֵ֖חַוּבוֹטֵחַובוטח בַּיהוָ֣הבַּיהוָהביהוה אַשְׁרָֽיואַשְׁרָיואשריו׃׃׃ 16:21 לַחֲכַםלַחֲכַםלחכם־־־לֵ֭בלֵבלב יִקָּרֵ֣איִקָּרֵאיקרא נָב֑וֹןנָבוֹןנבון וּמֶ֥תֶקוּמֶתֶקומתק שְׂ֝פָתַ֗יִםשְׂפָתַיִםשפתים יֹסִ֥יףיֹסִיףיסיף לֶֽקַחלֶקַחלקח׃׃׃ 16:22 מְק֣וֹרמְקוֹרמקור חַ֭יִּיםחַיִּיםחיים שֵׂ֣כֶלשֵׂכֶלשכל בְּעָלָ֑יובְּעָלָיובעליו וּמוּסַ֖רוּמוּסַרומוסר אֱוִלִ֣יםאֱוִלִיםאולים אִוֶּֽלֶתאִוֶּלֶתאולת׃׃׃ 16:23 לֵ֣בלֵבלב חָ֭כָםחָכָםחכם יַשְׂכִּ֣יליַשְׂכִּילישכיל פִּ֑יהוּפִּיהוּפיהו וְעַלוְעַלועל־־־שְׂ֝פָתָ֗יושְׂפָתָיושפתיו יֹסִ֥יףיֹסִיףיסיף לֶֽקַחלֶקַחלקח׃׃׃ 16:24 צוּףצוּףצוף־־־דְּ֭בַשׁדְּבַשׁדבש אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־נֹ֑עַםנֹעַםנעם מָת֥וֹקמָתוֹקמתוק לַ֝נֶּפֶשׁלַנֶּפֶשׁלנפש וּמַרְפֵּ֥אוּמַרְפֵּאומרפא לָעָֽצֶםלָעָצֶםלעצם׃׃׃ 16:25 יֵ֤שׁיֵשׁיש דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יָ֭שָׁריָשָׁרישר לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְ֝אַחֲרִיתָ֗הּוְאַחֲרִיתָהּואחריתה דַּרְכֵידַּרְכֵידרכי־־־מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 16:26 נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש עָ֭מֵלעָמֵלעמל עָ֣מְלָהעָמְלָהעמלה לּ֑וֹלּוֹלו כִּֽיכִּיכי־־־אָכַ֖ףאָכַףאכף עָלָ֣יועָלָיועליו פִּֽיהוּפִּיהוּפיהו׃׃׃ 16:27 אִ֣ישׁאִישׁאיש בְּ֭לִיַּעַלבְּלִיַּעַלבליעל כֹּרֶ֣הכֹּרֶהכרה רָעָ֑הרָעָהרעה וְעַלוְעַלועל־־־[שְׂפָתָיו כ][שְׂפָתָיו כ][שפתיו כ] (שְׂ֝פָת֗וֹ ק)(שְׂפָתוֹ ק)(שפתו ק) כְּאֵ֣שׁכְּאֵשׁכאש צָרָֽבֶתצָרָבֶתצרבת׃׃׃ 16:28 אִ֣ישׁאִישׁאיש תַּ֭הְפֻּכוֹתתַּהְפֻּכוֹתתהפכות יְשַׁלַּ֣חיְשַׁלַּחישלח מָד֑וֹןמָדוֹןמדון וְ֝נִרְגָּ֗וְנִרְגָּונרג מַפְרִ֥ידמַפְרִידמפריד אַלּֽוּףאַלּוּףאלוף׃׃׃ 16:29 אִ֣ישׁאִישׁאיש חָ֭מָסחָמָסחמס יְפַתֶּ֣היְפַתֶּהיפתה רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וְ֝הוֹלִיכ֗וֹוְהוֹלִיכוֹוהוליכו בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך לֹאלֹאלא־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 16:30 עֹצֶ֣העֹצֶהעצה עֵ֭ינָיועֵינָיועיניו לַחְשֹׁ֣בלַחְשֹׁבלחשב תַּהְפֻּכ֑וֹתתַּהְפֻּכוֹתתהפכות קֹרֵ֥ץקֹרֵץקרץ שְׂ֝פָתָ֗יושְׂפָתָיושפתיו כִּלָּ֥הכִּלָּהכלה רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 16:31 עֲטֶ֣רֶתעֲטֶרֶתעטרת תִּפְאֶ֣רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת שֵׂיבָ֑השֵׂיבָהשיבה בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך צְ֝דָקָ֗הצְדָקָהצדקה תִּמָּצֵֽאתִּמָּצֵאתמצא׃׃׃ 16:32 ט֤וֹבטוֹבטוב אֶ֣רֶךְאֶרֶךְארך אַ֭פַּיִםאַפַּיִםאפים מִגִּבּ֑וֹרמִגִּבּוֹרמגבור וּמֹשֵׁ֥לוּמֹשֵׁלומשל בְּ֝רוּח֗וֹבְּרוּחוֹברוחו מִלֹּכֵ֥דמִלֹּכֵדמלכד עִֽירעִירעיר׃׃׃ 16:33 בַּ֭חֵיקבַּחֵיקבחיק יוּטַ֣ליוּטַליוטל אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹרָ֑להַגּוֹרָלהגורל וּ֝מֵיְהוָ֗הוּמֵיְהוָהומיהוה כָּלכָּלכל־־־מִשְׁפָּטֽוֹמִשְׁפָּטוֹמשפטו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain