Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 20

20:1 לֵ֣ץלֵץלץ הַ֭יַּיןהַיַּיןהיין הֹמֶ֣ההֹמֶההמה שֵׁכָ֑רשֵׁכָרשכר וְכָלוְכָלוכל־־־שֹׁ֥גֶהשֹׁגֶהשגה בּ֝֗וֹבּוֹבו לֹ֣אלֹאלא יֶחְכָּֽםיֶחְכָּםיחכם׃׃׃ 20:2 נַ֣הַםנַהַםנהם כַּ֭כְּפִירכַּכְּפִירככפיר אֵ֣ימַתאֵימַתאימת מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך מִ֝תְעַבְּר֗וֹמִתְעַבְּרוֹמתעברו חוֹטֵ֥אחוֹטֵאחוטא נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 20:3 כָּב֣וֹדכָּבוֹדכבוד לָ֭אִישׁלָאִישׁלאיש שֶׁ֣בֶתשֶׁבֶתשבת מֵרִ֑יבמֵרִיבמריב וְכָלוְכָלוכל־־־אֱ֝וִ֗ילאֱוִילאויל יִתְגַּלָּֽעיִתְגַּלָּעיתגלע׃׃׃ 20:4 מֵ֭חֹרֶףמֵחֹרֶףמחרף עָצֵ֣לעָצֵלעצל לֹאלֹאלא־־־יַחֲרֹ֑שׁיַחֲרֹשׁיחרש [יִשְׁאַל כ][יִשְׁאַל כ][ישאל כ] (וְשָׁאַ֖ל ק)(וְשָׁאַל ק)(ושאל ק) בַּקָּצִ֣ירבַּקָּצִירבקציר וָאָֽיִןוָאָיִןואין׃׃׃ 20:5 מַ֣יִםמַיִםמים עֲ֭מֻקִּיםעֲמֻקִּיםעמקים עֵצָ֣העֵצָהעצה בְלֶבבְלֶבבלב־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש תְּבוּנָ֣התְּבוּנָהתבונה יִדְלֶֽנָּהיִדְלֶנָּהידלנה׃׃׃ 20:6 רָברָברב־־־אָדָ֗םאָדָםאדם יִ֭קְרָאיִקְרָאיקרא אִ֣ישׁאִישׁאיש חַסְדּ֑וֹחַסְדּוֹחסדו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אֱ֝מוּנִ֗יםאֱמוּנִיםאמונים מִ֣ימִימי יִמְצָֽאיִמְצָאימצא׃׃׃ 20:7 מִתְהַלֵּ֣ךְמִתְהַלֵּךְמתהלך בְּתֻמּ֣וֹבְּתֻמּוֹבתמו צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק אַשְׁרֵ֖יאַשְׁרֵיאשרי בָנָ֣יובָנָיובניו אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 20:8 מֶ֗לֶךְמֶלֶךְמלך יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב עַלעַלעל־־־כִּסֵּאכִּסֵּאכסא־־־דִ֑יןדִיןדין מְזָרֶ֖המְזָרֶהמזרה בְעֵינָ֣יובְעֵינָיובעיניו כָּלכָּלכל־־־רָֽערָערע׃׃׃ 20:9 מִֽימִימי־־־יֹ֭אמַריֹאמַריאמר זִכִּ֣יתִיזִכִּיתִיזכיתי לִבִּ֑ילִבִּילבי טָ֝הַ֗רְתִּיטָהַרְתִּיטהרתי מֵחַטָּאתִֽימֵחַטָּאתִימחטאתי׃׃׃ 20:10 אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן וָ֭אֶבֶןוָאֶבֶןואבן אֵיפָ֣האֵיפָהאיפה וְאֵיפָ֑הוְאֵיפָהואיפה תּוֹעֲבַ֥תתּוֹעֲבַתתועבת יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה גַּםגַּםגם־־־שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 20:11 גַּ֣םגַּםגם בְּ֭מַעֲלָלָיובְּמַעֲלָלָיובמעלליו יִתְנַכֶּריִתְנַכֶּריתנכר־־־נָ֑עַרנָעַרנער אִםאִםאם־־־זַ֖ךְזַךְזך וְאִםוְאִםואם־־־יָשָׁ֣ריָשָׁרישר פָּעֳלֽוֹפָּעֳלוֹפעלו׃׃׃ 20:12 אֹ֣זֶןאֹזֶןאזן שֹׁ֭מַעַתשֹׁמַעַתשמעת וְעַ֣יִןוְעַיִןועין רֹאָ֑הרֹאָהראה יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה עָשָׂ֥העָשָׂהעשה גַםגַםגם־־־שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 20:13 אַלאַלאל־־־תֶּֽאֱהַ֣בתֶּאֱהַבתאהב שֵׁ֭נָהשֵׁנָהשנה פֶּןפֶּןפן־־־תִּוָּרֵ֑שׁתִּוָּרֵשׁתורש פְּקַ֖חפְּקַחפקח עֵינֶ֣יךָעֵינֶיךָעיניך שְֽׂבַֽעשְׂבַעשבע־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 20:14 רַ֣ערַערע רַ֭ערַערע יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר הַקּוֹנֶ֑ההַקּוֹנֶההקונה וְאֹזֵ֥לוְאֹזֵלואזל ל֝֗וֹלוֹלו אָ֣זאָזאז יִתְהַלָּֽליִתְהַלָּליתהלל׃׃׃ 20:15 יֵ֣שׁיֵשׁיש זָ֭הָבזָהָבזהב וְרָבוְרָבורב־־־פְּנִינִ֑יםפְּנִינִיםפנינים וּכְלִ֥יוּכְלִיוכלי יְ֝קָ֗ריְקָריקר שִׂפְתֵישִׂפְתֵישפתי־־־דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 20:16 לְֽקַחלְקַחלקח־־־בִּ֭גְדוֹבִּגְדוֹבגדו כִּיכִּיכי־־־עָ֣רַבעָרַבערב זָ֑רזָרזר וּבְעַ֖דוּבְעַדובעד [נָכְרִים כ][נָכְרִים כ][נכרים כ] (נָכְרִיָּ֣ה ק)(נָכְרִיָּה ק)(נכריה ק) חַבְלֵֽהוּחַבְלֵהוּחבלהו׃׃׃ 20:17 עָרֵ֣בעָרֵבערב לָ֭אִישׁלָאִישׁלאיש לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר וְ֝אַחַ֗רוְאַחַרואחר יִמָּֽלֵאיִמָּלֵאימלא־־־פִ֥יהוּפִיהוּפיהו חָצָֽץחָצָץחצץ׃׃׃ 20:18 מַ֭חֲשָׁבוֹתמַחֲשָׁבוֹתמחשבות בְּעֵצָ֣הבְּעֵצָהבעצה תִכּ֑וֹןתִכּוֹןתכון וּ֝בְתַחְבֻּל֗וֹתוּבְתַחְבֻּלוֹתובתחבלות עֲשֵׂ֣העֲשֵׂהעשה מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 20:19 גּֽוֹלֶהגּוֹלֶהגולה־־־סּ֭וֹדסּוֹדסוד הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך רָכִ֑ילרָכִילרכיל וּלְפֹתֶ֥הוּלְפֹתֶהולפתה שְׂ֝פָתָ֗יושְׂפָתָיושפתיו לֹ֣אלֹאלא תִתְעָרָֽבתִתְעָרָבתתערב׃׃׃ 20:20 מְ֭קַלֵּלמְקַלֵּלמקלל אָבִ֣יואָבִיואביו וְאִמּ֑וֹוְאִמּוֹואמו יִֽדְעַ֥ךְיִדְעַךְידעך נֵ֝ר֗וֹנֵרוֹנרו [בְּאִישֹׁון כ][בְּאִישֹׁון כ][באישון כ] (בֶּאֱשׁ֥וּן ק)(בֶּאֱשׁוּן ק)(באשון ק) חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך׃׃׃ 20:21 נַ֭חֲלָהנַחֲלָהנחלה [מְבֻחֶלֶת כ][מְבֻחֶלֶת כ][מבחלת כ] (מְבֹהֶ֣לֶת ק)(מְבֹהֶלֶת ק)(מבהלת ק) בָּרִאשֹׁנָ֑הבָּרִאשֹׁנָהבראשנה וְ֝אַחֲרִיתָ֗הּוְאַחֲרִיתָהּואחריתה לֹ֣אלֹאלא תְבֹרָֽךְתְבֹרָךְתברך׃׃׃ 20:22 אַלאַלאל־־־תֹּאמַ֥רתֹּאמַרתאמר אֲשַׁלְּמָהאֲשַׁלְּמָהאשלמה־־־רָ֑ערָערע קַוֵּ֥הקַוֵּהקוה לַֽ֝יהוָ֗הלַיהוָהליהוה וְיֹ֣שַֽׁעוְיֹשַׁעוישע לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 20:23 תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן וָאָ֑בֶןוָאָבֶןואבן וּמֹאזְנֵ֖יוּמֹאזְנֵיומאזני מִרְמָ֣המִרְמָהמרמה לֹאלֹאלא־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 20:24 מֵיהוָ֥המֵיהוָהמיהוה מִצְעֲדֵימִצְעֲדֵימצעדי־־־גָ֑בֶרגָבֶרגבר וְ֝אָדָ֗םוְאָדָםואדם מַהמַהמה־־־יָּבִ֥יןיָּבִיןיבין דַּרְכּֽוֹדַּרְכּוֹדרכו׃׃׃ 20:25 מוֹקֵ֣שׁמוֹקֵשׁמוקש אָ֭דָםאָדָםאדם יָ֣לַעיָלַעילע קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר נְדָרִ֣יםנְדָרִיםנדרים לְבַקֵּֽרלְבַקֵּרלבקר׃׃׃ 20:26 מְזָרֶ֣המְזָרֶהמזרה רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חָכָ֑םחָכָםחכם וַיָּ֖שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם אוֹפָֽןאוֹפָןאופן׃׃׃ 20:27 נֵ֣רנֵרנר יְ֭הוָהיְהוָהיהוה נִשְׁמַ֣תנִשְׁמַתנשמת אָדָ֑םאָדָםאדם חֹ֝פֵ֗שׂחֹפֵשׂחפש כָּלכָּלכל־־־חַדְרֵיחַדְרֵיחדרי־־־בָֽטֶןבָטֶןבטן׃׃׃ 20:28 חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד וֶ֭אֱמֶתוֶאֱמֶתואמת יִצְּרוּיִצְּרוּיצרו־־־מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וְסָעַ֖דוְסָעַדוסעד בַּחֶ֣סֶדבַּחֶסֶדבחסד כִּסְאֽוֹכִּסְאוֹכסאו׃׃׃ 20:29 תִּפְאֶ֣רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת בַּחוּרִ֣יםבַּחוּרִיםבחורים כֹּחָ֑םכֹּחָםכחם וַהֲדַ֖רוַהֲדַרוהדר זְקֵנִ֣יםזְקֵנִיםזקנים שֵׂיבָֽהשֵׂיבָהשיבה׃׃׃ 20:30 חַבֻּר֣וֹתחַבֻּרוֹתחברות פֶּ֭צַעפֶּצַעפצע [תַּמְרִיק כ][תַּמְרִיק כ][תמריק כ] (תַּמְר֣וּק ק)(תַּמְרוּק ק)(תמרוק ק) בְּרָ֑עבְּרָעברע וּ֝מַכּ֗וֹתוּמַכּוֹתומכות חַדְרֵיחַדְרֵיחדרי־־־בָֽטֶןבָטֶןבטן׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain