Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 24

24:1 אַלאַלאל־־־תְּ֭קַנֵּאתְּקַנֵּאתקנא בְּאַנְשֵׁ֣יבְּאַנְשֵׁיבאנשי רָעָ֑הרָעָהרעה וְאַלוְאַלואל־־־[תִּתְאָו כ][תִּתְאָו כ][תתאו כ] (תִּ֝תְאָ֗יו ק)(תִּתְאָיו ק)(תתאיו ק) לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות אִתָּֽםאִתָּםאתם׃׃׃ 24:2 כִּיכִּיכי־־־שֹׁ֭דשֹׁדשד יֶהְגֶּ֣היֶהְגֶּהיהגה לִבָּ֑םלִבָּםלבם וְ֝עָמָ֗לוְעָמָלועמל שִׂפְתֵיהֶ֥םשִׂפְתֵיהֶםשפתיהם תְּדַבֵּֽרְנָהתְּדַבֵּרְנָהתדברנה׃׃׃ 24:3 בְּ֭חָכְמָהבְּחָכְמָהבחכמה יִבָּ֣נֶהיִבָּנֶהיבנה בָּ֑יִתבָּיִתבית וּ֝בִתְבוּנָ֗הוּבִתְבוּנָהובתבונה יִתְכּוֹנָֽןיִתְכּוֹנָןיתכונן׃׃׃ 24:4 וּ֭בְדַעַתוּבְדַעַתובדעת חֲדָרִ֣יםחֲדָרִיםחדרים יִמָּלְא֑וּיִמָּלְאוּימלאו כָּלכָּלכל־־־ה֖וֹןהוֹןהון יָקָ֣ריָקָריקר וְנָעִֽיםוְנָעִיםונעים׃׃׃ 24:5 גֶּֽבֶרגֶּבֶרגבר־־־חָכָ֥םחָכָםחכם בַּע֑וֹזבַּעוֹזבעוז וְאִֽישׁוְאִישׁואיש־־־דַּ֝֗עַתדַּעַתדעת מְאַמֶּץמְאַמֶּץמאמץ־־־כֹּֽחַכֹּחַכח׃׃׃ 24:6 כִּ֣יכִּיכי בְ֭תַחְבֻּלוֹתבְתַחְבֻּלוֹתבתחבלות תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לְּךָ֣לְּךָלך מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה וּ֝תְשׁוּעָ֗הוּתְשׁוּעָהותשועה בְּרֹ֣בבְּרֹבברב יוֹעֵֽץיוֹעֵץיועץ׃׃׃ 24:7 רָאמ֣וֹתרָאמוֹתראמות לֶֽאֱוִ֣יללֶאֱוִיללאויל חָכְמ֑וֹתחָכְמוֹתחכמות בַּ֝שַּׁ֗עַרבַּשַּׁעַרבשער לֹ֣אלֹאלא יִפְתַּחיִפְתַּחיפתח־־־פִּֽיהוּפִּיהוּפיהו׃׃׃ 24:8 מְחַשֵּׁ֥במְחַשֵּׁבמחשב לְהָרֵ֑עַלְהָרֵעַלהרע ל֝֗וֹלוֹלו בַּֽעַלבַּעַלבעל־־־מְזִמּ֥וֹתמְזִמּוֹתמזמות יִקְרָֽאוּיִקְרָאוּיקראו׃׃׃ 24:9 זִמַּ֣תזִמַּתזמת אִוֶּ֣לֶתאִוֶּלֶתאולת חַטָּ֑אתחַטָּאתחטאת וְתוֹעֲבַ֖תוְתוֹעֲבַתותועבת לְאָדָ֣םלְאָדָםלאדם לֵֽץלֵץלץ׃׃׃ 24:10 הִ֭תְרַפִּיתָהִתְרַפִּיתָהתרפית בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום צָרָ֗הצָרָהצרה צַ֣רצַרצר כֹּחֶֽכָהכֹּחֶכָהכחכה׃׃׃ 24:11 הַ֭צֵּלהַצֵּלהצל לְקֻחִ֣יםלְקֻחִיםלקחים לַמָּ֑וֶתלַמָּוֶתלמות וּמָטִ֥יםוּמָטִיםומטים לַ֝הֶ֗רֶגלַהֶרֶגלהרג אִםאִםאם־־־תַּחְשֽׂוֹךְתַּחְשׂוֹךְתחשוך׃׃׃ 24:12 כִּֽיכִּיכי־־־תֹאמַ֗רתֹאמַרתאמר הֵן֮הֵןהן לֹאלֹאלא־־־יָדַ֪עְנ֫וּיָדַעְנוּידענו זֶ֥הזֶהזה הֲ‍ֽלֹאהֲ‍לֹאה‍לא־־־תֹ֘כֵ֤ןתֹכֵןתכן לִבּ֨וֹתלִבּוֹתלבות ׀׀׀ הֽוּאהוּאהוא־־־יָבִ֗יןיָבִיןיבין וְנֹצֵ֣רוְנֹצֵרונצר נַ֭פְשְׁךָנַפְשְׁךָנפשך ה֣וּאהוּאהוא יֵדָ֑עיֵדָעידע וְהֵשִׁ֖יבוְהֵשִׁיבוהשיב לְאָדָ֣םלְאָדָםלאדם כְּפָעֳלֽוֹכְּפָעֳלוֹכפעלו׃׃׃ 24:13 אֱכָלאֱכָלאכל־־־בְּנִ֣יבְּנִיבני דְבַ֣שׁדְבַשׁדבש כִּיכִּיכי־־־ט֑וֹבטוֹבטוב וְנֹ֥פֶתוְנֹפֶתונפת מָ֝ת֗וֹקמָתוֹקמתוק עַלעַלעל־־־חִכֶּֽךָחִכֶּךָחכך׃׃׃ 24:14 כֵּ֤ןכֵּןכן ׀׀׀ דְּעֶ֥הדְּעֶהדעה חָכְמָ֗החָכְמָהחכמה לְנַ֫פְשֶׁ֥ךָלְנַפְשֶׁךָלנפשך אִםאִםאם־־־מָ֭צָאתָמָצָאתָמצאת וְיֵ֣שׁוְיֵשׁויש אַחֲרִ֑יתאַחֲרִיתאחרית וְ֝תִקְוָתְךָ֗וְתִקְוָתְךָותקותך לֹ֣אלֹאלא תִכָּרֵֽתתִכָּרֵתתכרת׃׃׃ פפפ
24:15 אַלאַלאל־־־תֶּאֱרֹ֣בתֶּאֱרֹבתארב רָ֭שָׁערָשָׁערשע לִנְוֵ֣הלִנְוֵהלנוה צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק אַֽלאַלאל־־־תְּשַׁדֵּ֥דתְּשַׁדֵּדתשדד רִבְצוֹרִבְצוֹרבצו׃׃׃ 24:16 כִּ֤יכִּיכי שֶׁ֨בַעשֶׁבַעשבע ׀׀׀ יִפּ֣וֹליִפּוֹליפול צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק וָקָ֑םוָקָםוקם וּ֝רְשָׁעִ֗יםוּרְשָׁעִיםורשעים יִכָּשְׁל֥וּיִכָּשְׁלוּיכשלו בְרָעָֽהבְרָעָהברעה׃׃׃ 24:17 בִּנְפֹ֣לבִּנְפֹלבנפל [אֹויְבֶיךָ כ][אֹויְבֶיךָ כ][אויביך כ] (אֽ֭וֹיִבְךָ ק)(אוֹיִבְךָ ק)(אויבך ק) אַלאַלאל־־־תִּשְׂמָ֑חתִּשְׂמָחתשמח וּ֝בִכָּשְׁל֗וֹוּבִכָּשְׁלוֹובכשלו אַלאַלאל־־־יָגֵ֥ליָגֵליגל לִבֶּֽךָלִבֶּךָלבך׃׃׃ 24:18 פֶּןפֶּןפן־־־יִרְאֶ֣היִרְאֶהיראה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה וְרַ֣עוְרַעורע בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו וְהֵשִׁ֖יבוְהֵשִׁיבוהשיב מֵעָלָ֣יומֵעָלָיומעליו אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ 24:19 אַלאַלאל־־־תִּתְחַ֥רתִּתְחַרתתחר בַּמְּרֵעִ֑יםבַּמְּרֵעִיםבמרעים אַלאַלאל־־־תְּ֝קַנֵּ֗אתְּקַנֵּאתקנא בָּרְשָׁעִֽיםבָּרְשָׁעִיםברשעים׃׃׃ 24:20 כִּ֤יכִּיכי ׀׀׀ לֹֽאלֹאלא־־־תִהְיֶ֣התִהְיֶהתהיה אַחֲרִ֣יתאַחֲרִיתאחרית לָרָ֑עלָרָעלרע נֵ֖רנֵרנר רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים יִדְעָֽךְיִדְעָךְידעך׃׃׃ 24:21 יְרָֽאיְרָאירא־־־אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה בְּנִ֣יבְּנִיבני וָמֶ֑לֶךְוָמֶלֶךְומלך עִםעִםעם־־־שׁ֝וֹנִ֗יםשׁוֹנִיםשונים אַלאַלאל־־־תִּתְעָרָֽבתִּתְעָרָבתתערב׃׃׃ 24:22 כִּֽיכִּיכי־־־פִ֭תְאֹםפִתְאֹםפתאם יָק֣וּםיָקוּםיקום אֵידָ֑םאֵידָםאידם וּפִ֥ידוּפִידופיד שְׁ֝נֵיהֶ֗םשְׁנֵיהֶםשניהם מִ֣ימִימי יוֹדֵֽעַיוֹדֵעַיודע׃׃׃ ססס 24:23 גַּםגַּםגם־־־אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה לַֽחֲכָמִ֑יםלַחֲכָמִיםלחכמים הַֽכֵּרהַכֵּרהכר־־־פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים בְּמִשְׁפָּ֣טבְּמִשְׁפָּטבמשפט בַּלבַּלבל־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 24:24 אֹ֤מֵ֨ראֹמֵראמר ׀׀׀ לְרָשָׁע֮לְרָשָׁעלרשע צַדִּ֪יקצַדִּיקצדיק אָ֥תָּהאָתָּהאתה יִקְּבֻ֥הוּיִקְּבֻהוּיקבהו עַמִּ֑יםעַמִּיםעמים יִזְעָמ֥וּהוּיִזְעָמוּהוּיזעמוהו לְאֻמִּֽיםלְאֻמִּיםלאמים׃׃׃ 24:25 וְלַמּוֹכִיחִ֥יםוְלַמּוֹכִיחִיםולמוכיחים יִנְעָ֑םיִנְעָםינעם וַֽ֝עֲלֵיהֶ֗םוַעֲלֵיהֶםועליהם תָּב֥וֹאתָּבוֹאתבוא בִרְכַּתבִרְכַּתברכת־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 24:26 שְׂפָתַ֥יִםשְׂפָתַיִםשפתים יִשָּׁ֑קיִשָּׁקישק מֵ֝שִׁ֗יבמֵשִׁיבמשיב דְּבָרִ֥יםדְּבָרִיםדברים נְכֹחִֽיםנְכֹחִיםנכחים׃׃׃ 24:27 הָ֘כֵ֤ןהָכֵןהכן בַּח֨וּץבַּחוּץבחוץ ׀׀׀ מְלַאכְתֶּ֗ךָמְלַאכְתֶּךָמלאכתך וְעַתְּדָ֣הּוְעַתְּדָהּועתדה בַּשָּׂדֶ֣הבַּשָּׂדֶהבשדה לָ֑ךְלָךְלך אַ֝חַ֗ראַחַראחר וּבָנִ֥יתָוּבָנִיתָובנית בֵיתֶֽךָבֵיתֶךָביתך׃׃׃ פפפ
24:28 אַלאַלאל־־־תְּהִ֣יתְּהִיתהי עֵדעֵדעד־־־חִנָּ֣םחִנָּםחנם בְּרֵעֶ֑ךָבְּרֵעֶךָברעך וַ֝הֲפִתִּ֗יתָוַהֲפִתִּיתָוהפתית בִּשְׂפָתֶֽיךָבִּשְׂפָתֶיךָבשפתיך׃׃׃ 24:29 אַלאַלאל־־־תֹּאמַ֗רתֹּאמַרתאמר כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָֽשָׂהעָשָׂהעשה־־־לִ֭ילִילי כֵּ֤ןכֵּןכן אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לּ֑וֹלּוֹלו אָשִׁ֖יבאָשִׁיבאשיב לָאִ֣ישׁלָאִישׁלאיש כְּפָעֳלֽוֹכְּפָעֳלוֹכפעלו׃׃׃ 24:30 עַלעַלעל־־־שְׂדֵ֣השְׂדֵהשדה אִישׁאִישׁאיש־־־עָצֵ֣לעָצֵלעצל עָבַ֑רְתִּיעָבַרְתִּיעברתי וְעַלוְעַלועל־־־כֶּ֝֗רֶםכֶּרֶםכרם אָדָ֥םאָדָםאדם חֲסַרחֲסַרחסר־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 24:31 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה עָ֘לָ֤העָלָהעלה כֻלּ֨וֹכֻלּוֹכלו ׀׀׀ קִמְּשֹׂנִ֗יםקִמְּשֹׂנִיםקמשנים כָּסּ֣וּכָּסּוּכסו פָנָ֣יופָנָיופניו חֲרֻלִּ֑יםחֲרֻלִּיםחרלים וְגֶ֖דֶרוְגֶדֶרוגדר אֲבָנָ֣יואֲבָנָיואבניו נֶהֱרָֽסָהנֶהֱרָסָהנהרסה׃׃׃ 24:32 וָֽאֶחֱזֶ֣הוָאֶחֱזֶהואחזה אָ֭נֹכִֽיאָנֹכִיאנכי אָשִׁ֣יתאָשִׁיתאשית לִבִּ֑ילִבִּילבי רָ֝אִ֗יתִירָאִיתִיראיתי לָקַ֥חְתִּילָקַחְתִּילקחתי מוּסָֽרמוּסָרמוסר׃׃׃ 24:33 מְעַ֣טמְעַטמעט שֵׁ֭נוֹתשֵׁנוֹתשנות מְעַ֣טמְעַטמעט תְּנוּמ֑וֹתתְּנוּמוֹתתנומות מְעַ֓טמְעַטמעט ׀׀׀ חִבֻּ֖קחִבֻּקחבק יָדַ֣יִםיָדַיִםידים לִשְׁכָּֽבלִשְׁכָּבלשכב׃׃׃ 24:34 וּבָֽאוּבָאובא־־־מִתְהַלֵּ֥ךְמִתְהַלֵּךְמתהלך רֵישֶׁ֑ךָרֵישֶׁךָרישך וּ֝מַחְסֹרֶ֗יךָוּמַחְסֹרֶיךָומחסריך כְּאִ֣ישׁכְּאִישׁכאיש מָגֵֽןמָגֵןמגן׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain