Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 28

28:5 אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־רָ֭ערָערע לֹאלֹאלא־־־יָבִ֣ינוּיָבִינוּיבינו מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וּמְבַקְשֵׁ֥יוּמְבַקְשֵׁיומבקשי יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה יָבִ֥ינוּיָבִינוּיבינו כֹֽלכֹלכל׃׃׃ 28:6 טֽוֹבטוֹבטוב־־־רָ֭שׁרָשׁרש הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך בְּתֻמּ֑וֹבְּתֻמּוֹבתמו מֵעִקֵּ֥שׁמֵעִקֵּשׁמעקש דְּ֝רָכַ֗יִםדְּרָכַיִםדרכים וְה֣וּאוְהוּאוהוא עָשִֽׁירעָשִׁירעשיר׃׃׃ 28:7 נוֹצֵ֣רנוֹצֵרנוצר תּ֭וֹרָהתּוֹרָהתורה בֵּ֣ןבֵּןבן מֵבִ֑יןמֵבִיןמבין וְרֹעֶהוְרֹעֶהורעה זֽ֝וֹלְלִ֗יםזוֹלְלִיםזוללים יַכְלִ֥יםיַכְלִיםיכלים אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 28:8 מַרְבֶּ֣המַרְבֶּהמרבה ה֭וֹנוֹהוֹנוֹהונו בְּנֶ֣שֶׁךְבְּנֶשֶׁךְבנשך [וּבְתַרְבִּית כ][וּבְתַרְבִּית כ][ובתרבית כ] (וְתַרְבִּ֑ית ק)(וְתַרְבִּית ק)(ותרבית ק) לְחוֹנֵ֖ןלְחוֹנֵןלחונן דַּלִּ֣יםדַּלִּיםדלים יִקְבְּצֶֽנּוּיִקְבְּצֶנּוּיקבצנו׃׃׃ 28:9 מֵסִ֣ירמֵסִירמסיר אָ֭זְנוֹאָזְנוֹאזנו מִשְּׁמֹ֣עַמִשְּׁמֹעַמשמע תּוֹרָ֑התּוֹרָהתורה גַּֽםגַּםגם־־־תְּ֝פִלָּת֗וֹתְּפִלָּתוֹתפלתו תּוֹעֵבָֽהתּוֹעֵבָהתועבה׃׃׃ 28:10 מַשְׁגֶּ֤המַשְׁגֶּהמשגה יְשָׁרִ֨יםיְשָׁרִיםישרים ׀׀׀ בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך רָ֗ערָערע בִּשְׁחוּת֥וֹבִּשְׁחוּתוֹבשחותו הֽוּאהוּאהוא־־־יִפּ֑וֹליִפּוֹליפול וּ֝תְמִימִ֗יםוּתְמִימִיםותמימים יִנְחֲלוּיִנְחֲלוּינחלו־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 28:11 חָכָ֣םחָכָםחכם בְּ֭עֵינָיובְּעֵינָיובעיניו אִ֣ישׁאִישׁאיש עָשִׁ֑ירעָשִׁירעשיר וְדַ֖לוְדַלודל מֵבִ֣יןמֵבִיןמבין יַחְקְרֶֽנּוּיַחְקְרֶנּוּיחקרנו׃׃׃ 28:12 בַּעֲלֹ֣ץבַּעֲלֹץבעלץ צַ֭דִּיקִיםצַדִּיקִיםצדיקים רַבָּ֣הרַבָּהרבה תִפְאָ֑רֶתתִפְאָרֶתתפארת וּבְק֥וּםוּבְקוּםובקום רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים יְחֻפַּ֥שׂיְחֻפַּשׂיחפש אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 28:13 מְכַסֶּ֣המְכַסֶּהמכסה פְ֭שָׁעָיופְשָׁעָיופשעיו לֹ֣אלֹאלא יַצְלִ֑יחַיַצְלִיחַיצליח וּמוֹדֶ֖הוּמוֹדֶהומודה וְעֹזֵ֣בוְעֹזֵבועזב יְרֻחָֽםיְרֻחָםירחם׃׃׃ 28:14 אַשְׁרֵ֣יאַשְׁרֵיאשרי אָ֭דָםאָדָםאדם מְפַחֵ֣דמְפַחֵדמפחד תָּמִ֑ידתָּמִידתמיד וּמַקְשֶׁ֥הוּמַקְשֶׁהומקשה לִ֝בּ֗וֹלִבּוֹלבו יִפּ֥וֹליִפּוֹליפול בְּרָעָֽהבְּרָעָהברעה׃׃׃ 28:15 אֲרִיאֲרִיארי־־־נֹ֭הֵםנֹהֵםנהם וְדֹ֣בוְדֹבודב שׁוֹקֵ֑קשׁוֹקֵקשוקק מֹשֵׁ֥למֹשֵׁלמשל רָ֝שָׁ֗ערָשָׁערשע עַ֣לעַלעל עַםעַםעם־־־דָּֽלדָּלדל׃׃׃ 28:16 נָגִ֗ידנָגִידנגיד חֲסַ֣רחֲסַרחסר תְּ֭בוּנוֹתתְּבוּנוֹתתבונות וְרַ֥בוְרַבורב מַעֲשַׁקּ֑וֹתמַעֲשַׁקּוֹתמעשקות [שֹׂנְאֵי כ][שֹׂנְאֵי כ][שנאי כ] (שֹׂ֥נֵא ק)(שֹׂנֵא ק)(שנא ק) בֶ֝֗צַעבֶצַעבצע יַאֲרִ֥יךְיַאֲרִיךְיאריך יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ פפפ
28:17 אָ֭דָםאָדָםאדם עָשֻׁ֣קעָשֻׁקעשק בְּדַםבְּדַםבדם־־־נָפֶשׁנָפֶשׁנפש עַדעַדעד־־־בּ֥וֹרבּוֹרבור יָ֝נ֗וּסיָנוּסינוס אַלאַלאל־־־יִתְמְכוּיִתְמְכוּיתמכו־־־בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 28:18 הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך תָּ֭מִיםתָּמִיםתמים יִוָּשֵׁ֑עַיִוָּשֵׁעַיושע וְנֶעְקַ֥שׁוְנֶעְקַשׁונעקש דְּ֝רָכַ֗יִםדְּרָכַיִםדרכים יִפּ֥וֹליִפּוֹליפול בְּאֶחָֽתבְּאֶחָתבאחת׃׃׃ 28:19 עֹבֵ֣דעֹבֵדעבד אַ֭דְמָתוֹאַדְמָתוֹאדמתו יִֽשְׂבַּֽעיִשְׂבַּעישבע־־־לָ֑חֶםלָחֶםלחם וּמְרַדֵּ֥ףוּמְרַדֵּףומרדף רֵ֝קִ֗יםרֵקִיםרקים יִֽשְׂבַּֽעיִשְׂבַּעישבע־־־רִֽישׁרִישׁריש׃׃׃ 28:20 אִ֣ישׁאִישׁאיש אֱ֭מוּנוֹתאֱמוּנוֹתאמונות רַברַברב־־־בְּרָכ֑וֹתבְּרָכוֹתברכות וְאָ֥ץוְאָץואץ לְ֝הַעֲשִׁ֗ירלְהַעֲשִׁירלהעשיר לֹ֣אלֹאלא יִנָּקֶֽהיִנָּקֶהינקה׃׃׃ 28:21 הַֽכֵּרהַכֵּרהכר־־־פָּנִ֥יםפָּנִיםפנים לֹאלֹאלא־־־ט֑וֹבטוֹבטוב וְעַלוְעַלועל־־־פַּתפַּתפת־־־לֶ֝֗חֶםלֶחֶםלחם יִפְשַׁעיִפְשַׁעיפשע־־־גָּֽבֶרגָּבֶרגבר׃׃׃ 28:22 נִֽבֳהָ֥לנִבֳהָלנבהל לַה֗וֹןלַהוֹןלהון אִ֭ישׁאִישׁאיש רַ֣ערַערע עָ֑יִןעָיִןעין וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֵ֝דַעיֵדַעידע כִּיכִּיכי־־־חֶ֥סֶרחֶסֶרחסר יְבֹאֶֽנּוּיְבֹאֶנּוּיבאנו׃׃׃ 28:23 מ֘וֹכִ֤יחַמוֹכִיחַמוכיח אָדָ֣םאָדָםאדם אַ֭חֲרַיאַחֲרַיאחרי חֵ֣ןחֵןחן יִמְצָ֑איִמְצָאימצא מִֽמַּחֲלִ֥יקמִמַּחֲלִיקממחליק לָשֽׁוֹןלָשׁוֹןלשון׃׃׃ 28:24 גּוֹזֵ֤לגּוֹזֵלגוזל ׀׀׀ אָ֘בִ֤יואָבִיואביו וְאִמּ֗וֹוְאִמּוֹואמו וְאֹמֵ֥רוְאֹמֵרואמר אֵֽיןאֵיןאין־־־פָּ֑שַׁעפָּשַׁעפשע חָבֵ֥רחָבֵרחבר ה֝֗וּאהוּאהוא לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש מַשְׁחִֽיתמַשְׁחִיתמשחית׃׃׃ 28:25 רְחַברְחַברחב־־־נֶ֭פֶשׁנֶפֶשׁנפש יְגָרֶ֣היְגָרֶהיגרה מָד֑וֹןמָדוֹןמדון וּבוֹטֵ֖חַוּבוֹטֵחַובוטח עַלעַלעל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה יְדֻשָּֽׁןיְדֻשָּׁןידשן׃׃׃ 28:26 בּוֹטֵ֣חַבּוֹטֵחַבוטח בְּ֭לִבּוֹבְּלִבּוֹבלבו ה֣וּאהוּאהוא כְסִ֑ילכְסִילכסיל וְהוֹלֵ֥ךְוְהוֹלֵךְוהולך בְּ֝חָכְמָ֗הבְּחָכְמָהבחכמה ה֣וּאהוּאהוא יִמָּלֵֽטיִמָּלֵטימלט׃׃׃ 28:27 נוֹתֵ֣ןנוֹתֵןנותן לָ֭רָשׁלָרָשׁלרש אֵ֣יןאֵיןאין מַחְס֑וֹרמַחְסוֹרמחסור וּמַעְלִ֥יםוּמַעְלִיםומעלים עֵ֝ינָ֗יועֵינָיועיניו רַברַברב־־־מְאֵרֽוֹתמְאֵרוֹתמארות׃׃׃ 28:28 בְּק֣וּםבְּקוּםבקום רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים יִסָּתֵ֣ריִסָּתֵריסתר אָדָ֑םאָדָםאדם וּ֝בְאָבְדָ֗םוּבְאָבְדָםובאבדם יִרְבּ֥וּיִרְבּוּירבו צַדִּיקִֽיםצַדִּיקִיםצדיקים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain