Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 103

103:1 לְדָוִ֨דלְדָוִדלדוד ׀׀׀ בָּרֲכִ֣יבָּרֲכִיברכי נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְכָלוְכָלוכל־־־קְ֝רָבַ֗יקְרָבַיקרבי אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֥םשֵׁםשם קָדְשֽׁוֹקָדְשׁוֹקדשו׃׃׃ 103:2 בָּרֲכִ֣יבָּרֲכִיברכי נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאַלוְאַלואל־־־תִּ֝שְׁכְּחִ֗יתִּשְׁכְּחִיתשכחי כָּלכָּלכל־־־גְּמוּלָֽיוגְּמוּלָיוגמוליו׃׃׃ 103:3 הַסֹּלֵ֥חַהַסֹּלֵחַהסלח לְכָללְכָללכל־־־עֲוֺנֵ֑כִיעֲוֺנֵכִיעונכי הָ֝רֹפֵ֗אהָרֹפֵאהרפא לְכָללְכָללכל־־־תַּחֲלֻאָֽיְכִיתַּחֲלֻאָיְכִיתחלאיכי׃׃׃ 103:4 הַגּוֹאֵ֣להַגּוֹאֵלהגואל מִשַּׁ֣חַתמִשַּׁחַתמשחת חַיָּ֑יְכִיחַיָּיְכִיחייכי הַֽ֝מְעַטְּרֵ֗כִיהַמְעַטְּרֵכִיהמעטרכי חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד וְרַחֲמִֽיםוְרַחֲמִיםורחמים׃׃׃ 103:5 הַמַּשְׂבִּ֣יַעהַמַּשְׂבִּיַעהמשביע בַּטּ֣וֹבבַּטּוֹבבטוב עֶדְיֵ֑ךְעֶדְיֵךְעדיך תִּתְחַדֵּ֖שׁתִּתְחַדֵּשׁתתחדש כַּנֶּ֣שֶׁרכַּנֶּשֶׁרכנשר נְעוּרָֽיְכִינְעוּרָיְכִינעוריכי׃׃׃ 103:6 עֹשֵׂ֣העֹשֵׂהעשה צְדָק֣וֹתצְדָקוֹתצדקות יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּ֝מִשְׁפָּטִ֗יםוּמִשְׁפָּטִיםומשפטים לְכָללְכָללכל־־־עֲשׁוּקִֽיםעֲשׁוּקִיםעשוקים׃׃׃ 103:7 יוֹדִ֣יעַיוֹדִיעַיודיע דְּרָכָ֣יודְּרָכָיודרכיו לְמֹשֶׁ֑הלְמֹשֶׁהלמשה לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִ֝שְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל עֲלִילֽוֹתָיועֲלִילוֹתָיועלילותיו׃׃׃ 103:8 רַח֣וּםרַחוּםרחום וְחַנּ֣וּןוְחַנּוּןוחנון יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֶ֖רֶךְאֶרֶךְארך אַפַּ֣יִםאַפַּיִםאפים וְרַבוְרַבורב־־־חָֽסֶדחָסֶדחסד׃׃׃ 103:9 לֹֽאלֹאלא־־־לָנֶ֥צַחלָנֶצַחלנצח יָרִ֑יביָרִיביריב וְלֹ֖אוְלֹאולא לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם יִטּֽוֹריִטּוֹריטור׃׃׃ 103:10 לֹ֣אלֹאלא כַ֭חֲטָאֵינוּכַחֲטָאֵינוּכחטאינו עָ֣שָׂהעָשָׂהעשה לָ֑נוּלָנוּלנו וְלֹ֥אוְלֹאולא כַ֝עֲוֺנֹתֵ֗ינוּכַעֲוֺנֹתֵינוּכעונתינו גָּמַ֥לגָּמַלגמל עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 103:11 כִּ֤יכִּיכי כִגְבֹ֣הַּכִגְבֹהַּכגבה שָׁ֭מַיִםשָׁמַיִםשמים עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ גָּבַ֥רגָּבַרגבר חַ֝סְדּ֗וֹחַסְדּוֹחסדו עַלעַלעל־־־יְרֵאָֽיויְרֵאָיויראיו׃׃׃ 103:12 כִּרְחֹ֣קכִּרְחֹקכרחק מִ֭זְרָחמִזְרָחמזרח מִֽמַּֽעֲרָ֑במִמַּעֲרָבממערב הִֽרְחִ֥יקהִרְחִיקהרחיק מִ֝מֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו אֶתאֶתאת־־־פְּשָׁעֵֽינוּפְּשָׁעֵינוּפשעינו׃׃׃ 103:13 כְּרַחֵ֣םכְּרַחֵםכרחם אָ֭באָבאב עַלעַלעל־־־בָּנִ֑יםבָּנִיםבנים רִחַ֥םרִחַםרחם יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־יְרֵאָֽיויְרֵאָיויראיו׃׃׃ 103:14 כִּיכִּיכי־־־ה֖וּאהוּאהוא יָדַ֣עיָדַעידע יִצְרֵ֑נוּיִצְרֵנוּיצרנו זָ֝כ֗וּרזָכוּרזכור כִּיכִּיכי־־־עָפָ֥רעָפָרעפר אֲנָֽחְנוּאֲנָחְנוּאנחנו׃׃׃ 103:15 אֱ֭נוֹשׁאֱנוֹשׁאנוש כֶּחָצִ֣ירכֶּחָצִירכחציר יָמָ֑יויָמָיוימיו כְּצִ֥יץכְּצִיץכציץ הַ֝שָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה כֵּ֣ןכֵּןכן יָצִֽיץיָצִיץיציץ׃׃׃ 103:16 כִּ֤יכִּיכי ר֣וּחַרוּחַרוח עָֽבְרָהעָבְרָהעברה־־־בּ֣וֹבּוֹבו וְאֵינֶ֑נּוּוְאֵינֶנּוּואיננו וְלֹאוְלֹאולא־־־יַכִּירֶ֖נּוּיַכִּירֶנּוּיכירנו ע֣וֹדעוֹדעוד מְקוֹמֽוֹמְקוֹמוֹמקומו׃׃׃ 103:17 וְחֶ֤סֶדוְחֶסֶדוחסד יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ מֵעוֹלָ֣םמֵעוֹלָםמעולם וְעַדוְעַדועד־־־ע֭וֹלָםעוֹלָםעולם עַלעַלעל־־־יְרֵאָ֑יויְרֵאָיויראיו וְ֝צִדְקָת֗וֹוְצִדְקָתוֹוצדקתו לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני בָנִֽיםבָנִיםבנים׃׃׃ 103:18 לְשֹׁמְרֵ֥ילְשֹׁמְרֵילשמרי בְרִית֑וֹבְרִיתוֹבריתו וּלְזֹכְרֵ֥יוּלְזֹכְרֵיולזכרי פִ֝קֻּדָ֗יופִקֻּדָיופקדיו לַעֲשׂוֹתָֽםלַעֲשׂוֹתָםלעשותם׃׃׃ 103:19 יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה בַּ֭שָּׁמַיִםבַּשָּׁמַיִםבשמים הֵכִ֣יןהֵכִיןהכין כִּסְא֑וֹכִּסְאוֹכסאו וּ֝מַלְכוּת֗וֹוּמַלְכוּתוֹומלכותו בַּכֹּ֥לבַּכֹּלבכל מָשָֽׁלָהמָשָׁלָהמשלה׃׃׃ 103:20 בָּרֲכ֥וּבָּרֲכוּברכו יְהוָ֗היְהוָהיהוה מַלְאָ֫כָ֥יומַלְאָכָיומלאכיו גִּבֹּ֣רֵיגִּבֹּרֵיגברי כֹ֭חַכֹחַכח עֹשֵׂ֣יעֹשֵׂיעשי דְבָר֑וֹדְבָרוֹדברו לִ֝שְׁמֹ֗עַלִשְׁמֹעַלשמע בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול דְּבָרֽוֹדְּבָרוֹדברו׃׃׃ 103:21 בָּרֲכ֣וּבָּרֲכוּברכו יְ֭הוָהיְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־צְבָאָ֑יוצְבָאָיוצבאיו מְ֝שָׁרְתָ֗יומְשָׁרְתָיומשרתיו עֹשֵׂ֥יעֹשֵׂיעשי רְצוֹנֽוֹרְצוֹנוֹרצונו׃׃׃ 103:22 בָּרֲכ֤וּבָּרֲכוּברכו יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ כָּֽלכָּלכל־־־מַעֲשָׂ֗יומַעֲשָׂיומעשיו בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְקֹמ֥וֹתמְקֹמוֹתמקמות מֶמְשַׁלְתּ֑וֹמֶמְשַׁלְתּוֹממשלתו בָּרֲכִ֥יבָּרֲכִיברכי נַ֝פְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain