Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 106

106:1 הַֽלְלוּיָ֨הּהַלְלוּיָהּהללויה ׀׀׀ הוֹד֣וּהוֹדוּהודו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה כִּיכִּיכי־־־ט֑וֹבטוֹבטוב כִּ֖יכִּיכי לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּֽוֹחַסְדּוֹחסדו׃׃׃ 106:2 מִ֗ימִימי יְ֭מַלֵּליְמַלֵּלימלל גְּבוּר֣וֹתגְּבוּרוֹתגבורות יְהוָ֑היְהוָהיהוה יַ֝שְׁמִ֗יעַיַשְׁמִיעַישמיע כָּלכָּלכל־־־תְּהִלָּתֽוֹתְּהִלָּתוֹתהלתו׃׃׃ 106:3 אַ֭שְׁרֵיאַשְׁרֵיאשרי שֹׁמְרֵ֣ישֹׁמְרֵישמרי מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט עֹשֵׂ֖העֹשֵׂהעשה צְדָקָ֣הצְדָקָהצדקה בְכָלבְכָלבכל־־־עֵֽתעֵתעת׃׃׃ 106:4 זָכְרֵ֣נִיזָכְרֵנִיזכרני יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בִּרְצ֣וֹןבִּרְצוֹןברצון עַמֶּ֑ךָעַמֶּךָעמך פָּ֝קְדֵ֗נִיפָּקְדֵנִיפקדני בִּישׁוּעָתֶֽךָבִּישׁוּעָתֶךָבישועתך׃׃׃ 106:5 לִרְא֤וֹתלִרְאוֹתלראות ׀׀׀ בְּט֘וֹבַ֤תבְּטוֹבַתבטובת בְּחִירֶ֗יךָבְּחִירֶיךָבחיריך לִ֭שְׂמֹחַלִשְׂמֹחַלשמח בְּשִׂמְחַ֣תבְּשִׂמְחַתבשמחת גּוֹיֶ֑ךָגּוֹיֶךָגויך לְ֝הִתְהַלֵּ֗ללְהִתְהַלֵּללהתהלל עִםעִםעם־־־נַחֲלָתֶֽךָנַחֲלָתֶךָנחלתך׃׃׃ 106:6 חָטָ֥אנוּחָטָאנוּחטאנו עִםעִםעם־־־אֲבוֹתֵ֗ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו הֶעֱוִ֥ינוּהֶעֱוִינוּהעוינו הִרְשָֽׁעְנוּהִרְשָׁעְנוּהרשענו׃׃׃ 106:7 אֲב֘וֹתֵ֤ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו בְמִצְרַ֨יִםבְמִצְרַיִםבמצרים ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־הִשְׂכִּ֬ילוּהִשְׂכִּילוּהשכילו נִפְלְאוֹתֶ֗יךָנִפְלְאוֹתֶיךָנפלאותיך לֹ֣אלֹאלא זָ֭כְרוּזָכְרוּזכרו אֶתאֶתאת־־־רֹ֣ברֹברב חֲסָדֶ֑יךָחֲסָדֶיךָחסדיך וַיַּמְר֖וּוַיַּמְרוּוימרו עַלעַלעל־־־יָ֣םיָםים בְּיַםבְּיַםבים־־־סֽוּףסוּףסוף׃׃׃ 106:8 וַֽ֭יּוֹשִׁיעֵםוַיּוֹשִׁיעֵםויושיעם לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו לְ֝הוֹדִ֗יעַלְהוֹדִיעַלהודיע אֶתאֶתאת־־־גְּבוּרָתֽוֹגְּבוּרָתוֹגבורתו׃׃׃ 106:9 וַיִּגְעַ֣רוַיִּגְעַרויגער בְּיַםבְּיַםבים־־־ס֭וּףסוּףסוף וַֽיֶּחֱרָ֑בוַיֶּחֱרָבויחרב וַיּוֹלִיכֵ֥םוַיּוֹלִיכֵםויוליכם בַּ֝תְּהֹמ֗וֹתבַּתְּהֹמוֹתבתהמות כַּמִּדְבָּֽרכַּמִּדְבָּרכמדבר׃׃׃ 106:10 וַֽ֭יּוֹשִׁיעֵםוַיּוֹשִׁיעֵםויושיעם מִיַּ֣דמִיַּדמיד שׂוֹנֵ֑אשׂוֹנֵאשונא וַ֝יִּגְאָלֵ֗םוַיִּגְאָלֵםויגאלם מִיַּ֥דמִיַּדמיד אוֹיֵֽבאוֹיֵבאויב׃׃׃ 106:11 וַיְכַסּוּוַיְכַסּוּויכסו־־־מַ֥יִםמַיִםמים צָרֵיהֶ֑םצָרֵיהֶםצריהם אֶחָ֥דאֶחָדאחד מֵ֝הֶ֗םמֵהֶםמהם לֹ֣אלֹאלא נוֹתָֽרנוֹתָרנותר׃׃׃ 106:12 וַיַּאֲמִ֥ינוּוַיַּאֲמִינוּויאמינו בִדְבָרָ֑יובִדְבָרָיובדבריו יָ֝שִׁ֗ירוּיָשִׁירוּישירו תְּהִלָּתֽוֹתְּהִלָּתוֹתהלתו׃׃׃ 106:13 מִֽ֭הֲרוּמִהֲרוּמהרו שָׁכְח֣וּשָׁכְחוּשכחו מַעֲשָׂ֑יומַעֲשָׂיומעשיו לֹֽאלֹאלא־־־חִ֝כּ֗וּחִכּוּחכו לַעֲצָתֽוֹלַעֲצָתוֹלעצתו׃׃׃ 106:14 וַיִּתְאַוּ֣וּוַיִּתְאַוּוּויתאוו תַ֭אֲוָהתַאֲוָהתאוה בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר וַיְנַסּוּוַיְנַסּוּוינסו־־־אֵ֝֗לאֵלאל בִּֽישִׁימֽוֹןבִּישִׁימוֹןבישימון׃׃׃ 106:15 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן לָ֭הֶםלָהֶםלהם שֶׁאֱלָתָ֑םשֶׁאֱלָתָםשאלתם וַיְשַׁלַּ֖חוַיְשַׁלַּחוישלח רָז֣וֹןרָזוֹןרזון בְּנַפְשָֽׁםבְּנַפְשָׁםבנפשם׃׃׃ 106:16 וַיְקַנְא֣וּוַיְקַנְאוּויקנאו לְ֭מֹשֶׁהלְמֹשֶׁהלמשה בַּֽמַּחֲנֶ֑הבַּמַּחֲנֶהבמחנה לְ֝אַהֲרֹ֗ןלְאַהֲרֹןלאהרן קְד֣וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 106:17 תִּפְתַּחתִּפְתַּחתפתח־־־אֶ֭רֶץאֶרֶץארץ וַתִּבְלַ֣עוַתִּבְלַעותבלע דָּתָ֑ןדָּתָןדתן וַ֝תְּכַ֗סוַתְּכַסותכס עַלעַלעל־־־עֲדַ֥תעֲדַתעדת אֲבִירָֽםאֲבִירָםאבירם׃׃׃ 106:18 וַתִּבְעַרוַתִּבְעַרותבער־־־אֵ֥שׁאֵשׁאש בַּעֲדָתָ֑םבַּעֲדָתָםבעדתם לֶ֝הָבָ֗הלֶהָבָהלהבה תְּלַהֵ֥טתְּלַהֵטתלהט רְשָׁעִֽיםרְשָׁעִיםרשעים׃׃׃ 106:19 יַעֲשׂוּיַעֲשׂוּיעשו־־־עֵ֥גֶלעֵגֶלעגל בְּחֹרֵ֑בבְּחֹרֵבבחרב וַ֝יִּשְׁתַּחֲו֗וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לְמַסֵּכָֽהלְמַסֵּכָהלמסכה׃׃׃ 106:20 וַיָּמִ֥ירוּוַיָּמִירוּוימירו אֶתאֶתאת־־־כְּבוֹדָ֑םכְּבוֹדָםכבודם בְּתַבְנִ֥יתבְּתַבְנִיתבתבנית שׁ֝֗וֹרשׁוֹרשור אֹכֵ֥לאֹכֵלאכל עֵֽשֶׂבעֵשֶׂבעשב׃׃׃ 106:21 שָׁ֭כְחוּשָׁכְחוּשכחו אֵ֣לאֵלאל מוֹשִׁיעָ֑םמוֹשִׁיעָםמושיעם עֹשֶׂ֖העֹשֶׂהעשה גְדֹל֣וֹתגְדֹלוֹתגדלות בְּמִצְרָֽיִםבְּמִצְרָיִםבמצרים׃׃׃ 106:22 נִ֭פְלָאוֹתנִפְלָאוֹתנפלאות בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חָ֑םחָםחם נ֝וֹרָא֗וֹתנוֹרָאוֹתנוראות עַלעַלעל־־־יַםיַםים־־־סֽוּףסוּףסוף׃׃׃ 106:23 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְֽהַשְׁמִ֫ידָ֥םלְהַשְׁמִידָםלהשמידם לוּלֵ֡ילוּלֵילולי מֹ֘שֶׁ֤המֹשֶׁהמשה בְחִיר֗וֹבְחִירוֹבחירו עָמַ֣דעָמַדעמד בַּפֶּ֣רֶץבַּפֶּרֶץבפרץ לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב חֲ֝מָת֗וֹחֲמָתוֹחמתו מֵֽהַשְׁחִֽיתמֵהַשְׁחִיתמהשחית׃׃׃ 106:24 וַֽ֭יִּמְאֲסוּוַיִּמְאֲסוּוימאסו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חֶמְדָּ֑החֶמְדָּהחמדה לֹֽאלֹאלא־־־הֶ֝אֱמִ֗ינוּהֶאֱמִינוּהאמינו לִדְבָרֽוֹלִדְבָרוֹלדברו׃׃׃ 106:25 וַיֵּרָגְנ֥וּוַיֵּרָגְנוּוירגנו בְאָהֳלֵיהֶ֑םבְאָהֳלֵיהֶםבאהליהם לֹ֥אלֹאלא שָׁ֝מְע֗וּשָׁמְעוּשמעו בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 106:26 וַיִּשָּׂ֣אוַיִּשָּׂאוישא יָד֣וֹיָדוֹידו לָהֶ֑םלָהֶםלהם לְהַפִּ֥יללְהַפִּיללהפיל א֝וֹתָ֗םאוֹתָםאותם בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 106:27 וּלְהַפִּ֣ילוּלְהַפִּילולהפיל זַ֭רְעָםזַרְעָםזרעם בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים וּ֝לְזָרוֹתָ֗םוּלְזָרוֹתָםולזרותם בָּאֲרָצֽוֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות׃׃׃ 106:28 וַ֭יִּצָּ֣מְדוּוַיִּצָּמְדוּויצמדו לְבַ֣עַללְבַעַללבעל פְּע֑וֹרפְּעוֹרפעור וַ֝יֹּאכְל֗וּוַיֹּאכְלוּויאכלו זִבְחֵ֥יזִבְחֵיזבחי מֵתִֽיםמֵתִיםמתים׃׃׃ 106:29 וַ֭יַּכְעִיסוּוַיַּכְעִיסוּויכעיסו בְּמַֽעַלְלֵיהֶ֑םבְּמַעַלְלֵיהֶםבמעלליהם וַתִּפְרָץוַתִּפְרָץותפרץ־־־בָּ֝֗םבָּםבם מַגֵּפָֽהמַגֵּפָהמגפה׃׃׃ 106:30 וַיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד פִּֽ֭ינְחָספִּינְחָספינחס וַיְפַלֵּ֑לוַיְפַלֵּלויפלל וַ֝תֵּעָצַ֗רוַתֵּעָצַרותעצר הַמַּגֵּפָֽההַמַּגֵּפָההמגפה׃׃׃ 106:31 וַתֵּחָ֣שֶׁבוַתֵּחָשֶׁבותחשב ל֭וֹלוֹלו לִצְדָקָ֑הלִצְדָקָהלצדקה לְדֹ֥רלְדֹרלדר וָ֝דֹ֗רוָדֹרודר עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 106:32 וַ֭יַּקְצִיפוּוַיַּקְצִיפוּויקציפו עַלעַלעל־־־מֵ֥ימֵימי מְרִיבָ֑המְרִיבָהמריבה וַיֵּ֥רַעוַיֵּרַעוירע לְ֝מֹשֶׁ֗הלְמֹשֶׁהלמשה בַּעֲבוּרָֽםבַּעֲבוּרָםבעבורם׃׃׃ 106:33 כִּֽיכִּיכי־־־הִמְר֥וּהִמְרוּהמרו אֶתאֶתאת־־־רוּח֑וֹרוּחוֹרוחו וַ֝יְבַטֵּ֗אוַיְבַטֵּאויבטא בִּשְׂפָתָֽיובִּשְׂפָתָיובשפתיו׃׃׃ 106:34 לֹֽאלֹאלא־־־הִ֭שְׁמִידוּהִשְׁמִידוּהשמידו אֶתאֶתאת־־־הָֽעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 106:35 וַיִּתְעָרְב֥וּוַיִּתְעָרְבוּויתערבו בַגּוֹיִ֑םבַגּוֹיִםבגוים וַֽ֝יִּלְמְד֗וּוַיִּלְמְדוּוילמדו מַֽעֲשֵׂיהֶֽםמַעֲשֵׂיהֶםמעשיהם׃׃׃ 106:36 וַיַּעַבְד֥וּוַיַּעַבְדוּויעבדו אֶתאֶתאת־־־עֲצַבֵּיהֶ֑םעֲצַבֵּיהֶםעצביהם וַיִּהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו לָהֶ֣םלָהֶםלהם לְמוֹקֵֽשׁלְמוֹקֵשׁלמוקש׃׃׃ 106:37 וַיִּזְבְּח֣וּוַיִּזְבְּחוּויזבחו אֶתאֶתאת־־־בְּ֭נֵיהֶםבְּנֵיהֶםבניהם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֽוֹתֵיהֶ֗םבְּנוֹתֵיהֶםבנותיהם לַשֵּֽׁדִיםלַשֵּׁדִיםלשדים׃׃׃ 106:38 וַיִּֽשְׁפְּכ֨וּוַיִּשְׁפְּכוּוישפכו דָ֪םדָםדם נָקִ֡ינָקִינקי דַּםדַּםדם־־־בְּנֵ֘יהֶ֤םבְּנֵיהֶםבניהם וּֽבְנוֹתֵיהֶ֗םוּבְנוֹתֵיהֶםובנותיהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר זִ֭בְּחוּזִבְּחוּזבחו לַעֲצַבֵּ֣ילַעֲצַבֵּילעצבי כְנָ֑עַןכְנָעַןכנען וַתֶּחֱנַ֥ףוַתֶּחֱנַףותחנף הָ֝אָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ בַּדָּמִֽיםבַּדָּמִיםבדמים׃׃׃ 106:39 וַיִּטְמְא֥וּוַיִּטְמְאוּויטמאו בְמַעֲשֵׂיהֶ֑םבְמַעֲשֵׂיהֶםבמעשיהם וַ֝יִּזְנוּ֗וַיִּזְנוּויזנו בְּמַֽעַלְלֵיהֶֽםבְּמַעַלְלֵיהֶםבמעלליהם׃׃׃ 106:40 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֣ףאַףאף יְהוָ֣היְהוָהיהוה בְּעַמּ֑וֹבְּעַמּוֹבעמו וַ֝יְתָעֵ֗בוַיְתָעֵבויתעב אֶתאֶתאת־־־נַחֲלָתֽוֹנַחֲלָתוֹנחלתו׃׃׃ 106:41 וַיִּתְּנֵ֥םוַיִּתְּנֵםויתנם בְּיַדבְּיַדביד־־־גּוֹיִ֑םגּוֹיִםגוים וַֽיִּמְשְׁל֥וּוַיִּמְשְׁלוּוימשלו בָ֝הֶ֗םבָהֶםבהם שֹׂנְאֵיהֶֽםשֹׂנְאֵיהֶםשנאיהם׃׃׃ 106:42 וַיִּלְחָצ֥וּםוַיִּלְחָצוּםוילחצום אוֹיְבֵיהֶ֑םאוֹיְבֵיהֶםאויביהם וַ֝יִּכָּנְע֗וּוַיִּכָּנְעוּויכנעו תַּ֣חַתתַּחַתתחת יָדָֽםיָדָםידם׃׃׃ 106:43 פְּעָמִ֥יםפְּעָמִיםפעמים רַבּ֗וֹתרַבּוֹתרבות יַצִּ֫ילֵ֥םיַצִּילֵםיצילם וְ֭הֵמָּהוְהֵמָּהוהמה יַמְר֣וּיַמְרוּימרו בַעֲצָתָ֑םבַעֲצָתָםבעצתם וַ֝יָּמֹ֗כּוּוַיָּמֹכּוּוימכו בַּעֲוֺנָֽםבַּעֲוֺנָםבעונם׃׃׃ 106:44 וַ֭יַּרְאוַיַּרְאוירא בַּצַּ֣רבַּצַּרבצר לָהֶ֑םלָהֶםלהם בְּ֝שָׁמְע֗וֹבְּשָׁמְעוֹבשמעו אֶתאֶתאת־־־רִנָּתָֽםרִנָּתָםרנתם׃׃׃ 106:45 וַיִּזְכֹּ֣רוַיִּזְכֹּרויזכר לָהֶ֣םלָהֶםלהם בְּרִית֑וֹבְּרִיתוֹבריתו וַ֝יִּנָּחֵ֗םוַיִּנָּחֵםוינחם כְּרֹ֣בכְּרֹבכרב [חַסְדֹּו כ][חַסְדֹּו כ][חסדו כ] (חֲסָדָֽיו ק)(חֲסָדָיו ק)(חסדיו ק)׃׃׃ 106:46 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן אוֹתָ֣םאוֹתָםאותם לְרַחֲמִ֑יםלְרַחֲמִיםלרחמים לִ֝פְנֵ֗ילִפְנֵילפני כָּלכָּלכל־־־שׁוֹבֵיהֶֽםשׁוֹבֵיהֶםשוביהם׃׃׃ 106:47 הוֹשִׁיעֵ֨נוּהוֹשִׁיעֵנוּהושיענו ׀׀׀ יְה֘וָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְקַבְּצֵנוּ֮וְקַבְּצֵנוּוקבצנו מִֽןמִןמן־־־הַגּ֫וֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים לְ֭הֹדוֹתלְהֹדוֹתלהדות לְשֵׁ֣םלְשֵׁםלשם קָדְשֶׁ֑ךָקָדְשֶׁךָקדשך לְ֝הִשְׁתַּבֵּ֗חַלְהִשְׁתַּבֵּחַלהשתבח בִּתְהִלָּתֶֽךָבִּתְהִלָּתֶךָבתהלתך׃׃׃ 106:48 בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֪יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל מִןמִןמן־־־הָ֤עוֹלָ֨םהָעוֹלָםהעולם ׀׀׀ וְעַ֬דוְעַדועד הָעוֹלָ֗םהָעוֹלָםהעולם וְאָמַ֖רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם אָמֵ֗ןאָמֵןאמן הַֽלְלוּהַלְלוּהללו־־־יָֽהּיָהּיה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain