Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 107

107:1 הֹד֣וּהֹדוּהדו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה כִּיכִּיכי־־־ט֑וֹבטוֹבטוב כִּ֖יכִּיכי לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּֽוֹחַסְדּוֹחסדו׃׃׃ 107:2 יֹ֭אמְרוּיֹאמְרוּיאמרו גְּאוּלֵ֣יגְּאוּלֵיגאולי יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר גְּ֝אָלָ֗םגְּאָלָםגאלם מִיַּדמִיַּדמיד־־־צָֽרצָרצר׃׃׃ 107:3 וּֽמֵאֲרָצ֗וֹתוּמֵאֲרָצוֹתומארצות קִ֫בְּצָ֥םקִבְּצָםקבצם מִמִּזְרָ֥חמִמִּזְרָחממזרח וּמִֽמַּעֲרָ֑בוּמִמַּעֲרָבוממערב מִצָּפ֥וֹןמִצָּפוֹןמצפון וּמִיָּֽםוּמִיָּםומים׃׃׃ 107:4 תָּע֣וּתָּעוּתעו בַ֭מִּדְבָּרבַמִּדְבָּרבמדבר בִּישִׁימ֣וֹןבִּישִׁימוֹןבישימון דָּ֑רֶךְדָּרֶךְדרך עִ֥ירעִירעיר מ֝וֹשָׁ֗במוֹשָׁבמושב לֹ֣אלֹאלא מָצָֽאוּמָצָאוּמצאו׃׃׃ 107:5 רְעֵבִ֥יםרְעֵבִיםרעבים גַּםגַּםגם־־־צְמֵאִ֑יםצְמֵאִיםצמאים נַ֝פְשָׁ֗םנַפְשָׁםנפשם בָּהֶ֥םבָּהֶםבהם תִּתְעַטָּֽףתִּתְעַטָּףתתעטף׃׃׃ 107:6 וַיִּצְעֲק֣וּוַיִּצְעֲקוּויצעקו אֶלאֶלאל־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בַּצַּ֣רבַּצַּרבצר לָהֶ֑םלָהֶםלהם מִ֝מְּצֽוּקוֹתֵיהֶ֗םמִמְּצוּקוֹתֵיהֶםממצוקותיהם יַצִּילֵֽםיַצִּילֵםיצילם׃׃׃ 107:7 וַ֭יַּֽדְרִיכֵםוַיַּדְרִיכֵםוידריכם בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך יְשָׁרָ֑היְשָׁרָהישרה לָ֝לֶ֗כֶתלָלֶכֶתללכת אֶלאֶלאל־־־עִ֥ירעִירעיר מוֹשָֽׁבמוֹשָׁבמושב׃׃׃ 107:8 יוֹד֣וּיוֹדוּיודו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה חַסְדּ֑וֹחַסְדּוֹחסדו וְ֝נִפְלְאוֹתָ֗יווְנִפְלְאוֹתָיוונפלאותיו לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 107:9 כִּיכִּיכי־־־הִ֭שְׂבִּיעַהִשְׂבִּיעַהשביע נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש שֹׁקֵקָ֑השֹׁקֵקָהשקקה וְנֶ֥פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש רְ֝עֵבָהרְעֵבָהרעבה מִלֵּאמִלֵּאמלא־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 107:10 יֹ֭שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי חֹ֣שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וְצַלְמָ֑וֶתוְצַלְמָוֶתוצלמות אֲסִירֵ֖יאֲסִירֵיאסירי עֳנִ֣יעֳנִיעני וּבַרְזֶֽלוּבַרְזֶלוברזל׃׃׃ 107:11 כִּֽיכִּיכי־־־הִמְר֥וּהִמְרוּהמרו אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־אֵ֑לאֵלאל וַעֲצַ֖תוַעֲצַתועצת עֶלְי֣וֹןעֶלְיוֹןעליון נָאָֽצוּנָאָצוּנאצו׃׃׃ 107:12 וַיַּכְנַ֣עוַיַּכְנַעויכנע בֶּעָמָ֣לבֶּעָמָלבעמל לִבָּ֑םלִבָּםלבם כָּ֝שְׁל֗וּכָּשְׁלוּכשלו וְאֵ֣יןוְאֵיןואין עֹזֵֽרעֹזֵרעזר׃׃׃ 107:13 וַיִּזְעֲק֣וּוַיִּזְעֲקוּויזעקו אֶלאֶלאל־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בַּצַּ֣רבַּצַּרבצר לָהֶ֑םלָהֶםלהם מִ֝מְּצֻֽקוֹתֵיהֶ֗םמִמְּצֻקוֹתֵיהֶםממצקותיהם יוֹשִׁיעֵֽםיוֹשִׁיעֵםיושיעם׃׃׃ 107:14 יֽ֭וֹצִיאֵםיוֹצִיאֵםיוציאם מֵחֹ֣שֶׁךְמֵחֹשֶׁךְמחשך וְצַלְמָ֑וֶתוְצַלְמָוֶתוצלמות וּמוֹסְר֖וֹתֵיהֶ֣םוּמוֹסְרוֹתֵיהֶםומוסרותיהם יְנַתֵּֽקיְנַתֵּקינתק׃׃׃ 107:15 יוֹד֣וּיוֹדוּיודו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה חַסְדּ֑וֹחַסְדּוֹחסדו וְ֝נִפְלְאוֹתָ֗יווְנִפְלְאוֹתָיוונפלאותיו לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 107:16 כִּֽיכִּיכי־־־שִׁ֭בַּרשִׁבַּרשבר דַּלְת֣וֹתדַּלְתוֹתדלתות נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וּבְרִיחֵ֖יוּבְרִיחֵיובריחי בַרְזֶ֣לבַרְזֶלברזל גִּדֵּֽעַגִּדֵּעַגדע׃׃׃ 107:17 אֱ֭וִלִיםאֱוִלִיםאולים מִדֶּ֣רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך פִּשְׁעָ֑םפִּשְׁעָםפשעם וּֽ֝מֵעֲוֺֽנֹתֵיהֶ֗םוּמֵעֲוֺנֹתֵיהֶםומעונתיהם יִתְעַנּֽוּיִתְעַנּוּיתענו׃׃׃ 107:18 כָּלכָּלכל־־־אֹ֭כֶלאֹכֶלאכל תְּתַעֵ֣בתְּתַעֵבתתעב נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וַ֝יַּגִּ֗יעוּוַיַּגִּיעוּויגיעו עַדעַדעד־־־שַׁ֥עֲרֵישַׁעֲרֵישערי מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 107:19 וַיִּזְעֲק֣וּוַיִּזְעֲקוּויזעקו אֶלאֶלאל־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בַּצַּ֣רבַּצַּרבצר לָהֶ֑םלָהֶםלהם מִ֝מְּצֻֽקוֹתֵיהֶ֗םמִמְּצֻקוֹתֵיהֶםממצקותיהם יוֹשִׁיעֵֽםיוֹשִׁיעֵםיושיעם׃׃׃ 107:20 יִשְׁלַ֣חיִשְׁלַחישלח דְּ֭בָרוֹדְּבָרוֹדברו וְיִרְפָּאֵ֑םוְיִרְפָּאֵםוירפאם וִֽ֝ימַלֵּ֗טוִימַלֵּטוימלט מִשְּׁחִיתוֹתָֽםמִשְּׁחִיתוֹתָםמשחיתותם׃׃׃ ׆׆׆ 107:21 יוֹד֣וּיוֹדוּיודו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה חַסְדּ֑וֹחַסְדּוֹחסדו וְ֝נִפְלְאוֹתָ֗יווְנִפְלְאוֹתָיוונפלאותיו לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ ׆׆׆ 107:22 וְ֭יִזְבְּחוּוְיִזְבְּחוּויזבחו זִבְחֵ֣יזִבְחֵיזבחי תוֹדָ֑התוֹדָהתודה וִֽיסַפְּר֖וּוִיסַפְּרוּויספרו מַעֲשָׂ֣יומַעֲשָׂיומעשיו בְּרִנָּֽהבְּרִנָּהברנה׃׃׃ ׆׆׆ 107:23 יוֹרְדֵ֣ייוֹרְדֵייורדי הַ֭יָּםהַיָּםהים בָּאֳנִיּ֑וֹתבָּאֳנִיּוֹתבאניות עֹשֵׂ֥יעֹשֵׂיעשי מְ֝לָאכָ֗המְלָאכָהמלאכה בְּמַ֣יִםבְּמַיִםבמים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ ׆׆׆ 107:24 הֵ֣מָּההֵמָּההמה רָ֭אוּרָאוּראו מַעֲשֵׂ֣ימַעֲשֵׂימעשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְ֝נִפְלְאוֹתָ֗יווְנִפְלְאוֹתָיוונפלאותיו בִּמְצוּלָֽהבִּמְצוּלָהבמצולה׃׃׃ ׆׆׆ 107:25 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר וַֽ֭יַּעֲמֵדוַיַּעֲמֵדויעמד ר֣וּחַרוּחַרוח סְעָרָ֑הסְעָרָהסערה וַתְּרוֹמֵ֥םוַתְּרוֹמֵםותרומם גַּלָּֽיוגַּלָּיוגליו׃׃׃ ׆׆׆ 107:26 יַעֲל֣וּיַעֲלוּיעלו שָׁ֭מַיִםשָׁמַיִםשמים יֵרְד֣וּיֵרְדוּירדו תְהוֹמ֑וֹתתְהוֹמוֹתתהומות נַ֝פְשָׁ֗םנַפְשָׁםנפשם בְּרָעָ֥הבְּרָעָהברעה תִתְמוֹגָֽגתִתְמוֹגָגתתמוגג׃׃׃ 107:27 יָח֣וֹגּוּיָחוֹגּוּיחוגו וְ֭יָנוּעוּוְיָנוּעוּוינועו כַּשִּׁכּ֑וֹרכַּשִּׁכּוֹרכשכור וְכָלוְכָלוכל־־־חָ֝כְמָתָ֗םחָכְמָתָםחכמתם תִּתְבַּלָּֽעתִּתְבַּלָּעתתבלע׃׃׃ 107:28 וַיִּצְעֲק֣וּוַיִּצְעֲקוּויצעקו אֶלאֶלאל־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בַּצַּ֣רבַּצַּרבצר לָהֶ֑םלָהֶםלהם וּֽ֝מִמְּצֽוּקֹתֵיהֶ֗םוּמִמְּצוּקֹתֵיהֶםוממצוקתיהם יוֹצִיאֵֽםיוֹצִיאֵםיוציאם׃׃׃ 107:29 יָקֵ֣םיָקֵםיקם סְ֭עָרָהסְעָרָהסערה לִדְמָמָ֑הלִדְמָמָהלדממה וַ֝יֶּחֱשׁ֗וּוַיֶּחֱשׁוּויחשו גַּלֵּיהֶֽםגַּלֵּיהֶםגליהם׃׃׃ 107:30 וַיִּשְׂמְח֥וּוַיִּשְׂמְחוּוישמחו כִֽיכִיכי־־־יִשְׁתֹּ֑קוּיִשְׁתֹּקוּישתקו וַ֝יַּנְחֵ֗םוַיַּנְחֵםוינחם אֶלאֶלאל־־־מְח֥וֹזמְחוֹזמחוז חֶפְצָֽםחֶפְצָםחפצם׃׃׃ 107:31 יוֹד֣וּיוֹדוּיודו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה חַסְדּ֑וֹחַסְדּוֹחסדו וְ֝נִפְלְאוֹתָ֗יווְנִפְלְאוֹתָיוונפלאותיו לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 107:32 וִֽ֭ירֹמְמוּהוּוִירֹמְמוּהוּוירממוהו בִּקְהַלבִּקְהַלבקהל־־־עָ֑םעָםעם וּבְמוֹשַׁ֖בוּבְמוֹשַׁבובמושב זְקֵנִ֣יםזְקֵנִיםזקנים יְהַלְלֽוּהוּיְהַלְלוּהוּיהללוהו׃׃׃ 107:33 יָשֵׂ֣םיָשֵׂםישם נְהָר֣וֹתנְהָרוֹתנהרות לְמִדְבָּ֑רלְמִדְבָּרלמדבר וּמֹצָ֥אֵיוּמֹצָאֵיומצאי מַ֝֗יִםמַיִםמים לְצִמָּאֽוֹןלְצִמָּאוֹןלצמאון׃׃׃ 107:34 אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ פְּ֭רִיפְּרִיפרי לִמְלֵחָ֑הלִמְלֵחָהלמלחה מֵ֝רָעַ֗תמֵרָעַתמרעת יֹ֣שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 107:35 יָשֵׂ֣םיָשֵׂםישם מִ֭דְבָּרמִדְבָּרמדבר לַֽאֲגַםלַאֲגַםלאגם־־־מַ֑יִםמַיִםמים וְאֶ֥רֶץוְאֶרֶץוארץ צִ֝יָּ֗הצִיָּהציה לְמֹצָ֥אֵילְמֹצָאֵילמצאי מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 107:36 וַיּ֣וֹשֶׁבוַיּוֹשֶׁבויושב שָׁ֣םשָׁםשם רְעֵבִ֑יםרְעֵבִיםרעבים וַ֝יְכוֹנְנ֗וּוַיְכוֹנְנוּויכוננו עִ֣ירעִירעיר מוֹשָֽׁבמוֹשָׁבמושב׃׃׃ 107:37 וַיִּזְרְע֣וּוַיִּזְרְעוּויזרעו שָׂ֭דוֹתשָׂדוֹתשדות וַיִּטְּע֣וּוַיִּטְּעוּויטעו כְרָמִ֑יםכְרָמִיםכרמים וַ֝יַּעֲשׂ֗וּוַיַּעֲשׂוּויעשו פְּרִ֣יפְּרִיפרי תְבֽוּאָהתְבוּאָהתבואה׃׃׃ 107:38 וַיְבָרֲכֵ֣םוַיְבָרֲכֵםויברכם וַיִּרְבּ֣וּוַיִּרְבּוּוירבו מְאֹ֑דמְאֹדמאד וּ֝בְהֶמְתָּ֗םוּבְהֶמְתָּםובהמתם לֹ֣אלֹאלא יַמְעִֽיטיַמְעִיטימעיט׃׃׃ 107:39 וַיִּמְעֲט֥וּוַיִּמְעֲטוּוימעטו וַיָּשֹׁ֑חוּוַיָּשֹׁחוּוישחו מֵעֹ֖צֶרמֵעֹצֶרמעצר רָעָ֣הרָעָהרעה וְיָגֽוֹןוְיָגוֹןויגון׃׃׃ ׆׆׆ 107:40 שֹׁפֵ֣ךְשֹׁפֵךְשפך בּ֭וּזבּוּזבוז עַלעַלעל־־־נְדִיבִ֑יםנְדִיבִיםנדיבים וַ֝יַּתְעֵ֗םוַיַּתְעֵםויתעם בְּתֹ֣הוּבְּתֹהוּבתהו לֹאלֹאלא־־־דָֽרֶךְדָרֶךְדרך׃׃׃ 107:41 וַיְשַׂגֵּ֣בוַיְשַׂגֵּבוישגב אֶבְי֣וֹןאֶבְיוֹןאביון מֵע֑וֹנִימֵעוֹנִימעוני וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם כַּ֝צֹּ֗אןכַּצֹּאןכצאן מִשְׁפָּחֽוֹתמִשְׁפָּחוֹתמשפחות׃׃׃ 107:42 יִרְא֣וּיִרְאוּיראו יְשָׁרִ֣יםיְשָׁרִיםישרים וְיִשְׂמָ֑חוּוְיִשְׂמָחוּוישמחו וְכָלוְכָלוכל־־־עַ֝וְלָ֗העַוְלָהעולה קָ֣פְצָהקָפְצָהקפצה פִּֽיהָפִּיהָפיה׃׃׃ 107:43 מִימִימי־־־חָכָ֥םחָכָםחכם וְיִשְׁמָרוְיִשְׁמָרוישמר־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וְ֝יִתְבּֽוֹנְנ֗וּוְיִתְבּוֹנְנוּויתבוננו חַֽסְדֵ֥יחַסְדֵיחסדי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain