Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 139

139:1 לַ֭מְנַצֵּחַלַמְנַצֵּחַלמנצח לְדָוִ֣דלְדָוִדלדוד מִזְמ֑וֹרמִזְמוֹרמזמור יְהוָ֥היְהוָהיהוה חֲ֝קַרְתַּ֗נִיחֲקַרְתַּנִיחקרתני וַתֵּדָֽעוַתֵּדָעותדע׃׃׃ 139:2 אַתָּ֣האַתָּהאתה יָ֭דַעְתָּיָדַעְתָּידעת שִׁבְתִּ֣ישִׁבְתִּישבתי וְקוּמִ֑יוְקוּמִיוקומי בַּ֥נְתָּהבַּנְתָּהבנתה לְ֝רֵעִ֗ילְרֵעִילרעי מֵרָחֽוֹקמֵרָחוֹקמרחוק׃׃׃ 139:3 אָרְחִ֣יאָרְחִיארחי וְרִבְעִ֣יוְרִבְעִיורבעי זֵרִ֑יתָזֵרִיתָזרית וְֽכָלוְכָלוכל־־־דְּרָכַ֥ידְּרָכַידרכי הִסְכַּֽנְתָּההִסְכַּנְתָּההסכנתה׃׃׃ 139:4 כִּ֤יכִּיכי אֵ֣יןאֵיןאין מִ֭לָּהמִלָּהמלה בִּלְשׁוֹנִ֑יבִּלְשׁוֹנִיבלשוני הֵ֥ןהֵןהן יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה יָדַ֥עְתָּיָדַעְתָּידעת כֻלָּֽהּכֻלָּהּכלה׃׃׃ 139:5 אָח֣וֹראָחוֹראחור וָקֶ֣דֶםוָקֶדֶםוקדם צַרְתָּ֑נִיצַרְתָּנִיצרתני וַתָּ֖שֶׁתוַתָּשֶׁתותשת עָלַ֣יעָלַיעלי כַּפֶּֽכָהכַּפֶּכָהכפכה׃׃׃ 139:6 [פִּלְאִיָּה כ][פִּלְאִיָּה כ][פלאיה כ] (פְּלִ֣יאָֽה ק)(פְּלִיאָה ק)(פליאה ק) דַ֣עַתדַעַתדעת מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני נִ֝שְׂגְּבָ֗הנִשְׂגְּבָהנשגבה לֹאלֹאלא־־־א֥וּכַֽלאוּכַלאוכל לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 139:7 אָ֭נָ֥האָנָהאנה אֵלֵ֣ךְאֵלֵךְאלך מֵרוּחֶ֑ךָמֵרוּחֶךָמרוחך וְ֝אָ֗נָהוְאָנָהואנה מִפָּנֶ֥יךָמִפָּנֶיךָמפניך אֶבְרָֽחאֶבְרָחאברח׃׃׃ 139:8 אִםאִםאם־־־אֶסַּ֣קאֶסַּקאסק שָׁ֭מַיִםשָׁמַיִםשמים שָׁ֣םשָׁםשם אָ֑תָּהאָתָּהאתה וְאַצִּ֖יעָהוְאַצִּיעָהואציעה שְּׁא֣וֹלשְּׁאוֹלשאול הִנֶּֽךָּהִנֶּךָּהנך׃׃׃ 139:9 אֶשָּׂ֥אאֶשָּׂאאשא כַנְפֵיכַנְפֵיכנפי־־־שָׁ֑חַרשָׁחַרשחר אֶ֝שְׁכְּנָ֗האֶשְׁכְּנָהאשכנה בְּאַחֲרִ֥יתבְּאַחֲרִיתבאחרית יָֽםיָםים׃׃׃ 139:10 גַּםגַּםגם־־־שָׁ֭םשָׁםשם יָדְךָ֣יָדְךָידך תַנְחֵ֑נִיתַנְחֵנִיתנחני וְֽתֹאחֲזֵ֥נִיוְתֹאחֲזֵנִיותאחזני יְמִינֶֽךָיְמִינֶךָימינך׃׃׃ 139:11 וָ֭אֹמַרוָאֹמַרואמר אַךְאַךְאך־־־חֹ֣שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך יְשׁוּפֵ֑נִייְשׁוּפֵנִיישופני וְ֝לַ֗יְלָהוְלַיְלָהולילה א֣וֹראוֹראור בַּעֲדֵֽנִיבַּעֲדֵנִיבעדני׃׃׃ 139:12 גַּםגַּםגם־־־חֹשֶׁךְ֮חֹשֶׁךְחשך לֹֽאלֹאלא־־־יַחְשִׁ֪יךְיַחְשִׁיךְיחשיך מִ֫מֶּ֥ךָמִמֶּךָממך וְ֭לַיְלָהוְלַיְלָהולילה כַּיּ֣וֹםכַּיּוֹםכיום יָאִ֑יריָאִיריאיר כַּ֝חֲשֵׁיכָ֗הכַּחֲשֵׁיכָהכחשיכה כָּאוֹרָֽהכָּאוֹרָהכאורה׃׃׃ 139:13 כִּֽיכִּיכי־־־אַ֭תָּהאַתָּהאתה קָנִ֣יתָקָנִיתָקנית כִלְיֹתָ֑יכִלְיֹתָיכליתי תְּ֝סֻכֵּ֗נִיתְּסֻכֵּנִיתסכני בְּבֶ֣טֶןבְּבֶטֶןבבטן אִמִּֽיאִמִּיאמי׃׃׃ 139:14 אֽוֹדְךָ֗אוֹדְךָאודך עַ֤לעַלעל כִּ֥יכִּיכי נוֹרָא֗וֹתנוֹרָאוֹתנוראות נִ֫פְלֵ֥יתִינִפְלֵיתִינפליתי נִפְלָאִ֥יםנִפְלָאִיםנפלאים מַעֲשֶׂ֑יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך וְ֝נַפְשִׁ֗יוְנַפְשִׁיונפשי יֹדַ֥עַתיֹדַעַתידעת מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 139:15 לֹאלֹאלא־־־נִכְחַ֥דנִכְחַדנכחד עָצְמִ֗יעָצְמִיעצמי מִ֫מֶּ֥ךָּמִמֶּךָּממך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עֻשֵּׂ֥יתִיעֻשֵּׂיתִיעשיתי בַסֵּ֑תֶרבַסֵּתֶרבסתר רֻ֝קַּ֗מְתִּירֻקַּמְתִּירקמתי בְּֽתַחְתִּיּ֥וֹתבְּתַחְתִּיּוֹתבתחתיות אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 139:16 גָּלְמִ֤יגָּלְמִיגלמי ׀׀׀ רָ֘א֤וּרָאוּראו עֵינֶ֗יךָעֵינֶיךָעיניך וְעַֽלוְעַלועל־־־סִפְרְךָ֮סִפְרְךָספרך כֻּלָּ֪םכֻּלָּםכלם יִכָּ֫תֵ֥בוּיִכָּתֵבוּיכתבו יָמִ֥יםיָמִיםימים יֻצָּ֑רוּיֻצָּרוּיצרו [וְלֹא כ][וְלֹא כ][ולא כ] (וְל֖וֹ ק)(וְלוֹ ק)(ולו ק) אֶחָ֣דאֶחָדאחד בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 139:17 וְלִ֗יוְלִיולי מַהמַהמה־־־יָּקְר֣וּיָּקְרוּיקרו רֵעֶ֣יךָרֵעֶיךָרעיך אֵ֑לאֵלאל מֶ֥המֶהמה עָ֝צְמוּעָצְמוּעצמו רָאשֵׁיהֶֽםרָאשֵׁיהֶםראשיהם׃׃׃ 139:18 אֶ֭סְפְּרֵםאֶסְפְּרֵםאספרם מֵח֣וֹלמֵחוֹלמחול יִרְבּ֑וּןיִרְבּוּןירבון הֱ֝קִיצֹ֗תִיהֱקִיצֹתִיהקיצתי וְעוֹדִ֥יוְעוֹדִיועודי עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 139:19 אִםאִםאם־־־תִּקְטֹ֖לתִּקְטֹלתקטל אֱל֥וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה ׀׀׀ רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וְאַנְשֵׁ֥יוְאַנְשֵׁיואנשי דָ֝מִ֗יםדָמִיםדמים ס֣וּרוּסוּרוּסורו מֶֽנִּימֶנִּימני׃׃׃ 139:20 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֹ֭אמְרֻךָיֹאמְרֻךָיאמרך לִמְזִמָּ֑הלִמְזִמָּהלמזמה נָשֻׂ֖אנָשֻׂאנשא לַשָּׁ֣וְאלַשָּׁוְאלשוא עָרֶֽיךָעָרֶיךָעריך׃׃׃ 139:21 הֲלֽוֹאהֲלוֹאהלוא־־־מְשַׂנְאֶ֖יךָמְשַׂנְאֶיךָמשנאיך יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֶשְׂנָ֑אאֶשְׂנָאאשנא וּ֝בִתְקוֹמְמֶ֗יךָוּבִתְקוֹמְמֶיךָובתקוממיך אֶתְקוֹטָֽטאֶתְקוֹטָטאתקוטט׃׃׃ 139:22 תַּכְלִ֣יתתַּכְלִיתתכלית שִׂנְאָ֣השִׂנְאָהשנאה שְׂנֵאתִ֑יםשְׂנֵאתִיםשנאתים לְ֝אוֹיְבִ֗יםלְאוֹיְבִיםלאויבים הָ֣יוּהָיוּהיו לִֽילִילי׃׃׃ 139:23 חָקְרֵ֣נִיחָקְרֵנִיחקרני אֵ֭לאֵלאל וְדַ֣עוְדַעודע לְבָבִ֑ילְבָבִילבבי בְּ֝חָנֵ֗נִיבְּחָנֵנִיבחנני וְדַ֣עוְדַעודע שַׂרְעַפָּֽישַׂרְעַפָּישרעפי׃׃׃ 139:24 וּרְאֵ֗הוּרְאֵהוראה אִםאִםאם־־־דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־עֹ֥צֶבעֹצֶבעצב בִּ֑יבִּיבי וּ֝נְחֵ֗נִיוּנְחֵנִיונחני בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain