Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 17

17:1 תְּפִלָּ֗התְּפִלָּהתפלה לְדָ֫וִ֥דלְדָוִדלדוד שִׁמְעָ֤השִׁמְעָהשמעה יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ צֶ֗דֶקצֶדֶקצדק הַקְשִׁ֥יבָההַקְשִׁיבָההקשיבה רִנָּתִ֗ירִנָּתִירנתי הַאֲזִ֥ינָההַאֲזִינָההאזינה תְפִלָּתִ֑יתְפִלָּתִיתפלתי בְּ֝לֹ֗אבְּלֹאבלא שִׂפְתֵ֥ישִׂפְתֵישפתי מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 17:2 מִ֭לְּפָנֶיךָמִלְּפָנֶיךָמלפניך מִשְׁפָּטִ֣ימִשְׁפָּטִימשפטי יֵצֵ֑איֵצֵאיצא עֵ֝ינֶ֗יךָעֵינֶיךָעיניך תֶּחֱזֶ֥ינָהתֶּחֱזֶינָהתחזינה מֵישָׁרִֽיםמֵישָׁרִיםמישרים׃׃׃ 17:3 בָּ֘חַ֤נְתָּבָּחַנְתָּבחנת לִבִּ֨ילִבִּילבי ׀׀׀ פָּ֘קַ֤דְתָּפָּקַדְתָּפקדת לַּ֗יְלָהלַּיְלָהלילה צְרַפְתַּ֥נִיצְרַפְתַּנִיצרפתני בַלבַלבל־־־תִּמְצָ֑אתִּמְצָאתמצא זַ֝מֹּתִ֗יזַמֹּתִיזמתי בַּלבַּלבל־־־יַעֲבָריַעֲבָריעבר־־־פִּֽיפִּיפי׃׃׃ 17:4 לִפְעֻלּ֣וֹתלִפְעֻלּוֹתלפעלות אָ֭דָםאָדָםאדם בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר שְׂפָתֶ֑יךָשְׂפָתֶיךָשפתיך אֲנִ֥יאֲנִיאני שָׁ֝מַ֗רְתִּישָׁמַרְתִּישמרתי אָרְח֥וֹתאָרְחוֹתארחות פָּרִֽיץפָּרִיץפריץ׃׃׃ 17:5 תָּמֹ֣ךְתָּמֹךְתמך אֲ֭שֻׁרַיאֲשֻׁרַיאשרי בְּמַעְגְּלוֹתֶ֑יךָבְּמַעְגְּלוֹתֶיךָבמעגלותיך בַּלבַּלבל־־־נָמ֥וֹטּוּנָמוֹטּוּנמוטו פְעָמָֽיפְעָמָיפעמי׃׃׃ 17:6 אֲנִֽיאֲנִיאני־־־קְרָאתִ֣יךָקְרָאתִיךָקראתיך כִֽיכִיכי־־־תַעֲנֵ֣נִיתַעֲנֵנִיתענני אֵ֑לאֵלאל הַֽטהַטהט־־־אָזְנְךָ֥אָזְנְךָאזנך לִ֝֗ילִילי שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע אִמְרָתִֽיאִמְרָתִיאמרתי׃׃׃ 17:7 הַפְלֵ֣ההַפְלֵההפלה חֲ֭סָדֶיךָחֲסָדֶיךָחסדיך מוֹשִׁ֣יעַמוֹשִׁיעַמושיע חוֹסִ֑יםחוֹסִיםחוסים מִ֝מִּתְקוֹמְמִ֗יםמִמִּתְקוֹמְמִיםממתקוממים בִּֽימִינֶֽךָבִּימִינֶךָבימינך׃׃׃ 17:8 שָׁ֭מְרֵנִישָׁמְרֵנִישמרני כְּאִישׁ֣וֹןכְּאִישׁוֹןכאישון בַּתבַּתבת־־־עָ֑יִןעָיִןעין בְּצֵ֥לבְּצֵלבצל כְּ֝נָפֶ֗יךָכְּנָפֶיךָכנפיך תַּסְתִּירֵֽנִיתַּסְתִּירֵנִיתסתירני׃׃׃ 17:9 מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים ז֣וּזוּזו שַׁדּ֑וּנִישַׁדּוּנִישדוני אֹיְבַ֥יאֹיְבַיאיבי בְּ֝נֶ֗פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש יַקִּ֥יפוּיַקִּיפוּיקיפו עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 17:10 חֶלְבָּ֥מוֹחֶלְבָּמוֹחלבמו סָּגְר֑וּסָּגְרוּסגרו פִּ֝֗ימוֹפִּימוֹפימו דִּבְּר֥וּדִּבְּרוּדברו בְגֵאֽוּתבְגֵאוּתבגאות׃׃׃ 17:11 אַ֭שֻּׁרֵינוּאַשֻּׁרֵינוּאשרינו עַתָּ֣העַתָּהעתה [סְבָבוּנִי כ][סְבָבוּנִי כ][סבבוני כ] (סְבָב֑וּנוּ ק)(סְבָבוּנוּ ק)(סבבונו ק) עֵינֵיהֶ֥םעֵינֵיהֶםעיניהם יָ֝שִׁ֗יתוּיָשִׁיתוּישיתו לִנְט֥וֹתלִנְטוֹתלנטות בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 17:12 דִּמְיֹנ֗וֹדִּמְיֹנוֹדמינו כְּ֭אַרְיֵהכְּאַרְיֵהכאריה יִכְס֣וֹףיִכְסוֹףיכסוף לִטְר֑וֹףלִטְרוֹףלטרוף וְ֝כִכְפִ֗ירוְכִכְפִירוככפיר יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב בְּמִסְתָּרִֽיםבְּמִסְתָּרִיםבמסתרים׃׃׃ 17:13 קוּמָ֤הקוּמָהקומה יְהוָ֗היְהוָהיהוה קַדְּמָ֣הקַדְּמָהקדמה פָ֭נָיופָנָיופניו הַכְרִיעֵ֑הוּהַכְרִיעֵהוּהכריעהו פַּלְּטָ֥הפַּלְּטָהפלטה נַ֝פְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי מֵרָשָׁ֥עמֵרָשָׁעמרשע חַרְבֶּֽךָחַרְבֶּךָחרבך׃׃׃ 17:14 מִֽמְתִ֥יםמִמְתִיםממתים יָדְךָ֨יָדְךָידך ׀׀׀ יְהוָ֡היְהוָהיהוה מִֽמְתִ֬יםמִמְתִיםממתים מֵחֶ֗לֶדמֵחֶלֶדמחלד חֶלְקָ֥םחֶלְקָםחלקם בַּֽחַיִּים֮בַּחַיִּיםבחיים [וּצְפִינְךָ כ][וּצְפִינְךָ כ][וצפינך כ] (וּֽצְפוּנְךָ֮ ק)(וּצְפוּנְךָ ק)(וצפונך ק) תְּמַלֵּ֪אתְּמַלֵּאתמלא בִ֫טְנָ֥םבִטְנָםבטנם יִשְׂבְּע֥וּיִשְׂבְּעוּישבעו בָנִ֑יםבָנִיםבנים וְהִנִּ֥יחוּוְהִנִּיחוּוהניחו יִ֝תְרָ֗םיִתְרָםיתרם לְעוֹלְלֵיהֶֽםלְעוֹלְלֵיהֶםלעולליהם׃׃׃ 17:15 אֲנִ֗יאֲנִיאני בְּ֭צֶדֶקבְּצֶדֶקבצדק אֶחֱזֶ֣האֶחֱזֶהאחזה פָנֶ֑יךָפָנֶיךָפניך אֶשְׂבְּעָ֥האֶשְׂבְּעָהאשבעה בְ֝הָקִ֗יץבְהָקִיץבהקיץ תְּמוּנָתֶֽךָתְּמוּנָתֶךָתמונתך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain