Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 22

22:1 לַ֭מְנַצֵּחַלַמְנַצֵּחַלמנצח עַלעַלעל־־־אַיֶּ֥לֶתאַיֶּלֶתאילת הַשַּׁ֗חַרהַשַּׁחַרהשחר מִזְמ֥וֹרמִזְמוֹרמזמור לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 22:2 אֵלִ֣יאֵלִיאלי אֵ֭לִיאֵלִיאלי לָמָ֣הלָמָהלמה עֲזַבְתָּ֑נִיעֲזַבְתָּנִיעזבתני רָח֥וֹקרָחוֹקרחוק מִֽ֝ישׁוּעָתִ֗ימִישׁוּעָתִימישועתי דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי שַׁאֲגָתִֽישַׁאֲגָתִישאגתי׃׃׃ 22:3 אֱ‍ֽלֹהַ֗יאֱ‍לֹהַיא‍להי אֶקְרָ֣אאֶקְרָאאקרא י֭וֹמָםיוֹמָםיומם וְלֹ֣אוְלֹאולא תַעֲנֶ֑התַעֲנֶהתענה וְ֝לַ֗יְלָהוְלַיְלָהולילה וְֽלֹאוְלֹאולא־־־דֽוּמִיָּ֥הדוּמִיָּהדומיה לִֽילִילי׃׃׃ 22:4 וְאַתָּ֥הוְאַתָּהואתה קָד֑וֹשׁקָדוֹשׁקדוש י֝וֹשֵׁ֗ביוֹשֵׁביושב תְּהִלּ֥וֹתתְּהִלּוֹתתהלות יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 22:5 בְּ֭ךָבְּךָבך בָּטְח֣וּבָּטְחוּבטחו אֲבֹתֵ֑ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו בָּ֝טְח֗וּבָּטְחוּבטחו וַֽתְּפַלְּטֵֽמוֹוַתְּפַלְּטֵמוֹותפלטמו׃׃׃ 22:6 אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך זָעֲק֣וּזָעֲקוּזעקו וְנִמְלָ֑טוּוְנִמְלָטוּונמלטו בְּךָ֖בְּךָבך בָטְח֣וּבָטְחוּבטחו וְלֹאוְלֹאולא־־־בֽוֹשׁוּבוֹשׁוּבושו׃׃׃ 22:7 וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי תוֹלַ֣עַתתוֹלַעַתתולעת וְלֹאוְלֹאולא־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש חֶרְפַּ֥תחֶרְפַּתחרפת אָ֝דָ֗םאָדָםאדם וּבְז֥וּיוּבְזוּיובזוי עָֽםעָםעם׃׃׃ 22:8 כָּלכָּלכל־־־רֹ֭אַירֹאַיראי יַלְעִ֣גוּיַלְעִגוּילעגו לִ֑ילִילי יַפְטִ֥ירוּיַפְטִירוּיפטירו בְ֝שָׂפָ֗הבְשָׂפָהבשפה יָנִ֥יעוּיָנִיעוּיניעו רֹֽאשׁרֹאשׁראש׃׃׃ 22:9 גֹּ֣לגֹּלגל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה יְפַלְּטֵ֑הוּיְפַלְּטֵהוּיפלטהו יַ֝צִּילֵ֗הוּיַצִּילֵהוּיצילהו כִּ֘יכִּיכי חָ֥פֵֽץחָפֵץחפץ בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 22:10 כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה גֹחִ֣יגֹחִיגחי מִבָּ֑טֶןמִבָּטֶןמבטן מַ֝בְטִיחִ֗ימַבְטִיחִימבטיחי עַלעַלעל־־־שְׁדֵ֥ישְׁדֵישדי אִמִּֽיאִמִּיאמי׃׃׃ 22:11 עָ֭לֶיךָעָלֶיךָעליך הָשְׁלַ֣כְתִּיהָשְׁלַכְתִּיהשלכתי מֵרָ֑חֶםמֵרָחֶםמרחם מִבֶּ֥טֶןמִבֶּטֶןמבטן אִ֝מִּ֗יאִמִּיאמי אֵ֣לִיאֵלִיאלי אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 22:12 אַלאַלאל־־־תִּרְחַ֣קתִּרְחַקתרחק מִ֭מֶּנִּימִמֶּנִּיממני כִּיכִּיכי־־־צָרָ֣הצָרָהצרה קְרוֹבָ֑הקְרוֹבָהקרובה כִּיכִּיכי־־־אֵ֥יןאֵיןאין עוֹזֵֽרעוֹזֵרעוזר׃׃׃ 22:13 סְ֭בָבוּנִיסְבָבוּנִיסבבוני פָּרִ֣יםפָּרִיםפרים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים אַבִּירֵ֖יאַבִּירֵיאבירי בָשָׁ֣ןבָשָׁןבשן כִּתְּרֽוּנִיכִּתְּרוּנִיכתרוני׃׃׃ 22:14 פָּצ֣וּפָּצוּפצו עָלַ֣יעָלַיעלי פִּיהֶ֑םפִּיהֶםפיהם אַ֝רְיֵ֗האַרְיֵהאריה טֹרֵ֥ףטֹרֵףטרף וְשֹׁאֵֽגוְשֹׁאֵגושאג׃׃׃ 22:15 כַּמַּ֥יִםכַּמַּיִםכמים נִשְׁפַּכְתִּי֮נִשְׁפַּכְתִּינשפכתי וְהִתְפָּֽרְד֗וּוְהִתְפָּרְדוּוהתפרדו כָּֽלכָּלכל־־־עַצְמ֫וֹתָ֥יעַצְמוֹתָיעצמותי הָיָ֣ההָיָההיה לִ֭בִּילִבִּילבי כַּדּוֹנָ֑גכַּדּוֹנָגכדונג נָ֝מֵ֗סנָמֵסנמס בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך מֵעָֽימֵעָימעי׃׃׃ 22:16 יָ֘בֵ֤שׁיָבֵשׁיבש כַּחֶ֨רֶשׂכַּחֶרֶשׂכחרש ׀׀׀ כֹּחִ֗יכֹּחִיכחי וּ֭לְשׁוֹנִיוּלְשׁוֹנִיולשוני מֻדְבָּ֣קמֻדְבָּקמדבק מַלְקוֹחָ֑ימַלְקוֹחָימלקוחי וְֽלַעֲפַרוְלַעֲפַרולעפר־־־מָ֥וֶתמָוֶתמות תִּשְׁפְּתֵֽנִיתִּשְׁפְּתֵנִיתשפתני׃׃׃ 22:17 כִּ֥יכִּיכי סְבָב֗וּנִיסְבָבוּנִיסבבוני כְּלָ֫בִ֥יםכְּלָבִיםכלבים עֲדַ֣תעֲדַתעדת מְ֭רֵעִיםמְרֵעִיםמרעים הִקִּיפ֑וּנִיהִקִּיפוּנִיהקיפוני כָּ֝אֲרִ֗יכָּאֲרִיכארי יָדַ֥ייָדַיידי וְרַגְלָֽיוְרַגְלָיורגלי׃׃׃ 22:18 אֲסַפֵּ֥ראֲסַפֵּראספר כָּלכָּלכל־־־עַצְמוֹתָ֑יעַצְמוֹתָיעצמותי הֵ֥מָּההֵמָּההמה יַ֝בִּ֗יטוּיַבִּיטוּיביטו יִרְאוּיִרְאוּיראו־־־בִֽיבִיבי׃׃׃ 22:19 יְחַלְּק֣וּיְחַלְּקוּיחלקו בְגָדַ֣יבְגָדַיבגדי לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְעַלוְעַלועל־־־לְ֝בוּשִׁ֗ילְבוּשִׁילבושי יַפִּ֥ילוּיַפִּילוּיפילו גוֹרָֽלגוֹרָלגורל׃׃׃ 22:20 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־תִּרְחָ֑קתִּרְחָקתרחק אֱ֝יָלוּתִ֗יאֱיָלוּתִיאילותי לְעֶזְרָ֥תִילְעֶזְרָתִילעזרתי חֽוּשָׁהחוּשָׁהחושה׃׃׃ 22:21 הַצִּ֣ילָההַצִּילָההצילה מֵחֶ֣רֶבמֵחֶרֶבמחרב נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי מִיַּדמִיַּדמיד־־־כֶּ֝֗לֶבכֶּלֶבכלב יְחִידָתִֽייְחִידָתִייחידתי׃׃׃ 22:22 ה֭וֹשִׁיעֵנִיהוֹשִׁיעֵנִיהושיעני מִפִּ֣ימִפִּימפי אַרְיֵ֑האַרְיֵהאריה וּמִקַּרְנֵ֖יוּמִקַּרְנֵיומקרני רֵמִ֣יםרֵמִיםרמים עֲנִיתָֽנִיעֲנִיתָנִיעניתני׃׃׃ 22:23 אֲסַפְּרָ֣האֲסַפְּרָהאספרה שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך לְאֶחָ֑ילְאֶחָילאחי בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך קָהָ֣לקָהָלקהל אֲהַלְלֶֽךָּאֲהַלְלֶךָּאהללך׃׃׃ 22:24 יִרְאֵ֤ייִרְאֵייראי יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ הַֽלְל֗וּהוּהַלְלוּהוּהללוהו כָּלכָּלכל־־־זֶ֣רַעזֶרַעזרע יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב כַּבְּד֑וּהוּכַּבְּדוּהוּכבדוהו וְג֥וּרוּוְגוּרוּוגורו מִ֝מֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו כָּלכָּלכל־־־זֶ֥רַעזֶרַעזרע יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 22:25 כִּ֤יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־בָזָ֨הבָזָהבזה וְלֹ֪אוְלֹאולא שִׁקַּ֡ץשִׁקַּץשקץ עֱנ֬וּתעֱנוּתענות עָנִ֗יעָנִיעני וְלֹאוְלֹאולא־־־הִסְתִּ֣ירהִסְתִּירהסתיר פָּנָ֣יופָּנָיופניו מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וּֽבְשַׁוְּע֖וֹוּבְשַׁוְּעוֹובשועו אֵלָ֣יואֵלָיואליו שָׁמֵֽעַשָׁמֵעַשמע׃׃׃ 22:26 מֵ֥אִתְּךָ֗מֵאִתְּךָמאתך תְֽהִלָּ֫תִ֥יתְהִלָּתִיתהלתי בְּקָהָ֥לבְּקָהָלבקהל רָ֑ברָברב נְדָרַ֥ינְדָרַינדרי אֲ֝שַׁלֵּ֗םאֲשַׁלֵּםאשלם נֶ֣גֶדנֶגֶדנגד יְרֵאָֽיויְרֵאָיויראיו׃׃׃ 22:27 יֹאכְל֬וּיֹאכְלוּיאכלו עֲנָוִ֨יםעֲנָוִיםענוים ׀׀׀ וְיִשְׂבָּ֗עוּוְיִשְׂבָּעוּוישבעו יְהַֽלְל֣וּיְהַלְלוּיהללו יְ֭הוָהיְהוָהיהוה דֹּ֣רְשָׁ֑יודֹּרְשָׁיודרשיו יְחִ֖ייְחִייחי לְבַבְכֶ֣םלְבַבְכֶםלבבכם לָעַֽדלָעַדלעד׃׃׃ 22:28 יִזְכְּר֤וּיִזְכְּרוּיזכרו ׀׀׀ וְיָשֻׁ֣בוּוְיָשֻׁבוּוישבו אֶלאֶלאל־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־אַפְסֵיאַפְסֵיאפסי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְיִֽשְׁתַּחֲו֥וּוְיִשְׁתַּחֲווּוישתחוו לְ֝פָנֶ֗יךָלְפָנֶיךָלפניך כָּֽלכָּלכל־־־מִשְׁפְּח֥וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 22:29 כִּ֣יכִּיכי לַ֭יהוָהלַיהוָהליהוה הַמְּלוּכָ֑ההַמְּלוּכָההמלוכה וּ֝מֹשֵׁ֗לוּמֹשֵׁלומשל בַּגּוֹיִֽםבַּגּוֹיִםבגוים׃׃׃ 22:30 אָכְל֬וּאָכְלוּאכלו וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֨וּוַיִּשְׁתַּחֲוּוּוישתחוו ׀׀׀ כָּֽלכָּלכל־־־דִּשְׁנֵידִּשְׁנֵידשני־־־אֶ֗רֶץאֶרֶץארץ לְפָנָ֣יולְפָנָיולפניו יִ֭כְרְעוּיִכְרְעוּיכרעו כָּלכָּלכל־־־יוֹרְדֵ֣ייוֹרְדֵייורדי עָפָ֑רעָפָרעפר וְ֝נַפְשׁ֗וֹוְנַפְשׁוֹונפשו לֹ֣אלֹאלא חִיָּֽהחִיָּהחיה׃׃׃ 22:31 זֶ֥רַעזֶרַעזרע יַֽעַבְדֶ֑נּוּיַעַבְדֶנּוּיעבדנו יְסֻפַּ֖ריְסֻפַּריספר לַֽאדֹנָ֣ילַאדֹנָילאדני לַדּֽוֹרלַדּוֹרלדור׃׃׃ 22:32 יָ֭בֹאוּיָבֹאוּיבאו וְיַגִּ֣ידוּוְיַגִּידוּויגידו צִדְקָת֑וֹצִדְקָתוֹצדקתו לְעַ֥םלְעַםלעם נ֝וֹלָ֗דנוֹלָדנולד כִּ֣יכִּיכי עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain