Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 37

37:1 לְדָוִ֨דלְדָוִדלדוד ׀׀׀ אַלאַלאל־־־תִּתְחַ֥רתִּתְחַרתתחר בַּמְּרֵעִ֑יםבַּמְּרֵעִיםבמרעים אַלאַלאל־־־תְּ֝קַנֵּ֗אתְּקַנֵּאתקנא בְּעֹשֵׂ֥יבְּעֹשֵׂיבעשי עַוְלָֽהעַוְלָהעולה׃׃׃ 37:2 כִּ֣יכִּיכי כֶ֭חָצִירכֶחָצִירכחציר מְהֵרָ֣המְהֵרָהמהרה יִמָּ֑לוּיִמָּלוּימלו וּכְיֶ֥רֶקוּכְיֶרֶקוכירק דֶּ֝֗שֶׁאדֶּשֶׁאדשא יִבּוֹלֽוּןיִבּוֹלוּןיבולון׃׃׃ 37:3 בְּטַ֣חבְּטַחבטח בַּֽ֭יהוָהבַּיהוָהביהוה וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־ט֑וֹבטוֹבטוב שְׁכָןשְׁכָןשכן־־־אֶ֝֗רֶץאֶרֶץארץ וּרְעֵ֥הוּרְעֵהורעה אֱמוּנָֽהאֱמוּנָהאמונה׃׃׃ 37:4 וְהִתְעַנַּ֥גוְהִתְעַנַּגוהתענג עַלעַלעל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְיִֽתֶּןוְיִתֶּןויתן־־־לְ֝ךָ֗לְךָלך מִשְׁאֲלֹ֥תמִשְׁאֲלֹתמשאלת לִבֶּֽךָלִבֶּךָלבך׃׃׃ 37:5 גּ֣וֹלגּוֹלגול עַלעַלעל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה דַּרְכֶּ֑ךָדַּרְכֶּךָדרכך וּבְטַ֥חוּבְטַחובטח עָ֝לָ֗יועָלָיועליו וְה֣וּאוְהוּאוהוא יַעֲשֶֽׂהיַעֲשֶׂהיעשה׃׃׃ 37:6 וְהוֹצִ֣יאוְהוֹצִיאוהוציא כָא֣וֹרכָאוֹרכאור צִדְקֶ֑ךָצִדְקֶךָצדקך וּ֝מִשְׁפָּטֶ֗ךָוּמִשְׁפָּטֶךָומשפטך כַּֽצָּהֳרָֽיִםכַּצָּהֳרָיִםכצהרים׃׃׃ 37:7 דּ֤וֹםדּוֹםדום ׀׀׀ לַיהוָה֮לַיהוָהליהוה וְהִתְח֪וֹלֵ֫לוְהִתְחוֹלֵלוהתחולל ל֥וֹלוֹלו אַלאַלאל־־־תִּ֭תְחַרתִּתְחַרתתחר בְּמַצְלִ֣יחַבְּמַצְלִיחַבמצליח דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו בְּ֝אִ֗ישׁבְּאִישׁבאיש עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה מְזִמּֽוֹתמְזִמּוֹתמזמות׃׃׃ 37:8 הֶ֣רֶףהֶרֶףהרף מֵ֭אַףמֵאַףמאף וַעֲזֹ֣בוַעֲזֹבועזב חֵמָ֑החֵמָהחמה אַלאַלאל־־־תִּ֝תְחַ֗רתִּתְחַרתתחר אַךְאַךְאך־־־לְהָרֵֽעַלְהָרֵעַלהרע׃׃׃ 37:9 כִּֽיכִּיכי־־־מְ֭רֵעִיםמְרֵעִיםמרעים יִכָּרֵת֑וּןיִכָּרֵתוּןיכרתון וְקֹוֵ֥יוְקֹוֵיוקוי יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה הֵ֣מָּההֵמָּההמה יִֽירְשׁוּיִירְשׁוּיירשו־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 37:10 וְע֣וֹדוְעוֹדועוד מְ֭עַטמְעַטמעט וְאֵ֣יןוְאֵיןואין רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וְהִתְבּוֹנַ֖נְתָּוְהִתְבּוֹנַנְתָּוהתבוננת עַלעַלעל־־־מְקוֹמ֣וֹמְקוֹמוֹמקומו וְאֵינֶֽנּוּוְאֵינֶנּוּואיננו׃׃׃ 37:11 וַעֲנָוִ֥יםוַעֲנָוִיםוענוים יִֽירְשׁוּיִירְשׁוּיירשו־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְ֝הִתְעַנְּג֗וּוְהִתְעַנְּגוּוהתענגו עַלעַלעל־־־רֹ֥ברֹברב שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 37:12 זֹמֵ֣םזֹמֵםזמם רָ֭שָׁערָשָׁערשע לַצַּדִּ֑יקלַצַּדִּיקלצדיק וְחֹרֵ֖קוְחֹרֵקוחרק עָלָ֣יועָלָיועליו שִׁנָּֽיושִׁנָּיושניו׃׃׃ 37:13 אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יִשְׂחַקיִשְׂחַקישחק־־־ל֑וֹלוֹלו כִּֽיכִּיכי־־־רָ֝אָ֗הרָאָהראה כִּֽיכִּיכי־־־יָבֹ֥איָבֹאיבא יוֹמֽוֹיוֹמוֹיומו׃׃׃ 37:14 חֶ֤רֶבחֶרֶבחרב ׀׀׀ פָּֽתְח֣וּפָּתְחוּפתחו רְשָׁעִים֮רְשָׁעִיםרשעים וְדָרְכ֪וּוְדָרְכוּודרכו קַ֫שְׁתָּ֥םקַשְׁתָּםקשתם לְ֭הַפִּיללְהַפִּיללהפיל עָנִ֣יעָנִיעני וְאֶבְי֑וֹןוְאֶבְיוֹןואביון לִ֝טְב֗וֹחַלִטְבוֹחַלטבוח יִשְׁרֵייִשְׁרֵיישרי־־־דָֽרֶךְדָרֶךְדרך׃׃׃ 37:15 חַ֭רְבָּםחַרְבָּםחרבם תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא בְלִבָּ֑םבְלִבָּםבלבם וְ֝קַשְּׁתוֹתָ֗םוְקַשְּׁתוֹתָםוקשתותם תִּשָּׁבַֽרְנָהתִּשָּׁבַרְנָהתשברנה׃׃׃ 37:16 טוֹבטוֹבטוב־־־מְ֭עַטמְעַטמעט לַצַּדִּ֑יקלַצַּדִּיקלצדיק מֵ֝הֲמ֗וֹןמֵהֲמוֹןמהמון רְשָׁעִ֥יםרְשָׁעִיםרשעים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 37:17 כִּ֤יכִּיכי זְרוֹע֣וֹתזְרוֹעוֹתזרועות רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים תִּשָּׁבַ֑רְנָהתִּשָּׁבַרְנָהתשברנה וְסוֹמֵ֖ךְוְסוֹמֵךְוסומך צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 37:18 יוֹדֵ֣עַיוֹדֵעַיודע יְ֭הוָהיְהוָהיהוה יְמֵ֣ייְמֵיימי תְמִימִ֑םתְמִימִםתמימם וְ֝נַחֲלָתָ֗םוְנַחֲלָתָםונחלתם לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם תִּהְיֶֽהתִּהְיֶהתהיה׃׃׃ 37:19 לֹֽאלֹאלא־־־יֵ֭בֹשׁוּיֵבֹשׁוּיבשו בְּעֵ֣תבְּעֵתבעת רָעָ֑הרָעָהרעה וּבִימֵ֖יוּבִימֵיובימי רְעָב֣וֹןרְעָבוֹןרעבון יִשְׂבָּֽעוּיִשְׂבָּעוּישבעו׃׃׃ 37:20 כִּ֤יכִּיכי רְשָׁעִ֨יםרְשָׁעִיםרשעים ׀׀׀ יֹאבֵ֗דוּיֹאבֵדוּיאבדו וְאֹיְבֵ֣יוְאֹיְבֵיואיבי יְ֭הוָהיְהוָהיהוה כִּיקַ֣רכִּיקַרכיקר כָּרִ֑יםכָּרִיםכרים כָּל֖וּכָּלוּכלו בֶעָשָׁ֣ןבֶעָשָׁןבעשן כָּֽלוּכָּלוּכלו׃׃׃ 37:21 לֹוֶ֣הלֹוֶהלוה רָ֭שָׁערָשָׁערשע וְלֹ֣אוְלֹאולא יְשַׁלֵּ֑םיְשַׁלֵּםישלם וְ֝צַדִּ֗יקוְצַדִּיקוצדיק חוֹנֵ֥ןחוֹנֵןחונן וְנוֹתֵֽןוְנוֹתֵןונותן׃׃׃ 37:22 כִּ֣יכִּיכי מְ֭בֹרָכָיומְבֹרָכָיומברכיו יִ֣ירְשׁוּיִירְשׁוּיירשו אָ֑רֶץאָרֶץארץ וּ֝מְקֻלָּלָ֗יווּמְקֻלָּלָיוומקלליו יִכָּרֵֽתוּיִכָּרֵתוּיכרתו׃׃׃ 37:23 מֵ֭יְהוָהמֵיְהוָהמיהוה מִֽצְעֲדֵימִצְעֲדֵימצעדי־־־גֶ֥בֶרגֶבֶרגבר כּוֹנָ֗נוּכּוֹנָנוּכוננו וְדַרְכּ֥וֹוְדַרְכּוֹודרכו יֶחְפָּֽץיֶחְפָּץיחפץ׃׃׃ 37:24 כִּֽיכִּיכי־־־יִפֹּ֥ליִפֹּליפל לֹֽאלֹאלא־־־יוּטָ֑ליוּטָליוטל כִּֽיכִּיכי־־־יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה סוֹמֵ֥ךְסוֹמֵךְסומך יָדֽוֹיָדוֹידו׃׃׃ 37:25 נַ֤עַרנַעַרנער ׀׀׀ הָיִ֗יתִיהָיִיתִיהייתי גַּםגַּםגם־־־זָ֫קַ֥נְתִּיזָקַנְתִּיזקנתי וְֽלֹאוְלֹאולא־־־רָ֭אִיתִירָאִיתִיראיתי צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק נֶעֱזָ֑בנֶעֱזָבנעזב וְ֝זַרְע֗וֹוְזַרְעוֹוזרעו מְבַקֶּשׁמְבַקֶּשׁמבקש־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 37:26 כָּלכָּלכל־־־הַ֭יּוֹםהַיּוֹםהיום חוֹנֵ֣ןחוֹנֵןחונן וּמַלְוֶ֑הוּמַלְוֶהומלוה וְ֝זַרְע֗וֹוְזַרְעוֹוזרעו לִבְרָכָֽהלִבְרָכָהלברכה׃׃׃ 37:27 ס֣וּרסוּרסור מֵ֭רָעמֵרָעמרע וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־ט֗וֹבטוֹבטוב וּשְׁכֹ֥ןוּשְׁכֹןושכן לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 37:28 כִּ֤יכִּיכי יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֹ֘הֵ֤באֹהֵבאהב מִשְׁפָּ֗טמִשְׁפָּטמשפט וְלֹאוְלֹאולא־־־יַעֲזֹ֣ביַעֲזֹביעזב אֶתאֶתאת־־־חֲ֭סִידָיוחֲסִידָיוחסידיו לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם נִשְׁמָ֑רוּנִשְׁמָרוּנשמרו וְזֶ֖רַעוְזֶרַעוזרע רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים נִכְרָֽתנִכְרָתנכרת׃׃׃ 37:29 צַדִּיקִ֥יםצַדִּיקִיםצדיקים יִֽירְשׁוּיִירְשׁוּיירשו־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְיִשְׁכְּנ֖וּוְיִשְׁכְּנוּוישכנו לָעַ֣דלָעַדלעד עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 37:30 פִּֽיפִּיפי־־־צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק יֶהְגֶּ֣היֶהְגֶּהיהגה חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וּ֝לְשׁוֹנ֗וֹוּלְשׁוֹנוֹולשונו תְּדַבֵּ֥רתְּדַבֵּרתדבר מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 37:31 תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת אֱלֹהָ֣יואֱלֹהָיואלהיו בְּלִבּ֑וֹבְּלִבּוֹבלבו לֹ֖אלֹאלא תִמְעַ֣דתִמְעַדתמעד אֲשֻׁרָיואֲשֻׁרָיואשריו׃׃׃ 37:32 צוֹפֶ֣הצוֹפֶהצופה רָ֭שָׁערָשָׁערשע לַצַּדִּ֑יקלַצַּדִּיקלצדיק וּ֝מְבַקֵּ֗שׁוּמְבַקֵּשׁומבקש לַהֲמִיתוֹלַהֲמִיתוֹלהמיתו׃׃׃ 37:33 יְ֭הוָהיְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־יַעַזְבֶ֣נּוּיַעַזְבֶנּוּיעזבנו בְיָד֑וֹבְיָדוֹבידו וְלֹ֥אוְלֹאולא יַ֝רְשִׁיעֶ֗נּוּיַרְשִׁיעֶנּוּירשיענו בְּהִשָּׁפְטֽוֹבְּהִשָּׁפְטוֹבהשפטו׃׃׃ 37:34 קַוֵּ֤הקַוֵּהקוה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ וּשְׁמֹ֬רוּשְׁמֹרושמר דַּרְכּ֗וֹדַּרְכּוֹדרכו וִֽ֭ירוֹמִמְךָוִירוֹמִמְךָוירוממך לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אָ֑רֶץאָרֶץארץ בְּהִכָּרֵ֖תבְּהִכָּרֵתבהכרת רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 37:35 רָ֭אִיתִירָאִיתִיראיתי רָשָׁ֣ערָשָׁערשע עָרִ֑יץעָרִיץעריץ וּ֝מִתְעָרֶ֗הוּמִתְעָרֶהומתערה כְּאֶזְרָ֥חכְּאֶזְרָחכאזרח רַעֲנָֽןרַעֲנָןרענן׃׃׃ 37:36 וַ֭יַּֽעֲבֹרוַיַּעֲבֹרויעבר וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה אֵינֶ֑נּוּאֵינֶנּוּאיננו וָֽ֝אֲבַקְשֵׁ֗הוּוָאֲבַקְשֵׁהוּואבקשהו וְלֹ֣אוְלֹאולא נִמְצָֽאנִמְצָאנמצא׃׃׃ 37:37 שְׁמָרשְׁמָרשמר־־־תָּ֭םתָּםתם וּרְאֵ֣הוּרְאֵהוראה יָשָׁ֑ריָשָׁרישר כִּֽיכִּיכי־־־אַחֲרִ֖יתאַחֲרִיתאחרית לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 37:38 וּֽ֭פֹשְׁעִיםוּפֹשְׁעִיםופשעים נִשְׁמְד֣וּנִשְׁמְדוּנשמדו יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו אַחֲרִ֖יתאַחֲרִיתאחרית רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים נִכְרָֽתָהנִכְרָתָהנכרתה׃׃׃ 37:39 וּתְשׁוּעַ֣תוּתְשׁוּעַתותשועת צַ֭דִּיקִיםצַדִּיקִיםצדיקים מֵיְהוָ֑המֵיְהוָהמיהוה מָֽ֝עוּזָּ֗םמָעוּזָּםמעוזם בְּעֵ֣תבְּעֵתבעת צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 37:40 וַֽיַּעְזְרֵ֥םוַיַּעְזְרֵםויעזרם יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַֽיְפַ֫לְּטֵ֥םוַיְפַלְּטֵםויפלטם יְפַלְּטֵ֣םיְפַלְּטֵםיפלטם מֵ֭רְשָׁעִיםמֵרְשָׁעִיםמרשעים וְיוֹשִׁיעֵ֑םוְיוֹשִׁיעֵםויושיעם כִּיכִּיכי־־־חָ֥סוּחָסוּחסו בֽוֹבוֹבו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain