Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 38

38:1 מִזְמ֖וֹרמִזְמוֹרמזמור לְדָוִ֣דלְדָוִדלדוד לְהַזְכִּֽירלְהַזְכִּירלהזכיר׃׃׃ 38:2 יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־בְּקֶצְפְּךָ֥בְּקֶצְפְּךָבקצפך תוֹכִיחֵ֑נִיתוֹכִיחֵנִיתוכיחני וּֽבַחֲמָתְךָ֥וּבַחֲמָתְךָובחמתך תְיַסְּרֵֽנִיתְיַסְּרֵנִיתיסרני׃׃׃ 38:3 כִּֽיכִּיכי־־־חִ֭צֶּיךָחִצֶּיךָחציך נִ֣חֲתוּנִחֲתוּנחתו בִ֑יבִיבי וַתִּנְחַ֖תוַתִּנְחַתותנחת עָלַ֣יעָלַיעלי יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ 38:4 אֵיןאֵיןאין־־־מְתֹ֣םמְתֹםמתם בִּ֭בְשָׂרִיבִּבְשָׂרִיבבשרי מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני זַעְמֶ֑ךָזַעְמֶךָזעמך אֵיןאֵיןאין־־־שָׁל֥וֹםשָׁלוֹםשלום בַּ֝עֲצָמַ֗יבַּעֲצָמַיבעצמי מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני חַטָּאתִֽיחַטָּאתִיחטאתי׃׃׃ 38:5 כִּ֣יכִּיכי עֲ֭וֺנֹתַיעֲוֺנֹתַיעונתי עָבְר֣וּעָבְרוּעברו רֹאשִׁ֑ירֹאשִׁיראשי כְּמַשָּׂ֥אכְּמַשָּׂאכמשא כָ֝בֵ֗דכָבֵדכבד יִכְבְּד֥וּיִכְבְּדוּיכבדו מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 38:6 הִבְאִ֣ישׁוּהִבְאִישׁוּהבאישו נָ֭מַקּוּנָמַקּוּנמקו חַבּוּרֹתָ֑יחַבּוּרֹתָיחבורתי מִ֝פְּנֵ֗ימִפְּנֵימפני אִוַּלְתִּֽיאִוַּלְתִּיאולתי׃׃׃ 38:7 נַעֲוֵ֣יתִינַעֲוֵיתִינעויתי שַׁחֹ֣תִישַׁחֹתִישחתי עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד כָּלכָּלכל־־־הַ֝יּ֗וֹםהַיּוֹםהיום קֹדֵ֥רקֹדֵרקדר הִלָּֽכְתִּיהִלָּכְתִּיהלכתי׃׃׃ 38:8 כִּֽיכִּיכי־־־כְ֭סָלַיכְסָלַיכסלי מָלְא֣וּמָלְאוּמלאו נִקְלֶ֑הנִקְלֶהנקלה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מְ֝תֹ֗םמְתֹםמתם בִּבְשָׂרִֽיבִּבְשָׂרִיבבשרי׃׃׃ 38:9 נְפוּג֣וֹתִינְפוּגוֹתִינפוגותי וְנִדְכֵּ֣יתִיוְנִדְכֵּיתִיונדכיתי עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד שָׁ֝אַ֗גְתִּישָׁאַגְתִּישאגתי מִֽנַּהֲמַ֥תמִנַּהֲמַתמנהמת לִבִּֽילִבִּילבי׃׃׃ 38:10 אֲ‍ֽדֹנָיאֲ‍דֹנָיא‍דני נֶגְדְּךָ֥נֶגְדְּךָנגדך כָלכָלכל־־־תַּאֲוָתִ֑יתַּאֲוָתִיתאותי וְ֝אַנְחָתִ֗יוְאַנְחָתִיואנחתי מִמְּךָ֥מִמְּךָממך לֹאלֹאלא־־־נִסְתָּֽרָהנִסְתָּרָהנסתרה׃׃׃ 38:11 לִבִּ֣ילִבִּילבי סְ֭חַרְחַרסְחַרְחַרסחרחר עֲזָבַ֣נִיעֲזָבַנִיעזבני כֹחִ֑יכֹחִיכחי וְֽאוֹרוְאוֹרואור־־־עֵינַ֥יעֵינַיעיני גַּםגַּםגם־־־הֵ֝֗םהֵםהם אֵ֣יןאֵיןאין אִתִּֽיאִתִּיאתי׃׃׃ 38:12 אֹֽהֲבַ֨יאֹהֲבַיאהבי ׀׀׀ וְרֵעַ֗יוְרֵעַיורעי מִנֶּ֣גֶדמִנֶּגֶדמנגד נִגְעִ֣ינִגְעִינגעי יַעֲמֹ֑דוּיַעֲמֹדוּיעמדו וּ֝קְרוֹבַ֗יוּקְרוֹבַיוקרובי מֵרָחֹ֥קמֵרָחֹקמרחק עָמָֽדוּעָמָדוּעמדו׃׃׃ 38:13 וַיְנַקְשׁ֤וּוַיְנַקְשׁוּוינקשו ׀׀׀ מְבַקְשֵׁ֬ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי וְדֹרְשֵׁ֣יוְדֹרְשֵׁיודרשי רָ֭עָתִירָעָתִירעתי דִּבְּר֣וּדִּבְּרוּדברו הַוּ֑וֹתהַוּוֹתהוות וּ֝מִרְמ֗וֹתוּמִרְמוֹתומרמות כָּלכָּלכל־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום יֶהְגּֽוּיֶהְגּוּיהגו׃׃׃ 38:14 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני כְ֭חֵרֵשׁכְחֵרֵשׁכחרש לֹ֣אלֹאלא אֶשְׁמָ֑עאֶשְׁמָעאשמע וּ֝כְאִלֵּ֗םוּכְאִלֵּםוכאלם לֹ֣אלֹאלא יִפְתַּחיִפְתַּחיפתח־־־פִּֽיופִּיופיו׃׃׃ 38:15 וָאֱהִ֗יוָאֱהִיואהי כְּ֭אִישׁכְּאִישׁכאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־שֹׁמֵ֑עַשֹׁמֵעַשמע וְאֵ֥יןוְאֵיןואין בְּ֝פִ֗יובְּפִיובפיו תּוֹכָחֽוֹתתּוֹכָחוֹתתוכחות׃׃׃ 38:16 כִּֽיכִּיכי־־־לְךָ֣לְךָלך יְהוָ֣היְהוָהיהוה הוֹחָ֑לְתִּיהוֹחָלְתִּיהוחלתי אַתָּ֥האַתָּהאתה תַ֝עֲנֶ֗התַעֲנֶהתענה אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 38:17 כִּֽיכִּיכי־־־אָ֭מַרְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי פֶּןפֶּןפן־־־יִשְׂמְחוּיִשְׂמְחוּישמחו־־־לִ֑ילִילי בְּמ֥וֹטבְּמוֹטבמוט רַ֝גְלִ֗ירַגְלִירגלי עָלַ֥יעָלַיעלי הִגְדִּֽילוּהִגְדִּילוּהגדילו׃׃׃ 38:18 כִּֽיכִּיכי־־־אֲ֭נִיאֲנִיאני לְצֶ֣לַעלְצֶלַעלצלע נָכ֑וֹןנָכוֹןנכון וּמַכְאוֹבִ֖יוּמַכְאוֹבִיומכאובי נֶגְדִּ֣ינֶגְדִּינגדי תָמִֽידתָמִידתמיד׃׃׃ 38:19 כִּֽיכִּיכי־־־עֲוֺנִ֥יעֲוֺנִיעוני אַגִּ֑ידאַגִּידאגיד אֶ֝דְאַ֗גאֶדְאַגאדאג מֵֽחַטָּאתִֽימֵחַטָּאתִימחטאתי׃׃׃ 38:20 וְֽ֭אֹיְבַיוְאֹיְבַיואיבי חַיִּ֣יםחַיִּיםחיים עָצֵ֑מוּעָצֵמוּעצמו וְרַבּ֖וּוְרַבּוּורבו שֹׂנְאַ֣ישֹׂנְאַישנאי שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 38:21 וּמְשַׁלְּמֵ֣יוּמְשַׁלְּמֵיומשלמי רָ֭עָהרָעָהרעה תַּ֣חַתתַּחַתתחת טוֹבָ֑הטוֹבָהטובה יִ֝שְׂטְנ֗וּנִייִשְׂטְנוּנִיישטנוני תַּ֣חַתתַּחַתתחת [רְדֹופִי כ][רְדֹופִי כ][רדופי כ] (רָֽדְפִי ק)(רָדְפִי ק)(רדפי ק) טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 38:22 אַלאַלאל־־־תַּֽעַזְבֵ֥נִיתַּעַזְבֵנִיתעזבני יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֱ֝לֹהַ֗יאֱלֹהַיאלהי אַלאַלאל־־־תִּרְחַ֥קתִּרְחַקתרחק מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 38:23 ח֥וּשָׁהחוּשָׁהחושה לְעֶזְרָתִ֑ילְעֶזְרָתִילעזרתי אֲ֝דֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני תְּשׁוּעָתִֽיתְּשׁוּעָתִיתשועתי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain