Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 72

72:1 לִשְׁלֹמֹ֨הלִשְׁלֹמֹהלשלמה ׀׀׀ אֱ‍ֽלֹהִ֗יםאֱ‍לֹהִיםא‍להים מִ֭שְׁפָּטֶיךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך תֵּ֑ןתֵּןתן וְצִדְקָתְךָ֥וְצִדְקָתְךָוצדקתך לְבֶןלְבֶןלבן־־־מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ 72:2 יָדִ֣יןיָדִיןידין עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך בְצֶ֑דֶקבְצֶדֶקבצדק וַעֲנִיֶּ֥יךָוַעֲנִיֶּיךָוענייך בְמִשְׁפָּֽטבְמִשְׁפָּטבמשפט׃׃׃ 72:3 יִשְׂא֤וּיִשְׂאוּישאו הָרִ֓יםהָרִיםהרים שָׁ֘ל֥וֹםשָׁלוֹםשלום לָעָ֑םלָעָםלעם וּ֝גְבָע֗וֹתוּגְבָעוֹתוגבעות בִּצְדָקָֽהבִּצְדָקָהבצדקה׃׃׃ 72:4 יִשְׁפֹּ֤טיִשְׁפֹּטישפט ׀׀׀ עֲ‍ֽנִיֵּיעֲ‍נִיֵּיע‍ניי־־־עָ֗םעָםעם י֭וֹשִׁיעַיוֹשִׁיעַיושיע לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני אֶבְי֑וֹןאֶבְיוֹןאביון וִֽידַכֵּ֣אוִידַכֵּאוידכא עוֹשֵֽׁקעוֹשֵׁקעושק׃׃׃ 72:5 יִֽירָא֥וּךָיִירָאוּךָייראוך עִםעִםעם־־־שָׁ֑מֶשׁשָׁמֶשׁשמש וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני יָ֝רֵ֗חַיָרֵחַירח דּ֣וֹרדּוֹרדור דּוֹרִֽיםדּוֹרִיםדורים׃׃׃ 72:6 יֵ֭רֵדיֵרֵדירד כְּמָטָ֣רכְּמָטָרכמטר עַלעַלעל־־־גֵּ֑זגֵּזגז כִּ֝רְבִיבִ֗יםכִּרְבִיבִיםכרביבים זַרְזִ֥יףזַרְזִיףזרזיף אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 72:7 יִֽפְרַחיִפְרַחיפרח־־־בְּיָמָ֥יובְּיָמָיובימיו צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וְרֹ֥בוְרֹבורב שָׁ֝ל֗וֹםשָׁלוֹםשלום עַדעַדעד־־־בְּלִ֥יבְּלִיבלי יָרֵֽחַיָרֵחַירח׃׃׃ 72:8 וְ֭יֵרְדְּוְיֵרְדְּוירד מִיָּ֣םמִיָּםמים עַדעַדעד־־־יָ֑םיָםים וּ֝מִנָּהָ֗רוּמִנָּהָרומנהר עַדעַדעד־־־אַפְסֵיאַפְסֵיאפסי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 72:9 לְ֭פָנָיולְפָנָיולפניו יִכְרְע֣וּיִכְרְעוּיכרעו צִיִּ֑יםצִיִּיםציים וְ֝אֹיְבָ֗יווְאֹיְבָיוואיביו עָפָ֥רעָפָרעפר יְלַחֵֽכוּיְלַחֵכוּילחכו׃׃׃ 72:10 מַלְכֵ֬ימַלְכֵימלכי תַרְשִׁ֣ישׁתַרְשִׁישׁתרשיש וְ֭אִיִּיםוְאִיִּיםואיים מִנְחָ֣המִנְחָהמנחה יָשִׁ֑יבוּיָשִׁיבוּישיבו מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי שְׁבָ֥אשְׁבָאשבא וּ֝סְבָ֗אוּסְבָאוסבא אֶשְׁכָּ֥ראֶשְׁכָּראשכר יַקְרִֽיבוּיַקְרִיבוּיקריבו׃׃׃ 72:11 וְיִשְׁתַּחֲווּוְיִשְׁתַּחֲווּוישתחוו־־־ל֥וֹלוֹלו כָלכָלכל־־־מְלָכִ֑יםמְלָכִיםמלכים כָּלכָּלכל־־־גּוֹיִ֥םגּוֹיִםגוים יַֽעַבְדֽוּהוּיַעַבְדוּהוּיעבדוהו׃׃׃ 72:12 כִּֽיכִּיכי־־־יַ֭צִּיליַצִּיליציל אֶבְי֣וֹןאֶבְיוֹןאביון מְשַׁוֵּ֑עַמְשַׁוֵּעַמשוע וְ֝עָנִ֗יוְעָנִיועני וְֽאֵיןוְאֵיןואין־־־עֹזֵ֥רעֹזֵרעזר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 72:13 יָ֭חֹסיָחֹסיחס עַלעַלעל־־־דַּ֣לדַּלדל וְאֶבְי֑וֹןוְאֶבְיוֹןואביון וְנַפְשׁ֖וֹתוְנַפְשׁוֹתונפשות אֶבְיוֹנִ֣יםאֶבְיוֹנִיםאביונים יוֹשִֽׁיעַיוֹשִׁיעַיושיע׃׃׃ 72:14 מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך וּ֭מֵחָמָסוּמֵחָמָסומחמס יִגְאַ֣ליִגְאַליגאל נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וְיֵיקַ֖רוְיֵיקַרוייקר דָּמָ֣םדָּמָםדמם בְּעֵינָֽיובְּעֵינָיובעיניו׃׃׃ 72:15 וִיחִ֗יוִיחִיויחי וְיִתֶּןוְיִתֶּןויתן־־־לוֹ֮לוֹלו מִזְּהַ֪במִזְּהַבמזהב שְׁ֫בָ֥אשְׁבָאשבא וְיִתְפַּלֵּ֣לוְיִתְפַּלֵּלויתפלל בַּעֲד֣וֹבַּעֲדוֹבעדו תָמִ֑ידתָמִידתמיד כָּלכָּלכל־־־הַ֝יּ֗וֹםהַיּוֹםהיום יְבָרֲכֶֽנְהֽוּיְבָרֲכֶנְהוּיברכנהו׃׃׃ 72:16 יְהִ֤ייְהִייהי פִסַּתפִסַּתפסת־־־בַּ֨רבַּרבר ׀׀׀ בָּאָרֶץ֮בָּאָרֶץבארץ בְּרֹ֪אשׁבְּרֹאשׁבראש הָ֫רִ֥יםהָרִיםהרים יִרְעַ֣שׁיִרְעַשׁירעש כַּלְּבָנ֣וֹןכַּלְּבָנוֹןכלבנון פִּרְי֑וֹפִּרְיוֹפריו וְיָצִ֥יצוּוְיָצִיצוּויציצו מֵ֝עִ֗ירמֵעִירמעיר כְּעֵ֣שֶׂבכְּעֵשֶׂבכעשב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 72:17 יְהִ֤ייְהִייהי שְׁמ֨וֹשְׁמוֹשמו לְֽעוֹלָ֗םלְעוֹלָםלעולם לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־שֶׁמֶשׁ֮שֶׁמֶשׁשמש [יָנִין כ][יָנִין כ][ינין כ] (יִנּ֪וֹן ק)(יִנּוֹן ק)(ינון ק) שְׁ֫מ֥וֹשְׁמוֹשמו וְיִתְבָּ֥רְכוּוְיִתְבָּרְכוּויתברכו ב֑וֹבוֹבו כָּלכָּלכל־־־גּוֹיִ֥םגּוֹיִםגוים יְאַשְּׁרֽוּהוּיְאַשְּׁרוּהוּיאשרוהו׃׃׃ 72:18 בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עֹשֵׂ֖העֹשֵׂהעשה נִפְלָא֣וֹתנִפְלָאוֹתנפלאות לְבַדּֽוֹלְבַדּוֹלבדו׃׃׃ 72:19 וּבָר֤וּךְוּבָרוּךְוברוך ׀׀׀ שֵׁ֥םשֵׁםשם כְּבוֹד֗וֹכְּבוֹדוֹכבודו לְע֫וֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם וְיִמָּלֵ֣אוְיִמָּלֵאוימלא כְ֭בוֹדוֹכְבוֹדוֹכבודו אֶתאֶתאת־־־כֹּ֥לכֹּלכל הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אָ֘מֵ֥ןאָמֵןאמן ׀׀׀ וְאָמֵֽןוְאָמֵןואמן׃׃׃ 72:20 כָּלּ֥וּכָּלּוּכלו תְפִלּ֑וֹתתְפִלּוֹתתפלות דָּ֝וִ֗דדָּוִדדוד בֶּןבֶּןבן־־־יִשָֽׁייִשָׁיישי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain