Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 78

78:1 מַשְׂכִּ֗ילמַשְׂכִּילמשכיל לְאָ֫סָ֥ףלְאָסָףלאסף הַאֲזִ֣ינָההַאֲזִינָההאזינה עַ֭מִּיעַמִּיעמי תּוֹרָתִ֑יתּוֹרָתִיתורתי הַטּ֥וּהַטּוּהטו אָ֝זְנְכֶ֗םאָזְנְכֶםאזנכם לְאִמְרֵילְאִמְרֵילאמרי־־־פִֽיפִיפי׃׃׃ 78:2 אֶפְתְּחָ֣האֶפְתְּחָהאפתחה בְמָשָׁ֣לבְמָשָׁלבמשל פִּ֑יפִּיפי אַבִּ֥יעָהאַבִּיעָהאביעה חִ֝יד֗וֹתחִידוֹתחידות מִנִּימִנִּימני־־־קֶֽדֶםקֶדֶםקדם׃׃׃ 78:3 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁ֭מַעְנוּשָׁמַעְנוּשמענו וַנֵּדָעֵ֑םוַנֵּדָעֵםונדעם וַ֝אֲבוֹתֵ֗ינוּוַאֲבוֹתֵינוּואבותינו סִפְּרוּסִפְּרוּספרו־־־לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 78:4 לֹ֤אלֹאלא נְכַחֵ֨דנְכַחֵדנכחד ׀׀׀ מִבְּנֵיהֶ֗םמִבְּנֵיהֶםמבניהם לְד֥וֹרלְדוֹרלדור אַחֲר֗וֹןאַחֲרוֹןאחרון מְֽ֭סַפְּרִיםמְסַפְּרִיםמספרים תְּהִלּ֣וֹתתְּהִלּוֹתתהלות יְהוָ֑היְהוָהיהוה וֶעֱזוּז֥וֹוֶעֱזוּזוֹועזוזו וְ֝נִפְלְאוֹתָ֗יווְנִפְלְאוֹתָיוונפלאותיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 78:5 וַיָּ֤קֶםוַיָּקֶםויקם עֵד֨וּתעֵדוּתעדות ׀׀׀ בְּֽיַעֲקֹ֗בבְּיַעֲקֹבביעקב וְתוֹרָה֮וְתוֹרָהותורה שָׂ֤םשָׂםשם בְּיִשְׂרָ֫אֵ֥לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִ֭וָּהצִוָּהצוה אֶתאֶתאת־־־אֲבוֹתֵ֑ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו לְ֝הוֹדִיעָ֗םלְהוֹדִיעָםלהודיעם לִבְנֵיהֶֽםלִבְנֵיהֶםלבניהם׃׃׃ 78:6 לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען יֵדְע֨וּיֵדְעוּידעו ׀׀׀ דּ֣וֹרדּוֹרדור אַ֭חֲרוֹןאַחֲרוֹןאחרון בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים יִוָּלֵ֑דוּיִוָּלֵדוּיולדו יָ֝קֻ֗מוּיָקֻמוּיקמו וִֽיסַפְּר֥וּוִיסַפְּרוּויספרו לִבְנֵיהֶֽםלִבְנֵיהֶםלבניהם׃׃׃ 78:7 וְיָשִׂ֥ימוּוְיָשִׂימוּוישימו בֵֽאלֹהִ֗יםבֵאלֹהִיםבאלהים כִּ֫סְלָ֥םכִּסְלָםכסלם וְלֹ֣אוְלֹאולא יִ֭שְׁכְּחוּיִשְׁכְּחוּישכחו מַֽעַלְלֵימַעַלְלֵימעללי־־־אֵ֑לאֵלאל וּמִצְוֺתָ֥יווּמִצְוֺתָיוומצותיו יִנְצֹֽרוּיִנְצֹרוּינצרו׃׃׃ 78:8 וְלֹ֤אוְלֹאולא יִהְי֨וּיִהְיוּיהיו ׀׀׀ כַּאֲבוֹתָ֗םכַּאֲבוֹתָםכאבותם דּוֹר֮דּוֹרדור סוֹרֵ֪רסוֹרֵרסורר וּמֹ֫רֶ֥הוּמֹרֶהומרה דּ֭וֹרדּוֹרדור לֹאלֹאלא־־־הֵכִ֣יןהֵכִיןהכין לִבּ֑וֹלִבּוֹלבו וְלֹאוְלֹאולא־־־נֶאֶמְנָ֖הנֶאֶמְנָהנאמנה אֶתאֶתאת־־־אֵ֣לאֵלאל רוּחֽוֹרוּחוֹרוחו׃׃׃ 78:9 בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־אֶפְרַ֗יִםאֶפְרַיִםאפרים נוֹשְׁקֵ֥ינוֹשְׁקֵינושקי רוֹמֵירוֹמֵירומי־־־קָ֑שֶׁתקָשֶׁתקשת הָ֝פְכ֗וּהָפְכוּהפכו בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום קְרָֽבקְרָבקרב׃׃׃ 78:10 לֹ֣אלֹאלא שָׁ֭מְרוּשָׁמְרוּשמרו בְּרִ֣יתבְּרִיתברית אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וּ֝בְתוֹרָת֗וֹוּבְתוֹרָתוֹובתורתו מֵאֲנ֥וּמֵאֲנוּמאנו לָלֶֽכֶתלָלֶכֶתללכת׃׃׃ 78:11 וַיִּשְׁכְּח֥וּוַיִּשְׁכְּחוּוישכחו עֲלִילוֹתָ֑יועֲלִילוֹתָיועלילותיו וְ֝נִפְלְאוֹתָ֗יווְנִפְלְאוֹתָיוונפלאותיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶרְאָֽםהֶרְאָםהראם׃׃׃ 78:12 נֶ֣גֶדנֶגֶדנגד אֲ֭בוֹתָםאֲבוֹתָםאבותם עָ֣שָׂהעָשָׂהעשה פֶ֑לֶאפֶלֶאפלא בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֣יִםמִצְרַיִםמצרים שְׂדֵהשְׂדֵהשדה־־־צֹֽעַןצֹעַןצען׃׃׃ 78:13 בָּ֣קַעבָּקַעבקע יָ֭םיָםים וַיַּֽעֲבִירֵ֑םוַיַּעֲבִירֵםויעבירם וַֽיַּצֶּבוַיַּצֶּבויצב־־־מַ֥יִםמַיִםמים כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־נֵֽדנֵדנד׃׃׃ 78:14 וַיַּנְחֵ֣םוַיַּנְחֵםוינחם בֶּעָנָ֣ןבֶּעָנָןבענן יוֹמָ֑םיוֹמָםיומם וְכָלוְכָלוכל־־־הַ֝לַּ֗יְלָההַלַּיְלָההלילה בְּא֣וֹרבְּאוֹרבאור אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 78:15 יְבַקַּ֣עיְבַקַּעיבקע צֻ֭רִיםצֻרִיםצרים בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר וַ֝יַּ֗שְׁקְוַיַּשְׁקְוישק כִּתְהֹמ֥וֹתכִּתְהֹמוֹתכתהמות רַבָּֽהרַבָּהרבה׃׃׃ 78:16 וַיּוֹצִ֣אוַיּוֹצִאויוצא נוֹזְלִ֣יםנוֹזְלִיםנוזלים מִסָּ֑לַעמִסָּלַעמסלע וַיּ֖וֹרֶדוַיּוֹרֶדויורד כַּנְּהָר֣וֹתכַּנְּהָרוֹתכנהרות מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 78:17 וַיּוֹסִ֣יפוּוַיּוֹסִיפוּויוסיפו ע֭וֹדעוֹדעוד לַחֲטֹאלַחֲטֹאלחטא־־־ל֑וֹלוֹלו לַֽמְר֥וֹתלַמְרוֹתלמרות עֶ֝לְי֗וֹןעֶלְיוֹןעליון בַּצִּיָּֽהבַּצִּיָּהבציה׃׃׃ 78:18 וַיְנַסּוּוַיְנַסּוּוינסו־־־אֵ֥לאֵלאל בִּלְבָבָ֑םבִּלְבָבָםבלבבם לִֽשְׁאָללִשְׁאָללשאל־־־אֹ֥כֶלאֹכֶלאכל לְנַפְשָֽׁםלְנַפְשָׁםלנפשם׃׃׃ 78:19 וַֽיְדַבְּר֗וּוַיְדַבְּרוּוידברו בֵּֽאלֹ֫הִ֥יםבֵּאלֹהִיםבאלהים אָ֭מְרוּאָמְרוּאמרו הֲי֣וּכַלהֲיוּכַלהיוכל אֵ֑לאֵלאל לַעֲרֹ֥ךְלַעֲרֹךְלערך שֻׁ֝לְחָ֗ןשֻׁלְחָןשלחן בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 78:20 הֵ֤ןהֵןהן הִכָּההִכָּההכה־־־צ֨וּרצוּרצור ׀׀׀ וַיָּז֣וּבוּוַיָּזוּבוּויזובו מַיִם֮מַיִםמים וּנְחָלִ֪יםוּנְחָלִיםונחלים יִ֫שְׁטֹ֥פוּיִשְׁטֹפוּישטפו הֲגַםהֲגַםהגם־־־לֶ֭חֶםלֶחֶםלחם י֣וּכַליוּכַליוכל תֵּ֑תתֵּתתת אִםאִםאם־־־יָכִ֖יןיָכִיןיכין שְׁאֵ֣רשְׁאֵרשאר לְעַמּֽוֹלְעַמּוֹלעמו׃׃׃ 78:21 לָכֵ֤ןלָכֵןלכן ׀׀׀ שָׁמַ֥עשָׁמַעשמע יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַֽיִּתְעַבָּ֥רוַיִּתְעַבָּרויתעבר וְ֭אֵשׁוְאֵשׁואש נִשְּׂקָ֣הנִשְּׂקָהנשקה בְיַעֲקֹ֑בבְיַעֲקֹבביעקב וְגַםוְגַםוגם־־־אַ֝֗ףאַףאף עָלָ֥העָלָהעלה בְיִשְׂרָאֵֽלבְיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 78:22 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא הֶ֭אֱמִינוּהֶאֱמִינוּהאמינו בֵּאלֹהִ֑יםבֵּאלֹהִיםבאלהים וְלֹ֥אוְלֹאולא בָ֝טְח֗וּבָטְחוּבטחו בִּֽישׁוּעָתֽוֹבִּישׁוּעָתוֹבישועתו׃׃׃ 78:23 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו שְׁחָקִ֣יםשְׁחָקִיםשחקים מִמָּ֑עַלמִמָּעַלממעל וְדַלְתֵ֖יוְדַלְתֵיודלתי שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים פָּתָֽחפָּתָחפתח׃׃׃ 78:24 וַיַּמְטֵ֬רוַיַּמְטֵרוימטר עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם מָ֣ןמָןמן לֶאֱכֹ֑ללֶאֱכֹללאכל וּדְגַןוּדְגַןודגן־־־שָׁ֝מַ֗יִםשָׁמַיִםשמים נָ֣תַןנָתַןנתן לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 78:25 לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם אַ֭בִּירִיםאַבִּירִיםאבירים אָ֣כַלאָכַלאכל אִ֑ישׁאִישׁאיש צֵידָ֬הצֵידָהצידה שָׁלַ֖חשָׁלַחשלח לָהֶ֣םלָהֶםלהם לָשֹֽׂבַעלָשֹׂבַעלשבע׃׃׃ 78:26 יַסַּ֣עיַסַּעיסע קָ֭דִיםקָדִיםקדים בַּשָּׁמָ֑יִםבַּשָּׁמָיִםבשמים וַיְנַהֵ֖גוַיְנַהֵגוינהג בְּעֻזּ֣וֹבְּעֻזּוֹבעזו תֵימָֽןתֵימָןתימן׃׃׃ 78:27 וַיַּמְטֵ֬רוַיַּמְטֵרוימטר עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם כֶּעָפָ֣רכֶּעָפָרכעפר שְׁאֵ֑רשְׁאֵרשאר וּֽכְח֥וֹלוּכְחוֹלוכחול יַ֝מִּ֗יםיַמִּיםימים ע֣וֹףעוֹףעוף כָּנָֽףכָּנָףכנף׃׃׃ 78:28 וַ֭יַּפֵּלוַיַּפֵּלויפל בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב מַחֲנֵ֑הוּמַחֲנֵהוּמחנהו סָ֝בִ֗יבסָבִיבסביב לְמִשְׁכְּנֹתָֽיולְמִשְׁכְּנֹתָיולמשכנתיו׃׃׃ 78:29 וַיֹּאכְל֣וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׂבְּע֣וּוַיִּשְׂבְּעוּוישבעו מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְ֝תַֽאֲוָתָ֗םוְתַאֲוָתָםותאותם יָבִ֥איָבִאיבא לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 78:30 לֹאלֹאלא־־־זָר֥וּזָרוּזרו מִתַּאֲוָתָ֑םמִתַּאֲוָתָםמתאותם ע֝֗וֹדעוֹדעוד אָכְלָ֥םאָכְלָםאכלם בְּפִיהֶֽםבְּפִיהֶםבפיהם׃׃׃ 78:31 וְאַ֤ףוְאַףואף אֱלֹהִ֨יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ עָ֘לָ֤העָלָהעלה בָהֶ֗םבָהֶםבהם וַֽ֭יַּהֲרֹגוַיַּהֲרֹגויהרג בְּמִשְׁמַנֵּיהֶ֑םבְּמִשְׁמַנֵּיהֶםבמשמניהם וּבַחוּרֵ֖יוּבַחוּרֵיובחורי יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל הִכְרִֽיעַהִכְרִיעַהכריע׃׃׃ 78:32 בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹ֭אתזֹאתזאת חָֽטְאוּחָטְאוּחטאו־־־ע֑וֹדעוֹדעוד וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הֶ֝אֱמִ֗ינוּהֶאֱמִינוּהאמינו בְּנִפְלְאוֹתָֽיובְּנִפְלְאוֹתָיובנפלאותיו׃׃׃ 78:33 וַיְכַלוַיְכַלויכל־־־בַּהֶ֥בֶלבַּהֶבֶלבהבל יְמֵיהֶ֑םיְמֵיהֶםימיהם וּ֝שְׁנוֹתָ֗םוּשְׁנוֹתָםושנותם בַּבֶּהָלָֽהבַּבֶּהָלָהבבהלה׃׃׃ 78:34 אִםאִםאם־־־הֲרָגָ֥םהֲרָגָםהרגם וּדְרָשׁ֑וּהוּוּדְרָשׁוּהוּודרשוהו וְ֝שָׁ֗בוּוְשָׁבוּושבו וְשִֽׁחֲרוּוְשִׁחֲרוּושחרו־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 78:35 וַֽ֭יִּזְכְּרוּוַיִּזְכְּרוּויזכרו כִּֽיכִּיכי־־־אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים צוּרָ֑םצוּרָםצורם וְאֵ֥לוְאֵלואל עֶ֝לְיוֹןעֶלְיוֹןעליון גֹּאֲלָֽםגֹּאֲלָםגאלם׃׃׃ 78:36 וַיְפַתּ֥וּהוּוַיְפַתּוּהוּויפתוהו בְּפִיהֶ֑םבְּפִיהֶםבפיהם וּ֝בִלְשׁוֹנָ֗םוּבִלְשׁוֹנָםובלשונם יְכַזְּבוּיְכַזְּבוּיכזבו־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 78:37 וְ֭לִבָּםוְלִבָּםולבם לֹאלֹאלא־־־נָכ֣וֹןנָכוֹןנכון עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וְלֹ֥אוְלֹאולא נֶ֝אֶמְנ֗וּנֶאֶמְנוּנאמנו בִּבְרִיתֽוֹבִּבְרִיתוֹבבריתו׃׃׃ 78:38 וְה֤וּאוְהוּאוהוא רַח֨וּםרַחוּםרחום ׀׀׀ יְכַפֵּ֥ריְכַפֵּריכפר עָוֺן֮עָוֺןעון וְֽלֹאוְלֹאולא־־־יַ֫שְׁחִ֥יתיַשְׁחִיתישחית וְ֭הִרְבָּהוְהִרְבָּהוהרבה לְהָשִׁ֣יבלְהָשִׁיבלהשיב אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָ֝עִיריָעִיריעיר כָּלכָּלכל־־־חֲמָתֽוֹחֲמָתוֹחמתו׃׃׃ 78:39 וַ֭יִּזְכֹּרוַיִּזְכֹּרויזכר כִּיכִּיכי־־־בָשָׂ֣רבָשָׂרבשר הֵ֑מָּההֵמָּההמה ר֥וּחַרוּחַרוח ה֝וֹלֵ֗ךְהוֹלֵךְהולך וְלֹ֣אוְלֹאולא יָשֽׁוּביָשׁוּבישוב׃׃׃ 78:40 כַּ֭מָּהכַּמָּהכמה יַמְר֣וּהוּיַמְרוּהוּימרוהו בַמִּדְבָּ֑רבַמִּדְבָּרבמדבר יַ֝עֲצִיב֗וּהוּיַעֲצִיבוּהוּיעציבוהו בִּֽישִׁימֽוֹןבִּישִׁימוֹןבישימון׃׃׃ 78:41 וַיָּשׁ֣וּבוּוַיָּשׁוּבוּוישובו וַיְנַסּ֣וּוַיְנַסּוּוינסו אֵ֑לאֵלאל וּקְד֖וֹשׁוּקְדוֹשׁוקדוש יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל הִתְווּהִתְווּהתוו׃׃׃ 78:42 לֹאלֹאלא־־־זָכְר֥וּזָכְרוּזכרו אֶתאֶתאת־־־יָד֑וֹיָדוֹידו י֝֗וֹםיוֹםיום אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־פָּדָ֥םפָּדָםפדם מִנִּימִנִּימני־־־צָֽרצָרצר׃׃׃ 78:43 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֣םשָׂםשם בְּ֭מִצְרַיִםבְּמִצְרַיִםבמצרים אֹֽתוֹתָ֑יואֹתוֹתָיואתותיו וּ֝מוֹפְתָ֗יווּמוֹפְתָיוומופתיו בִּשְׂדֵהבִּשְׂדֵהבשדה־־־צֹֽעַןצֹעַןצען׃׃׃ 78:44 וַיַּהֲפֹ֣ךְוַיַּהֲפֹךְויהפך לְ֭דָםלְדָםלדם יְאֹרֵיהֶ֑םיְאֹרֵיהֶםיאריהם וְ֝נֹזְלֵיהֶ֗םוְנֹזְלֵיהֶםונזליהם בַּלבַּלבל־־־יִשְׁתָּיֽוּןיִשְׁתָּיוּןישתיון׃׃׃ 78:45 יְשַׁלַּ֬חיְשַׁלַּחישלח בָּהֶ֣םבָּהֶםבהם עָ֭רֹבעָרֹבערב וַיֹּאכְלֵ֑םוַיֹּאכְלֵםויאכלם וּ֝צְפַרְדֵּ֗עַוּצְפַרְדֵּעַוצפרדע וַתַּשְׁחִיתֵֽםוַתַּשְׁחִיתֵםותשחיתם׃׃׃ 78:46 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן לֶחָסִ֣יללֶחָסִיללחסיל יְבוּלָ֑םיְבוּלָםיבולם וִֽ֝יגִיעָ֗םוִיגִיעָםויגיעם לָאַרְבֶּֽהלָאַרְבֶּהלארבה׃׃׃ 78:47 יַהֲרֹ֣גיַהֲרֹגיהרג בַּבָּרָ֣דבַּבָּרָדבברד גַּפְנָ֑םגַּפְנָםגפנם וְ֝שִׁקְמוֹתָ֗םוְשִׁקְמוֹתָםושקמותם בַּֽחֲנָמַֽלבַּחֲנָמַלבחנמל׃׃׃ 78:48 וַיַּסְגֵּ֣רוַיַּסְגֵּרויסגר לַבָּרָ֣דלַבָּרָדלברד בְּעִירָ֑םבְּעִירָםבעירם וּ֝מִקְנֵיהֶ֗םוּמִקְנֵיהֶםומקניהם לָרְשָׁפִֽיםלָרְשָׁפִיםלרשפים׃׃׃ 78:49 יְשַׁלַּחיְשַׁלַּחישלח־־־בָּ֨םבָּםבם ׀׀׀ חֲר֬וֹןחֲרוֹןחרון אַפּ֗וֹאַפּוֹאפו עֶבְרָ֣העֶבְרָהעברה וָזַ֣עַםוָזַעַםוזעם וְצָרָ֑הוְצָרָהוצרה מִ֝שְׁלַ֗חַתמִשְׁלַחַתמשלחת מַלְאֲכֵ֥ימַלְאֲכֵימלאכי רָעִֽיםרָעִיםרעים׃׃׃ 78:50 יְפַלֵּ֥סיְפַלֵּסיפלס נָתִ֗יבנָתִיבנתיב לְאַ֫פּ֥וֹלְאַפּוֹלאפו לֹאלֹאלא־־־חָשַׂ֣ךְחָשַׂךְחשך מִמָּ֣וֶתמִמָּוֶתממות נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וְ֝חַיָּתָ֗םוְחַיָּתָםוחיתם לַדֶּ֥בֶרלַדֶּבֶרלדבר הִסְגִּֽירהִסְגִּירהסגיר׃׃׃ 78:51 וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך כָּלכָּלכל־־־בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים רֵאשִׁ֥יתרֵאשִׁיתראשית א֝וֹנִ֗יםאוֹנִיםאונים בְּאָהֳלֵיבְּאָהֳלֵיבאהלי־־־חָֽםחָםחם׃׃׃ 78:52 וַיַּסַּ֣עוַיַּסַּעויסע כַּצֹּ֣אןכַּצֹּאןכצאן עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו וַֽיְנַהֲגֵ֥םוַיְנַהֲגֵםוינהגם כַּ֝עֵ֗דֶרכַּעֵדֶרכעדר בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 78:53 וַיַּנְחֵ֣םוַיַּנְחֵםוינחם לָ֭בֶטַחלָבֶטַחלבטח וְלֹ֣אוְלֹאולא פָחָ֑דוּפָחָדוּפחדו וְאֶתוְאֶתואת־־־א֝וֹיְבֵיהֶ֗םאוֹיְבֵיהֶםאויביהם כִּסָּ֥הכִּסָּהכסה הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 78:54 וַ֭יְבִיאֵםוַיְבִיאֵםויביאם אֶלאֶלאל־־־גְּב֣וּלגְּבוּלגבול קָדְשׁ֑וֹקָדְשׁוֹקדשו הַרהַרהר־־־זֶ֝֗הזֶהזה קָנְתָ֥הקָנְתָהקנתה יְמִינֽוֹיְמִינוֹימינו׃׃׃ 78:55 וַיְגָ֤רֶשׁוַיְגָרֶשׁויגרש מִפְּנֵיהֶ֨םמִפְּנֵיהֶםמפניהם ׀׀׀ גּוֹיִ֗םגּוֹיִםגוים וַֽ֭יַּפִּילֵםוַיַּפִּילֵםויפילם בְּחֶ֣בֶלבְּחֶבֶלבחבל נַחֲלָ֑הנַחֲלָהנחלה וַיַּשְׁכֵּ֥ןוַיַּשְׁכֵּןוישכן בְּ֝אָהֳלֵיהֶ֗םבְּאָהֳלֵיהֶםבאהליהם שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 78:56 וַיְנַסּ֣וּוַיְנַסּוּוינסו וַ֭יַּמְרוּוַיַּמְרוּוימרו אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים עֶלְי֑וֹןעֶלְיוֹןעליון וְ֝עֵדוֹתָ֗יווְעֵדוֹתָיוועדותיו לֹ֣אלֹאלא שָׁמָֽרוּשָׁמָרוּשמרו׃׃׃ 78:57 וַיִּסֹּ֣גוּוַיִּסֹּגוּויסגו וַֽ֭יִּבְגְּדוּוַיִּבְגְּדוּויבגדו כַּאֲבוֹתָ֑םכַּאֲבוֹתָםכאבותם נֶ֝הְפְּכ֗וּנֶהְפְּכוּנהפכו כְּקֶ֣שֶׁתכְּקֶשֶׁתכקשת רְמִיָּֽהרְמִיָּהרמיה׃׃׃ 78:58 וַיַּכְעִיס֥וּהוּוַיַּכְעִיסוּהוּויכעיסוהו בְּבָמוֹתָ֑םבְּבָמוֹתָםבבמותם וּ֝בִפְסִילֵיהֶ֗םוּבִפְסִילֵיהֶםובפסיליהם יַקְנִיאֽוּהוּיַקְנִיאוּהוּיקניאוהו׃׃׃ 78:59 שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים וַֽיִּתְעַבָּ֑רוַיִּתְעַבָּרויתעבר וַיִּמְאַ֥סוַיִּמְאַסוימאס מְ֝אֹ֗דמְאֹדמאד בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 78:60 וַ֭יִּטֹּשׁוַיִּטֹּשׁויטש מִשְׁכַּ֣ןמִשְׁכַּןמשכן שִׁל֑וֹשִׁלוֹשלו אֹ֝֗הֶלאֹהֶלאהל שִׁכֵּ֥ןשִׁכֵּןשכן בָּאָדָֽםבָּאָדָםבאדם׃׃׃ 78:61 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן לַשְּׁבִ֣ילַשְּׁבִילשבי עֻזּ֑וֹעֻזּוֹעזו וְֽתִפְאַרְתּ֥וֹוְתִפְאַרְתּוֹותפארתו בְיַדבְיַדביד־־־צָֽרצָרצר׃׃׃ 78:62 וַיַּסְגֵּ֣רוַיַּסְגֵּרויסגר לַחֶ֣רֶבלַחֶרֶבלחרב עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו וּ֝בְנַחֲלָת֗וֹוּבְנַחֲלָתוֹובנחלתו הִתְעַבָּֽרהִתְעַבָּרהתעבר׃׃׃ 78:63 בַּחוּרָ֥יובַּחוּרָיובחוריו אָֽכְלָהאָכְלָהאכלה־־־אֵ֑שׁאֵשׁאש וּ֝בְתוּלֹתָ֗יווּבְתוּלֹתָיוובתולתיו לֹ֣אלֹאלא הוּלָּֽלוּהוּלָּלוּהוללו׃׃׃ 78:64 כֹּ֭הֲנָיוכֹּהֲנָיוכהניו בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב נָפָ֑לוּנָפָלוּנפלו וְ֝אַלְמְנֹתָ֗יווְאַלְמְנֹתָיוואלמנתיו לֹ֣אלֹאלא תִבְכֶּֽינָהתִבְכֶּינָהתבכינה׃׃׃ 78:65 וַיִּקַ֖ץוַיִּקַץויקץ כְּיָשֵׁ֥ןכְּיָשֵׁןכישן ׀׀׀ אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני כְּ֝גִבּ֗וֹרכְּגִבּוֹרכגבור מִתְרוֹנֵ֥ןמִתְרוֹנֵןמתרונן מִיָּֽיִןמִיָּיִןמיין׃׃׃ 78:66 וַיַּךְוַיַּךְויך־־־צָרָ֥יוצָרָיוצריו אָח֑וֹראָחוֹראחור חֶרְפַּ֥תחֶרְפַּתחרפת ע֝וֹלָ֗םעוֹלָםעולם נָ֣תַןנָתַןנתן לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 78:67 וַ֭יִּמְאַסוַיִּמְאַסוימאס בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וּֽבְשֵׁ֥בֶטוּבְשֵׁבֶטובשבט אֶ֝פְרַ֗יִםאֶפְרַיִםאפרים לֹ֣אלֹאלא בָחָֽרבָחָרבחר׃׃׃ 78:68 וַ֭יִּבְחַרוַיִּבְחַרויבחר אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אֶֽתאֶתאת־־־הַ֥רהַרהר צִ֝יּ֗וֹןצִיּוֹןציון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָהֵֽבאָהֵבאהב׃׃׃ 78:69 וַיִּ֣בֶןוַיִּבֶןויבן כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־רָ֭מִיםרָמִיםרמים מִקְדָּשׁ֑וֹמִקְדָּשׁוֹמקדשו כְּ֝אֶ֗רֶץכְּאֶרֶץכארץ יְסָדָ֥הּיְסָדָהּיסדה לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 78:70 וַ֭יִּבְחַרוַיִּבְחַרויבחר בְּדָוִ֣דבְּדָוִדבדוד עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו וַ֝יִּקָּחֵ֗הוּוַיִּקָּחֵהוּויקחהו מִֽמִּכְלְאֹ֥תמִמִּכְלְאֹתממכלאת צֹֽאןצֹאןצאן׃׃׃ 78:71 מֵאַחַ֥רמֵאַחַרמאחר עָל֗וֹתעָלוֹתעלות הֱ֫בִיא֥וֹהֱבִיאוֹהביאו לִ֭רְעוֹתלִרְעוֹתלרעות בְּיַעֲקֹ֣בבְּיַעֲקֹבביעקב עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו וּ֝בְיִשְׂרָאֵ֗לוּבְיִשְׂרָאֵלובישראל נַחֲלָתֽוֹנַחֲלָתוֹנחלתו׃׃׃ 78:72 וַ֭יִּרְעֵםוַיִּרְעֵםוירעם כְּתֹ֣םכְּתֹםכתם לְבָב֑וֹלְבָבוֹלבבו וּבִתְבוּנ֖וֹתוּבִתְבוּנוֹתובתבונות כַּפָּ֣יוכַּפָּיוכפיו יַנְחֵֽםיַנְחֵםינחם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain