Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 88

88:1 שִׁ֥ירשִׁירשיר מִזְמ֗וֹרמִזְמוֹרמזמור לִבְנֵ֫ילִבְנֵילבני קֹ֥רַחקֹרַחקרח לַמְנַצֵּ֣חַלַמְנַצֵּחַלמנצח עַלעַלעל־־־מָחֲלַ֣תמָחֲלַתמחלת לְעַנּ֑וֹתלְעַנּוֹתלענות מַ֝שְׂכִּ֗ילמַשְׂכִּילמשכיל לְהֵימָ֥ןלְהֵימָןלהימן הָאֶזְרָחִֽיהָאֶזְרָחִיהאזרחי׃׃׃ 88:2 יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יְשׁוּעָתִ֑ייְשׁוּעָתִיישועתי יוֹםיוֹםיום־־־צָעַ֖קְתִּיצָעַקְתִּיצעקתי בַלַּ֣יְלָהבַלַּיְלָהבלילה נֶגְדֶּֽךָנֶגְדֶּךָנגדך׃׃׃ 88:3 תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא לְ֭פָנֶיךָלְפָנֶיךָלפניך תְּפִלָּתִ֑יתְּפִלָּתִיתפלתי הַטֵּֽההַטֵּההטה־־־אָ֝זְנְךָ֗אָזְנְךָאזנך לְרִנָּתִֽילְרִנָּתִילרנתי׃׃׃ 88:4 כִּֽיכִּיכי־־־שָֽׂבְעָ֣השָׂבְעָהשבעה בְרָע֣וֹתבְרָעוֹתברעות נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי וְחַיַּ֗יוְחַיַּיוחיי לִשְׁא֥וֹללִשְׁאוֹללשאול הִגִּֽיעוּהִגִּיעוּהגיעו׃׃׃ 88:5 נֶ֭חְשַׁבְתִּינֶחְשַׁבְתִּינחשבתי עִםעִםעם־־־י֣וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי ב֑וֹרבוֹרבור הָ֝יִ֗יתִיהָיִיתִיהייתי כְּגֶ֣בֶרכְּגֶבֶרכגבר אֵֽיןאֵיןאין־־־אֱיָֽלאֱיָלאיל׃׃׃ 88:6 בַּמֵּתִ֗יםבַּמֵּתִיםבמתים חָ֫פְשִׁ֥יחָפְשִׁיחפשי כְּמ֤וֹכְּמוֹכמו חֲלָלִ֨יםחֲלָלִיםחללים ׀׀׀ שֹׁ֥כְבֵישֹׁכְבֵישכבי קֶ֗בֶרקֶבֶרקבר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא זְכַרְתָּ֣םזְכַרְתָּםזכרתם ע֑וֹדעוֹדעוד וְ֝הֵ֗מָּהוְהֵמָּהוהמה מִיָּדְךָ֥מִיָּדְךָמידך נִגְזָֽרוּנִגְזָרוּנגזרו׃׃׃ 88:7 שַׁ֭תַּנִישַׁתַּנִישתני בְּב֣וֹרבְּבוֹרבבור תַּחְתִּיּ֑וֹתתַּחְתִּיּוֹתתחתיות בְּ֝מַחֲשַׁכִּ֗יםבְּמַחֲשַׁכִּיםבמחשכים בִּמְצֹלֽוֹתבִּמְצֹלוֹתבמצלות׃׃׃ 88:8 עָ֭לַיעָלַיעלי סָמְכָ֣הסָמְכָהסמכה חֲמָתֶ֑ךָחֲמָתֶךָחמתך וְכָלוְכָלוכל־־־מִ֝שְׁבָּרֶ֗יךָמִשְׁבָּרֶיךָמשבריך עִנִּ֥יתָעִנִּיתָענית סֶּֽלָהסֶּלָהסלה׃׃׃ 88:9 הִרְחַ֥קְתָּהִרְחַקְתָּהרחקת מְיֻדָּעַ֗ימְיֻדָּעַימידעי מִ֫מֶּ֥נִּימִמֶּנִּיממני שַׁתַּ֣נִישַׁתַּנִישתני תוֹעֵב֣וֹתתוֹעֵבוֹתתועבות לָ֑מוֹלָמוֹלמו כָּ֝לֻ֗אכָּלֻאכלא וְלֹ֣אוְלֹאולא אֵצֵֽאאֵצֵאאצא׃׃׃ 88:10 עֵינִ֥יעֵינִיעיני דָאֲבָ֗הדָאֲבָהדאבה מִנִּ֫ימִנִּימני עֹ֥נִיעֹנִיעני קְרָאתִ֣יךָקְרָאתִיךָקראתיך יְהוָ֣היְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־י֑וֹםיוֹםיום שִׁטַּ֖חְתִּישִׁטַּחְתִּישטחתי אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך כַפָּֽיכַפָּיכפי׃׃׃ 88:11 הֲלַמֵּתִ֥יםהֲלַמֵּתִיםהלמתים תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־פֶּ֑לֶאפֶּלֶאפלא אִםאִםאם־־־רְ֝פָאִ֗יםרְפָאִיםרפאים יָק֤וּמוּיָקוּמוּיקומו ׀׀׀ יוֹד֬וּךָיוֹדוּךָיודוך סֶּֽלָהסֶּלָהסלה׃׃׃ 88:12 הַיְסֻפַּ֣רהַיְסֻפַּרהיספר בַּקֶּ֣בֶרבַּקֶּבֶרבקבר חַסְדֶּ֑ךָחַסְדֶּךָחסדך אֱ֝מֽוּנָתְךָ֗אֱמוּנָתְךָאמונתך בָּאֲבַדּֽוֹןבָּאֲבַדּוֹןבאבדון׃׃׃ 88:13 הֲיִוָּדַ֣עהֲיִוָּדַעהיודע בַּחֹ֣שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך פִּלְאֶ֑ךָפִּלְאֶךָפלאך וְ֝צִדְקָתְךָ֗וְצִדְקָתְךָוצדקתך בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ נְשִׁיָּֽהנְשִׁיָּהנשיה׃׃׃ 88:14 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני ׀׀׀ אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך יְהוָ֣היְהוָהיהוה שִׁוַּ֑עְתִּישִׁוַּעְתִּישועתי וּ֝בַבֹּ֗קֶרוּבַבֹּקֶרובבקר תְּֽפִלָּתִ֥יתְּפִלָּתִיתפלתי תְקַדְּמֶֽךָּתְקַדְּמֶךָּתקדמך׃׃׃ 88:15 לָמָ֣הלָמָהלמה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה תִּזְנַ֣חתִּזְנַחתזנח נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי תַּסְתִּ֖ירתַּסְתִּירתסתיר פָּנֶ֣יךָפָּנֶיךָפניך מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 88:16 עָ֘נִ֤יעָנִיעני אֲנִ֣יאֲנִיאני וְגֹוֵ֣עַוְגֹוֵעַוגוע מִנֹּ֑עַרמִנֹּעַרמנער נָשָׂ֖אתִינָשָׂאתִינשאתי אֵמֶ֣יךָאֵמֶיךָאמיך אָפֽוּנָהאָפוּנָהאפונה׃׃׃ 88:17 עָ֭לַיעָלַיעלי עָבְר֣וּעָבְרוּעברו חֲרוֹנֶ֑יךָחֲרוֹנֶיךָחרוניך בִּ֝עוּתֶ֗יךָבִּעוּתֶיךָבעותיך צִמְּתוּתֻֽנִיצִמְּתוּתֻנִיצמתותני׃׃׃ 88:18 סַבּ֣וּנִיסַבּוּנִיסבוני כַ֭מַּיִםכַמַּיִםכמים כָּלכָּלכל־־־הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום הִקִּ֖יפוּהִקִּיפוּהקיפו עָלַ֣יעָלַיעלי יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 88:19 הִרְחַ֣קְתָּהִרְחַקְתָּהרחקת מִ֭מֶּנִּימִמֶּנִּיממני אֹהֵ֣באֹהֵבאהב וָרֵ֑עַוָרֵעַורע מְֽיֻדָּעַ֥ימְיֻדָּעַימידעי מַחְשָֽׁךְמַחְשָׁךְמחשך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain