Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 9

9:1 לַ֭מְנַצֵּחַלַמְנַצֵּחַלמנצח עַלְמ֥וּתעַלְמוּתעלמות לַבֵּ֗ןלַבֵּןלבן מִזְמ֥וֹרמִזְמוֹרמזמור לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 9:2 אוֹדֶ֣האוֹדֶהאודה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־לִבִּ֑ילִבִּילבי אֲ֝סַפְּרָ֗האֲסַפְּרָהאספרה כָּלכָּלכל־־־נִפְלְאוֹתֶֽיךָנִפְלְאוֹתֶיךָנפלאותיך׃׃׃ 9:3 אֶשְׂמְחָ֣האֶשְׂמְחָהאשמחה וְאֶעֶלְצָ֣הוְאֶעֶלְצָהואעלצה בָ֑ךְבָךְבך אֲזַמְּרָ֖האֲזַמְּרָהאזמרה שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך עֶלְיֽוֹןעֶלְיוֹןעליון׃׃׃ 9:4 בְּשׁוּבבְּשׁוּבבשוב־־־אוֹיְבַ֥יאוֹיְבַיאויבי אָח֑וֹראָחוֹראחור יִכָּשְׁל֥וּיִכָּשְׁלוּיכשלו וְ֝יֹאבְד֗וּוְיֹאבְדוּויאבדו מִפָּנֶֽיךָמִפָּנֶיךָמפניך׃׃׃ 9:5 כִּֽיכִּיכי־־־עָ֭שִׂיתָעָשִׂיתָעשית מִשְׁפָּטִ֣ימִשְׁפָּטִימשפטי וְדִינִ֑יוְדִינִיודיני יָשַׁ֥בְתָּיָשַׁבְתָּישבת לְ֝כִסֵּ֗אלְכִסֵּאלכסא שׁוֹפֵ֥טשׁוֹפֵטשופט צֶֽדֶקצֶדֶקצדק׃׃׃ 9:6 גָּעַ֣רְתָּגָּעַרְתָּגערת ג֭וֹיִםגוֹיִםגוים אִבַּ֣דְתָּאִבַּדְתָּאבדת רָשָׁ֑ערָשָׁערשע שְׁמָ֥םשְׁמָםשמם מָ֝חִ֗יתָמָחִיתָמחית לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם וָעֶֽדוָעֶדועד׃׃׃ 9:7 הָֽאוֹיֵ֨בהָאוֹיֵבהאויב ׀׀׀ תַּ֥מּוּתַּמּוּתמו חֳרָב֗וֹתחֳרָבוֹתחרבות לָ֫נֶ֥צַחלָנֶצַחלנצח וְעָרִ֥יםוְעָרִיםוערים נָתַ֑שְׁתָּנָתַשְׁתָּנתשת אָבַ֖דאָבַדאבד זִכְרָ֣םזִכְרָםזכרם הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 9:8 וַֽ֭יהוָהוַיהוָהויהוה לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם יֵשֵׁ֑ביֵשֵׁבישב כּוֹנֵ֖ןכּוֹנֵןכונן לַמִּשְׁפָּ֣טלַמִּשְׁפָּטלמשפט כִּסְאֽוֹכִּסְאוֹכסאו׃׃׃ 9:9 וְה֗וּאוְהוּאוהוא יִשְׁפֹּֽטיִשְׁפֹּטישפט־־־תֵּבֵ֥לתֵּבֵלתבל בְּצֶ֑דֶקבְּצֶדֶקבצדק יָדִ֥יןיָדִיןידין לְ֝אֻמִּ֗יםלְאֻמִּיםלאמים בְּמֵישָׁרִֽיםבְּמֵישָׁרִיםבמישרים׃׃׃ 9:10 וִ֘יהִ֤יוִיהִיויהי יְהוָ֣היְהוָהיהוה מִשְׂגָּ֣במִשְׂגָּבמשגב לַדָּ֑ךְלַדָּךְלדך מִ֝שְׂגָּ֗במִשְׂגָּבמשגב לְעִתּ֥וֹתלְעִתּוֹתלעתות בַּצָּרָֽהבַּצָּרָהבצרה׃׃׃ 9:11 וְיִבְטְח֣וּוְיִבְטְחוּויבטחו בְ֭ךָבְךָבך יוֹדְעֵ֣ייוֹדְעֵייודעי שְׁמֶ֑ךָשְׁמֶךָשמך כִּ֤יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־עָזַ֖בְתָּעָזַבְתָּעזבת דֹרְשֶׁ֣יךָדֹרְשֶׁיךָדרשיך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 9:12 זַמְּר֗וּזַמְּרוּזמרו לַ֭יהוָהלַיהוָהליהוה יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון הַגִּ֥ידוּהַגִּידוּהגידו בָ֝עַמִּ֗יםבָעַמִּיםבעמים עֲלִֽילוֹתָֽיועֲלִילוֹתָיועלילותיו׃׃׃ 9:13 כִּֽיכִּיכי־־־דֹרֵ֣שׁדֹרֵשׁדרש דָּ֭מִיםדָּמִיםדמים אוֹתָ֣םאוֹתָםאותם זָכָ֑רזָכָרזכר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁ֝כַ֗חשָׁכַחשכח צַעֲקַ֥תצַעֲקַתצעקת [עֲנִיִּים כ][עֲנִיִּים כ][עניים כ] (עֲנָוִֽים ק)(עֲנָוִים ק)(ענוים ק)׃׃׃ 9:14 חָֽנְנֵ֬נִיחָנְנֵנִיחננני יְהוָ֗היְהוָהיהוה רְאֵ֣הרְאֵהראה עָ֭נְיִיעָנְיִיעניי מִשֹּׂנְאָ֑ימִשֹּׂנְאָימשנאי מְ֝רוֹמְמִ֗ימְרוֹמְמִימרוממי מִשַּׁ֥עֲרֵימִשַּׁעֲרֵימשערי מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 9:15 לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען אֲסַפְּרָ֗האֲסַפְּרָהאספרה כָּֽלכָּלכל־־־תְּהִלָּ֫תֶ֥יךָתְּהִלָּתֶיךָתהלתיך בְּשַֽׁעֲרֵ֥יבְּשַׁעֲרֵיבשערי בַתבַתבת־־־צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון אָ֝גִ֗ילָהאָגִילָהאגילה בִּישׁוּעָתֶֽךָבִּישׁוּעָתֶךָבישועתך׃׃׃ 9:16 טָבְע֣וּטָבְעוּטבעו ג֭וֹיִםגוֹיִםגוים בְּשַׁ֣חַתבְּשַׁחַתבשחת עָשׂ֑וּעָשׂוּעשו בְּרֶֽשֶׁתבְּרֶשֶׁתברשת־־־ז֥וּזוּזו טָ֝מָ֗נוּטָמָנוּטמנו נִלְכְּדָ֥הנִלְכְּדָהנלכדה רַגְלָֽםרַגְלָםרגלם׃׃׃ 9:17 נ֤וֹדַ֨ענוֹדַענודע ׀׀׀ יְהוָה֮יְהוָהיהוה מִשְׁפָּ֪טמִשְׁפָּטמשפט עָ֫שָׂ֥העָשָׂהעשה בְּפֹ֣עַלבְּפֹעַלבפעל כַּ֭פָּיוכַּפָּיוכפיו נוֹקֵ֣שׁנוֹקֵשׁנוקש רָשָׁ֑ערָשָׁערשע הִגָּי֥וֹןהִגָּיוֹןהגיון סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 9:18 יָשׁ֣וּבוּיָשׁוּבוּישובו רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים לִשְׁא֑וֹלָהלִשְׁאוֹלָהלשאולה כָּלכָּלכל־־־גּ֝וֹיִ֗םגּוֹיִםגוים שְׁכֵחֵ֥ישְׁכֵחֵישכחי אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 9:19 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא לָ֭נֶצַחלָנֶצַחלנצח יִשָּׁכַ֣חיִשָּׁכַחישכח אֶבְי֑וֹןאֶבְיוֹןאביון תִּקְוַ֥תתִּקְוַתתקות [עֲנָוִים כ][עֲנָוִים כ][ענוים כ] (עֲ֝נִיִּ֗ים ק)(עֲנִיִּים ק)(עניים ק) תֹּאבַ֥דתֹּאבַדתאבד לָעַֽדלָעַדלעד׃׃׃ 9:20 קוּמָ֣הקוּמָהקומה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־יָעֹ֣זיָעֹזיעז אֱנ֑וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש יִשָּׁפְט֥וּיִשָּׁפְטוּישפטו ג֝וֹיִ֗םגוֹיִםגוים עַלעַלעל־־־פָּנֶֽיךָפָּנֶיךָפניך׃׃׃ 9:21 שִׁ֘יתָ֤השִׁיתָהשיתה יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ מוֹרָ֗המוֹרָהמורה לָ֫הֶ֥םלָהֶםלהם יֵדְע֥וּיֵדְעוּידעו גוֹיִ֑םגוֹיִםגוים אֱנ֖וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש הֵ֣מָּההֵמָּההמה סֶּֽלָהסֶּלָהסלה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain