Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ruth 1

1:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּימֵי֙בִּימֵיבימי שְׁפֹ֣טשְׁפֹטשפט הַשֹּׁפְטִ֔יםהַשֹּׁפְטִיםהשפטים וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי רָעָ֖ברָעָברעב בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אִ֜ישׁאִישׁאיש מִבֵּ֧יתמִבֵּיתמבית לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה לָגוּר֙לָגוּרלגור בִּשְׂדֵ֣יבִּשְׂדֵיבשדי מוֹאָ֔במוֹאָבמואב ה֥וּאהוּאהוא וְאִשְׁתּ֖וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו וּשְׁנֵ֥יוּשְׁנֵיושני בָנָֽיובָנָיובניו׃׃׃ 1:2 וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש אֱ‍ֽלִימֶ֡לֶךְאֱ‍לִימֶלֶךְא‍לימלך וְשֵׁם֩וְשֵׁםושם אִשְׁתּ֨וֹאִשְׁתּוֹאשתו נָעֳמִ֜ינָעֳמִינעמי וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־בָנָ֣יובָנָיובניו ׀׀׀ מַחְל֤וֹןמַחְלוֹןמחלון וְכִלְיוֹן֙וְכִלְיוֹןוכליון אֶפְרָתִ֔יםאֶפְרָתִיםאפרתים מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו שְׂדֵישְׂדֵישדי־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב וַיִּֽהְיוּוַיִּהְיוּויהיו־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 1:3 וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת אֱלִימֶ֖לֶךְאֱלִימֶלֶךְאלימלך אִ֣ישׁאִישׁאיש נָעֳמִ֑ינָעֳמִינעמי וַתִּשָּׁאֵ֥רוַתִּשָּׁאֵרותשאר הִ֖יאהִיאהיא וּשְׁנֵ֥יוּשְׁנֵיושני בָנֶֽיהָבָנֶיהָבניה׃׃׃ 1:4 וַיִּשְׂא֣וּוַיִּשְׂאוּוישאו לָהֶ֗םלָהֶםלהם נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים מֹֽאֲבִיּ֔וֹתמֹאֲבִיּוֹתמאביות שֵׁ֤םשֵׁםשם הָֽאַחַת֙הָאַחַתהאחת עָרְפָּ֔העָרְפָּהערפה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית ר֑וּתרוּתרות וַיֵּ֥שְׁבוּוַיֵּשְׁבוּוישבו שָׁ֖םשָׁםשם כְּעֶ֥שֶׂרכְּעֶשֶׂרכעשר שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 1:5 וַיָּמ֥וּתוּוַיָּמוּתוּוימותו גַםגַםגם־־־שְׁנֵיהֶ֖םשְׁנֵיהֶםשניהם מַחְל֣וֹןמַחְלוֹןמחלון וְכִלְי֑וֹןוְכִלְיוֹןוכליון וַתִּשָּׁאֵר֙וַתִּשָּׁאֵרותשאר הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה מִשְּׁנֵ֥ימִשְּׁנֵימשני יְלָדֶ֖יהָיְלָדֶיהָילדיה וּמֵאִישָֽׁהּוּמֵאִישָׁהּומאישה׃׃׃ 1:6 וַתָּ֤קָםוַתָּקָםותקם הִיא֙הִיאהיא וְכַלֹּתֶ֔יהָוְכַלֹּתֶיהָוכלתיה וַתָּ֖שָׁבוַתָּשָׁבותשב מִשְּׂדֵ֣ימִשְּׂדֵימשדי מוֹאָ֑במוֹאָבמואב כִּ֤יכִּיכי שָֽׁמְעָה֙שָׁמְעָהשמעה בִּשְׂדֵ֣הבִּשְׂדֵהבשדה מוֹאָ֔במוֹאָבמואב כִּֽיכִּיכי־־־פָקַ֤דפָקַדפקד יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו לָתֵ֥תלָתֵתלתת לָהֶ֖םלָהֶםלהם לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 1:7 וַתֵּצֵ֗אוַתֵּצֵאותצא מִןמִןמן־־־הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיְתָההָיְתָההיתה־־־שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה וּשְׁתֵּ֥יוּשְׁתֵּיושתי כַלֹּתֶ֖יהָכַלֹּתֶיהָכלתיה עִמָּ֑הּעִמָּהּעמה וַתֵּלַ֣כְנָהוַתֵּלַכְנָהותלכנה בַדֶּ֔רֶךְבַדֶּרֶךְבדרך לָשׁ֖וּבלָשׁוּבלשוב אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 1:8 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר נָעֳמִי֙נָעֳמִינעמי לִשְׁתֵּ֣ילִשְׁתֵּילשתי כַלֹּתֶ֔יהָכַלֹּתֶיהָכלתיה לֵ֣כְנָהלֵכְנָהלכנה שֹּׁ֔בְנָהשֹּׁבְנָהשבנה אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אִמָּ֑הּאִמָּהּאמה [יַעֲשֶׂה כ][יַעֲשֶׂה כ][יעשה כ] (יַ֣עַשׂ ק)(יַעַשׂ ק)(יעש ק) יְהוָ֤היְהוָהיהוה עִמָּכֶם֙עִמָּכֶםעמכם חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד כַּאֲשֶׁ֧רכַּאֲשֶׁרכאשר עֲשִׂיתֶ֛םעֲשִׂיתֶםעשיתם עִםעִםעם־־־הַמֵּתִ֖יםהַמֵּתִיםהמתים וְעִמָּדִֽיוְעִמָּדִיועמדי׃׃׃ 1:9 יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָכֶ֔םלָכֶםלכם וּמְצֶ֣אןָוּמְצֶאןָומצאן מְנוּחָ֔המְנוּחָהמנוחה אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה בֵּ֣יתבֵּיתבית אִישָׁ֑הּאִישָׁהּאישה וַתִּשַּׁ֣קוַתִּשַּׁקותשק לָהֶ֔ןלָהֶןלהן וַתִּשֶּׂ֥אנָהוַתִּשֶּׂאנָהותשאנה קוֹלָ֖ןקוֹלָןקולן וַתִּבְכֶּֽינָהוַתִּבְכֶּינָהותבכינה׃׃׃ 1:10 וַתֹּאמַ֖רְנָהוַתֹּאמַרְנָהותאמרנה־־־לָּ֑הּלָּהּלה כִּיכִּיכי־־־אִתָּ֥ךְאִתָּךְאתך נָשׁ֖וּבנָשׁוּבנשוב לְעַמֵּֽךְלְעַמֵּךְלעמך׃׃׃ 1:11 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר נָעֳמִי֙נָעֳמִינעמי שֹׁ֣בְנָהשֹׁבְנָהשבנה בְנֹתַ֔יבְנֹתַיבנתי לָ֥מָּהלָמָּהלמה תֵלַ֖כְנָהתֵלַכְנָהתלכנה עִמִּ֑יעִמִּיעמי הַֽעֽוֹדהַעוֹדהעוד־־־לִ֤ילִילי בָנִים֙בָנִיםבנים בְּֽמֵעַ֔יבְּמֵעַיבמעי וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לָכֶ֖םלָכֶםלכם לַאֲנָשִֽׁיםלַאֲנָשִׁיםלאנשים׃׃׃ 1:12 שֹׁ֤בְנָהשֹׁבְנָהשבנה בְנֹתַי֙בְנֹתַיבנתי לֵ֔כְןָלֵכְןָלכן כִּ֥יכִּיכי זָקַ֖נְתִּיזָקַנְתִּיזקנתי מִהְי֣וֹתמִהְיוֹתמהיות לְאִ֑ישׁלְאִישׁלאיש כִּ֤יכִּיכי אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי יֶשׁיֶשׁיש־־־לִ֣ילִילי תִקְוָ֔התִקְוָהתקוה גַּ֣םגַּםגם הָיִ֤יתִיהָיִיתִיהייתי הַלַּ֙יְלָה֙הַלַּיְלָההלילה לְאִ֔ישׁלְאִישׁלאיש וְגַ֖םוְגַםוגם יָלַ֥דְתִּייָלַדְתִּיילדתי בָנִֽיםבָנִיםבנים׃׃׃ 1:13 הֲלָהֵ֣ןהֲלָהֵןהלהן ׀׀׀ תְּשַׂבֵּ֗רְנָהתְּשַׂבֵּרְנָהתשברנה עַ֚דעַדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִגְדָּ֔לוּיִגְדָּלוּיגדלו הֲלָהֵן֙הֲלָהֵןהלהן תֵּֽעָגֵ֔נָהתֵּעָגֵנָהתעגנה לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי הֱי֣וֹתהֱיוֹתהיות לְאִ֑ישׁלְאִישׁלאיש אַ֣לאַלאל בְּנֹתַ֗יבְּנֹתַיבנתי כִּֽיכִּיכי־־־מַרמַרמר־־־לִ֤ילִילי מְאֹד֙מְאֹדמאד מִכֶּ֔םמִכֶּםמכם כִּֽיכִּיכי־־־יָצְאָ֥היָצְאָהיצאה בִ֖יבִיבי יַדיַדיד־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:14 וַתִּשֶּׂ֣נָהוַתִּשֶּׂנָהותשנה קוֹלָ֔ןקוֹלָןקולן וַתִּבְכֶּ֖ינָהוַתִּבְכֶּינָהותבכינה ע֑וֹדעוֹדעוד וַתִּשַּׁ֤קוַתִּשַּׁקותשק עָרְפָּה֙עָרְפָּהערפה לַחֲמוֹתָ֔הּלַחֲמוֹתָהּלחמותה וְר֖וּתוְרוּתורות דָּ֥בְקָהדָּבְקָהדבקה בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 1:15 וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הִנֵּה֙הִנֵּההנה שָׁ֣בָהשָׁבָהשבה יְבִמְתֵּ֔ךְיְבִמְתֵּךְיבמתך אֶלאֶלאל־־־עַמָּ֖הּעַמָּהּעמה וְאֶלוְאֶלואל־־־אֱלֹהֶ֑יהָאֱלֹהֶיהָאלהיה שׁ֖וּבִישׁוּבִישובי אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי יְבִמְתֵּֽךְיְבִמְתֵּךְיבמתך׃׃׃ 1:16 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר רוּת֙רוּתרות אַלאַלאל־־־תִּפְגְּעִיתִּפְגְּעִיתפגעי־־־בִ֔יבִיבי לְעָזְבֵ֖ךְלְעָזְבֵךְלעזבך לָשׁ֣וּבלָשׁוּבלשוב מֵאַחֲרָ֑יִךְמֵאַחֲרָיִךְמאחריך כִּ֠יכִּיכי אֶלאֶלאל־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תֵּלְכִ֜יתֵּלְכִיתלכי אֵלֵ֗ךְאֵלֵךְאלך וּבַאֲשֶׁ֤רוּבַאֲשֶׁרובאשר תָּלִ֙ינִי֙תָּלִינִיתליני אָלִ֔יןאָלִיןאלין עַמֵּ֣ךְעַמֵּךְעמך עַמִּ֔יעַמִּיעמי וֵאלֹהַ֖יִךְוֵאלֹהַיִךְואלהיך אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 1:17 בַּאֲשֶׁ֤רבַּאֲשֶׁרבאשר תָּמ֙וּתִי֙תָּמוּתִיתמותי אָמ֔וּתאָמוּתאמות וְשָׁ֖םוְשָׁםושם אֶקָּבֵ֑ראֶקָּבֵראקבר כֹּה֩כֹּהכה יַעֲשֶׂ֨היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֥היְהוָהיהוה לִי֙לִילי וְכֹ֣הוְכֹהוכה יֹסִ֔יףיֹסִיףיסיף כִּ֣יכִּיכי הַמָּ֔וֶתהַמָּוֶתהמות יַפְרִ֖ידיַפְרִידיפריד בֵּינִ֥יבֵּינִיביני וּבֵינֵֽךְוּבֵינֵךְובינך׃׃׃ 1:18 וַתֵּ֕רֶאוַתֵּרֶאותרא כִּֽיכִּיכי־־־מִתְאַמֶּ֥צֶתמִתְאַמֶּצֶתמתאמצת הִ֖יאהִיאהיא לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת אִתָּ֑הּאִתָּהּאתה וַתֶּחְדַּ֖לוַתֶּחְדַּלותחדל לְדַבֵּ֥רלְדַבֵּרלדבר אֵלֶֽיהָאֵלֶיהָאליה׃׃׃ 1:19 וַתֵּלַ֣כְנָהוַתֵּלַכְנָהותלכנה שְׁתֵּיהֶ֔םשְׁתֵּיהֶםשתיהם עַדעַדעד־־־בֹּאָ֖נָהבֹּאָנָהבאנה בֵּ֣יתבֵּיתבית לָ֑חֶםלָחֶםלחם וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּבֹאָ֙נָה֙כְּבֹאָנָהכבאנה בֵּ֣יתבֵּיתבית לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וַתֵּהֹ֤םוַתֵּהֹםותהם כָּלכָּלכל־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר עֲלֵיהֶ֔ןעֲלֵיהֶןעליהן וַתֹּאמַ֖רְנָהוַתֹּאמַרְנָהותאמרנה הֲזֹ֥אתהֲזֹאתהזאת נָעֳמִֽינָעֳמִינעמי׃׃׃ 1:20 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֲלֵיהֶ֔ןאֲלֵיהֶןאליהן אַלאַלאל־־־תִּקְרֶ֥אנָהתִּקְרֶאנָהתקראנה לִ֖ילִילי נָעֳמִ֑ינָעֳמִינעמי קְרֶ֤אןָקְרֶאןָקראן לִי֙לִילי מָרָ֔אמָרָאמרא כִּיכִּיכי־־־הֵמַ֥רהֵמַרהמר שַׁדַּ֛ישַׁדַּישדי לִ֖ילִילי מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 1:21 אֲנִי֙אֲנִיאני מְלֵאָ֣המְלֵאָהמלאה הָלַ֔כְתִּיהָלַכְתִּיהלכתי וְרֵיקָ֖םוְרֵיקָםוריקם הֱשִׁיבַ֣נִיהֱשִׁיבַנִיהשיבני יְהוָ֑היְהוָהיהוה לָ֣מָּהלָמָּהלמה תִקְרֶ֤אנָהתִקְרֶאנָהתקראנה לִי֙לִילי נָעֳמִ֔ינָעֳמִינעמי וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה עָ֣נָהעָנָהענה בִ֔יבִיבי וְשַׁדַּ֖יוְשַׁדַּיושדי הֵ֥רַֽעהֵרַעהרע לִֽילִילי׃׃׃ 1:22 וַתָּ֣שָׁבוַתָּשָׁבותשב נָעֳמִ֗ינָעֳמִינעמי וְר֨וּתוְרוּתורות הַמּוֹאֲבִיָּ֤ההַמּוֹאֲבִיָּההמואביה כַלָּתָהּ֙כַלָּתָהּכלתה עִמָּ֔הּעִמָּהּעמה הַשָּׁ֖בָההַשָּׁבָההשבה מִשְּׂדֵ֣ימִשְּׂדֵימשדי מוֹאָ֑במוֹאָבמואב וְהֵ֗מָּהוְהֵמָּהוהמה בָּ֚אוּבָּאוּבאו בֵּ֣יתבֵּיתבית לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם בִּתְחִלַּ֖תבִּתְחִלַּתבתחלת קְצִ֥ירקְצִירקציר שְׂעֹרִֽיםשְׂעֹרִיםשערים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain