Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ruth 2

2:1 וּֽלְנָעֳמִ֞יוּלְנָעֳמִיולנעמי [מְיֻדָּע כ][מְיֻדָּע כ][מידע כ] (מוֹדַ֣ע ק)(מוֹדַע ק)(מודע ק) לְאִישָׁ֗הּלְאִישָׁהּלאישה אִ֚ישׁאִישׁאיש גִּבּ֣וֹרגִּבּוֹרגבור חַ֔יִלחַיִלחיל מִמִּשְׁפַּ֖חַתמִמִּשְׁפַּחַתממשפחת אֱלִימֶ֑לֶךְאֱלִימֶלֶךְאלימלך וּשְׁמ֖וֹוּשְׁמוֹושמו בֹּֽעַזבֹּעַזבעז׃׃׃ 2:2 וַתֹּאמֶר֩וַתֹּאמֶרותאמר ר֨וּתרוּתרות הַמּוֹאֲבִיָּ֜ההַמּוֹאֲבִיָּההמואביה אֶֽלאֶלאל־־־נָעֳמִ֗ינָעֳמִינעמי אֵֽלְכָהאֵלְכָהאלכה־־־נָּ֤אנָּאנא הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה וַאֲלַקֳטָּ֣הוַאֲלַקֳטָּהואלקטה בַשִׁבֳּלִ֔יםבַשִׁבֳּלִיםבשבלים אַחַ֕ראַחַראחר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֶמְצָאאֶמְצָאאמצא־־־חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָ֖הּלָהּלה לְכִ֥ילְכִילכי בִתִּֽיבִתִּיבתי׃׃׃ 2:3 וַתֵּ֤לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתָּבוֹא֙וַתָּבוֹאותבוא וַתְּלַקֵּ֣טוַתְּלַקֵּטותלקט בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי הַקֹּצְרִ֑יםהַקֹּצְרִיםהקצרים וַיִּ֣קֶרוַיִּקֶרויקר מִקְרֶ֔הָמִקְרֶהָמקרה חֶלְקַ֤תחֶלְקַתחלקת הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה לְבֹ֔עַזלְבֹעַזלבעז אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מִמִּשְׁפַּ֥חַתמִמִּשְׁפַּחַתממשפחת אֱלִימֶֽלֶךְאֱלִימֶלֶךְאלימלך׃׃׃ 2:4 וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־בֹ֗עַזבֹעַזבעז בָּ֚אבָּאבא מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לַקּוֹצְרִ֖יםלַקּוֹצְרִיםלקוצרים יְהוָ֣היְהוָהיהוה עִמָּכֶ֑םעִמָּכֶםעמכם וַיֹּ֥אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֖וֹלוֹלו יְבָרֶכְךָ֥יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:5 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בֹּ֙עַז֙בֹּעַזבעז לְנַעֲר֔וֹלְנַעֲרוֹלנערו הַנִּצָּ֖בהַנִּצָּבהנצב עַלעַלעל־־־הַקּֽוֹצְרִ֑יםהַקּוֹצְרִיםהקוצרים לְמִ֖ילְמִילמי הַנַּעֲרָ֥ההַנַּעֲרָההנערה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 2:6 וַיַּ֗עַןוַיַּעַןויען הַנַּ֛עַרהַנַּעַרהנער הַנִּצָּ֥בהַנִּצָּבהנצב עַלעַלעל־־־הַקּוֹצְרִ֖יםהַקּוֹצְרִיםהקוצרים וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר נַעֲרָ֤הנַעֲרָהנערה מֽוֹאֲבִיָּה֙מוֹאֲבִיָּהמואביה הִ֔יאהִיאהיא הַשָּׁ֥בָההַשָּׁבָההשבה עִֽםעִםעם־־־נָעֳמִ֖ינָעֳמִינעמי מִשְּׂדֵ֥המִשְּׂדֵהמשדה מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 2:7 וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֲלַקֳטָהאֲלַקֳטָהאלקטה־־־נָּא֙נָּאנא וְאָסַפְתִּ֣יוְאָסַפְתִּיואספתי בָֽעֳמָרִ֔יםבָעֳמָרִיםבעמרים אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי הַקּוֹצְרִ֑יםהַקּוֹצְרִיםהקוצרים וַתָּב֣וֹאוַתָּבוֹאותבוא וַֽתַּעֲמ֗וֹדוַתַּעֲמוֹדותעמוד מֵאָ֤זמֵאָזמאז הַבֹּ֙קֶר֙הַבֹּקֶרהבקר וְעַדוְעַדועד־־־עַ֔תָּהעַתָּהעתה זֶ֛הזֶהזה שִׁבְתָּ֥הּשִׁבְתָּהּשבתה הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית מְעָֽטמְעָטמעט׃׃׃ 2:8 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר בֹּ֨עַזבֹּעַזבעז אֶלאֶלאל־־־ר֜וּתרוּתרות הֲל֧וֹאהֲלוֹאהלוא שָׁמַ֣עַתְּשָׁמַעַתְּשמעת בִּתִּ֗יבִּתִּיבתי אַלאַלאל־־־תֵּלְכִי֙תֵּלְכִיתלכי לִלְקֹט֙לִלְקֹטללקט בְּשָׂדֶ֣הבְּשָׂדֶהבשדה אַחֵ֔ראַחֵראחר וְגַ֛םוְגַםוגם לֹ֥אלֹאלא תַעֲבוּרִ֖יתַעֲבוּרִיתעבורי מִזֶּ֑המִזֶּהמזה וְכֹ֥הוְכֹהוכה תִדְבָּקִ֖יןתִדְבָּקִיןתדבקין עִםעִםעם־־־נַעֲרֹתָֽינַעֲרֹתָינערתי׃׃׃ 2:9 עֵינַ֜יִךְעֵינַיִךְעיניך בַּשָּׂדֶ֤הבַּשָּׂדֶהבשדה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִקְצֹרוּן֙יִקְצֹרוּןיקצרון וְהָלַ֣כְתִּוְהָלַכְתִּוהלכת אַחֲרֵיהֶ֔ןאַחֲרֵיהֶןאחריהן הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא צִוִּ֛יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתאֶתאת־־־הַנְּעָרִ֖יםהַנְּעָרִיםהנערים לְבִלְתִּ֣ילְבִלְתִּילבלתי נָגְעֵ֑ךְנָגְעֵךְנגעך וְצָמִ֗תוְצָמִתוצמת וְהָלַכְתְּ֙וְהָלַכְתְּוהלכת אֶלאֶלאל־־־הַכֵּלִ֔יםהַכֵּלִיםהכלים וְשָׁתִ֕יתוְשָׁתִיתושתית מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר יִשְׁאֲב֖וּןיִשְׁאֲבוּןישאבון הַנְּעָרִֽיםהַנְּעָרִיםהנערים׃׃׃ 2:10 וַתִּפֹּל֙וַתִּפֹּלותפל עַלעַלעל־־־פָּנֶ֔יהָפָּנֶיהָפניה וַתִּשְׁתַּ֖חוּוַתִּשְׁתַּחוּותשתחו אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו מַדּוּעַ֩מַדּוּעַמדוע מָצָ֨אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֤ןחֵןחן בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך לְהַכִּירֵ֔נִילְהַכִּירֵנִילהכירני וְאָּנֹכִ֖יוְאָּנֹכִיואנכי נָכְרִיָּֽהנָכְרִיָּהנכריה׃׃׃ 2:11 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען בֹּ֙עַז֙בֹּעַזבעז וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָ֔הּלָהּלה הֻגֵּ֨דהֻגֵּדהגד הֻגַּ֜דהֻגַּדהגד לִ֗ילִילי כֹּ֤לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂית֙עָשִׂיתעשית אֶתאֶתאת־־־חֲמוֹתֵ֔ךְחֲמוֹתֵךְחמותך אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי מ֣וֹתמוֹתמות אִישֵׁ֑ךְאִישֵׁךְאישך וַתַּֽעַזְבִ֞יוַתַּעַזְבִיותעזבי אָּבִ֣יךְאָּבִיךְאביך וְאִמֵּ֗ךְוְאִמֵּךְואמך וְאֶ֙רֶץ֙וְאֶרֶץוארץ מֽוֹלַדְתֵּ֔ךְמוֹלַדְתֵּךְמולדתך וַתֵּ֣לְכִ֔יוַתֵּלְכִיותלכי אֶלאֶלאל־־־עַ֕םעַםעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדַ֖עַתְּיָדַעַתְּידעת תְּמ֥וֹלתְּמוֹלתמול שִׁלְשֽׁוֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום׃׃׃ 2:12 יְשַׁלֵּ֥םיְשַׁלֵּםישלם יְהוָ֖היְהוָהיהוה פָּעֳלֵ֑ךְפָּעֳלֵךְפעלך וּתְהִ֨יוּתְהִיותהי מַשְׂכֻּרְתֵּ֜ךְמַשְׂכֻּרְתֵּךְמשכרתך שְׁלֵמָ֗השְׁלֵמָהשלמה מֵעִ֤םמֵעִםמעם יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֖אתבָּאתבאת לַחֲס֥וֹתלַחֲסוֹתלחסות תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־כְּנָפָֽיוכְּנָפָיוכנפיו׃׃׃ 2:13 וַ֠תֹּאמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶמְצָאאֶמְצָאאמצא־־־חֵ֨ןחֵןחן בְּעֵינֶ֤יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך אֲדֹנִי֙אֲדֹנִיאדני כִּ֣יכִּיכי נִֽחַמְתָּ֔נִינִחַמְתָּנִינחמתני וְכִ֥יוְכִיוכי דִבַּ֖רְתָּדִבַּרְתָּדברת עַלעַלעל־־־לֵ֣בלֵבלב שִׁפְחָתֶ֑ךָשִׁפְחָתֶךָשפחתך וְאָנֹכִי֙וְאָנֹכִיואנכי לֹ֣אלֹאלא אֶֽהְיֶ֔האֶהְיֶהאהיה כְּאַחַ֖תכְּאַחַתכאחת שִׁפְחֹתֶֽיךָשִׁפְחֹתֶיךָשפחתיך׃׃׃ 2:14 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר לָ֨הלָהלה בֹ֜עַזבֹעַזבעז לְעֵ֣תלְעֵתלעת הָאֹ֗כֶלהָאֹכֶלהאכל גֹּ֤שִֽׁיגֹּשִׁיגשי הֲלֹם֙הֲלֹםהלם וְאָכַ֣לְתְּוְאָכַלְתְּואכלת מִןמִןמן־־־הַלֶּ֔חֶםהַלֶּחֶםהלחם וְטָבַ֥לְתְּוְטָבַלְתְּוטבלת פִּתֵּ֖ךְפִּתֵּךְפתך בַּחֹ֑מֶץבַּחֹמֶץבחמץ וַתֵּ֙שֶׁב֙וַתֵּשֶׁבותשב מִצַּ֣דמִצַּדמצד הַקּֽוֹצְרִ֔יםהַקּוֹצְרִיםהקוצרים וַיִּצְבָּטוַיִּצְבָּטויצבט־־־לָ֣הּלָהּלה קָלִ֔יקָלִיקלי וַתֹּ֥אכַלוַתֹּאכַלותאכל וַתִּשְׂבַּ֖עוַתִּשְׂבַּעותשבע וַתֹּתַֽרוַתֹּתַרותתר׃׃׃ 2:15 וַתָּ֖קָםוַתָּקָםותקם לְלַקֵּ֑טלְלַקֵּטללקט וַיְצַו֩וַיְצַוויצו בֹּ֨עַזבֹּעַזבעז אֶתאֶתאת־־־נְעָרָ֜יונְעָרָיונעריו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר גַּ֣םגַּםגם בֵּ֧יןבֵּיןבין הָֽעֳמָרִ֛יםהָעֳמָרִיםהעמרים תְּלַקֵּ֖טתְּלַקֵּטתלקט וְלֹ֥אוְלֹאולא תַכְלִימֽוּהָתַכְלִימוּהָתכלימוה׃׃׃ 2:16 וְגַ֛םוְגַםוגם שֹׁלשֹׁלשל־־־תָּשֹׁ֥לּוּתָּשֹׁלּוּתשלו לָ֖הּלָהּלה מִןמִןמן־־־הַצְּבָתִ֑יםהַצְּבָתִיםהצבתים וַעֲזַבְתֶּ֥םוַעֲזַבְתֶּםועזבתם וְלִקְּטָ֖הוְלִקְּטָהולקטה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִגְעֲרוּתִגְעֲרוּתגערו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 2:17 וַתְּלַקֵּ֥טוַתְּלַקֵּטותלקט בַּשָּׂדֶ֖הבַּשָּׂדֶהבשדה עַדעַדעד־־־הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב וַתַּחְבֹּט֙וַתַּחְבֹּטותחבט אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לִקֵּ֔טָהלִקֵּטָהלקטה וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי כְּאֵיפָ֥הכְּאֵיפָהכאיפה שְׂעֹרִֽיםשְׂעֹרִיםשערים׃׃׃ 2:18 וַתִּשָּׂא֙וַתִּשָּׂאותשא וַתָּב֣וֹאוַתָּבוֹאותבוא הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַתֵּ֥רֶאוַתֵּרֶאותרא חֲמוֹתָ֖הּחֲמוֹתָהּחמותה אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לִקֵּ֑טָהלִקֵּטָהלקטה וַתּוֹצֵא֙וַתּוֹצֵאותוצא וַתִּתֶּןוַתִּתֶּןותתן־־־לָ֔הּלָהּלה אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹתִ֖רָההוֹתִרָההותרה מִשָּׂבְעָֽהּמִשָּׂבְעָהּמשבעה׃׃׃ 2:19 וַתֹּאמֶר֩וַתֹּאמֶרותאמר לָ֨הּלָהּלה חֲמוֹתָ֜הּחֲמוֹתָהּחמותה אֵיפֹ֨האֵיפֹהאיפה לִקַּ֤טְתְּלִקַּטְתְּלקטת הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום וְאָ֣נָהוְאָנָהואנה עָשִׂ֔יתעָשִׂיתעשית יְהִ֥ייְהִייהי מַכִּירֵ֖ךְמַכִּירֵךְמכירך בָּר֑וּךְבָּרוּךְברוך וַתַּגֵּ֣דוַתַּגֵּדותגד לַחֲמוֹתָ֗הּלַחֲמוֹתָהּלחמותה אֵ֤תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשְׂתָה֙עָשְׂתָהעשתה עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שֵׁ֤םשֵׁםשם הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֧יתִיעָשִׂיתִיעשיתי עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום בֹּֽעַזבֹּעַזבעז׃׃׃ 2:20 וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר נָעֳמִ֜ינָעֳמִינעמי לְכַלָּתָ֗הּלְכַלָּתָהּלכלתה בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך הוּא֙הוּאהוא לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־עָזַ֣בעָזַבעזב חַסְדּ֔וֹחַסְדּוֹחסדו אֶתאֶתאת־־־הַחַיִּ֖יםהַחַיִּיםהחיים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמֵּתִ֑יםהַמֵּתִיםהמתים וַתֹּ֧אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָ֣הּלָהּלה נָעֳמִ֗ינָעֳמִינעמי קָר֥וֹבקָרוֹבקרוב לָ֙נוּ֙לָנוּלנו הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש מִֽגֹּאֲלֵ֖נוּמִגֹּאֲלֵנוּמגאלנו הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 2:21 וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ר֣וּתרוּתרות הַמּוֹאֲבִיָּ֑ההַמּוֹאֲבִיָּההמואביה גַּ֣םגַּםגם ׀׀׀ כִּיכִּיכי־־־אָמַ֣ראָמַראמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי עִםעִםעם־־־הַנְּעָרִ֤יםהַנְּעָרִיםהנערים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לִי֙לִילי תִּדְבָּקִ֔יןתִּדְבָּקִיןתדבקין עַ֣דעַדעד אִםאִםאם־־־כִּלּ֔וּכִּלּוּכלו אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַקָּצִ֖ירהַקָּצִירהקציר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לִֽילִילי׃׃׃ 2:22 וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר נָעֳמִ֖ינָעֳמִינעמי אֶלאֶלאל־־־ר֣וּתרוּתרות כַּלָּתָ֑הּכַּלָּתָהּכלתה ט֣וֹבטוֹבטוב בִּתִּ֗יבִּתִּיבתי כִּ֤יכִּיכי תֵֽצְאִי֙תֵצְאִיתצאי עִםעִםעם־־־נַ֣עֲרוֹתָ֔יונַעֲרוֹתָיונערותיו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִפְגְּעוּיִפְגְּעוּיפגעו־־־בָ֖ךְבָךְבך בְּשָׂדֶ֥הבְּשָׂדֶהבשדה אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 2:23 וַתִּדְבַּ֞קוַתִּדְבַּקותדבק בְּנַעֲר֥וֹתבְּנַעֲרוֹתבנערות בֹּ֙עַז֙בֹּעַזבעז לְלַקֵּ֔טלְלַקֵּטללקט עַדעַדעד־־־כְּל֥וֹתכְּלוֹתכלות קְצִֽירקְצִירקציר־־־הַשְּׂעֹרִ֖יםהַשְּׂעֹרִיםהשערים וּקְצִ֣ירוּקְצִירוקציר הַֽחִטִּ֑יםהַחִטִּיםהחטים וַתֵּ֖שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב אֶתאֶתאת־־־חֲמוֹתָֽהּחֲמוֹתָהּחמותה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain