Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ruth 3

3:1 וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָ֖הּלָהּלה נָעֳמִ֣ינָעֳמִינעמי חֲמוֹתָ֑הּחֲמוֹתָהּחמותה בִּתִּ֞יבִּתִּיבתי הֲלֹ֧אהֲלֹאהלא אֲבַקֶּשׁאֲבַקֶּשׁאבקש־־־לָ֛ךְלָךְלך מָנ֖וֹחַמָנוֹחַמנוח אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִֽיטַביִיטַבייטב־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 3:2 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא בֹ֙עַז֙בֹעַזבעז מֹֽדַעְתָּ֔נוּמֹדַעְתָּנוּמדעתנו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָיִ֖יתהָיִיתהיית אֶתאֶתאת־־־נַעֲרוֹתָ֑יונַעֲרוֹתָיונערותיו הִנֵּההִנֵּההנה־־־ה֗וּאהוּאהוא זֹרֶ֛הזֹרֶהזרה אֶתאֶתאת־־־גֹּ֥רֶןגֹּרֶןגרן הַשְּׂעֹרִ֖יםהַשְּׂעֹרִיםהשערים הַלָּֽיְלָההַלָּיְלָההלילה׃׃׃ 3:3 וְרָחַ֣צְתְּוְרָחַצְתְּורחצת ׀׀׀ וָסַ֗כְתְּוָסַכְתְּוסכת וְשַׂ֧מְתְּוְשַׂמְתְּושמת [שִׂמְלֹתֵךְ כ][שִׂמְלֹתֵךְ כ][שמלתך כ] (שִׂמְלֹתַ֛יִךְ ק)(שִׂמְלֹתַיִךְ ק)(שמלתיך ק) עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך [וְיָרַדְתִּי כ][וְיָרַדְתִּי כ][וירדתי כ] (וְיָרַ֣דְתְּ ק)(וְיָרַדְתְּ ק)(וירדת ק) הַגֹּ֑רֶןהַגֹּרֶןהגרן אַלאַלאל־־־תִּוָּדְעִ֣יתִּוָּדְעִיתודעי לָאִ֔ישׁלָאִישׁלאיש עַ֥דעַדעד כַּלֹּת֖וֹכַּלֹּתוֹכלתו לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל וְלִשְׁתּֽוֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות׃׃׃ 3:4 וִיהִ֣יוִיהִיויהי בְשָׁכְב֗וֹבְשָׁכְבוֹבשכבו וְיָדַ֙עַתְּ֙וְיָדַעַתְּוידעת אֶתאֶתאת־־־הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִשְׁכַּביִשְׁכַּבישכב־־־שָׁ֔םשָׁםשם וּבָ֛אתוּבָאתובאת וְגִלִּ֥יתוְגִלִּיתוגלית מַרְגְּלֹתָ֖יומַרְגְּלֹתָיומרגלתיו [וְשָׁכָבְתִּי כ][וְשָׁכָבְתִּי כ][ושכבתי כ] (וְשָׁכָ֑בְתְּ ק)(וְשָׁכָבְתְּ ק)(ושכבת ק) וְהוּא֙וְהוּאוהוא יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד לָ֔ךְלָךְלך אֵ֖תאֵתאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעַשִֽׂיןתַּעַשִׂיןתעשין׃׃׃ 3:5 וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלֶ֑יהָאֵלֶיהָאליה כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֹּאמְרִ֥יתֹּאמְרִיתאמרי (אֵלַ֖י ק)(אֵלַי ק)(אלי ק) אֶֽעֱשֶֽׂהאֶעֱשֶׂהאעשה׃׃׃ 3:6 וַתֵּ֖רֶדוַתֵּרֶדותרד הַגֹּ֑רֶןהַגֹּרֶןהגרן וַתַּ֕עַשׂוַתַּעַשׂותעש כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוַּ֖תָּהצִוַּתָּהצותה חֲמוֹתָֽהּחֲמוֹתָהּחמותה׃׃׃ 3:7 וַיֹּ֨אכַלוַיֹּאכַלויאכל בֹּ֤עַזבֹּעַזבעז וַיֵּשְׁתְּ֙וַיֵּשְׁתְּוישת וַיִּיטַ֣בוַיִּיטַבוייטב לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא לִשְׁכַּ֖בלִשְׁכַּבלשכב בִּקְצֵ֣הבִּקְצֵהבקצה הָעֲרֵמָ֑ההָעֲרֵמָההערמה וַתָּבֹ֣אוַתָּבֹאותבא בַלָּ֔טבַלָּטבלט וַתְּגַ֥לוַתְּגַלותגל מַרְגְּלֹתָ֖יומַרְגְּלֹתָיומרגלתיו וַתִּשְׁכָּֽבוַתִּשְׁכָּבותשכב׃׃׃ 3:8 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי בַּחֲצִ֣יבַּחֲצִיבחצי הַלַּ֔יְלָההַלַּיְלָההלילה וַיֶּחֱרַ֥דוַיֶּחֱרַדויחרד הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש וַיִּלָּפֵ֑תוַיִּלָּפֵתוילפת וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה שֹׁכֶ֖בֶתשֹׁכֶבֶתשכבת מַרְגְּלֹתָֽיומַרְגְּלֹתָיומרגלתיו׃׃׃ 3:9 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִימִימי־־־אָ֑תּאָתּאת וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי ר֣וּתרוּתרות אֲמָתֶ֔ךָאֲמָתֶךָאמתך וּפָרַשְׂתָּ֤וּפָרַשְׂתָּופרשת כְנָפֶ֙ךָ֙כְנָפֶךָכנפך עַלעַלעל־־־אֲמָ֣תְךָ֔אֲמָתְךָאמתך כִּ֥יכִּיכי גֹאֵ֖לגֹאֵלגאל אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 3:10 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בְּרוּכָ֨הבְּרוּכָהברוכה אַ֤תְּאַתְּאת לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה בִּתִּ֔יבִּתִּיבתי הֵיטַ֛בְתְּהֵיטַבְתְּהיטבת חַסְדֵּ֥ךְחַסְדֵּךְחסדך הָאַחֲר֖וֹןהָאַחֲרוֹןהאחרון מִןמִןמן־־־הָרִאשׁ֑וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון לְבִלְתִּילְבִלְתִּילבלתי־־־לֶ֗כֶתלֶכֶתלכת אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי הַבַּ֣חוּרִ֔יםהַבַּחוּרִיםהבחורים אִםאִםאם־־־דַּ֖לדַּלדל וְאִםוְאִםואם־־־עָשִֽׁירעָשִׁירעשיר׃׃׃ 3:11 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה בִּתִּי֙בִּתִּיבתי אַלאַלאל־־־תִּ֣ירְאִ֔יתִּירְאִיתיראי כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֹּאמְרִ֖יתֹּאמְרִיתאמרי אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך כִּ֤יכִּיכי יוֹדֵ֙עַ֙יוֹדֵעַיודע כָּלכָּלכל־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער עַמִּ֔יעַמִּיעמי כִּ֛יכִּיכי אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת חַ֖יִלחַיִלחיל אָֽתְּאָתְּאת׃׃׃ 3:12 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה כִּ֣יכִּיכי אָמְנָ֔םאָמְנָםאמנם כִּ֥יכִּיכי [אִם כ][אִם כ][אם כ] גֹאֵ֖לגֹאֵלגאל אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי וְגַ֛םוְגַםוגם יֵ֥שׁיֵשׁיש גֹּאֵ֖לגֹּאֵלגאל קָר֥וֹבקָרוֹבקרוב מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 3:13 לִ֣ינִילִינִיליני ׀׀׀ הַלַּ֗יְלָההַלַּיְלָההלילה וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה בַבֹּ֙קֶר֙בַבֹּקֶרבבקר אִםאִםאם־־־יִגְאָלֵ֥ךְיִגְאָלֵךְיגאלך טוֹב֙טוֹבטוב יִגְאָ֔ליִגְאָליגאל וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֨אלֹאלא יַחְפֹּ֧ץיַחְפֹּץיחפץ לְגָֽאֳלֵ֛ךְלְגָאֳלֵךְלגאלך וּגְאַלְתִּ֥יךְוּגְאַלְתִּיךְוגאלתיך אָנֹ֖כִיאָנֹכִיאנכי חַיחַיחי־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה שִׁכְבִ֖ישִׁכְבִישכבי עַדעַדעד־־־הַבֹּֽקֶרהַבֹּקֶרהבקר׃׃׃ 3:14 וַתִּשְׁכַּ֤בוַתִּשְׁכַּבותשכב [מַרְגְּלֹתָו כ][מַרְגְּלֹתָו כ][מרגלתו כ] (מַרְגְּלוֹתָיוֹ֙ ק)(מַרְגְּלוֹתָיוֹ ק)(מרגלותיו ק) עַדעַדעד־־־הַבֹּ֔קֶרהַבֹּקֶרהבקר וַתָּ֕קָםוַתָּקָםותקם [בִּטְרֹום כ][בִּטְרֹום כ][בטרום כ] (בְּטֶ֛רֶם ק)(בְּטֶרֶם ק)(בטרם ק) יַכִּ֥יריַכִּיריכיר אִ֖ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־יִוָּדַ֔עיִוָּדַעיודע כִּיכִּיכי־־־בָ֥אָהבָאָהבאה הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה הַגֹּֽרֶןהַגֹּרֶןהגרן׃׃׃ 3:15 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָ֠בִיהָבִיהבי הַמִּטְפַּ֧חַתהַמִּטְפַּחַתהמטפחת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָלַ֛יִךְעָלַיִךְעליך וְאֶֽחֳזִיוְאֶחֳזִיואחזי־־־בָ֖הּבָהּבה וַתֹּ֣אחֶזוַתֹּאחֶזותאחז בָּ֑הּבָּהּבה וַיָּ֤מָדוַיָּמָדוימד שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־שְׂעֹרִים֙שְׂעֹרִיםשערים וַיָּ֣שֶׁתוַיָּשֶׁתוישת עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 3:16 וַתָּבוֹא֙וַתָּבוֹאותבוא אֶלאֶלאל־־־חֲמוֹתָ֔הּחֲמוֹתָהּחמותה וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר מִימִימי־־־אַ֣תְּאַתְּאת בִּתִּ֑יבִּתִּיבתי וַתַּ֨גֶּדוַתַּגֶּדותגד־־־לָ֔הּלָהּלה אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָֽשָׂהעָשָׂהעשה־־־לָ֖הּלָהּלה הָאִֽישׁהָאִישׁהאיש׃׃׃ 3:17 וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־הַשְּׂעֹרִ֥יםהַשְּׂעֹרִיםהשערים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה נָ֣תַןנָתַןנתן לִ֑ילִילי כִּ֚יכִּיכי אָמַ֣ראָמַראמר (אֵלַ֔י ק)(אֵלַי ק)(אלי ק) אַלאַלאל־־־תָּב֥וֹאִיתָּבוֹאִיתבואי רֵיקָ֖םרֵיקָםריקם אֶלאֶלאל־־־חֲמוֹתֵֽךְחֲמוֹתֵךְחמותך׃׃׃ 3:18 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר שְׁבִ֣ישְׁבִישבי בִתִּ֔יבִתִּיבתי עַ֚דעַדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֵּֽדְעִ֔יןתֵּדְעִיןתדעין אֵ֖יךְאֵיךְאיך יִפֹּ֣ליִפֹּליפל דָּבָ֑רדָּבָרדבר כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יִשְׁקֹט֙יִשְׁקֹטישקט הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש כִּֽיכִּיכי־־־אִםאִםאם־־־כִּלָּ֥הכִּלָּהכלה הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain