Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 1

1:1 בַּחֹ֙דֶשׁ֙בַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁמִינִ֔יהַשְּׁמִינִיהשמיני בִּשְׁנַ֥תבִּשְׁנַתבשנת שְׁתַּ֖יִםשְׁתַּיִםשתים לְדָרְיָ֑וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש הָיָ֣ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־זְכַרְיָה֙זְכַרְיָהזכריה בֶּןבֶּןבן־־־בֶּ֣רֶכְיָ֔הבֶּרֶכְיָהברכיה בֶּןבֶּןבן־־־עִדּ֥וֹעִדּוֹעדו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:2 קָצַ֧ףקָצַףקצף יְהוָ֛היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־אֲבֽוֹתֵיכֶ֖םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם קָֽצֶףקָצֶףקצף׃׃׃ 1:3 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות שׁ֣וּבוּשׁוּבוּשובו אֵלַ֔יאֵלַיאלי נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות וְאָשׁ֣וּבוְאָשׁוּבואשוב אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 1:4 אַלאַלאל־־־תִּהְי֣וּתִּהְיוּתהיו כַאֲבֹֽתֵיכֶ֡םכַאֲבֹתֵיכֶםכאבתיכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר קָרְאֽוּקָרְאוּקראו־־־אֲלֵיהֶם֩אֲלֵיהֶםאליהם הַנְּבִיאִ֨יםהַנְּבִיאִיםהנביאים הָרִֽאשֹׁנִ֜יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות שׁ֤וּבוּשׁוּבוּשובו נָא֙נָאנא מִדַּרְכֵיכֶ֣םמִדַּרְכֵיכֶםמדרכיכם הָרָעִ֔יםהָרָעִיםהרעים [וּמַעֲלִילֵיכֶם כ][וּמַעֲלִילֵיכֶם כ][ומעליליכם כ] (וּמַֽעֲלְלֵיכֶ֖ם ק)(וּמַעֲלְלֵיכֶם ק)(ומעלליכם ק) הָֽרָעִ֑יםהָרָעִיםהרעים וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמְע֛וּשָׁמְעוּשמעו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הִקְשִׁ֥יבוּהִקְשִׁיבוּהקשיבו אֵלַ֖יאֵלַיאלי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:5 אֲבֽוֹתֵיכֶ֖םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם אַיֵּהאַיֵּהאיה־־־הֵ֑םהֵםהם וְהַ֨נְּבִאִ֔יםוְהַנְּבִאִיםוהנבאים הַלְעוֹלָ֖םהַלְעוֹלָםהלעולם יִֽחְיֽוּיִחְיוּיחיו׃׃׃ 1:6 אַ֣ךְאַךְאך ׀׀׀ דְּבָרַ֣ידְּבָרַידברי וְחֻקַּ֗יוְחֻקַּיוחקי אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר צִוִּ֙יתִי֙צִוִּיתִיצויתי אֶתאֶתאת־־־עֲבָדַ֣יעֲבָדַיעבדי הַנְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא הִשִּׂ֖יגוּהִשִּׂיגוּהשיגו אֲבֹתֵיכֶ֑םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם וַיָּשׁ֣וּבוּוַיָּשׁוּבוּוישובו וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר זָמַ֜םזָמַםזמם יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָ֔נוּלָנוּלנו כִּדְרָכֵ֙ינוּ֙כִּדְרָכֵינוּכדרכינו וּכְמַ֣עֲלָלֵ֔ינוּוּכְמַעֲלָלֵינוּוכמעללינו כֵּ֖ןכֵּןכן עָשָׂ֥העָשָׂהעשה אִתָּֽנוּאִתָּנוּאתנו׃׃׃ ססס 1:7 בְּיוֹם֩בְּיוֹםביום עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַרְבָּעָ֜הוְאַרְבָּעָהוארבעה לְעַשְׁתֵּֽילְעַשְׁתֵּילעשתי־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר חֹ֙דֶשׁ֙חֹדֶשׁחדש הוּאהוּאהוא־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש שְׁבָ֔טשְׁבָטשבט בִּשְׁנַ֥תבִּשְׁנַתבשנת שְׁתַּ֖יִםשְׁתַּיִםשתים לְדָרְיָ֑וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש הָיָ֣ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־זְכַרְיָה֙זְכַרְיָהזכריה בֶּןבֶּןבן־־־בֶּ֣רֶכְיָ֔הוּבֶּרֶכְיָהוּברכיהו בֶּןבֶּןבן־־־עִדּ֥וֹאעִדּוֹאעדוא הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:8 רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי ׀׀׀ הַלַּ֗יְלָההַלַּיְלָההלילה וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־אִישׁ֙אִישׁאיש רֹכֵב֙רֹכֵברכב עַלעַלעל־־־ס֣וּססוּססוס אָדֹ֔םאָדֹםאדם וְה֣וּאוְהוּאוהוא עֹמֵ֔דעֹמֵדעמד בֵּ֥יןבֵּיןבין הַהֲדַסִּ֖יםהַהֲדַסִּיםההדסים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּמְּצֻלָ֑הבַּמְּצֻלָהבמצלה וְאַחֲרָיו֙וְאַחֲרָיוואחריו סוּסִ֣יםסוּסִיםסוסים אֲדֻמִּ֔יםאֲדֻמִּיםאדמים שְׂרֻקִּ֖יםשְׂרֻקִּיםשרקים וּלְבָנִֽיםוּלְבָנִיםולבנים׃׃׃ 1:9 וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר מָהמָהמה־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי הַמַּלְאָךְ֙הַמַּלְאָךְהמלאך הַדֹּבֵ֣רהַדֹּבֵרהדבר בִּ֔יבִּיבי אֲנִ֥יאֲנִיאני אַרְאֶ֖ךָּאַרְאֶךָּאראך מָהמָהמה־־־הֵ֥מָּההֵמָּההמה אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 1:10 וַיַּ֗עַןוַיַּעַןויען הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש הָעֹמֵ֥דהָעֹמֵדהעמד בֵּיןבֵּיןבין־־־הַהַדַסִּ֖יםהַהַדַסִּיםההדסים וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֣חשָׁלַחשלח יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְהִתְהַלֵּ֖ךְלְהִתְהַלֵּךְלהתהלך בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 1:11 וַֽיַּעֲנ֞וּוַיַּעֲנוּויענו אֶתאֶתאת־־־מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָֽעֹמֵד֙הָעֹמֵדהעמד בֵּ֣יןבֵּיןבין הַהֲדַסִּ֔יםהַהֲדַסִּיםההדסים וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הִתְהַלַּ֣כְנוּהִתְהַלַּכְנוּהתהלכנו בָאָ֑רֶץבָאָרֶץבארץ וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה כָלכָלכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ יֹשֶׁ֥בֶתיֹשֶׁבֶתישבת וְשֹׁקָֽטֶתוְשֹׁקָטֶתושקטת׃׃׃ 1:12 וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען מַלְאַךְמַלְאַךְמלאך־־־יְהוָה֮יְהוָהיהוה וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות עַדעַדעד־־־מָתַ֗ימָתַימתי אַתָּה֙אַתָּהאתה לֹֽאלֹאלא־־־תְרַחֵ֣םתְרַחֵםתרחם אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְאֵ֖תוְאֵתואת עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר זָעַ֔מְתָּהזָעַמְתָּהזעמתה זֶ֖הזֶהזה שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 1:13 וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַמַּלְאָ֛ךְהַמַּלְאָךְהמלאך הַדֹּבֵ֥רהַדֹּבֵרהדבר בִּ֖יבִּיבי דְּבָרִ֣יםדְּבָרִיםדברים טוֹבִ֑יםטוֹבִיםטובים דְּבָרִ֖יםדְּבָרִיםדברים נִחֻמִֽיםנִחֻמִיםנחמים׃׃׃ 1:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי הַמַּלְאָךְ֙הַמַּלְאָךְהמלאך הַדֹּבֵ֣רהַדֹּבֵרהדבר בִּ֔יבִּיבי קְרָ֣אקְרָאקרא לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות קִנֵּ֧אתִיקִנֵּאתִיקנאתי לִירוּשָׁלִַ֛םלִירוּשָׁלִַםלירושלם וּלְצִיּ֖וֹןוּלְצִיּוֹןולציון קִנְאָ֥הקִנְאָהקנאה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ 1:15 וְקֶ֤צֶףוְקֶצֶףוקצף גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול אֲנִ֣יאֲנִיאני קֹצֵ֔ףקֹצֵףקצף עַלעַלעל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים הַשַּֽׁאֲנַנִּ֑יםהַשַּׁאֲנַנִּיםהשאננים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֲנִי֙אֲנִיאני קָצַ֣פְתִּיקָצַפְתִּיקצפתי מְּעָ֔טמְּעָטמעט וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה עָזְר֥וּעָזְרוּעזרו לְרָעָֽהלְרָעָהלרעה׃׃׃ 1:16 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה שַׁ֤בְתִּישַׁבְתִּישבתי לִירוּשָׁלִַ֙ם֙לִירוּשָׁלִַםלירושלם בְּֽרַחֲמִ֔יםבְּרַחֲמִיםברחמים בֵּיתִי֙בֵּיתִיביתי יִבָּ֣נֶהיִבָּנֶהיבנה בָּ֔הּבָּהּבה נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות [וְקָוָה כ][וְקָוָה כ][וקוה כ] (וְקָ֥ו ק)(וְקָו ק)(וקו ק) יִנָּטֶ֖היִנָּטֶהינטה עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 1:17 ע֣וֹדעוֹדעוד ׀׀׀ קְרָ֣אקְרָאקרא לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות ע֛וֹדעוֹדעוד תְּפוּצֶ֥ינָהתְּפוּצֶינָהתפוצינה עָרַ֖יעָרַיערי מִטּ֑וֹבמִטּוֹבמטוב וְנִחַ֨םוְנִחַםונחם יְהוָ֥היְהוָהיהוה עוֹד֙עוֹדעוד אֶתאֶתאת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון וּבָחַ֥רוּבָחַרובחר ע֖וֹדעוֹדעוד בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain