Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 8

8:1 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 8:2 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות קִנֵּ֥אתִיקִנֵּאתִיקנאתי לְצִיּ֖וֹןלְצִיּוֹןלציון קִנְאָ֣הקִנְאָהקנאה גְדוֹלָ֑הגְדוֹלָהגדולה וְחֵמָ֥הוְחֵמָהוחמה גְדוֹלָ֖הגְדוֹלָהגדולה קִנֵּ֥אתִיקִנֵּאתִיקנאתי לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 8:3 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שַׁ֚בְתִּישַׁבְתִּישבתי אֶלאֶלאל־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון וְשָׁכַנְתִּ֖יוְשָׁכַנְתִּיושכנתי בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְנִקְרְאָ֤הוְנִקְרְאָהונקראה יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם עִ֣ירעִירעיר־־־הָֽאֱמֶ֔תהָאֱמֶתהאמת וְהַרוְהַרוהר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות הַ֥רהַרהר הַקֹּֽדֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש׃׃׃ ססס 8:4 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות עֹ֤דעֹדעד יֵֽשְׁבוּ֙יֵשְׁבוּישבו זְקֵנִ֣יםזְקֵנִיםזקנים וּזְקֵנ֔וֹתוּזְקֵנוֹתוזקנות בִּרְחֹב֖וֹתבִּרְחֹבוֹתברחבות יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְאִ֧ישׁוְאִישׁואיש מִשְׁעַנְתּ֛וֹמִשְׁעַנְתּוֹמשענתו בְּיָד֖וֹבְּיָדוֹבידו מֵרֹ֥במֵרֹבמרב יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 8:5 וּרְחֹב֤וֹתוּרְחֹבוֹתורחבות הָעִיר֙הָעִירהעיר יִמָּ֣לְא֔וּיִמָּלְאוּימלאו יְלָדִ֖יםיְלָדִיםילדים וִֽילָד֑וֹתוִילָדוֹתוילדות מְשַׂחֲקִ֖יםמְשַׂחֲקִיםמשחקים בִּרְחֹֽבֹתֶֽיהָבִּרְחֹבֹתֶיהָברחבתיה׃׃׃ ססס 8:6 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות כִּ֣יכִּיכי יִפָּלֵ֗איִפָּלֵאיפלא בְּעֵינֵי֙בְּעֵינֵיבעיני שְׁאֵרִית֙שְׁאֵרִיתשארית הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה בַּיָּמִ֖יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֑םהָהֵםההם גַּםגַּםגם־־־בְּעֵינַי֙בְּעֵינַיבעיני יִפָּלֵ֔איִפָּלֵאיפלא נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ פפפ
8:7 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני מוֹשִׁ֛יעַמוֹשִׁיעַמושיע אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִזְרָ֑חמִזְרָחמזרח וּמֵאֶ֖רֶץוּמֵאֶרֶץומארץ מְב֥וֹאמְבוֹאמבוא הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 8:8 וְהֵבֵאתִ֣יוְהֵבֵאתִיוהבאתי אֹתָ֔םאֹתָםאתם וְשָׁכְנ֖וּוְשָׁכְנוּושכנו בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְהָיוּוְהָיוּוהיו־־־לִ֣ילִילי לְעָ֗םלְעָםלעם וַֽאֲנִי֙וַאֲנִיואני אֶהְיֶ֤האֶהְיֶהאהיה לָהֶם֙לָהֶםלהם לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים בֶּאֱמֶ֖תבֶּאֱמֶתבאמת וּבִצְדָקָֽהוּבִצְדָקָהובצדקה׃׃׃ ססס 8:9 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֒צְבָאוֹתצבאות תֶּחֱזַ֣קְנָהתֶּחֱזַקְנָהתחזקנה יְדֵיכֶ֔םיְדֵיכֶםידיכם הַשֹּֽׁמְעִים֙הַשֹּׁמְעִיםהשמעים בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֵ֖תאֵתאת הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה מִפִּי֙מִפִּימפי הַנְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר בְּי֞וֹםבְּיוֹםביום יֻסַּ֨דיֻסַּדיסד בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה צְבָא֛וֹתצְבָאוֹתצבאות הַהֵיכָ֖להַהֵיכָלההיכל לְהִבָּנֽוֹתלְהִבָּנוֹתלהבנות׃׃׃ 8:10 כִּ֗יכִּיכי לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני הַיָּמִ֣יםהַיָּמִיםהימים הָהֵ֔םהָהֵםההם שְׂכַ֤רשְׂכַרשכר הָֽאָדָם֙הָאָדָםהאדם לֹ֣אלֹאלא נִֽהְיָ֔הנִהְיָהנהיה וּשְׂכַ֥רוּשְׂכַרושכר הַבְּהֵמָ֖ההַבְּהֵמָההבהמה אֵינֶ֑נָּהאֵינֶנָּהאיננה וְלַיּוֹצֵ֨אוְלַיּוֹצֵאוליוצא וְלַבָּ֤אוְלַבָּאולבא אֵיןאֵיןאין־־־שָׁלוֹם֙שָׁלוֹםשלום מִןמִןמן־־־הַצָּ֔רהַצָּרהצר וַאֲשַׁלַּ֥חוַאֲשַׁלַּחואשלח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם אִ֥ישׁאִישׁאיש בְּרֵעֵֽהוּבְּרֵעֵהוּברעהו׃׃׃ 8:11 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה לֹ֣אלֹאלא כַיָּמִ֤יםכַיָּמִיםכימים הָרִֽאשֹׁנִים֙הָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֲנִ֔יאֲנִיאני לִשְׁאֵרִ֖יתלִשְׁאֵרִיתלשארית הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 8:12 כִּֽיכִּיכי־־־זֶ֣רַעזֶרַעזרע הַשָּׁל֗וֹםהַשָּׁלוֹםהשלום הַגֶּ֜פֶןהַגֶּפֶןהגפן תִּתֵּ֤ןתִּתֵּןתתן פִּרְיָהּ֙פִּרְיָהּפריה וְהָאָ֙רֶץ֙וְהָאָרֶץוהארץ תִּתֵּ֣ןתִּתֵּןתתן אֶתאֶתאת־־־יְבוּלָ֔הּיְבוּלָהּיבולה וְהַשָּׁמַ֖יִםוְהַשָּׁמַיִםוהשמים יִתְּנ֣וּיִתְּנוּיתנו טַלָּ֑םטַלָּםטלם וְהִנְחַלְתִּ֗יוְהִנְחַלְתִּיוהנחלתי אֶתאֶתאת־־־שְׁאֵרִ֛יתשְׁאֵרִיתשארית הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 8:13 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר הֱיִיתֶ֨םהֱיִיתֶםהייתם קְלָלָ֜הקְלָלָהקללה בַּגּוֹיִ֗םבַּגּוֹיִםבגוים בֵּ֤יתבֵּיתבית יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּבֵ֣יתוּבֵיתובית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כֵּ֚ןכֵּןכן אוֹשִׁ֣יעַאוֹשִׁיעַאושיע אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וִהְיִיתֶ֖םוִהְיִיתֶםוהייתם בְּרָכָ֑הבְּרָכָהברכה אַלאַלאל־־־תִּירָ֖אוּתִּירָאוּתיראו תֶּחֱזַ֥קְנָהתֶּחֱזַקְנָהתחזקנה יְדֵיכֶֽםיְדֵיכֶםידיכם׃׃׃ ססס 8:14 כִּ֣יכִּיכי כֹ֣הכֹהכה אָמַר֮אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֒צְבָאוֹתצבאות כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר זָמַמְ֜תִּיזָמַמְתִּיזממתי לְהָרַ֣עלְהָרַעלהרע לָכֶ֗םלָכֶםלכם בְּהַקְצִ֤יףבְּהַקְצִיףבהקציף אֲבֹֽתֵיכֶם֙אֲבֹתֵיכֶםאבתיכם אֹתִ֔יאֹתִיאתי אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות וְלֹ֖אוְלֹאולא נִחָֽמְתִּינִחָמְתִּינחמתי׃׃׃ 8:15 כֵּ֣ןכֵּןכן שַׁ֤בְתִּישַׁבְתִּישבתי זָמַ֙מְתִּי֙זָמַמְתִּיזממתי בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה לְהֵיטִ֥יבלְהֵיטִיבלהיטיב אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אַלאַלאל־־־תִּירָֽאוּתִּירָאוּתיראו׃׃׃ 8:16 אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּֽעֲשׂ֑וּתַּעֲשׂוּתעשו דַּבְּר֤וּדַּבְּרוּדברו אֱמֶת֙אֱמֶתאמת אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו אֱמֶת֙אֱמֶתאמת וּמִשְׁפַּ֣טוּמִשְׁפַּטומשפט שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום שִׁפְט֖וּשִׁפְטוּשפטו בְּשַׁעֲרֵיכֶֽםבְּשַׁעֲרֵיכֶםבשעריכם׃׃׃ 8:17 וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־רָעַ֣תרָעַתרעת רֵעֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו אַֽלאַלאל־־־תַּחְשְׁבוּ֙תַּחְשְׁבוּתחשבו בִּלְבַבְכֶ֔םבִּלְבַבְכֶםבלבבכם וּשְׁבֻ֥עַתוּשְׁבֻעַתושבעת שֶׁ֖קֶרשֶׁקֶרשקר אַֽלאַלאל־־־תֶּאֱהָ֑בוּתֶּאֱהָבוּתאהבו כִּ֧יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׂנֵ֖אתִישָׂנֵאתִישנאתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 8:18 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 8:19 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות צ֣וֹםצוֹםצום הָרְבִיעִ֡יהָרְבִיעִיהרביעי וְצ֣וֹםוְצוֹםוצום הַחֲמִישִׁי֩הַחֲמִישִׁיהחמישי וְצ֨וֹםוְצוֹםוצום הַשְּׁבִיעִ֜יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וְצ֣וֹםוְצוֹםוצום הָעֲשִׂירִ֗יהָעֲשִׂירִיהעשירי יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה לְשָׂשׂ֣וֹןלְשָׂשׂוֹןלששון וּלְשִׂמְחָ֔הוּלְשִׂמְחָהולשמחה וּֽלְמֹעֲדִ֖יםוּלְמֹעֲדִיםולמעדים טוֹבִ֑יםטוֹבִיםטובים וְהָאֱמֶ֥תוְהָאֱמֶתוהאמת וְהַשָּׁל֖וֹםוְהַשָּׁלוֹםוהשלום אֱהָֽבוּאֱהָבוּאהבו׃׃׃ פפפ
8:20 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות עֹ֚דעֹדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָבֹ֣אוּיָבֹאוּיבאו עַמִּ֔יםעַמִּיםעמים וְיֹשְׁבֵ֖יוְיֹשְׁבֵיוישבי עָרִ֥יםעָרִיםערים רַבּֽוֹתרַבּוֹתרבות׃׃׃ 8:21 וְֽהָלְכ֡וּוְהָלְכוּוהלכו יֹשְׁבֵי֩יֹשְׁבֵיישבי אַחַ֨תאַחַתאחת אֶלאֶלאל־־־אַחַ֜תאַחַתאחת לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר נֵלְכָ֤הנֵלְכָהנלכה הָלוֹךְ֙הָלוֹךְהלוך לְחַלּוֹת֙לְחַלּוֹתלחלות אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּלְבַקֵּ֖שׁוּלְבַקֵּשׁולבקש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות אֵלְכָ֖האֵלְכָהאלכה גַּםגַּםגם־־־אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 8:22 וּבָ֨אוּוּבָאוּובאו עַמִּ֤יםעַמִּיםעמים רַבִּים֙רַבִּיםרבים וְגוֹיִ֣םוְגוֹיִםוגוים עֲצוּמִ֔יםעֲצוּמִיםעצומים לְבַקֵּ֛שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וּלְחַלּ֖וֹתוּלְחַלּוֹתולחלות אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 8:23 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַר֮אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֒צְבָאוֹתצבאות בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔מָּההָהֵמָּהההמה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יַחֲזִ֙יקוּ֙יַחֲזִיקוּיחזיקו עֲשָׂרָ֣העֲשָׂרָהעשרה אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים מִכֹּ֖למִכֹּלמכל לְשֹׁנ֣וֹתלְשֹׁנוֹתלשנות הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וְֽהֶחֱזִ֡יקוּוְהֶחֱזִיקוּוהחזיקו בִּכְנַף֩בִּכְנַףבכנף אִ֨ישׁאִישׁאיש יְהוּדִ֜ייְהוּדִייהודי לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר נֵֽלְכָה֙נֵלְכָהנלכה עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם כִּ֥יכִּיכי שָׁמַ֖עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain