Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 9

9:1 מַשָּׂ֤אמַשָּׂאמשא דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חַדְרָ֔ךְחַדְרָךְחדרך וְדַמֶּ֖שֶׂקוְדַמֶּשֶׂקודמשק מְנֻחָת֑וֹמְנֻחָתוֹמנחתו כִּ֤יכִּיכי לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה עֵ֣יןעֵיןעין אָדָ֔םאָדָםאדם וְכֹ֖לוְכֹלוכל שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 9:2 וְגַםוְגַםוגם־־־חֲמָ֖תחֲמָתחמת תִּגְבָּלתִּגְבָּלתגבל־־־בָּ֑הּבָּהּבה צֹ֣רצֹרצר וְצִיד֔וֹןוְצִידוֹןוצידון כִּ֥יכִּיכי חָֽכְמָ֖החָכְמָהחכמה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 9:3 וַתִּ֥בֶןוַתִּבֶןותבן צֹ֛רצֹרצר מָצ֖וֹרמָצוֹרמצור לָ֑הּלָהּלה וַתִּצְבָּרוַתִּצְבָּרותצבר־־־כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף כֶּֽעָפָ֔רכֶּעָפָרכעפר וְחָר֖וּץוְחָרוּץוחרוץ כְּטִ֥יטכְּטִיטכטיט חוּצֽוֹתחוּצוֹתחוצות׃׃׃ 9:4 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני יֽוֹרִשֶׁ֔נָּהיוֹרִשֶׁנָּהיורשנה וְהִכָּ֥הוְהִכָּהוהכה בַיָּ֖םבַיָּםבים חֵילָ֑הּחֵילָהּחילה וְהִ֖יאוְהִיאוהיא בָּאֵ֥שׁבָּאֵשׁבאש תֵּאָכֵֽלתֵּאָכֵלתאכל׃׃׃ 9:5 תֵּרֶ֨אתֵּרֶאתרא אַשְׁקְל֜וֹןאַשְׁקְלוֹןאשקלון וְתִירָ֗אוְתִירָאותירא וְעַזָּה֙וְעַזָּהועזה וְתָחִ֣ילוְתָחִילותחיל מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְעֶקְר֖וֹןוְעֶקְרוֹןועקרון כִּֽיכִּיכי־־־הֹבִ֣ישׁהֹבִישׁהביש מֶבָּטָ֑הּמֶבָּטָהּמבטה וְאָ֤בַדוְאָבַדואבד מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך מֵֽעַזָּ֔המֵעַזָּהמעזה וְאַשְׁקְל֖וֹןוְאַשְׁקְלוֹןואשקלון לֹ֥אלֹאלא תֵשֵֽׁבתֵשֵׁבתשב׃׃׃ 9:6 וְיָשַׁ֥בוְיָשַׁבוישב מַמְזֵ֖רמַמְזֵרממזר בְּאַשְׁדּ֑וֹדבְּאַשְׁדּוֹדבאשדוד וְהִכְרַתִּ֖יוְהִכְרַתִּיוהכרתי גְּא֥וֹןגְּאוֹןגאון פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 9:7 וַהֲסִרֹתִ֨יוַהֲסִרֹתִיוהסרתי דָמָ֜יודָמָיודמיו מִפִּ֗יומִפִּיומפיו וְשִׁקֻּצָיו֙וְשִׁקֻּצָיוושקציו מִבֵּ֣יןמִבֵּיןמבין שִׁנָּ֔יושִׁנָּיושניו וְנִשְׁאַ֥רוְנִשְׁאַרונשאר גַּםגַּםגם־־־ה֖וּאהוּאהוא לֵֽאלֹהֵ֑ינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כְּאַלֻּ֣ףכְּאַלֻּףכאלף בִּֽיהוּדָ֔הבִּיהוּדָהביהודה וְעֶקְר֖וֹןוְעֶקְרוֹןועקרון כִּיבוּסִֽיכִּיבוּסִיכיבוסי׃׃׃ 9:8 וְחָנִ֨יתִיוְחָנִיתִיוחניתי לְבֵיתִ֤ילְבֵיתִילביתי מִצָּבָה֙מִצָּבָהמצבה מֵעֹבֵ֣רמֵעֹבֵרמעבר וּמִשָּׁ֔בוּמִשָּׁבומשב וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַעֲבֹ֧ריַעֲבֹריעבר עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם ע֖וֹדעוֹדעוד נֹגֵ֑שׂנֹגֵשׂנגש כִּ֥יכִּיכי עַתָּ֖העַתָּהעתה רָאִ֥יתִירָאִיתִיראיתי בְעֵינָֽיבְעֵינָיבעיני׃׃׃ ססס 9:9 גִּילִ֨יגִּילִיגילי מְאֹ֜דמְאֹדמאד בַּתבַּתבת־־־צִיּ֗וֹןצִיּוֹןציון הָרִ֙יעִי֙הָרִיעִיהריעי בַּ֣תבַּתבת יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם הִנֵּ֤ההִנֵּההנה מַלְכֵּךְ֙מַלְכֵּךְמלכך יָ֣בוֹאיָבוֹאיבוא לָ֔ךְלָךְלך צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק וְנוֹשָׁ֖עוְנוֹשָׁעונושע ה֑וּאהוּאהוא עָנִי֙עָנִיעני וְרֹכֵ֣בוְרֹכֵבורכב עַלעַלעל־־־חֲמ֔וֹרחֲמוֹרחמור וְעַלוְעַלועל־־־עַ֖יִרעַיִרעיר בֶּןבֶּןבן־־־אֲתֹנֽוֹתאֲתֹנוֹתאתנות׃׃׃ 9:10 וְהִכְרַתִּיוְהִכְרַתִּיוהכרתי־־־רֶ֣כֶברֶכֶברכב מֵאֶפְרַ֗יִםמֵאֶפְרַיִםמאפרים וְסוּס֙וְסוּסוסוס מִיר֣וּשָׁלִַ֔םמִירוּשָׁלִַםמירושלם וְנִכְרְתָה֙וְנִכְרְתָהונכרתה קֶ֣שֶׁתקֶשֶׁתקשת מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה וְדִבֶּ֥רוְדִבֶּרודבר שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום לַגּוֹיִ֑םלַגּוֹיִםלגוים וּמָשְׁלוֹ֙וּמָשְׁלוֹומשלו מִיָּ֣םמִיָּםמים עַדעַדעד־־־יָ֔םיָםים וּמִנָּהָ֖רוּמִנָּהָרומנהר עַדעַדעד־־־אַפְסֵיאַפְסֵיאפסי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 9:11 גַּםגַּםגם־־־אַ֣תְּאַתְּאת בְּדַםבְּדַםבדם־־־בְּרִיתֵ֗ךְבְּרִיתֵךְבריתך שִׁלַּ֤חְתִּישִׁלַּחְתִּישלחתי אֲסִירַ֙יִךְ֙אֲסִירַיִךְאסיריך מִבּ֔וֹרמִבּוֹרמבור אֵ֥יןאֵיןאין מַ֖יִםמַיִםמים בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 9:12 שׁ֚וּבוּשׁוּבוּשובו לְבִצָּר֔וֹןלְבִצָּרוֹןלבצרון אֲסִירֵ֖יאֲסִירֵיאסירי הַתִּקְוָ֑ההַתִּקְוָההתקוה גַּםגַּםגם־־־הַיּ֕וֹםהַיּוֹםהיום מַגִּ֥ידמַגִּידמגיד מִשְׁנֶ֖המִשְׁנֶהמשנה אָשִׁ֥יבאָשִׁיבאשיב לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 9:13 כִּֽיכִּיכי־־־דָרַ֨כְתִּידָרַכְתִּידרכתי לִ֜ילִילי יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה קֶ֚שֶׁתקֶשֶׁתקשת מִלֵּ֣אתִימִלֵּאתִימלאתי אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וְעוֹרַרְתִּ֤יוְעוֹרַרְתִּיועוררתי בָנַ֙יִךְ֙בָנַיִךְבניך צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון עַלעַלעל־־־בָּנַ֖יִךְבָּנַיִךְבניך יָוָ֑ןיָוָןיון וְשַׂמְתִּ֖יךְוְשַׂמְתִּיךְושמתיך כְּחֶ֥רֶבכְּחֶרֶבכחרב גִּבּֽוֹרגִּבּוֹרגבור׃׃׃ 9:14 וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם יֵֽרָאֶ֔היֵרָאֶהיראה וְיָצָ֥אוְיָצָאויצא כַבָּרָ֖קכַבָּרָקכברק חִצּ֑וֹחִצּוֹחצו וַֽאדֹנָ֤יוַאדֹנָיואדני יְהֹוִה֙יְהֹוִהיהוה בַּשּׁוֹפָ֣רבַּשּׁוֹפָרבשופר יִתְקָ֔עיִתְקָעיתקע וְהָלַ֖ךְוְהָלַךְוהלך בְּסַעֲר֥וֹתבְּסַעֲרוֹתבסערות תֵּימָֽןתֵּימָןתימן׃׃׃ 9:15 יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֮צְבָאוֹתצבאות יָגֵ֣ןיָגֵןיגן עֲלֵיהֶם֒עֲלֵיהֶםעליהם וְאָכְל֗וּוְאָכְלוּואכלו וְכָֽבְשׁוּ֙וְכָבְשׁוּוכבשו אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־קֶ֔לַעקֶלַעקלע וְשָׁת֥וּוְשָׁתוּושתו הָמ֖וּהָמוּהמו כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־יָ֑יִןיָיִןיין וּמָֽלְאוּ֙וּמָלְאוּומלאו כַּמִּזְרָ֔קכַּמִּזְרָקכמזרק כְּזָוִיּ֖וֹתכְּזָוִיּוֹתכזויות מִזְבֵּֽחַמִזְבֵּחַמזבח׃׃׃ 9:16 וְֽהוֹשִׁיעָ֞םוְהוֹשִׁיעָםוהושיעם יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֛םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא כְּצֹ֣אןכְּצֹאןכצאן עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו כִּ֚יכִּיכי אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־נֵ֔זֶרנֵזֶרנזר מִֽתְנוֹסְס֖וֹתמִתְנוֹסְסוֹתמתנוססות עַלעַלעל־־־אַדְמָתֽוֹאַדְמָתוֹאדמתו׃׃׃ 9:17 כִּ֥יכִּיכי מַהמַהמה־־־טּוּב֖וֹטּוּבוֹטובו וּמַהוּמַהומה־־־יָפְי֑וֹיָפְיוֹיפיו דָּגָן֙דָּגָןדגן בַּֽחוּרִ֔יםבַּחוּרִיםבחורים וְתִיר֖וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש יְנוֹבֵ֥ביְנוֹבֵבינובב בְּתֻלֽוֹתבְּתֻלוֹתבתלות׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain