Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zephaniah 2

2:1 הִֽתְקוֹשְׁשׁ֖וּהִתְקוֹשְׁשׁוּהתקוששו וָק֑וֹשּׁוּוָקוֹשּׁוּוקושו הַגּ֖וֹיהַגּוֹיהגוי לֹ֥אלֹאלא נִכְסָֽףנִכְסָףנכסף׃׃׃ 2:2 בְּטֶ֙רֶם֙בְּטֶרֶםבטרם לֶ֣דֶתלֶדֶתלדת חֹ֔קחֹקחק כְּמֹ֖ץכְּמֹץכמץ עָ֣בַרעָבַרעבר י֑וֹםיוֹםיום בְּטֶ֣רֶםבְּטֶרֶםבטרם ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא עֲלֵיכֶ֗םעֲלֵיכֶםעליכם חֲרוֹן֙חֲרוֹןחרון אַףאַףאף־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּטֶ֙רֶם֙בְּטֶרֶםבטרם לֹאלֹאלא־־־יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם י֖וֹםיוֹםיום אַףאַףאף־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:3 בַּקְּשׁ֤וּבַּקְּשׁוּבקשו אֶתאֶתאת־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־עַנְוֵ֣יעַנְוֵיענוי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מִשְׁפָּט֖וֹמִשְׁפָּטוֹמשפטו פָּעָ֑לוּפָּעָלוּפעלו בַּקְּשׁוּבַּקְּשׁוּבקשו־־־צֶ֙דֶק֙צֶדֶקצדק בַּקְּשׁ֣וּבַּקְּשׁוּבקשו עֲנָוָ֔העֲנָוָהענוה אוּלַי֙אוּלַיאולי תִּסָּ֣תְר֔וּתִּסָּתְרוּתסתרו בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום אַףאַףאף־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:4 כִּ֤יכִּיכי עַזָּה֙עַזָּהעזה עֲזוּבָ֣העֲזוּבָהעזובה תִֽהְיֶ֔התִהְיֶהתהיה וְאַשְׁקְל֖וֹןוְאַשְׁקְלוֹןואשקלון לִשְׁמָמָ֑הלִשְׁמָמָהלשממה אַשְׁדּ֗וֹדאַשְׁדּוֹדאשדוד בַּֽצָּהֳרַ֙יִם֙בַּצָּהֳרַיִםבצהרים יְגָ֣רְשׁ֔וּהָיְגָרְשׁוּהָיגרשוה וְעֶקְר֖וֹןוְעֶקְרוֹןועקרון תֵּעָקֵֽרתֵּעָקֵרתעקר׃׃׃ ססס 2:5 ה֗וֹיהוֹיהוי יֹֽשְׁבֵ֛ייֹשְׁבֵיישבי חֶ֥בֶלחֶבֶלחבל הַיָּ֖םהַיָּםהים גּ֣וֹיגּוֹיגוי כְּרֵתִ֑יםכְּרֵתִיםכרתים דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֗םעֲלֵיכֶםעליכם כְּנַ֙עַן֙כְּנַעַןכנען אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְהַאֲבַדְתִּ֖יךְוְהַאֲבַדְתִּיךְוהאבדתיך מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ 2:6 וְֽהָיְתָ֞הוְהָיְתָהוהיתה חֶ֣בֶלחֶבֶלחבל הַיָּ֗םהַיָּםהים נְוֺ֛תנְוֺתנות כְּרֹ֥תכְּרֹתכרת רֹעִ֖יםרֹעִיםרעים וְגִדְר֥וֹתוְגִדְרוֹתוגדרות צֹֽאןצֹאןצאן׃׃׃ 2:7 וְהָ֣יָהוְהָיָהוהיה חֶ֗בֶלחֶבֶלחבל לִשְׁאֵרִ֛יתלִשְׁאֵרִיתלשארית בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם יִרְע֑וּןיִרְעוּןירעון בְּבָתֵּ֣יבְּבָתֵּיבבתי אַשְׁקְל֗וֹןאַשְׁקְלוֹןאשקלון בָּעֶ֙רֶב֙בָּעֶרֶבבערב יִרְבָּצ֔וּןיִרְבָּצוּןירבצון כִּ֧יכִּיכי יִפְקְדֵ֛םיִפְקְדֵםיפקדם יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וְשָׁ֥בוְשָׁבושב [שְׁבוּתָם כ][שְׁבוּתָם כ][שבותם כ] (שְׁבִיתָֽם ק)(שְׁבִיתָם ק)(שביתם ק)׃׃׃ 2:8 שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי חֶרְפַּ֣תחֶרְפַּתחרפת מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְגִדּוּפֵ֖יוְגִדּוּפֵיוגדופי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר חֵֽרְפוּ֙חֵרְפוּחרפו אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי וַיַּגְדִּ֖ילוּוַיַּגְדִּילוּויגדילו עַלעַלעל־־־גְּבוּלָֽםגְּבוּלָםגבולם׃׃׃ 2:9 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן חַיחַיחי־־־אָ֡נִיאָנִיאני נְאֻם֩נְאֻםנאם יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־מוֹאָ֞במוֹאָבמואב כִּסְדֹ֤םכִּסְדֹםכסדם תִּֽהְיֶה֙תִּהְיֶהתהיה וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני עַמּוֹן֙עַמּוֹןעמון כַּֽעֲמֹרָ֔הכַּעֲמֹרָהכעמרה מִמְשַׁ֥קמִמְשַׁקממשק חָר֛וּלחָרוּלחרול וּמִכְרֵהוּמִכְרֵהומכרה־־־מֶ֥לַחמֶלַחמלח וּשְׁמָמָ֖הוּשְׁמָמָהושממה עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם שְׁאֵרִ֤יתשְׁאֵרִיתשארית עַמִּי֙עַמִּיעמי יְבָזּ֔וּםיְבָזּוּםיבזום וְיֶ֥תֶרוְיֶתֶרויתר [גֹּוי כ][גֹּוי כ][גוי כ] (גּוֹיִ֖י ק)(גּוֹיִי ק)(גויי ק) יִנְחָלֽוּםיִנְחָלוּםינחלום׃׃׃ 2:10 זֹ֥אתזֹאתזאת לָהֶ֖םלָהֶםלהם תַּ֣חַתתַּחַתתחת גְּאוֹנָ֑םגְּאוֹנָםגאונם כִּ֤יכִּיכי חֵֽרְפוּ֙חֵרְפוּחרפו וַיַּגְדִּ֔לוּוַיַּגְדִּלוּויגדלו עַלעַלעל־־־עַ֖םעַםעם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 2:11 נוֹרָ֤אנוֹרָאנורא יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם כִּ֣יכִּיכי רָזָ֔הרָזָהרזה אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְיִשְׁתַּֽחֲווּוְיִשְׁתַּחֲווּוישתחוו־־־לוֹ֙לוֹלו אִ֣ישׁאִישׁאיש מִמְּקוֹמ֔וֹמִמְּקוֹמוֹממקומו כֹּ֖לכֹּלכל אִיֵּ֥יאִיֵּיאיי הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 2:12 גַּםגַּםגם־־־אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם כּוּשִׁ֔יםכּוּשִׁיםכושים חַֽלְלֵ֥יחַלְלֵיחללי חַרְבִּ֖יחַרְבִּיחרבי הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 2:13 וְיֵ֤טוְיֵטויט יָדוֹ֙יָדוֹידו עַלעַלעל־־־צָפ֔וֹןצָפוֹןצפון וִֽיאַבֵּ֖דוִיאַבֵּדויאבד אֶתאֶתאת־־־אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וְיָשֵׂ֤םוְיָשֵׂםוישם אֶתאֶתאת־־־נִֽינְוֵה֙נִינְוֵהנינוה לִשְׁמָמָ֔הלִשְׁמָמָהלשממה צִיָּ֖הצִיָּהציה כַּמִּדְבָּֽרכַּמִּדְבָּרכמדבר׃׃׃ 2:14 וְרָבְצ֨וּוְרָבְצוּורבצו בְתוֹכָ֤הּבְתוֹכָהּבתוכה עֲדָרִים֙עֲדָרִיםעדרים כָּלכָּלכל־־־חַיְתוֹחַיְתוֹחיתו־־־ג֔וֹיגוֹיגוי גַּםגַּםגם־־־קָאַת֙קָאַתקאת גַּםגַּםגם־־־קִפֹּ֔דקִפֹּדקפד בְּכַפְתֹּרֶ֖יהָבְּכַפְתֹּרֶיהָבכפתריה יָלִ֑ינוּיָלִינוּילינו ק֠וֹלקוֹלקול יְשׁוֹרֵ֤ריְשׁוֹרֵרישורר בַּֽחַלּוֹן֙בַּחַלּוֹןבחלון חֹ֣רֶבחֹרֶבחרב בַּסַּ֔ףבַּסַּףבסף כִּ֥יכִּיכי אַרְזָ֖האַרְזָהארזה עֵרָֽהעֵרָהערה׃׃׃ 2:15 זֹ֠אתזֹאתזאת הָעִ֤ירהָעִירהעיר הָעַלִּיזָה֙הָעַלִּיזָההעליזה הַיּוֹשֶׁ֣בֶתהַיּוֹשֶׁבֶתהיושבת לָבֶ֔טַחלָבֶטַחלבטח הָאֹֽמְרָה֙הָאֹמְרָההאמרה בִּלְבָבָ֔הּבִּלְבָבָהּבלבבה אֲנִ֖יאֲנִיאני וְאַפְסִ֣יוְאַפְסִיואפסי ע֑וֹדעוֹדעוד אֵ֣יךְאֵיךְאיך ׀׀׀ הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה לְשַׁמָּ֗הלְשַׁמָּהלשמה מַרְבֵּץ֙מַרְבֵּץמרבץ לַֽחַיָּ֔הלַחַיָּהלחיה כֹּ֚לכֹּלכל עוֹבֵ֣רעוֹבֵרעובר עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה יִשְׁרֹ֖קיִשְׁרֹקישרק יָנִ֥יעַיָנִיעַיניע יָדֽוֹיָדוֹידו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain