Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 1

1:1 בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת שָׁל֔וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש לְמַלְכ֖וּתלְמַלְכוּתלמלכות יְהוֹיָקִ֣יםיְהוֹיָקִיםיהויקים מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה בָּ֣אבָּאבא נְבוּכַדְנֶאצַּ֧רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיָּ֥צַרוַיָּצַרויצר עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 1:2 וַיִּתֵּן֩וַיִּתֵּןויתן אֲדֹנָ֨יאֲדֹנָיאדני בְּיָד֜וֹבְּיָדוֹבידו אֶתאֶתאת־־־יְהוֹיָקִ֣יםיְהוֹיָקִיםיהויקים מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וּמִקְצָת֙וּמִקְצָתומקצת כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי בֵיתבֵיתבית־־־הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיְבִיאֵ֥םוַיְבִיאֵםויביאם אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־שִׁנְעָ֖רשִׁנְעָרשנער בֵּ֣יתבֵּיתבית אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכֵּלִ֣יםהַכֵּלִיםהכלים הֵבִ֔יאהֵבִיאהביא בֵּ֖יתבֵּיתבית אוֹצַ֥ראוֹצַראוצר אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ 1:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְאַשְׁפְּנַ֖זלְאַשְׁפְּנַזלאשפנז רַ֣ברַברב סָרִיסָ֑יוסָרִיסָיוסריסיו לְהָבִ֞יאלְהָבִיאלהביא מִבְּנֵ֧ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִזֶּ֥רַעוּמִזֶּרַעומזרע הַמְּלוּכָ֖ההַמְּלוּכָההמלוכה וּמִןוּמִןומן־־־הַֽפַּרְתְּמִֽיםהַפַּרְתְּמִיםהפרתמים׃׃׃ 1:4 יְלָדִ֣יםיְלָדִיםילדים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־בָּהֶ֣םבָּהֶםבהם כָּלכָּלכל־־־[מְאוּם כ][מְאוּם כ][מאום כ] (מוּם֩ ק)(מוּם ק)(מום ק) וְטוֹבֵ֨יוְטוֹבֵיוטובי מַרְאֶ֜המַרְאֶהמראה וּמַשְׂכִּילִ֣יםוּמַשְׂכִּילִיםומשכילים בְּכָלבְּכָלבכל־־־חָכְמָ֗החָכְמָהחכמה וְיֹ֤דְעֵיוְיֹדְעֵיוידעי דַ֙עַת֙דַעַתדעת וּמְבִינֵ֣יוּמְבִינֵיומביני מַדָּ֔עמַדָּעמדע וַאֲשֶׁר֙וַאֲשֶׁרואשר כֹּ֣חַכֹּחַכח בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם לַעֲמֹ֖דלַעֲמֹדלעמד בְּהֵיכַ֣לבְּהֵיכַלבהיכל הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּֽלֲלַמְּדָ֥םוּלֲלַמְּדָםוללמדם סֵ֖פֶרסֵפֶרספר וּלְשׁ֥וֹןוּלְשׁוֹןולשון כַּשְׂדִּֽיםכַּשְׂדִּיםכשדים׃׃׃ 1:5 וַיְמַן֩וַיְמַןוימן לָהֶ֨םלָהֶםלהם הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּיוֹמ֗וֹבְּיוֹמוֹביומו מִפַּתמִפַּתמפת־־־בַּ֤גבַּגבג הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וּמִיֵּ֣יןוּמִיֵּיןומיין מִשְׁתָּ֔יומִשְׁתָּיומשתיו וּֽלְגַדְּלָ֖םוּלְגַדְּלָםולגדלם שָׁנִ֣יםשָׁנִיםשנים שָׁל֑וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש וּמִ֨קְצָתָ֔םוּמִקְצָתָםומקצתם יַֽעַמְד֖וּיַעַמְדוּיעמדו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:6 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי בָהֶ֖םבָהֶםבהם מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה דָּנִיֵּ֣אלדָּנִיֵּאלדניאל חֲנַנְיָ֔החֲנַנְיָהחנניה מִֽישָׁאֵ֖למִישָׁאֵלמישאל וַעֲזַרְיָֽהוַעֲזַרְיָהועזריה׃׃׃ 1:7 וַיָּ֧שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם לָהֶ֛םלָהֶםלהם שַׂ֥רשַׂרשר הַסָּרִיסִ֖יםהַסָּרִיסִיםהסריסים שֵׁמ֑וֹתשֵׁמוֹתשמות וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם לְדָֽנִיֵּ֜אללְדָנִיֵּאללדניאל בֵּ֣לְטְשַׁאצַּ֗רבֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר וְלַֽחֲנַנְיָה֙וְלַחֲנַנְיָהולחנניה שַׁדְרַ֔ךְשַׁדְרַךְשדרך וּלְמִֽישָׁאֵ֣לוּלְמִישָׁאֵלולמישאל מֵישַׁ֔ךְמֵישַׁךְמישך וְלַעֲזַרְיָ֖הוְלַעֲזַרְיָהולעזריה עֲבֵ֥דעֲבֵדעבד נְגֽוֹנְגוֹנגו׃׃׃ 1:8 וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם דָּנִיֵּאל֙דָּנִיֵּאלדניאל עַלעַלעל־־־לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִתְגָּאַ֛ליִתְגָּאַליתגאל בְּפַתְבַּ֥גבְּפַתְבַּגבפתבג הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּבְיֵ֣יןוּבְיֵיןוביין מִשְׁתָּ֑יומִשְׁתָּיומשתיו וַיְבַקֵּשׁ֙וַיְבַקֵּשׁויבקש מִשַּׂ֣רמִשַּׂרמשר הַסָּרִיסִ֔יםהַסָּרִיסִיםהסריסים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לֹ֥אלֹאלא יִתְגָּאָֽליִתְגָּאָליתגאל׃׃׃ 1:9 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־דָּ֣נִיֵּ֔אלדָּנִיֵּאלדניאל לְחֶ֖סֶדלְחֶסֶדלחסד וּֽלְרַחֲמִ֑יםוּלְרַחֲמִיםולרחמים לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני שַׂ֥רשַׂרשר הַסָּרִיסִֽיםהַסָּרִיסִיםהסריסים׃׃׃ 1:10 וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שַׂ֤רשַׂרשר הַסָּרִיסִים֙הַסָּרִיסִיםהסריסים לְדָ֣נִיֵּ֔אללְדָנִיֵּאללדניאל יָרֵ֤איָרֵאירא אֲנִי֙אֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מִנָּ֔המִנָּהמנה אֶתאֶתאת־־־מַאֲכַלְכֶ֖םמַאֲכַלְכֶםמאכלכם וְאֶתוְאֶתואת־־־מִשְׁתֵּיכֶ֑םמִשְׁתֵּיכֶםמשתיכם אֲשֶׁ֡ראֲשֶׁראשר לָמָּה֩לָמָּהלמה יִרְאֶ֨היִרְאֶהיראה אֶתאֶתאת־־־פְּנֵיכֶ֜םפְּנֵיכֶםפניכם זֹֽעֲפִ֗יםזֹעֲפִיםזעפים מִןמִןמן־־־הַיְלָדִים֙הַיְלָדִיםהילדים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כְּגִֽילְכֶ֔םכְּגִילְכֶםכגילכם וְחִיַּבְתֶּ֥םוְחִיַּבְתֶּםוחיבתם אֶתאֶתאת־־־רֹאשִׁ֖ירֹאשִׁיראשי לַמֶּֽלֶךְלַמֶּלֶךְלמלך׃׃׃ 1:11 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּנִיֵּ֖אלדָּנִיֵּאלדניאל אֶלאֶלאל־־־הַמֶּלְצַ֑רהַמֶּלְצַרהמלצר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מִנָּה֙מִנָּהמנה שַׂ֣רשַׂרשר הַסָּֽרִיסִ֔יםהַסָּרִיסִיםהסריסים עַלעַלעל־־־דָּנִיֵּ֣אלדָּנִיֵּאלדניאל חֲנַנְיָ֔החֲנַנְיָהחנניה מִֽישָׁאֵ֖למִישָׁאֵלמישאל וַעֲזַרְיָֽהוַעֲזַרְיָהועזריה׃׃׃ 1:12 נַסנַסנס־־־נָ֥אנָאנא אֶתאֶתאת־־־עֲבָדֶ֖יךָעֲבָדֶיךָעבדיך יָמִ֣יםיָמִיםימים עֲשָׂרָ֑העֲשָׂרָהעשרה וְיִתְּנוּוְיִתְּנוּויתנו־־־לָ֜נוּלָנוּלנו מִןמִןמן־־־הַזֵּרֹעִ֛יםהַזֵּרֹעִיםהזרעים וְנֹאכְלָ֖הוְנֹאכְלָהונאכלה וּמַ֥יִםוּמַיִםומים וְנִשְׁתֶּֽהוְנִשְׁתֶּהונשתה׃׃׃ 1:13 וְיֵרָא֤וּוְיֵרָאוּויראו לְפָנֶ֙יךָ֙לְפָנֶיךָלפניך מַרְאֵ֔ינוּמַרְאֵינוּמראינו וּמַרְאֵה֙וּמַרְאֵהומראה הַיְלָדִ֔יםהַיְלָדִיםהילדים הָאֹ֣כְלִ֔יםהָאֹכְלִיםהאכלים אֵ֖תאֵתאת פַּתְבַּ֣גפַּתְבַּגפתבג הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכַאֲשֶׁ֣רוְכַאֲשֶׁרוכאשר תִּרְאֵ֔התִּרְאֵהתראה עֲשֵׂ֖העֲשֵׂהעשה עִםעִםעם־־־עֲבָדֶֽיךָעֲבָדֶיךָעבדיך׃׃׃ 1:14 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע לָהֶ֖םלָהֶםלהם לַדָּבָ֣רלַדָּבָרלדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיְנַסֵּ֖םוַיְנַסֵּםוינסם יָמִ֥יםיָמִיםימים עֲשָׂרָֽהעֲשָׂרָהעשרה׃׃׃ 1:15 וּמִקְצָת֙וּמִקְצָתומקצת יָמִ֣יםיָמִיםימים עֲשָׂרָ֔העֲשָׂרָהעשרה נִרְאָ֤הנִרְאָהנראה מַרְאֵיהֶם֙מַרְאֵיהֶםמראיהם ט֔וֹבטוֹבטוב וּבְרִיאֵ֖יוּבְרִיאֵיובריאי בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר מִןמִןמן־־־כָּלכָּלכל־־־הַיְלָדִ֔יםהַיְלָדִיםהילדים הָאֹ֣כְלִ֔יםהָאֹכְלִיםהאכלים אֵ֖תאֵתאת פַּתְבַּ֥גפַּתְבַּגפתבג הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:16 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי הַמֶּלְצַ֗רהַמֶּלְצַרהמלצר נֹשֵׂא֙נֹשֵׂאנשא אֶתאֶתאת־־־פַּתְבָּגָ֔םפַּתְבָּגָםפתבגם וְיֵ֖יןוְיֵיןויין מִשְׁתֵּיהֶ֑םמִשְׁתֵּיהֶםמשתיהם וְנֹתֵ֥ןוְנֹתֵןונתן לָהֶ֖םלָהֶםלהם זֵרְעֹנִֽיםזֵרְעֹנִיםזרענים׃׃׃ 1:17 וְהַיְלָדִ֤יםוְהַיְלָדִיםוהילדים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה אַרְבַּעְתָּ֔םאַרְבַּעְתָּםארבעתם נָתַ֨ןנָתַןנתן לָהֶ֧םלָהֶםלהם הָֽאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מַדָּ֥עמַדָּעמדע וְהַשְׂכֵּ֖לוְהַשְׂכֵּלוהשכל בְּכָלבְּכָלבכל־־־סֵ֣פֶרסֵפֶרספר וְחָכְמָ֑הוְחָכְמָהוחכמה וְדָנִיֵּ֣אלוְדָנִיֵּאלודניאל הֵבִ֔יןהֵבִיןהבין בְּכָלבְּכָלבכל־־־חָז֖וֹןחָזוֹןחזון וַחֲלֹמֽוֹתוַחֲלֹמוֹתוחלמות׃׃׃ 1:18 וּלְמִקְצָת֙וּלְמִקְצָתולמקצת הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָמַ֥ראָמַראמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לַהֲבִיאָ֑םלַהֲבִיאָםלהביאם וַיְבִיאֵם֙וַיְבִיאֵםויביאם שַׂ֣רשַׂרשר הַסָּרִיסִ֔יםהַסָּרִיסִיםהסריסים לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני נְבֻכַדְנֶצַּֽרנְבֻכַדְנֶצַּרנבכדנצר׃׃׃ 1:19 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר אִתָּם֮אִתָּםאתם הַמֶּלֶךְ֒הַמֶּלֶךְהמלך וְלֹ֤אוְלֹאולא נִמְצָא֙נִמְצָאנמצא מִכֻּלָּ֔םמִכֻּלָּםמכלם כְּדָנִיֵּ֣אלכְּדָנִיֵּאלכדניאל חֲנַנְיָ֔החֲנַנְיָהחנניה מִֽישָׁאֵ֖למִישָׁאֵלמישאל וַעֲזַרְיָ֑הוַעֲזַרְיָהועזריה וַיַּֽעַמְד֖וּוַיַּעַמְדוּויעמדו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:20 וְכֹ֗לוְכֹלוכל דְּבַר֙דְּבַרדבר חָכְמַ֣תחָכְמַתחכמת בִּינָ֔הבִּינָהבינה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בִּקֵּ֥שׁבִּקֵּשׁבקש מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽיִּמְצָאֵ֞םוַיִּמְצָאֵםוימצאם עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר יָד֗וֹתיָדוֹתידות עַ֤לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַֽחַרְטֻמִּים֙הַחַרְטֻמִּיםהחרטמים הָֽאַשָּׁפִ֔יםהָאַשָּׁפִיםהאשפים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַלְכוּתֽוֹמַלְכוּתוֹמלכותו׃׃׃ 1:21 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דָּֽנִיֵּ֔אלדָּנִיֵּאלדניאל עַדעַדעד־־־שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת אַחַ֖תאַחַתאחת לְכ֥וֹרֶשׁלְכוֹרֶשׁלכורש הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain