Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 10

10:1 בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת שָׁל֗וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש לְכ֙וֹרֶשׁ֙לְכוֹרֶשׁלכורש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרַ֔ספָּרַספרס דָּבָר֙דָּבָרדבר נִגְלָ֣הנִגְלָהנגלה לְדָֽנִיֵּ֔אללְדָנִיֵּאללדניאל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִקְרָ֥אנִקְרָאנקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו בֵּלְטְשַׁאצַּ֑רבֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר וֶאֱמֶ֤תוֶאֱמֶתואמת הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר וְצָבָ֣אוְצָבָאוצבא גָד֔וֹלגָדוֹלגדול וּבִין֙וּבִיןובין אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר וּבִ֥ינָהוּבִינָהובינה ל֖וֹלוֹלו בַּמַּרְאֶֽהבַּמַּרְאֶהבמראה׃׃׃ 10:2 בַּיָּמִ֖יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֑םהָהֵםההם אֲנִ֤יאֲנִיאני דָֽנִיֵּאל֙דָנִיֵּאלדניאל הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי מִתְאַבֵּ֔למִתְאַבֵּלמתאבל שְׁלֹשָׁ֥השְׁלֹשָׁהשלשה שָׁבֻעִ֖יםשָׁבֻעִיםשבעים יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 10:3 לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם חֲמֻד֞וֹתחֲמֻדוֹתחמדות לֹ֣אלֹאלא אָכַ֗לְתִּיאָכַלְתִּיאכלתי וּבָשָׂ֥רוּבָשָׂרובשר וָיַ֛יִןוָיַיִןויין לֹאלֹאלא־־־בָ֥אבָאבא אֶלאֶלאל־־־פִּ֖יפִּיפי וְס֣וֹךְוְסוֹךְוסוך לֹאלֹאלא־־־סָ֑כְתִּיסָכְתִּיסכתי עַדעַדעד־־־מְלֹ֕אתמְלֹאתמלאת שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת שָׁבֻעִ֖יםשָׁבֻעִיםשבעים יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ פפפ
10:4 וּבְי֛וֹםוּבְיוֹםוביום עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַרְבָּעָ֖הוְאַרְבָּעָהוארבעה לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָרִאשׁ֑וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני הָיִ֛יתִיהָיִיתִיהייתי עַ֣לעַלעל יַ֧דיַדיד הַנָּהָ֛רהַנָּהָרהנהר הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול ה֥וּאהוּאהוא חִדָּֽקֶלחִדָּקֶלחדקל׃׃׃ 10:5 וָאֶשָּׂ֤אוָאֶשָּׂאואשא אֶתאֶתאת־־־עֵינַי֙עֵינַיעיני וָאֵ֔רֶאוָאֵרֶאוארא וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה אִישׁאִישׁאיש־־־אֶחָ֖דאֶחָדאחד לָב֣וּשׁלָבוּשׁלבוש בַּדִּ֑יםבַּדִּיםבדים וּמָתְנָ֥יווּמָתְנָיוומתניו חֲגֻרִ֖יםחֲגֻרִיםחגרים בְּכֶ֥תֶםבְּכֶתֶםבכתם אוּפָֽזאוּפָזאופז׃׃׃ 10:6 וּגְוִיָּת֣וֹוּגְוִיָּתוֹוגויתו כְתַרְשִׁ֗ישׁכְתַרְשִׁישׁכתרשיש וּפָנָ֞יווּפָנָיוופניו כְּמַרְאֵ֤הכְּמַרְאֵהכמראה בָרָק֙בָרָקברק וְעֵינָיו֙וְעֵינָיוועיניו כְּלַפִּ֣ידֵיכְּלַפִּידֵיכלפידי אֵ֔שׁאֵשׁאש וּזְרֹֽעֹתָיו֙וּזְרֹעֹתָיווזרעתיו וּמַרְגְּלֹתָ֔יווּמַרְגְּלֹתָיוומרגלתיו כְּעֵ֖יןכְּעֵיןכעין נְחֹ֣שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת קָלָ֑לקָלָלקלל וְק֥וֹלוְקוֹלוקול דְּבָרָ֖יודְּבָרָיודבריו כְּק֥וֹלכְּקוֹלכקול הָמֽוֹןהָמוֹןהמון׃׃׃ 10:7 וְרָאִיתִי֩וְרָאִיתִיוראיתי אֲנִ֨יאֲנִיאני דָנִיֵּ֤אלדָנִיֵּאלדניאל לְבַדִּי֙לְבַדִּילבדי אֶתאֶתאת־־־הַמַּרְאָ֔ההַמַּרְאָההמראה וְהָאֲנָשִׁים֙וְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָי֣וּהָיוּהיו עִמִּ֔יעִמִּיעמי לֹ֥אלֹאלא רָא֖וּרָאוּראו אֶתאֶתאת־־־הַמַּרְאָ֑ההַמַּרְאָההמראה אֲבָ֗לאֲבָלאבל חֲרָדָ֤החֲרָדָהחרדה גְדֹלָה֙גְדֹלָהגדלה נָפְלָ֣הנָפְלָהנפלה עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וַֽיִּבְרְח֖וּוַיִּבְרְחוּויברחו בְּהֵחָבֵֽאבְּהֵחָבֵאבהחבא׃׃׃ 10:8 וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני נִשְׁאַ֣רְתִּינִשְׁאַרְתִּינשארתי לְבַדִּ֔ילְבַדִּילבדי וָֽאֶרְאֶ֗הוָאֶרְאֶהואראה אֶתאֶתאת־־־הַמַּרְאָ֤ההַמַּרְאָההמראה הַגְּדֹלָה֙הַגְּדֹלָההגדלה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְלֹ֥אוְלֹאולא נִשְׁאַרנִשְׁאַרנשאר־־־בִּ֖יבִּיבי כֹּ֑חכֹּחכח וְהוֹדִ֗יוְהוֹדִיוהודי נֶהְפַּ֤ךְנֶהְפַּךְנהפך עָלַי֙עָלַיעלי לְמַשְׁחִ֔יתלְמַשְׁחִיתלמשחית וְלֹ֥אוְלֹאולא עָצַ֖רְתִּיעָצַרְתִּיעצרתי כֹּֽחַכֹּחַכח׃׃׃ 10:9 וָאֶשְׁמַ֖עוָאֶשְׁמַעואשמע אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול דְּבָרָ֑יודְּבָרָיודבריו וּכְשָׁמְעִי֙וּכְשָׁמְעִיוכשמעי אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול דְּבָרָ֔יודְּבָרָיודבריו וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני הָיִ֛יתִיהָיִיתִיהייתי נִרְדָּ֥םנִרְדָּםנרדם עַלעַלעל־־־פָּנַ֖יפָּנַיפני וּפָנַ֥יוּפָנַיופני אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 10:10 וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־יָ֖דיָדיד נָ֣גְעָהנָגְעָהנגעה בִּ֑יבִּיבי וַתְּנִיעֵ֥נִיוַתְּנִיעֵנִיותניעני עַלעַלעל־־־בִּרְכַּ֖יבִּרְכַּיברכי וְכַפּ֥וֹתוְכַפּוֹתוכפות יָדָֽייָדָיידי׃׃׃ 10:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֡יאֵלַיאלי דָּנִיֵּ֣אלדָּנִיֵּאלדניאל אִישׁאִישׁאיש־־־חֲ֠מֻדוֹתחֲמֻדוֹתחמדות הָבֵ֨ןהָבֵןהבן בַּדְּבָרִ֜יםבַּדְּבָרִיםבדברים אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר אָנֹכִ֨יאָנֹכִיאנכי דֹבֵ֤רדֹבֵרדבר אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך וַעֲמֹ֣דוַעֲמֹדועמד עַלעַלעל־־־עָמְדֶ֔ךָעָמְדֶךָעמדך כִּ֥יכִּיכי עַתָּ֖העַתָּהעתה שֻׁלַּ֣חְתִּישֻׁלַּחְתִּישלחתי אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך וּבְדַבְּר֥וֹוּבְדַבְּרוֹובדברו עִמִּ֛יעִמִּיעמי אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה עָמַ֥דְתִּיעָמַדְתִּיעמדתי מַרְעִֽידמַרְעִידמרעיד׃׃׃ 10:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַי֮אֵלַיאלי אַלאַלאל־־־תִּירָ֣אתִּירָאתירא דָנִיֵּאל֒דָנִיֵּאלדניאל כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ מִןמִןמן־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הָרִאשׁ֗וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֧תָּנָתַתָּנתת אֶֽתאֶתאת־־־לִבְּךָ֛לִבְּךָלבך לְהָבִ֧יןלְהָבִיןלהבין וּלְהִתְעַנּ֛וֹתוּלְהִתְעַנּוֹתולהתענות לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נִשְׁמְע֣וּנִשְׁמְעוּנשמעו דְבָרֶ֑יךָדְבָרֶיךָדבריך וַאֲנִיוַאֲנִיואני־־־בָ֖אתִיבָאתִיבאתי בִּדְבָרֶֽיךָבִּדְבָרֶיךָבדבריך׃׃׃ 10:13 וְשַׂ֣רוְשַׂרושר ׀׀׀ מַלְכ֣וּתמַלְכוּתמלכות פָּרַ֗ספָּרַספרס עֹמֵ֤דעֹמֵדעמד לְנֶגְדִּי֙לְנֶגְדִּילנגדי עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאֶחָ֣דוְאֶחָדואחד י֔וֹםיוֹםיום וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה מִֽיכָאֵ֗למִיכָאֵלמיכאל אַחַ֛דאַחַדאחד הַשָּׂרִ֥יםהַשָּׂרִיםהשרים הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים בָּ֣אבָּאבא לְעָזְרֵ֑נִילְעָזְרֵנִילעזרני וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני נוֹתַ֣רְתִּינוֹתַרְתִּינותרתי שָׁ֔םשָׁםשם אֵ֖צֶלאֵצֶלאצל מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי פָרָֽספָרָספרס׃׃׃ 10:14 וּבָ֙אתִי֙וּבָאתִיובאתי לַהֲבִ֣ינְךָ֔לַהֲבִינְךָלהבינך אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִקְרָ֥היִקְרָהיקרה לְעַמְּךָ֖לְעַמְּךָלעמך בְּאַחֲרִ֣יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים כִּיכִּיכי־־־ע֥וֹדעוֹדעוד חָז֖וֹןחָזוֹןחזון לַיָּמִֽיםלַיָּמִיםלימים׃׃׃ 10:15 וּבְדַבְּר֣וֹוּבְדַבְּרוֹובדברו עִמִּ֔יעִמִּיעמי כַּדְּבָרִ֖יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה נָתַ֧תִּינָתַתִּינתתי פָנַ֛יפָנַיפני אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וְנֶאֱלָֽמְתִּיוְנֶאֱלָמְתִּיונאלמתי׃׃׃ 10:16 וְהִנֵּ֗הוְהִנֵּהוהנה כִּדְמוּת֙כִּדְמוּתכדמות בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָדָ֔םאָדָםאדם נֹגֵ֖עַנֹגֵעַנגע עַלעַלעל־־־שְׂפָתָ֑ישְׂפָתָישפתי וָאֶפְתַּחוָאֶפְתַּחואפתח־־־פִּ֗יפִּיפי וָאֲדַבְּרָה֙וָאֲדַבְּרָהואדברה וָאֹֽמְרָה֙וָאֹמְרָהואמרה אֶלאֶלאל־־־הָעֹמֵ֣דהָעֹמֵדהעמד לְנֶגְדִּ֔ילְנֶגְדִּילנגדי אֲדֹנִ֗יאֲדֹנִיאדני בַּמַּרְאָה֙בַּמַּרְאָהבמראה נֶהֶפְכ֤וּנֶהֶפְכוּנהפכו צִירַי֙צִירַיצירי עָלַ֔יעָלַיעלי וְלֹ֥אוְלֹאולא עָצַ֖רְתִּיעָצַרְתִּיעצרתי כֹּֽחַכֹּחַכח׃׃׃ 10:17 וְהֵ֣יךְוְהֵיךְוהיך יוּכַ֗ליוּכַליוכל עֶ֤בֶדעֶבֶדעבד אֲדֹנִי֙אֲדֹנִיאדני זֶ֔הזֶהזה לְדַבֵּ֖רלְדַבֵּרלדבר עִםעִםעם־־־אֲדֹ֣נִיאֲדֹנִיאדני זֶ֑הזֶהזה וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני מֵעַ֙תָּה֙מֵעַתָּהמעתה לֹֽאלֹאלא־־־יַעֲמָדיַעֲמָדיעמד־־־בִּ֣יבִּיבי כֹ֔חַכֹחַכח וּנְשָׁמָ֖הוּנְשָׁמָהונשמה לֹ֥אלֹאלא נִשְׁאֲרָהנִשְׁאֲרָהנשארה־־־בִֽיבִיבי׃׃׃ 10:18 וַיֹּ֧סֶףוַיֹּסֶףויסף וַיִּגַּעוַיִּגַּעויגע־־־בִּ֛יבִּיבי כְּמַרְאֵ֥הכְּמַרְאֵהכמראה אָדָ֖םאָדָםאדם וַֽיְחַזְּקֵֽנִיוַיְחַזְּקֵנִיויחזקני׃׃׃ 10:19 וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־תִּירָ֧אתִּירָאתירא אִישׁאִישׁאיש־־־חֲמֻד֛וֹתחֲמֻדוֹתחמדות שָׁל֥וֹםשָׁלוֹםשלום לָ֖ךְלָךְלך חֲזַ֣קחֲזַקחזק וַחֲזָ֑קוַחֲזָקוחזק וּֽבְדַבְּר֤וֹוּבְדַבְּרוֹובדברו עִמִּי֙עִמִּיעמי הִתְחַזַּ֔קְתִּיהִתְחַזַּקְתִּיהתחזקתי וָאֹֽמְרָ֛הוָאֹמְרָהואמרה יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני כִּ֥יכִּיכי חִזַּקְתָּֽנִיחִזַּקְתָּנִיחזקתני׃׃׃ 10:20 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲיָדַ֙עְתָּ֙הֲיָדַעְתָּהידעת לָמָּהלָמָּהלמה־־־בָּ֣אתִיבָּאתִיבאתי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה אָשׁ֔וּבאָשׁוּבאשוב לְהִלָּחֵ֖םלְהִלָּחֵםלהלחם עִםעִםעם־־־שַׂ֣רשַׂרשר פָּרָ֑ספָּרָספרס וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני יוֹצֵ֔איוֹצֵאיוצא וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה שַׂרשַׂרשר־־־יָוָ֖ןיָוָןיון בָּֽאבָּאבא׃׃׃ 10:21 אֲבָל֙אֲבָלאבל אַגִּ֣ידאַגִּידאגיד לְךָ֔לְךָלך אֶתאֶתאת־־־הָרָשׁ֥וּםהָרָשׁוּםהרשום בִּכְתָ֖בבִּכְתָבבכתב אֱמֶ֑תאֱמֶתאמת וְאֵ֨יןוְאֵיןואין אֶחָ֜דאֶחָדאחד מִתְחַזֵּ֤קמִתְחַזֵּקמתחזק עִמִּי֙עִמִּיעמי עַלעַלעל־־־אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־מִיכָאֵ֖למִיכָאֵלמיכאל שַׂרְכֶֽםשַׂרְכֶםשרכם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain