Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 11

11:1 וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת אַחַ֔תאַחַתאחת לְדָרְיָ֖וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש הַמָּדִ֑יהַמָּדִיהמדי עָמְדִ֛יעָמְדִיעמדי לְמַחֲזִ֥יקלְמַחֲזִיקלמחזיק וּלְמָע֖וֹזוּלְמָעוֹזולמעוז לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 11:2 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה אֱמֶ֖תאֱמֶתאמת אַגִּ֣ידאַגִּידאגיד לָ֑ךְלָךְלך הִנֵּההִנֵּההנה־־־עוֹד֩עוֹדעוד שְׁלֹשָׁ֨השְׁלֹשָׁהשלשה מְלָכִ֜יםמְלָכִיםמלכים עֹמְדִ֣יםעֹמְדִיםעמדים לְפָרַ֗סלְפָרַסלפרס וְהָֽרְבִיעִי֙וְהָרְבִיעִיוהרביעי יַעֲשִׁ֤יריַעֲשִׁיריעשיר עֹֽשֶׁרעֹשֶׁרעשר־־־גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול מִכֹּ֔למִכֹּלמכל וּכְחֶזְקָת֣וֹוּכְחֶזְקָתוֹוכחזקתו בְעָשְׁר֔וֹבְעָשְׁרוֹבעשרו יָעִ֣יריָעִיריעיר הַכֹּ֔להַכֹּלהכל אֵ֖תאֵתאת מַלְכ֥וּתמַלְכוּתמלכות יָוָֽןיָוָןיון׃׃׃ 11:3 וְעָמַ֖דוְעָמַדועמד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך גִּבּ֑וֹרגִּבּוֹרגבור וּמָשַׁל֙וּמָשַׁלומשל מִמְשָׁ֣למִמְשָׁלממשל רַ֔ברַברב וְעָשָׂ֖הוְעָשָׂהועשה כִּרְצוֹנֽוֹכִּרְצוֹנוֹכרצונו׃׃׃ 11:4 וּכְעָמְדוֹ֙וּכְעָמְדוֹוכעמדו תִּשָּׁבֵ֣רתִּשָּׁבֵרתשבר מַלְכוּת֔וֹמַלְכוּתוֹמלכותו וְתֵחָ֕ץוְתֵחָץותחץ לְאַרְבַּ֖עלְאַרְבַּעלארבע רוּח֣וֹתרוּחוֹתרוחות הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְלֹ֣אוְלֹאולא לְאַחֲרִית֗וֹלְאַחֲרִיתוֹלאחריתו וְלֹ֤אוְלֹאולא כְמָשְׁלוֹ֙כְמָשְׁלוֹכמשלו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָשָׁ֔למָשָׁלמשל כִּ֤יכִּיכי תִנָּתֵשׁ֙תִנָּתֵשׁתנתש מַלְכוּת֔וֹמַלְכוּתוֹמלכותו וְלַאֲחֵרִ֖יםוְלַאֲחֵרִיםולאחרים מִלְּבַדמִלְּבַדמלבד־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 11:5 וְיֶחֱזַ֥קוְיֶחֱזַקויחזק מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַנֶּ֖גֶבהַנֶּגֶבהנגב וּמִןוּמִןומן־־־שָׂרָ֑יושָׂרָיושריו וְיֶחֱזַ֤קוְיֶחֱזַקויחזק עָלָיו֙עָלָיועליו וּמָשָׁ֔לוּמָשָׁלומשל מִמְשָׁ֥למִמְשָׁלממשל רַ֖ברַברב מֶמְשַׁלְתּֽוֹמֶמְשַׁלְתּוֹממשלתו׃׃׃ 11:6 וּלְקֵ֤ץוּלְקֵץולקץ שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים יִתְחַבָּ֔רוּיִתְחַבָּרוּיתחברו וּבַ֣תוּבַתובת מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַנֶּ֗גֶבהַנֶּגֶבהנגב תָּבוֹא֙תָּבוֹאתבוא אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַצָּפ֔וֹןהַצָּפוֹןהצפון לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מֵישָׁרִ֑יםמֵישָׁרִיםמישרים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַעְצֹ֞רתַעְצֹרתעצר כּ֣וֹחַכּוֹחַכוח הַזְּר֗וֹעַהַזְּרוֹעַהזרוע וְלֹ֤אוְלֹאולא יַעֲמֹד֙יַעֲמֹדיעמד וּזְרֹע֔וֹוּזְרֹעוֹוזרעו וְתִנָּתֵ֨ןוְתִנָּתֵןותנתן הִ֤יאהִיאהיא וּמְבִיאֶ֙יהָ֙וּמְבִיאֶיהָומביאיה וְהַיֹּ֣לְדָ֔הּוְהַיֹּלְדָהּוהילדה וּמַחֲזִקָ֖הּוּמַחֲזִקָהּומחזקה בָּעִתִּֽיםבָּעִתִּיםבעתים׃׃׃ 11:7 וְעָמַ֛דוְעָמַדועמד מִנֵּ֥צֶרמִנֵּצֶרמנצר שָׁרָשֶׁ֖יהָשָׁרָשֶׁיהָשרשיה כַּנּ֑וֹכַּנּוֹכנו וְיָבֹ֣אוְיָבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הַחַ֗יִלהַחַיִלהחיל וְיָבֹא֙וְיָבֹאויבא בְּמָעוֹז֙בְּמָעוֹזבמעוז מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַצָּפ֔וֹןהַצָּפוֹןהצפון וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה בָהֶ֖םבָהֶםבהם וְהֶחֱזִֽיקוְהֶחֱזִיקוהחזיק׃׃׃ 11:8 וְגַ֣םוְגַםוגם אֱ‍ֽלֹהֵיהֶ֡םאֱ‍לֹהֵיהֶםא‍להיהם עִםעִםעם־־־נְסִֽכֵיהֶם֩נְסִכֵיהֶםנסכיהם עִםעִםעם־־־כְּלֵ֨יכְּלֵיכלי חֶמְדָּתָ֜םחֶמְדָּתָםחמדתם כֶּ֧סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֛בוְזָהָבוזהב בַּשְּׁבִ֖יבַּשְּׁבִיבשבי יָבִ֣איָבִאיבא מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְהוּא֙וְהוּאוהוא שָׁנִ֣יםשָׁנִיםשנים יַעֲמֹ֔דיַעֲמֹדיעמד מִמֶּ֖לֶךְמִמֶּלֶךְממלך הַצָּפֽוֹןהַצָּפוֹןהצפון׃׃׃ 11:9 וּבָ֗אוּבָאובא בְּמַלְכוּת֙בְּמַלְכוּתבמלכות מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב וְשָׁ֖בוְשָׁבושב אֶלאֶלאל־־־אַדְמָתֽוֹאַדְמָתוֹאדמתו׃׃׃ 11:10 [וּבְנֹו כ][וּבְנֹו כ][ובנו כ] (וּבָנָ֣יו ק)(וּבָנָיו ק)(ובניו ק) יִתְגָּר֗וּיִתְגָּרוּיתגרו וְאָסְפוּ֙וְאָסְפוּואספו הֲמוֹן֙הֲמוֹןהמון חֲיָלִ֣יםחֲיָלִיםחילים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וּבָ֥אוּבָאובא ב֖וֹאבוֹאבוא וְשָׁטַ֣ףוְשָׁטַףושטף וְעָבָ֑רוְעָבָרועבר וְיָשֹׁ֥בוְיָשֹׁבוישב [וְיִתְגָּרוּ כ][וְיִתְגָּרוּ כ][ויתגרו כ] (וְיִתְגָּרֶ֖ה ק)(וְיִתְגָּרֶה ק)(ויתגרה ק) עַדעַדעד־־־[מָעֻזָּה כ][מָעֻזָּה כ][מעזה כ] (מָעֻזּֽוֹ ק)(מָעֻזּוֹ ק)(מעזו ק)׃׃׃ 11:11 וְיִתְמַרְמַר֙וְיִתְמַרְמַרויתמרמר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב וְיָצָ֕אוְיָצָאויצא וְנִלְחַ֥םוְנִלְחַםונלחם עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו עִםעִםעם־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַצָּפ֑וֹןהַצָּפוֹןהצפון וְהֶעֱמִיד֙וְהֶעֱמִידוהעמיד הָמ֣וֹןהָמוֹןהמון רָ֔ברָברב וְנִתַּ֥ןוְנִתַּןונתן הֶהָמ֖וֹןהֶהָמוֹןההמון בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 11:12 וְנִשָּׂ֥אוְנִשָּׂאונשא הֶהָמ֖וֹןהֶהָמוֹןההמון [יָרוּם כ][יָרוּם כ][ירום כ] (וְרָ֣ם ק)(וְרָם ק)(ורם ק) לְבָב֑וֹלְבָבוֹלבבו וְהִפִּ֛ילוְהִפִּילוהפיל רִבֹּא֖וֹתרִבֹּאוֹתרבאות וְלֹ֥אוְלֹאולא יָעֽוֹזיָעוֹזיעוז׃׃׃ 11:13 וְשָׁב֙וְשָׁבושב מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַצָּפ֔וֹןהַצָּפוֹןהצפון וְהֶעֱמִ֣ידוְהֶעֱמִידוהעמיד הָמ֔וֹןהָמוֹןהמון רַ֖ברַברב מִןמִןמן־־־הָרִאשׁ֑וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון וּלְקֵ֨ץוּלְקֵץולקץ הָֽעִתִּ֤יםהָעִתִּיםהעתים שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים יָ֣בוֹאיָבוֹאיבוא ב֔וֹאבוֹאבוא בְּחַ֥יִלבְּחַיִלבחיל גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול וּבִרְכ֥וּשׁוּבִרְכוּשׁוברכוש רָֽברָברב׃׃׃ 11:14 וּבָעִתִּ֣יםוּבָעִתִּיםובעתים הָהֵ֔םהָהֵםההם רַבִּ֥יםרַבִּיםרבים יַֽעַמְד֖וּיַעַמְדוּיעמדו עַלעַלעל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַנֶּ֑גֶבהַנֶּגֶבהנגב וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני ׀׀׀ פָּרִיצֵ֣יפָּרִיצֵיפריצי עַמְּךָ֗עַמְּךָעמך יִֽנַּשְּׂא֛וּיִנַּשְּׂאוּינשאו לְהַעֲמִ֥ידלְהַעֲמִידלהעמיד חָז֖וֹןחָזוֹןחזון וְנִכְשָֽׁלוּוְנִכְשָׁלוּונכשלו׃׃׃ 11:15 וְיָבֹא֙וְיָבֹאויבא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַצָּפ֔וֹןהַצָּפוֹןהצפון וְיִשְׁפֹּךְ֙וְיִשְׁפֹּךְוישפך סֽוֹלֲלָ֔הסוֹלֲלָהסוללה וְלָכַ֖דוְלָכַדולכד עִ֣ירעִירעיר מִבְצָר֑וֹתמִבְצָרוֹתמבצרות וּזְרֹע֤וֹתוּזְרֹעוֹתוזרעות הַנֶּ֙גֶב֙הַנֶּגֶבהנגב לֹ֣אלֹאלא יַעֲמֹ֔דוּיַעֲמֹדוּיעמדו וְעַם֙וְעַםועם מִבְחָרָ֔יומִבְחָרָיומבחריו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין כֹּ֖חַכֹּחַכח לַעֲמֹֽדלַעֲמֹדלעמד׃׃׃ 11:16 וְיַ֨עַשׂוְיַעַשׂויעש הַבָּ֤אהַבָּאהבא אֵלָיו֙אֵלָיואליו כִּרְצוֹנ֔וֹכִּרְצוֹנוֹכרצונו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עוֹמֵ֖דעוֹמֵדעומד לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וְיַעֲמֹ֥דוְיַעֲמֹדויעמד בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־הַצְּבִ֖יהַצְּבִיהצבי וְכָלָ֥הוְכָלָהוכלה בְיָדֽוֹבְיָדוֹבידו׃׃׃ 11:17 וְיָשֵׂ֣םוְיָשֵׂםוישם ׀׀׀ פָּ֠נָיופָּנָיופניו לָב֞וֹאלָבוֹאלבוא בְּתֹ֧קֶףבְּתֹקֶףבתקף כָּלכָּלכל־־־מַלְכוּת֛וֹמַלְכוּתוֹמלכותו וִישָׁרִ֥יםוִישָׁרִיםוישרים עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו וְעָשָׂ֑הוְעָשָׂהועשה וּבַ֤תוּבַתובת הַנָּשִׁים֙הַנָּשִׁיםהנשים יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־ל֣וֹלוֹלו לְהַשְׁחִיתָ֔הּלְהַשְׁחִיתָהּלהשחיתה וְלֹ֥אוְלֹאולא תַעֲמֹ֖דתַעֲמֹדתעמד וְלֹאוְלֹאולא־־־ל֥וֹלוֹלו תִהְיֶֽהתִהְיֶהתהיה׃׃׃ 11:18 [וְיָשֵׁב כ][וְיָשֵׁב כ][וישב כ] (וְיָשֵׂ֧ם ק)(וְיָשֵׂם ק)(וישם ק) ׀׀׀ פָּנָ֛יופָּנָיופניו לְאִיִּ֖יםלְאִיִּיםלאיים וְלָכַ֣דוְלָכַדולכד רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְהִשְׁבִּ֨יתוְהִשְׁבִּיתוהשבית קָצִ֤יןקָצִיןקצין חֶרְפָּתוֹ֙חֶרְפָּתוֹחרפתו ל֔וֹלוֹלו בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי חֶרְפָּת֖וֹחֶרְפָּתוֹחרפתו יָשִׁ֥יביָשִׁיבישיב לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 11:19 וְיָשֵׁ֣בוְיָשֵׁבוישב פָּנָ֔יופָּנָיופניו לְמָעוּזֵּ֖ילְמָעוּזֵּילמעוזי אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו וְנִכְשַׁ֥לוְנִכְשַׁלונכשל וְנָפַ֖לוְנָפַלונפל וְלֹ֥אוְלֹאולא יִמָּצֵֽאיִמָּצֵאימצא׃׃׃ 11:20 וְעָמַ֧דוְעָמַדועמד עַלעַלעל־־־כַּנּ֛וֹכַּנּוֹכנו מַעֲבִ֥ירמַעֲבִירמעביר נוֹגֵ֖שׂנוֹגֵשׂנוגש הֶ֣דֶרהֶדֶרהדר מַלְכ֑וּתמַלְכוּתמלכות וּבְיָמִ֤יםוּבְיָמִיםובימים אֲחָדִים֙אֲחָדִיםאחדים יִשָּׁבֵ֔ריִשָּׁבֵרישבר וְלֹ֥אוְלֹאולא בְאַפַּ֖יִםבְאַפַּיִםבאפים וְלֹ֥אוְלֹאולא בְמִלְחָמָֽהבְמִלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 11:21 וְעָמַ֤דוְעָמַדועמד עַלעַלעל־־־כַּנּוֹ֙כַּנּוֹכנו נִבְזֶ֔הנִבְזֶהנבזה וְלֹאוְלֹאולא־־־נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו עָלָ֖יועָלָיועליו ה֣וֹדהוֹדהוד מַלְכ֑וּתמַלְכוּתמלכות וּבָ֣אוּבָאובא בְשַׁלְוָ֔הבְשַׁלְוָהבשלוה וְהֶחֱזִ֥יקוְהֶחֱזִיקוהחזיק מַלְכ֖וּתמַלְכוּתמלכות בַּחֲלַקְלַקּֽוֹתבַּחֲלַקְלַקּוֹתבחלקלקות׃׃׃ 11:22 וּזְרֹע֥וֹתוּזְרֹעוֹתוזרעות הַשֶּׁ֛טֶףהַשֶּׁטֶףהשטף יִשָּׁטְפ֥וּיִשָּׁטְפוּישטפו מִלְּפָנָ֖יומִלְּפָנָיומלפניו וְיִשָּׁבֵ֑רוּוְיִשָּׁבֵרוּוישברו וְגַ֖םוְגַםוגם נְגִ֥ידנְגִידנגיד בְּרִֽיתבְּרִיתברית׃׃׃ 11:23 וּמִןוּמִןומן־־־הִֽתְחַבְּר֥וּתהִתְחַבְּרוּתהתחברות אֵלָ֖יואֵלָיואליו יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה מִרְמָ֑המִרְמָהמרמה וְעָלָ֥הוְעָלָהועלה וְעָצַ֖םוְעָצַםועצם בִּמְעַטבִּמְעַטבמעט־־־גּֽוֹיגּוֹיגוי׃׃׃ 11:24 בְּשַׁלְוָ֞הבְּשַׁלְוָהבשלוה וּבְמִשְׁמַנֵּ֣יוּבְמִשְׁמַנֵּיובמשמני מְדִינָה֮מְדִינָהמדינה יָבוֹא֒יָבוֹאיבוא וְעָשָׂ֗הוְעָשָׂהועשה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־עָשׂ֤וּעָשׂוּעשו אֲבֹתָיו֙אֲבֹתָיואבתיו וַאֲב֣וֹתוַאֲבוֹתואבות אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו בִּזָּ֧הבִּזָּהבזה וְשָׁלָ֛לוְשָׁלָלושלל וּרְכ֖וּשׁוּרְכוּשׁורכוש לָהֶ֣םלָהֶםלהם יִבְז֑וֹריִבְזוֹריבזור וְעַ֧לוְעַלועל מִבְצָרִ֛יםמִבְצָרִיםמבצרים יְחַשֵּׁ֥ביְחַשֵּׁביחשב מַחְשְׁבֹתָ֖יומַחְשְׁבֹתָיומחשבתיו וְעַדוְעַדועד־־־עֵֽתעֵתעת׃׃׃ 11:25 וְיָעֵר֩וְיָעֵרויער כֹּח֨וֹכֹּחוֹכחו וּלְבָב֜וֹוּלְבָבוֹולבבו עַלעַלעל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַנֶּגֶב֮הַנֶּגֶבהנגב בְּחַ֣יִלבְּחַיִלבחיל גָּדוֹל֒גָּדוֹלגדול וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך הַנֶּ֗גֶבהַנֶּגֶבהנגב יִתְגָּרֶה֙יִתְגָּרֶהיתגרה לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה בְּחַֽיִלבְּחַיִלבחיל־־־גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול וְעָצ֖וּםוְעָצוּםועצום עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲמֹ֔דיַעֲמֹדיעמד כִּֽיכִּיכי־־־יַחְשְׁב֥וּיַחְשְׁבוּיחשבו עָלָ֖יועָלָיועליו מַחֲשָׁבֽוֹתמַחֲשָׁבוֹתמחשבות׃׃׃ 11:26 וְאֹכְלֵ֧יוְאֹכְלֵיואכלי פַתפַתפת־־־בָּג֛וֹבָּגוֹבגו יִשְׁבְּר֖וּהוּיִשְׁבְּרוּהוּישברוהו וְחֵיל֣וֹוְחֵילוֹוחילו יִשְׁט֑וֹףיִשְׁטוֹףישטוף וְנָפְל֖וּוְנָפְלוּונפלו חֲלָלִ֥יםחֲלָלִיםחללים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 11:27 וּשְׁנֵיהֶ֤םוּשְׁנֵיהֶםושניהם הַמְּלָכִים֙הַמְּלָכִיםהמלכים לְבָבָ֣םלְבָבָםלבבם לְמֵרָ֔עלְמֵרָעלמרע וְעַלוְעַלועל־־־שֻׁלְחָ֥ןשֻׁלְחָןשלחן אֶחָ֖דאֶחָדאחד כָּזָ֣בכָּזָבכזב יְדַבֵּ֑רוּיְדַבֵּרוּידברו וְלֹ֣אוְלֹאולא תִצְלָ֔חתִצְלָחתצלח כִּיכִּיכי־־־ע֥וֹדעוֹדעוד קֵ֖ץקֵץקץ לַמּוֹעֵֽדלַמּוֹעֵדלמועד׃׃׃ 11:28 וְיָשֹׁ֤בוְיָשֹׁבוישב אַרְצוֹ֙אַרְצוֹארצו בִּרְכ֣וּשׁבִּרְכוּשׁברכוש גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול וּלְבָב֖וֹוּלְבָבוֹולבבו עַלעַלעל־־־בְּרִ֣יתבְּרִיתברית קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש וְעָשָׂ֖הוְעָשָׂהועשה וְשָׁ֥בוְשָׁבושב לְאַרְצֽוֹלְאַרְצוֹלארצו׃׃׃ 11:29 לַמּוֹעֵ֥דלַמּוֹעֵדלמועד יָשׁ֖וּביָשׁוּבישוב וּבָ֣אוּבָאובא בַנֶּ֑גֶבבַנֶּגֶבבנגב וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִהְיֶ֥התִהְיֶהתהיה כָרִאשֹׁנָ֖הכָרִאשֹׁנָהכראשנה וְכָאַחֲרֹנָֽהוְכָאַחֲרֹנָהוכאחרנה׃׃׃ 11:30 וּבָ֨אוּוּבָאוּובאו ב֜וֹבוֹבו צִיִּ֤יםצִיִּיםציים כִּתִּים֙כִּתִּיםכתים וְנִכְאָ֔הוְנִכְאָהונכאה וְשָׁ֛בוְשָׁבושב וְזָעַ֥םוְזָעַםוזעם עַלעַלעל־־־בְּרִֽיתבְּרִיתברית־־־ק֖וֹדֶשׁקוֹדֶשׁקודש וְעָשָׂ֑הוְעָשָׂהועשה וְשָׁ֣בוְשָׁבושב וְיָבֵ֔ןוְיָבֵןויבן עַלעַלעל־־־עֹזְבֵ֖יעֹזְבֵיעזבי בְּרִ֥יתבְּרִיתברית קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 11:31 וּזְרֹעִ֖יםוּזְרֹעִיםוזרעים מִמֶּ֣נּוּמִמֶּנּוּממנו יַעֲמֹ֑דוּיַעֲמֹדוּיעמדו וְחִלְּל֞וּוְחִלְּלוּוחללו הַמִּקְדָּ֤שׁהַמִּקְדָּשׁהמקדש הַמָּעוֹז֙הַמָּעוֹזהמעוז וְהֵסִ֣ירוּוְהֵסִירוּוהסירו הַתָּמִ֔ידהַתָּמִידהתמיד וְנָתְנ֖וּוְנָתְנוּונתנו הַשִּׁקּ֥וּץהַשִּׁקּוּץהשקוץ מְשׁוֹמֵֽםמְשׁוֹמֵםמשומם׃׃׃ 11:32 וּמַרְשִׁיעֵ֣יוּמַרְשִׁיעֵיומרשיעי בְרִ֔יתבְרִיתברית יַחֲנִ֖יףיַחֲנִיףיחניף בַּחֲלַקּ֑וֹתבַּחֲלַקּוֹתבחלקות וְעַ֛םוְעַםועם יֹדְעֵ֥ייֹדְעֵיידעי אֱלֹהָ֖יואֱלֹהָיואלהיו יַחֲזִ֥קוּיַחֲזִקוּיחזקו וְעָשֽׂוּוְעָשׂוּועשו׃׃׃ 11:33 וּמַשְׂכִּ֣ילֵיוּמַשְׂכִּילֵיומשכילי עָ֔םעָםעם יָבִ֖ינוּיָבִינוּיבינו לָֽרַבִּ֑יםלָרַבִּיםלרבים וְנִכְשְׁל֞וּוְנִכְשְׁלוּונכשלו בְּחֶ֧רֶבבְּחֶרֶבבחרב וּבְלֶהָבָ֛הוּבְלֶהָבָהובלהבה בִּשְׁבִ֥יבִּשְׁבִיבשבי וּבְבִזָּ֖הוּבְבִזָּהובבזה יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 11:34 וּבְהִכָּ֣שְׁלָ֔םוּבְהִכָּשְׁלָםובהכשלם יֵעָזְר֖וּיֵעָזְרוּיעזרו עֵ֣זֶרעֵזֶרעזר מְעָ֑טמְעָטמעט וְנִלְו֧וּוְנִלְווּונלוו עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים בַּחֲלַקְלַקּֽוֹתבַּחֲלַקְלַקּוֹתבחלקלקות׃׃׃ 11:35 וּמִןוּמִןומן־־־הַמַּשְׂכִּילִ֣יםהַמַּשְׂכִּילִיםהמשכילים יִכָּֽשְׁל֗וּיִכָּשְׁלוּיכשלו לִצְר֥וֹףלִצְרוֹףלצרוף בָּהֶ֛םבָּהֶםבהם וּלְבָרֵ֥רוּלְבָרֵרולברר וְלַלְבֵּ֖ןוְלַלְבֵּןוללבן עַדעַדעד־־־עֵ֣תעֵתעת קֵ֑ץקֵץקץ כִּיכִּיכי־־־ע֖וֹדעוֹדעוד לַמּוֹעֵֽדלַמּוֹעֵדלמועד׃׃׃ 11:36 וְעָשָׂ֨הוְעָשָׂהועשה כִרְצוֹנ֜וֹכִרְצוֹנוֹכרצונו הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְיִתְרוֹמֵ֤םוְיִתְרוֹמֵםויתרומם וְיִתְגַּדֵּל֙וְיִתְגַּדֵּלויתגדל עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֔לאֵלאל וְעַל֙וְעַלועל אֵ֣לאֵלאל אֵלִ֔יםאֵלִיםאלים יְדַבֵּ֖ריְדַבֵּרידבר נִפְלָא֑וֹתנִפְלָאוֹתנפלאות וְהִצְלִ֙יחַ֙וְהִצְלִיחַוהצליח עַדעַדעד־־־כָּ֣לָהכָּלָהכלה זַ֔עַםזַעַםזעם כִּ֥יכִּיכי נֶחֱרָצָ֖הנֶחֱרָצָהנחרצה נֶעֱשָֽׂתָהנֶעֱשָׂתָהנעשתה׃׃׃ 11:37 וְעַלוְעַלועל־־־אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתָיו֙אֲבֹתָיואבתיו לֹ֣אלֹאלא יָבִ֔יןיָבִיןיבין וְעַלוְעַלועל־־־חֶמְדַּ֥תחֶמְדַּתחמדת נָשִׁ֛יםנָשִׁיםנשים וְעַֽלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־אֱל֖וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה לֹ֣אלֹאלא יָבִ֑יןיָבִיןיבין כִּ֥יכִּיכי עַלעַלעל־־־כֹּ֖לכֹּלכל יִתְגַּדָּֽליִתְגַּדָּליתגדל׃׃׃ 11:38 וְלֶאֱלֹ֙הַּ֙וְלֶאֱלֹהַּולאלה מָֽעֻזִּ֔יםמָעֻזִּיםמעזים עַלעַלעל־־־כַּנּ֖וֹכַּנּוֹכנו יְכַבֵּ֑דיְכַבֵּדיכבד וְלֶאֱל֜וֹהַּוְלֶאֱלוֹהַּולאלוה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יְדָעֻ֣הוּיְדָעֻהוּידעהו אֲבֹתָ֗יואֲבֹתָיואבתיו יְכַבֵּ֛דיְכַבֵּדיכבד בְּזָהָ֥בבְּזָהָבבזהב וּבְכֶ֛סֶףוּבְכֶסֶףובכסף וּבְאֶ֥בֶןוּבְאֶבֶןובאבן יְקָרָ֖היְקָרָהיקרה וּבַחֲמֻדֽוֹתוּבַחֲמֻדוֹתובחמדות׃׃׃ 11:39 וְעָשָׂ֞הוְעָשָׂהועשה לְמִבְצְרֵ֤ילְמִבְצְרֵילמבצרי מָֽעֻזִּים֙מָעֻזִּיםמעזים עִםעִםעם־־־אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה נֵכָ֔רנֵכָרנכר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר [הִכִּיר כ][הִכִּיר כ][הכיר כ] (יַכִּ֖יר ק)(יַכִּיר ק)(יכיר ק) יַרְבֶּ֣היַרְבֶּהירבה כָב֑וֹדכָבוֹדכבוד וְהִמְשִׁילָם֙וְהִמְשִׁילָםוהמשילם בָּֽרַבִּ֔יםבָּרַבִּיםברבים וַאֲדָמָ֖הוַאֲדָמָהואדמה יְחַלֵּ֥קיְחַלֵּקיחלק בִּמְחִֽירבִּמְחִירבמחיר׃׃׃ 11:40 וּבְעֵ֣תוּבְעֵתובעת קֵ֗ץקֵץקץ יִתְנַגַּ֤חיִתְנַגַּחיתנגח עִמּוֹ֙עִמּוֹעמו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב וְיִשְׂתָּעֵ֨רוְיִשְׂתָּעֵרוישתער עָלָ֜יועָלָיועליו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַצָּפ֗וֹןהַצָּפוֹןהצפון בְּרֶ֙כֶב֙בְּרֶכֶבברכב וּבְפָ֣רָשִׁ֔יםוּבְפָרָשִׁיםובפרשים וּבָאֳנִיּ֖וֹתוּבָאֳנִיּוֹתובאניות רַבּ֑וֹתרַבּוֹתרבות וּבָ֥אוּבָאובא בַאֲרָצ֖וֹתבַאֲרָצוֹתבארצות וְשָׁטַ֥ףוְשָׁטַףושטף וְעָבָֽרוְעָבָרועבר׃׃׃ 11:41 וּבָא֙וּבָאובא בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַצְּבִ֔יהַצְּבִיהצבי וְרַבּ֖וֹתוְרַבּוֹתורבות יִכָּשֵׁ֑לוּיִכָּשֵׁלוּיכשלו וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה יִמָּלְט֣וּיִמָּלְטוּימלטו מִיָּד֔וֹמִיָּדוֹמידו אֱד֣וֹםאֱדוֹםאדום וּמוֹאָ֔בוּמוֹאָבומואב וְרֵאשִׁ֖יתוְרֵאשִׁיתוראשית בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 11:42 וְיִשְׁלַ֥חוְיִשְׁלַחוישלח יָד֖וֹיָדוֹידו בַּאֲרָצ֑וֹתבַּאֲרָצוֹתבארצות וְאֶ֣רֶץוְאֶרֶץוארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לֹ֥אלֹאלא תִהְיֶ֖התִהְיֶהתהיה לִפְלֵיטָֽהלִפְלֵיטָהלפליטה׃׃׃ 11:43 וּמָשַׁ֗לוּמָשַׁלומשל בְּמִכְמַנֵּי֙בְּמִכְמַנֵּיבמכמני הַזָּהָ֣בהַזָּהָבהזהב וְהַכֶּ֔סֶףוְהַכֶּסֶףוהכסף וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל חֲמֻד֣וֹתחֲמֻדוֹתחמדות מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְלֻבִ֥יםוְלֻבִיםולבים וְכֻשִׁ֖יםוְכֻשִׁיםוכשים בְּמִצְעָדָֽיובְּמִצְעָדָיובמצעדיו׃׃׃ 11:44 וּשְׁמֻע֣וֹתוּשְׁמֻעוֹתושמעות יְבַהֲלֻ֔הוּיְבַהֲלֻהוּיבהלהו מִמִּזְרָ֖חמִמִּזְרָחממזרח וּמִצָּפ֑וֹןוּמִצָּפוֹןומצפון וְיָצָא֙וְיָצָאויצא בְּחֵמָ֣אבְּחֵמָאבחמא גְדֹלָ֔הגְדֹלָהגדלה לְהַשְׁמִ֥ידלְהַשְׁמִידלהשמיד וּֽלְהַחֲרִ֖יםוּלְהַחֲרִיםולהחרים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 11:45 וְיִטַּע֙וְיִטַּעויטע אָהֳלֶ֣יאָהֳלֶיאהלי אַפַּדְנ֔וֹאַפַּדְנוֹאפדנו בֵּ֥יןבֵּיןבין יַמִּ֖יםיַמִּיםימים לְהַרלְהַרלהר־־־צְבִיצְבִיצבי־־־קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש וּבָא֙וּבָאובא עַדעַדעד־־־קִצּ֔וֹקִצּוֹקצו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עוֹזֵ֖רעוֹזֵרעוזר לֽוֹלוֹלו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain