Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 12

12:1 וּבָעֵ֣תוּבָעֵתובעת הַהִיא֩הַהִיאההיא יַעֲמֹ֨דיַעֲמֹדיעמד מִֽיכָאֵ֜למִיכָאֵלמיכאל הַשַּׂ֣רהַשַּׂרהשר הַגָּד֗וֹלהַגָּדוֹלהגדול הָעֹמֵד֮הָעֹמֵדהעמד עַלעַלעל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמֶּךָ֒עַמֶּךָעמך וְהָיְתָה֙וְהָיְתָהוהיתה עֵ֣תעֵתעת צָרָ֔הצָרָהצרה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נִהְיְתָה֙נִהְיְתָהנהיתה מִֽהְי֣וֹתמִהְיוֹתמהיות גּ֔וֹיגּוֹיגוי עַ֖דעַדעד הָעֵ֣תהָעֵתהעת הַהִ֑יאהַהִיאההיא וּבָעֵ֤תוּבָעֵתובעת הַהִיא֙הַהִיאההיא יִמָּלֵ֣טיִמָּלֵטימלט עַמְּךָ֔עַמְּךָעמך כָּלכָּלכל־־־הַנִּמְצָ֖אהַנִּמְצָאהנמצא כָּת֥וּבכָּתוּבכתוב בַּסֵּֽפֶרבַּסֵּפֶרבספר׃׃׃ 12:2 וְרַבִּ֕יםוְרַבִּיםורבים מִיְּשֵׁנֵ֥ימִיְּשֵׁנֵימישני אַדְמַתאַדְמַתאדמת־־־עָפָ֖רעָפָרעפר יָקִ֑יצוּיָקִיצוּיקיצו אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה לְחַיֵּ֣ילְחַיֵּילחיי עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם וְאֵ֥לֶּהוְאֵלֶּהואלה לַחֲרָפ֖וֹתלַחֲרָפוֹתלחרפות לְדִרְא֥וֹןלְדִרְאוֹןלדראון עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ ססס 12:3 וְהַ֨מַּשְׂכִּלִ֔יםוְהַמַּשְׂכִּלִיםוהמשכלים יַזְהִ֖רוּיַזְהִרוּיזהרו כְּזֹ֣הַרכְּזֹהַרכזהר הָרָקִ֑יעַהָרָקִיעַהרקיע וּמַצְדִּיקֵי֙וּמַצְדִּיקֵיומצדיקי הָֽרַבִּ֔יםהָרַבִּיםהרבים כַּכּוֹכָבִ֖יםכַּכּוֹכָבִיםככוכבים לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם וָעֶֽדוָעֶדועד׃׃׃ פפפ
12:4 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה דָֽנִיֵּ֗אלדָנִיֵּאלדניאל סְתֹ֧םסְתֹםסתם הַדְּבָרִ֛יםהַדְּבָרִיםהדברים וַחֲתֹ֥םוַחֲתֹםוחתם הַסֵּ֖פֶרהַסֵּפֶרהספר עַדעַדעד־־־עֵ֣תעֵתעת קֵ֑ץקֵץקץ יְשֹׁטְט֥וּיְשֹׁטְטוּישטטו רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים וְתִרְבֶּ֥הוְתִרְבֶּהותרבה הַדָּֽעַתהַדָּעַתהדעת׃׃׃ 12:5 וְרָאִ֙יתִי֙וְרָאִיתִיוראיתי אֲנִ֣יאֲנִיאני דָנִיֵּ֔אלדָנִיֵּאלדניאל וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים עֹמְדִ֑יםעֹמְדִיםעמדים אֶחָ֥דאֶחָדאחד הֵ֙נָּה֙הֵנָּההנה לִשְׂפַ֣תלִשְׂפַתלשפת הַיְאֹ֔רהַיְאֹרהיאר וְאֶחָ֥דוְאֶחָדואחד הֵ֖נָּההֵנָּההנה לִשְׂפַ֥תלִשְׂפַתלשפת הַיְאֹֽרהַיְאֹרהיאר׃׃׃ 12:6 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָאִישׁ֙לָאִישׁלאיש לְב֣וּשׁלְבוּשׁלבוש הַבַּדִּ֔יםהַבַּדִּיםהבדים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מִמַּ֖עַלמִמַּעַלממעל לְמֵימֵ֣ילְמֵימֵילמימי הַיְאֹ֑רהַיְאֹרהיאר עַדעַדעד־־־מָתַ֖ימָתַימתי קֵ֥ץקֵץקץ הַפְּלָאֽוֹתהַפְּלָאוֹתהפלאות׃׃׃ 12:7 וָאֶשְׁמַ֞עוָאֶשְׁמַעואשמע אֶתאֶתאת־־־הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש ׀׀׀ לְב֣וּשׁלְבוּשׁלבוש הַבַּדִּ֗יםהַבַּדִּיםהבדים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מִמַּעַל֮מִמַּעַלממעל לְמֵימֵ֣ילְמֵימֵילמימי הַיְאֹר֒הַיְאֹרהיאר וַיָּ֨רֶםוַיָּרֶםוירם יְמִינ֤וֹיְמִינוֹימינו וּשְׂמֹאלוֹ֙וּשְׂמֹאלוֹושמאלו אֶלאֶלאל־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַיִּשָּׁבַ֖עוַיִּשָּׁבַעוישבע בְּחֵ֣יבְּחֵיבחי הָעוֹלָ֑םהָעוֹלָםהעולם כִּי֩כִּיכי לְמוֹעֵ֨דלְמוֹעֵדלמועד מֽוֹעֲדִ֜יםמוֹעֲדִיםמועדים וָחֵ֗צִיוָחֵצִיוחצי וּכְכַלּ֛וֹתוּכְכַלּוֹתוככלות נַפֵּ֥ץנַפֵּץנפץ יַדיַדיד־־־עַםעַםעם־־־קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש תִּכְלֶ֥ינָהתִּכְלֶינָהתכלינה כָלכָלכל־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 12:8 וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני שָׁמַ֖עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי וְלֹ֣אוְלֹאולא אָבִ֑יןאָבִיןאבין וָאֹ֣מְרָ֔הוָאֹמְרָהואמרה אֲדֹנִ֕יאֲדֹנִיאדני מָ֥המָהמה אַחֲרִ֖יתאַחֲרִיתאחרית אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ פפפ
12:9 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֵ֣ךְלֵךְלך דָּנִיֵּ֑אלדָּנִיֵּאלדניאל כִּֽיכִּיכי־־־סְתֻמִ֧יםסְתֻמִיםסתמים וַחֲתֻמִ֛יםוַחֲתֻמִיםוחתמים הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים עַדעַדעד־־־עֵ֥תעֵתעת קֵֽץקֵץקץ׃׃׃ 12:10 יִ֠תְבָּֽרֲרוּיִתְבָּרֲרוּיתבררו וְיִֽתְלַבְּנ֤וּוְיִתְלַבְּנוּויתלבנו וְיִצָּֽרְפוּ֙וְיִצָּרְפוּויצרפו רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וְהִרְשִׁ֣יעוּוְהִרְשִׁיעוּוהרשיעו רְשָׁעִ֔יםרְשָׁעִיםרשעים וְלֹ֥אוְלֹאולא יָבִ֖ינוּיָבִינוּיבינו כָּלכָּלכל־־־רְשָׁעִ֑יםרְשָׁעִיםרשעים וְהַמַּשְׂכִּלִ֖יםוְהַמַּשְׂכִּלִיםוהמשכלים יָבִֽינוּיָבִינוּיבינו׃׃׃ 12:11 וּמֵעֵת֙וּמֵעֵתומעת הוּסַ֣רהוּסַרהוסר הַתָּמִ֔ידהַתָּמִידהתמיד וְלָתֵ֖תוְלָתֵתולתת שִׁקּ֣וּץשִׁקּוּץשקוץ שֹׁמֵ֑םשֹׁמֵםשמם יָמִ֕יםיָמִיםימים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים וְתִשְׁעִֽיםוְתִשְׁעִיםותשעים׃׃׃ 12:12 אַשְׁרֵ֥יאַשְׁרֵיאשרי הַֽמְחַכֶּ֖ההַמְחַכֶּההמחכה וְיַגִּ֑יעַוְיַגִּיעַויגיע לְיָמִ֕יםלְיָמִיםלימים אֶ֕לֶףאֶלֶףאלף שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וַחֲמִשָּֽׁהוַחֲמִשָּׁהוחמשה׃׃׃ 12:13 וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה לֵ֣ךְלֵךְלך לַקֵּ֑ץלַקֵּץלקץ וְתָנ֛וּחַוְתָנוּחַותנוח וְתַעֲמֹ֥דוְתַעֲמֹדותעמד לְגֹרָלְךָ֖לְגֹרָלְךָלגרלך לְקֵ֥ץלְקֵץלקץ הַיָּמִֽיןהַיָּמִיןהימין׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain