Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 7

7:1 בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת חֲדָ֗החֲדָהחדה לְבֵלְאשַׁצַּר֙לְבֵלְאשַׁצַּרלבלאשצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל דָּנִיֵּאל֙דָּנִיֵּאלדניאל חֵ֣לֶםחֵלֶםחלם חֲזָ֔החֲזָהחזה וְחֶזְוֵ֥יוְחֶזְוֵיוחזוי רֵאשֵׁ֖הּרֵאשֵׁהּראשה עַֽלעַלעל־־־מִשְׁכְּבֵ֑הּמִשְׁכְּבֵהּמשכבה בֵּאדַ֙יִן֙בֵּאדַיִןבאדין חֶלְמָ֣אחֶלְמָאחלמא כְתַ֔בכְתַבכתב רֵ֥אשׁרֵאשׁראש מִלִּ֖יןמִלִּיןמלין אֲמַֽראֲמַראמר׃׃׃ 7:2 עָנֵ֤העָנֵהענה דָנִיֵּאל֙דָנִיֵּאלדניאל וְאָמַ֔רוְאָמַרואמר חָזֵ֥החָזֵהחזה הֲוֵ֛יתהֲוֵיתהוית בְּחֶזְוִ֖יבְּחֶזְוִיבחזוי עִםעִםעם־־־לֵֽילְיָ֑אלֵילְיָאליליא וַאֲר֗וּוַאֲרוּוארו אַרְבַּע֙אַרְבַּעארבע רוּחֵ֣ירוּחֵירוחי שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא מְגִיחָ֖ןמְגִיחָןמגיחן לְיַמָּ֥אלְיַמָּאלימא רַבָּֽארַבָּארבא׃׃׃ 7:3 וְאַרְבַּ֤עוְאַרְבַּעוארבע חֵיוָן֙חֵיוָןחיון רַבְרְבָ֔ןרַבְרְבָןרברבן סָלְקָ֖ןסָלְקָןסלקן מִןמִןמן־־־יַמָּ֑איַמָּאימא שָׁנְיָ֖ןשָׁנְיָןשנין דָּ֥אדָּאדא מִןמִןמן־־־דָּֽאדָּאדא׃׃׃ 7:4 קַדְמָיְתָ֣אקַדְמָיְתָאקדמיתא כְאַרְיֵ֔הכְאַרְיֵהכאריה וְגַפִּ֥יןוְגַפִּיןוגפין דִּֽידִּידי־־־נְשַׁ֖רנְשַׁרנשר לַ֑הּלַהּלה חָזֵ֣החָזֵהחזה הֲוֵ֡יתהֲוֵיתהוית עַד֩עַדעד דִּידִּידי־־־מְּרִ֨יטוּמְּרִיטוּמריטו גַפַּ֜יהּגַפַּיהּגפיה וּנְטִ֣ילַתוּנְטִילַתונטילת מִןמִןמן־־־אַרְעָ֗אאַרְעָאארעא וְעַלוְעַלועל־־־רַגְלַ֙יִן֙רַגְלַיִןרגלין כֶּאֱנָ֣שׁכֶּאֱנָשׁכאנש הֳקִימַ֔תהֳקִימַתהקימת וּלְבַ֥בוּלְבַבולבב אֱנָ֖שׁאֱנָשׁאנש יְהִ֥יביְהִיביהיב לַֽהּלַהּלה׃׃׃ 7:5 וַאֲר֣וּוַאֲרוּוארו חֵיוָה֩חֵיוָהחיוה אָחֳרִ֨יאָחֳרִיאחרי תִנְיָנָ֜התִנְיָנָהתנינה דָּמְיָ֣הדָּמְיָהדמיה לְדֹ֗בלְדֹבלדב וְלִשְׂטַרוְלִשְׂטַרולשטר־־־חַד֙חַדחד הֳקִמַ֔תהֳקִמַתהקמת וּתְלָ֥תוּתְלָתותלת עִלְעִ֛יןעִלְעִיןעלעין בְּפֻמַּ֖הּבְּפֻמַּהּבפמה בֵּ֣יןבֵּיןבין [שִׁנַּיַּהּ כ][שִׁנַּיַּהּ כ][שניה כ] (שִׁנַּ֑הּ ק)(שִׁנַּהּ ק)(שנה ק) וְכֵן֙וְכֵןוכן אָמְרִ֣יןאָמְרִיןאמרין לַ֔הּלַהּלה ק֥וּמִֽיקוּמִיקומי אֲכֻ֖לִיאֲכֻלִיאכלי בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר שַׂגִּֽיאשַׂגִּיאשגיא׃׃׃ 7:6 בָּאתַ֨רבָּאתַרבאתר דְּנָ֜הדְּנָהדנה חָזֵ֣החָזֵהחזה הֲוֵ֗יתהֲוֵיתהוית וַאֲר֤וּוַאֲרוּוארו אָֽחֳרִי֙אָחֳרִיאחרי כִּנְמַ֔רכִּנְמַרכנמר וְלַ֨הּוְלַהּולה גַּפִּ֥יןגַּפִּיןגפין אַרְבַּ֛עאַרְבַּעארבע דִּידִּידי־־־ע֖וֹףעוֹףעוף עַלעַלעל־־־[גַּבַּיַּהּ כ][גַּבַּיַּהּ כ][גביה כ] (גַּבַּ֑הּ ק)(גַּבַּהּ ק)(גבה ק) וְאַרְבְּעָ֤הוְאַרְבְּעָהוארבעה רֵאשִׁין֙רֵאשִׁיןראשין לְחֵ֣יוְתָ֔אלְחֵיוְתָאלחיותא וְשָׁלְטָ֖ןוְשָׁלְטָןושלטן יְהִ֥יביְהִיביהיב לַֽהּלַהּלה׃׃׃ 7:7 בָּאתַ֣רבָּאתַרבאתר דְּנָה֩דְּנָהדנה חָזֵ֨החָזֵהחזה הֲוֵ֜יתהֲוֵיתהוית בְּחֶזְוֵ֣יבְּחֶזְוֵיבחזוי לֵֽילְיָ֗אלֵילְיָאליליא וַאֲר֣וּוַאֲרוּוארו חֵיוָ֣החֵיוָהחיוה [רְבִיעָיָה כ][רְבִיעָיָה כ][רביעיה כ] (רְֽבִיעָאָ֡ה ק)(רְבִיעָאָה ק)(רביעאה ק) דְּחִילָה֩דְּחִילָהדחילה וְאֵֽימְתָנִ֨יוְאֵימְתָנִיואימתני וְתַקִּיפָ֜אוְתַקִּיפָאותקיפא יַתִּ֗ירָאיַתִּירָאיתירא וְשִׁנַּ֨יִןוְשִׁנַּיִןושנין דִּֽידִּידי־־־פַרְזֶ֥לפַרְזֶלפרזל לַהּ֙לַהּלה רַבְרְבָ֔ןרַבְרְבָןרברבן אָֽכְלָ֣האָכְלָהאכלה וּמַדֱּקָ֔הוּמַדֱּקָהומדקה וּשְׁאָרָ֖אוּשְׁאָרָאושארא [בְּרַגְלַיַּהּ כ][בְּרַגְלַיַּהּ כ][ברגליה כ] (בְּרַגְלַ֣הּ ק)(בְּרַגְלַהּ ק)(ברגלה ק) רָפְסָ֑הרָפְסָהרפסה וְהִ֣יאוְהִיאוהיא מְשַׁנְּיָ֗המְשַׁנְּיָהמשניה מִןמִןמן־־־כָּלכָּלכל־־־חֵֽיוָתָא֙חֵיוָתָאחיותא דִּ֣ידִּידי קָֽדָמַ֔יהּקָדָמַיהּקדמיה וְקַרְנַ֥יִןוְקַרְנַיִןוקרנין עֲשַׂ֖רעֲשַׂרעשר לַֽהּלַהּלה׃׃׃ 7:8 מִשְׂתַּכַּ֨למִשְׂתַּכַּלמשתכל הֲוֵ֜יתהֲוֵיתהוית בְּקַרְנַיָּ֗אבְּקַרְנַיָּאבקרניא וַ֠אֲלוּוַאֲלוּואלו קֶ֣רֶןקֶרֶןקרן אָחֳרִ֤יאָחֳרִיאחרי זְעֵירָה֙זְעֵירָהזעירה סִלְקָ֣תסִלְקָתסלקת [בֵּינֵיהֹון כ][בֵּינֵיהֹון כ][ביניהון כ] (בֵּֽינֵיהֵ֔ן ק)(בֵּינֵיהֵן ק)(ביניהן ק) וּתְלָ֗תוּתְלָתותלת מִןמִןמן־־־קַרְנַיָּא֙קַרְנַיָּאקרניא קַדְמָ֣יָתָ֔אקַדְמָיָתָאקדמיתא [אֶתְעֲקַרוּ כ][אֶתְעֲקַרוּ כ][אתעקרו כ] (אֶתְעֲקַ֖רָה ק)(אֶתְעֲקַרָה ק)(אתעקרה ק) מִןמִןמן־־־[קֳדָמַיַּהּ כ][קֳדָמַיַּהּ כ][קדמיה כ] (קֳדָמַ֑הּ ק)(קֳדָמַהּ ק)(קדמה ק) וַאֲל֨וּוַאֲלוּואלו עַיְנִ֜יןעַיְנִיןעינין כְּעַיְנֵ֤יכְּעַיְנֵיכעיני אֲנָשָׁא֙אֲנָשָׁאאנשא בְּקַרְנָאבְּקַרְנָאבקרנא־־־דָ֔אדָאדא וּפֻ֖םוּפֻםופם מְמַלִּ֥למְמַלִּלממלל רַבְרְבָֽןרַבְרְבָןרברבן׃׃׃ 7:9 חָזֵ֣החָזֵהחזה הֲוֵ֗יתהֲוֵיתהוית עַ֣דעַדעד דִּ֤ידִּידי כָרְסָוָן֙כָרְסָוָןכרסון רְמִ֔יורְמִיורמיו וְעַתִּ֥יקוְעַתִּיקועתיק יוֹמִ֖יןיוֹמִיןיומין יְתִ֑ביְתִביתב לְבוּשֵׁ֣הּלְבוּשֵׁהּלבושה ׀׀׀ כִּתְלַ֣גכִּתְלַגכתלג חִוָּ֗רחִוָּרחור וּשְׂעַ֤רוּשְׂעַרושער רֵאשֵׁהּ֙רֵאשֵׁהּראשה כַּעֲמַ֣רכַּעֲמַרכעמר נְקֵ֔אנְקֵאנקא כָּרְסְיֵהּ֙כָּרְסְיֵהּכרסיה שְׁבִיבִ֣יןשְׁבִיבִיןשביבין דִּידִּידי־־־נ֔וּרנוּרנור גַּלְגִּלּ֖וֹהִיגַּלְגִּלּוֹהִיגלגלוהי נ֥וּרנוּרנור דָּלִֽקדָּלִקדלק׃׃׃ 7:10 נְהַ֣רנְהַרנהר דִּידִּידי־־־נ֗וּרנוּרנור נָגֵ֤דנָגֵדנגד וְנָפֵק֙וְנָפֵקונפק מִןמִןמן־־־קֳדָמ֔וֹהִיקֳדָמוֹהִיקדמוהי אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף [אַלְפִים כ][אַלְפִים כ][אלפים כ] (אַלְפִין֙ ק)(אַלְפִין ק)(אלפין ק) יְשַׁמְּשׁוּנֵּ֔הּיְשַׁמְּשׁוּנֵּהּישמשונה וְרִבּ֥וֹוְרִבּוֹורבו [רִבְּוָן כ][רִבְּוָן כ][רבון כ] (רִבְבָ֖ן ק)(רִבְבָן ק)(רבבן ק) קָֽדָמ֣וֹהִיקָדָמוֹהִיקדמוהי יְקוּמ֑וּןיְקוּמוּןיקומון דִּינָ֥אדִּינָאדינא יְתִ֖ביְתִביתב וְסִפְרִ֥יןוְסִפְרִיןוספרין פְּתִֽיחוּפְּתִיחוּפתיחו׃׃׃ 7:11 חָזֵ֣החָזֵהחזה הֲוֵ֔יתהֲוֵיתהוית בֵּאדַ֗יִןבֵּאדַיִןבאדין מִןמִןמן־־־קָל֙קָלקל מִלַּיָּ֣אמִלַּיָּאמליא רַבְרְבָתָ֔ארַבְרְבָתָארברבתא דִּ֥ידִּידי קַרְנָ֖אקַרְנָאקרנא מְמַלֱּלָ֑המְמַלֱּלָהממללה חָזֵ֣החָזֵהחזה הֲוֵ֡יתהֲוֵיתהוית עַד֩עַדעד דִּ֨ידִּידי קְטִילַ֤תקְטִילַתקטילת חֵֽיוְתָא֙חֵיוְתָאחיותא וְהוּבַ֣דוְהוּבַדוהובד גִּשְׁמַ֔הּגִּשְׁמַהּגשמה וִיהִיבַ֖תוִיהִיבַתויהיבת לִיקֵדַ֥תלִיקֵדַתליקדת אֶשָּֽׁאאֶשָּׁאאשא׃׃׃ 7:12 וּשְׁאָר֙וּשְׁאָרושאר חֵֽיוָתָ֔אחֵיוָתָאחיותא הֶעְדִּ֖יוהֶעְדִּיוהעדיו שָׁלְטָנְה֑וֹןשָׁלְטָנְהוֹןשלטנהון וְאַרְכָ֧הוְאַרְכָהוארכה בְחַיִּ֛יןבְחַיִּיןבחיין יְהִ֥יבַתיְהִיבַתיהיבת לְה֖וֹןלְהוֹןלהון עַדעַדעד־־־זְמַ֥ןזְמַןזמן וְעִדָּֽןוְעִדָּןועדן׃׃׃ 7:13 חָזֵ֤החָזֵהחזה הֲוֵית֙הֲוֵיתהוית בְּחֶזְוֵ֣יבְּחֶזְוֵיבחזוי לֵֽילְיָ֔אלֵילְיָאליליא וַאֲרוּ֙וַאֲרוּוארו עִםעִםעם־־־עֲנָנֵ֣יעֲנָנֵיענני שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא כְּבַ֥רכְּבַרכבר אֱנָ֖שׁאֱנָשׁאנש אָתֵ֣האָתֵהאתה הֲוָ֑ההֲוָההוה וְעַדוְעַדועד־־־עַתִּ֤יקעַתִּיקעתיק יֽוֹמַיָּא֙יוֹמַיָּאיומיא מְטָ֔המְטָהמטה וּקְדָמ֖וֹהִיוּקְדָמוֹהִיוקדמוהי הַקְרְבֽוּהִיהַקְרְבוּהִיהקרבוהי׃׃׃ 7:14 וְלֵ֨הּוְלֵהּולה יְהִ֤יביְהִיביהיב שָׁלְטָן֙שָׁלְטָןשלטן וִיקָ֣רוִיקָרויקר וּמַלְכ֔וּוּמַלְכוּומלכו וְכֹ֣לוְכֹלוכל עַֽמְמַיָּ֗אעַמְמַיָּאעממיא אֻמַיָּ֛אאֻמַיָּאאמיא וְלִשָּׁנַיָּ֖אוְלִשָּׁנַיָּאולשניא לֵ֣הּלֵהּלה יִפְלְח֑וּןיִפְלְחוּןיפלחון שָׁלְטָנֵ֞הּשָׁלְטָנֵהּשלטנה שָׁלְטָ֤ןשָׁלְטָןשלטן עָלַם֙עָלַםעלם דִּֽידִּידי־־־לָ֣אלָאלא יֶעְדֵּ֔היֶעְדֵּהיעדה וּמַלְכוּתֵ֖הּוּמַלְכוּתֵהּומלכותה דִּידִּידי־־־לָ֥אלָאלא תִתְחַבַּֽלתִתְחַבַּלתתחבל׃׃׃ פפפ
7:15 אֶתְכְּרִיַּ֥תאֶתְכְּרִיַּתאתכרית רוּחִ֛ירוּחִירוחי אֲנָ֥האֲנָהאנה דָנִיֵּ֖אלדָנִיֵּאלדניאל בְּג֣וֹאבְּגוֹאבגוא נִדְנֶ֑הנִדְנֶהנדנה וְחֶזְוֵ֥יוְחֶזְוֵיוחזוי רֵאשִׁ֖ירֵאשִׁיראשי יְבַהֲלֻנַּֽנִייְבַהֲלֻנַּנִייבהלנני׃׃׃ 7:16 קִרְבֵ֗תקִרְבֵתקרבת עַלעַלעל־־־חַד֙חַדחד מִןמִןמן־־־קָ֣אֲמַיָּ֔אקָאֲמַיָּאקאמיא וְיַצִּיבָ֥אוְיַצִּיבָאויציבא אֶבְעֵֽאאֶבְעֵאאבעא־־־מִנֵּ֖הּמִנֵּהּמנה עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־דְּנָ֑הדְּנָהדנה וַאֲמַרוַאֲמַרואמר־־־לִ֕ילִילי וּפְשַׁ֥רוּפְשַׁרופשר מִלַּיָּ֖אמִלַּיָּאמליא יְהוֹדְעִנַּֽנִייְהוֹדְעִנַּנִייהודענני׃׃׃ 7:17 אִלֵּין֙אִלֵּיןאלין חֵיוָתָ֣אחֵיוָתָאחיותא רַבְרְבָתָ֔ארַבְרְבָתָארברבתא דִּ֥ידִּידי אִנִּ֖יןאִנִּיןאנין אַרְבַּ֑עאַרְבַּעארבע אַרְבְּעָ֥האַרְבְּעָהארבעה מַלְכִ֖יןמַלְכִיןמלכין יְקוּמ֥וּןיְקוּמוּןיקומון מִןמִןמן־־־אַרְעָֽאאַרְעָאארעא׃׃׃ 7:18 וִֽיקַבְּלוּן֙וִיקַבְּלוּןויקבלון מַלְכוּתָ֔אמַלְכוּתָאמלכותא קַדִּישֵׁ֖יקַדִּישֵׁיקדישי עֶלְיוֹנִ֑יןעֶלְיוֹנִיןעליונין וְיַחְסְנ֤וּןוְיַחְסְנוּןויחסנון מַלְכוּתָא֙מַלְכוּתָאמלכותא עַֽדעַדעד־־־עָ֣לְמָ֔אעָלְמָאעלמא וְעַ֖דוְעַדועד עָלַ֥םעָלַםעלם עָלְמַיָּֽאעָלְמַיָּאעלמיא׃׃׃ 7:19 אֱדַ֗יִןאֱדַיִןאדין צְבִית֙צְבִיתצבית לְיַצָּבָ֔אלְיַצָּבָאליצבא עַלעַלעל־־־חֵֽיוְתָא֙חֵיוְתָאחיותא רְבִיעָ֣יְתָ֔ארְבִיעָיְתָארביעיתא דִּֽידִּידי־־־הֲוָ֥תהֲוָתהות שָֽׁנְיָ֖השָׁנְיָהשניה מִןמִןמן־־־[כָּלְּהֹון כ][כָּלְּהֹון כ][כלהון כ] (כָּלְּהֵ֑ין ק)(כָּלְּהֵין ק)(כלהין ק) דְּחִילָ֣הדְּחִילָהדחילה יַתִּ֗ירָהיַתִּירָהיתירה [שִׁנַּיַּהּ כ][שִׁנַּיַּהּ כ][שניה כ] (שִׁנַּ֤הּ ק)(שִׁנַּהּ ק)(שנה ק) דִּֽידִּידי־־־פַרְזֶל֙פַרְזֶלפרזל וְטִפְרַ֣יהּוְטִפְרַיהּוטפריה דִּֽידִּידי־־־נְחָ֔שׁנְחָשׁנחש אָֽכְלָ֣האָכְלָהאכלה מַדֲּקָ֔המַדֲּקָהמדקה וּשְׁאָרָ֖אוּשְׁאָרָאושארא בְּרַגְלַ֥יהּבְּרַגְלַיהּברגליה רָֽפְסָֽהרָפְסָהרפסה׃׃׃ 7:20 וְעַלוְעַלועל־־־קַרְנַיָּ֤אקַרְנַיָּאקרניא עֲשַׂר֙עֲשַׂרעשר דִּ֣ידִּידי בְרֵאשַׁ֔הּבְרֵאשַׁהּבראשה וְאָחֳרִי֙וְאָחֳרִיואחרי דִּ֣ידִּידי סִלְקַ֔תסִלְקַתסלקת [וּנְפַלוּ כ][וּנְפַלוּ כ][ונפלו כ] (וּנְפַ֥לָה ק)(וּנְפַלָה ק)(ונפלה ק) מִןמִןמן־־־[קֳדָמַיַּהּ כ][קֳדָמַיַּהּ כ][קדמיה כ] (קֳדָמַ֖הּ ק)(קֳדָמַהּ ק)(קדמה ק) תְּלָ֑תתְּלָתתלת וְקַרְנָ֨אוְקַרְנָאוקרנא דִכֵּ֜ןדִכֵּןדכן וְעַיְנִ֣יןוְעַיְנִיןועינין לַ֗הּלַהּלה וְפֻם֙וְפֻםופם מְמַלִּ֣למְמַלִּלממלל רַבְרְבָ֔ןרַבְרְבָןרברבן וְחֶזְוַ֖הּוְחֶזְוַהּוחזוה רַ֥ברַברב מִןמִןמן־־־חַבְרָתַֽהּחַבְרָתַהּחברתה׃׃׃ 7:21 חָזֵ֣החָזֵהחזה הֲוֵ֔יתהֲוֵיתהוית וְקַרְנָ֣אוְקַרְנָאוקרנא דִכֵּ֔ןדִכֵּןדכן עָבְדָ֥העָבְדָהעבדה קְרָ֖בקְרָבקרב עִםעִםעם־־־קַדִּישִׁ֑יןקַדִּישִׁיןקדישין וְיָכְלָ֖הוְיָכְלָהויכלה לְהֽוֹןלְהוֹןלהון׃׃׃ 7:22 עַ֣דעַדעד דִּֽידִּידי־־־אֲתָ֗האֲתָהאתה עַתִּיק֙עַתִּיקעתיק יֽוֹמַיָּ֔איוֹמַיָּאיומיא וְדִינָ֣אוְדִינָאודינא יְהִ֔ביְהִביהב לְקַדִּישֵׁ֖ילְקַדִּישֵׁילקדישי עֶלְיוֹנִ֑יןעֶלְיוֹנִיןעליונין וְזִמְנָ֣אוְזִמְנָאוזמנא מְטָ֔המְטָהמטה וּמַלְכוּתָ֖אוּמַלְכוּתָאומלכותא הֶחֱסִ֥נוּהֶחֱסִנוּהחסנו קַדִּישִֽׁיןקַדִּישִׁיןקדישין׃׃׃ 7:23 כֵּן֮כֵּןכן אֲמַר֒אֲמַראמר חֵֽיוְתָא֙חֵיוְתָאחיותא רְבִיעָ֣יְתָ֔ארְבִיעָיְתָארביעיתא מַלְכ֤וּמַלְכוּמלכו [רְבִיעָיָא כ][רְבִיעָיָא כ][רביעיא כ] (רְבִיעָאָה֙ ק)(רְבִיעָאָה ק)(רביעאה ק) תֶּהֱוֵ֣אתֶּהֱוֵאתהוא בְאַרְעָ֔אבְאַרְעָאבארעא דִּ֥ידִּידי תִשְׁנֵ֖אתִשְׁנֵאתשנא מִןמִןמן־־־כָּלכָּלכל־־־מַלְכְוָתָ֑אמַלְכְוָתָאמלכותא וְתֵאכֻל֙וְתֵאכֻלותאכל כָּלכָּלכל־־־אַרְעָ֔אאַרְעָאארעא וּתְדוּשִׁנַּ֖הּוּתְדוּשִׁנַּהּותדושנה וְתַדְּקִנַּֽהּוְתַדְּקִנַּהּותדקנה׃׃׃ 7:24 וְקַרְנַיָּ֣אוְקַרְנַיָּאוקרניא עֲשַׂ֔רעֲשַׂרעשר מִנַּהּ֙מִנַּהּמנה מַלְכוּתָ֔המַלְכוּתָהמלכותה עַשְׂרָ֥העַשְׂרָהעשרה מַלְכִ֖יןמַלְכִיןמלכין יְקֻמ֑וּןיְקֻמוּןיקמון וְאָחֳרָ֞ןוְאָחֳרָןואחרן יְק֣וּםיְקוּםיקום אַחֲרֵיה֗וֹןאַחֲרֵיהוֹןאחריהון וְה֤וּאוְהוּאוהוא יִשְׁנֵא֙יִשְׁנֵאישנא מִןמִןמן־־־קַדְמָיֵ֔אקַדְמָיֵאקדמיא וּתְלָתָ֥הוּתְלָתָהותלתה מַלְכִ֖יןמַלְכִיןמלכין יְהַשְׁפִּֽליְהַשְׁפִּליהשפל׃׃׃ 7:25 וּמִלִּ֗יןוּמִלִּיןומלין לְצַ֤דלְצַדלצד [עִלָּיָא כ][עִלָּיָא כ][עליא כ] (עִלָּאָה֙ ק)(עִלָּאָה ק)(עלאה ק) יְמַלִּ֔ליְמַלִּלימלל וּלְקַדִּישֵׁ֥יוּלְקַדִּישֵׁיולקדישי עֶלְיוֹנִ֖יןעֶלְיוֹנִיןעליונין יְבַלֵּ֑איְבַלֵּאיבלא וְיִסְבַּ֗רוְיִסְבַּרויסבר לְהַשְׁנָיָה֙לְהַשְׁנָיָהלהשניה זִמְנִ֣יןזִמְנִיןזמנין וְדָ֔תוְדָתודת וְיִתְיַהֲב֣וּןוְיִתְיַהֲבוּןויתיהבון בִּידֵ֔הּבִּידֵהּבידה עַדעַדעד־־־עִדָּ֥ןעִדָּןעדן וְעִדָּנִ֖יןוְעִדָּנִיןועדנין וּפְלַ֥גוּפְלַגופלג עִדָּֽןעִדָּןעדן׃׃׃ 7:26 וְדִינָ֖אוְדִינָאודינא יִתִּ֑ביִתִּביתב וְשָׁלְטָנֵ֣הּוְשָׁלְטָנֵהּושלטנה יְהַעְדּ֔וֹןיְהַעְדּוֹןיהעדון לְהַשְׁמָדָ֥הלְהַשְׁמָדָהלהשמדה וּלְהוֹבָדָ֖הוּלְהוֹבָדָהולהובדה עַדעַדעד־־־סוֹפָֽאסוֹפָאסופא׃׃׃ 7:27 וּמַלְכוּתָ֨הוּמַלְכוּתָהומלכותה וְשָׁלְטָנָ֜אוְשָׁלְטָנָאושלטנא וּרְבוּתָ֗אוּרְבוּתָאורבותא דִּ֚ידִּידי מַלְכְוָת֙מַלְכְוָתמלכות תְּח֣וֹתתְּחוֹתתחות כָּלכָּלכל־־־שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא יְהִיבַ֕תיְהִיבַתיהיבת לְעַ֖םלְעַםלעם קַדִּישֵׁ֣יקַדִּישֵׁיקדישי עֶלְיוֹנִ֑יןעֶלְיוֹנִיןעליונין מַלְכוּתֵהּ֙מַלְכוּתֵהּמלכותה מַלְכ֣וּתמַלְכוּתמלכות עָלַ֔םעָלַםעלם וְכֹל֙וְכֹלוכל שָׁלְטָ֣נַיָּ֔אשָׁלְטָנַיָּאשלטניא לֵ֥הּלֵהּלה יִפְלְח֖וּןיִפְלְחוּןיפלחון וְיִֽשְׁתַּמְּעֽוּןוְיִשְׁתַּמְּעוּןוישתמעון׃׃׃ 7:28 עַדעַדעד־־־כָּ֖הכָּהכה סוֹפָ֣אסוֹפָאסופא דִֽידִידי־־־מִלְּתָ֑אמִלְּתָאמלתא אֲנָ֨האֲנָהאנה דָֽנִיֵּ֜אלדָנִיֵּאלדניאל שַׂגִּ֣יאשַׂגִּיאשגיא ׀׀׀ רַעְיוֹנַ֣ירַעְיוֹנַירעיוני יְבַהֲלֻנַּ֗נִייְבַהֲלֻנַּנִייבהלנני וְזִיוַי֙וְזִיוַיוזיוי יִשְׁתַּנּ֣וֹןיִשְׁתַּנּוֹןישתנון עֲלַ֔יעֲלַיעלי וּמִלְּתָ֖אוּמִלְּתָאומלתא בְּלִבִּ֥יבְּלִבִּיבלבי נִטְרֵֽתנִטְרֵתנטרת׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain