Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 32

32:1 הַאֲזִ֥ינוּהַאֲזִינוּהאזינו הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַאֲדַבֵּ֑רָהוַאֲדַבֵּרָהואדברה וְתִשְׁמַ֥עוְתִשְׁמַעותשמע הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־פִֽיפִיפי׃׃׃ 32:2 יַעֲרֹ֤ףיַעֲרֹףיערף כַּמָּטָר֙כַּמָּטָרכמטר לִקְחִ֔ילִקְחִילקחי תִּזַּ֥לתִּזַּלתזל כַּטַּ֖לכַּטַּלכטל אִמְרָתִ֑יאִמְרָתִיאמרתי כִּשְׂעִירִ֣םכִּשְׂעִירִםכשעירם עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־דֶ֔שֶׁאדֶשֶׁאדשא וְכִרְבִיבִ֖יםוְכִרְבִיבִיםוכרביבים עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־עֵֽשֶׂבעֵשֶׂבעשב׃׃׃ 32:3 כִּ֛יכִּיכי שֵׁ֥םשֵׁםשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶקְרָ֑אאֶקְרָאאקרא הָב֥וּהָבוּהבו גֹ֖דֶלגֹדֶלגדל לֵאלֹהֵֽינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו׃׃׃ 32:4 הַצּוּר֙הַצּוּרהצור תָּמִ֣יםתָּמִיםתמים פָּעֳל֔וֹפָּעֳלוֹפעלו כִּ֥יכִּיכי כָלכָלכל־־־דְּרָכָ֖יודְּרָכָיודרכיו מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט אֵ֤לאֵלאל אֱמוּנָה֙אֱמוּנָהאמונה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין עָ֔וֶלעָוֶלעול צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק וְיָשָׁ֖רוְיָשָׁרוישר הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 32:5 שִׁחֵ֥תשִׁחֵתשחת ל֛וֹלוֹלו לֹ֖אלֹאלא בָּנָ֣יובָּנָיובניו מוּמָ֑םמוּמָםמומם דּ֥וֹרדּוֹרדור עִקֵּ֖שׁעִקֵּשׁעקש וּפְתַלְתֹּֽלוּפְתַלְתֹּלופתלתל׃׃׃ 32:6 הֲהֲה־־־לַיְהוָה֙לַיְהוָהליהוה תִּגְמְלוּתִּגְמְלוּתגמלו־־־זֹ֔אתזֹאתזאת עַ֥םעַםעם נָבָ֖לנָבָלנבל וְלֹ֣אוְלֹאולא חָכָ֑םחָכָםחכם הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־הוּא֙הוּאהוא אָבִ֣יךָאָבִיךָאביך קָּנֶ֔ךָקָּנֶךָקנך ה֥וּאהוּאהוא עָֽשְׂךָ֖עָשְׂךָעשך וַֽיְכֹנְנֶֽךָוַיְכֹנְנֶךָויכננך׃׃׃ 32:7 זְכֹר֙זְכֹרזכר יְמ֣וֹתיְמוֹתימות עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם בִּ֖ינוּבִּינוּבינו שְׁנ֣וֹתשְׁנוֹתשנות דּוֹרדּוֹרדור־־־וָד֑וֹרוָדוֹרודור שְׁאַ֤לשְׁאַלשאל אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך וְיַגֵּ֔דְךָוְיַגֵּדְךָויגדך זְקֵנֶ֖יךָזְקֵנֶיךָזקניך וְיֹ֥אמְרוּוְיֹאמְרוּויאמרו לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 32:8 בְּהַנְחֵ֤לבְּהַנְחֵלבהנחל עֶלְיוֹן֙עֶלְיוֹןעליון גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים בְּהַפְרִיד֖וֹבְּהַפְרִידוֹבהפרידו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָדָ֑םאָדָםאדם יַצֵּב֙יַצֵּביצב גְּבֻלֹ֣תגְּבֻלֹתגבלת עַמִּ֔יםעַמִּיםעמים לְמִסְפַּ֖רלְמִסְפַּרלמספר בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 32:9 כִּ֛יכִּיכי חֵ֥לֶקחֵלֶקחלק יְהֹוָ֖היְהֹוָהיהוה עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב חֶ֥בֶלחֶבֶלחבל נַחֲלָתֽוֹנַחֲלָתוֹנחלתו׃׃׃ 32:10 יִמְצָאֵ֙הוּ֙יִמְצָאֵהוּימצאהו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִדְבָּ֔רמִדְבָּרמדבר וּבְתֹ֖הוּוּבְתֹהוּובתהו יְלֵ֣ליְלֵלילל יְשִׁמֹ֑ןיְשִׁמֹןישמן יְסֹֽבְבֶ֙נְהוּ֙יְסֹבְבֶנְהוּיסבבנהו יְב֣וֹנְנֵ֔הוּיְבוֹנְנֵהוּיבוננהו יִצְּרֶ֖נְהוּיִצְּרֶנְהוּיצרנהו כְּאִישׁ֥וֹןכְּאִישׁוֹןכאישון עֵינֽוֹעֵינוֹעינו׃׃׃ 32:11 כְּנֶ֙שֶׁר֙כְּנֶשֶׁרכנשר יָעִ֣יריָעִיריעיר קִנּ֔וֹקִנּוֹקנו עַלעַלעל־־־גּוֹזָלָ֖יוגּוֹזָלָיוגוזליו יְרַחֵ֑ףיְרַחֵףירחף יִפְרֹ֤שׂיִפְרֹשׂיפרש כְּנָפָיו֙כְּנָפָיוכנפיו יִקָּחֵ֔הוּיִקָּחֵהוּיקחהו יִשָּׂאֵ֖הוּיִשָּׂאֵהוּישאהו עַלעַלעל־־־אֶבְרָתֽוֹאֶבְרָתוֹאברתו׃׃׃ 32:12 יְהוָ֖היְהוָהיהוה בָּדָ֣דבָּדָדבדד יַנְחֶ֑נּוּיַנְחֶנּוּינחנו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו אֵ֥לאֵלאל נֵכָֽרנֵכָרנכר׃׃׃ 32:13 יַרְכִּבֵ֙הוּ֙יַרְכִּבֵהוּירכבהו עַלעַלעל־־־[בָּמֹותֵי כ][בָּמֹותֵי כ][במותי כ] (בָּ֣מֳתֵי ק)(בָּמֳתֵי ק)(במתי ק) אָ֔רֶץאָרֶץארץ וַיֹּאכַ֖לוַיֹּאכַלויאכל תְּנוּבֹ֣תתְּנוּבֹתתנובת שָׂדָ֑ישָׂדָישדי וַיֵּנִקֵ֤הֽוּוַיֵּנִקֵהוּוינקהו דְבַשׁ֙דְבַשׁדבש מִסֶּ֔לַעמִסֶּלַעמסלע וְשֶׁ֖מֶןוְשֶׁמֶןושמן מֵחַלְמִ֥ישׁמֵחַלְמִישׁמחלמיש צֽוּרצוּרצור׃׃׃ 32:14 חֶמְאַ֨תחֶמְאַתחמאת בָּקָ֜רבָּקָרבקר וַחֲלֵ֣בוַחֲלֵבוחלב צֹ֗אןצֹאןצאן עִםעִםעם־־־חֵ֨לֶבחֵלֶבחלב כָּרִ֜יםכָּרִיםכרים וְאֵילִ֤יםוְאֵילִיםואילים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־בָשָׁן֙בָשָׁןבשן וְעַתּוּדִ֔יםוְעַתּוּדִיםועתודים עִםעִםעם־־־חֵ֖לֶבחֵלֶבחלב כִּלְי֣וֹתכִּלְיוֹתכליות חִטָּ֑החִטָּהחטה וְדַםוְדַםודם־־־עֵנָ֖בעֵנָבענב תִּשְׁתֶּהתִּשְׁתֶּהתשתה־־־חָֽמֶרחָמֶרחמר׃׃׃ 32:15 וַיִּשְׁמַ֤ןוַיִּשְׁמַןוישמן יְשֻׁרוּן֙יְשֻׁרוּןישרון וַיִּבְעָ֔טוַיִּבְעָטויבעט שָׁמַ֖נְתָּשָׁמַנְתָּשמנת עָבִ֣יתָעָבִיתָעבית כָּשִׂ֑יתָכָּשִׂיתָכשית וַיִּטֹּשׁ֙וַיִּטֹּשׁויטש אֱל֣וֹהַאֱלוֹהַאלוה עָשָׂ֔הוּעָשָׂהוּעשהו וַיְנַבֵּ֖לוַיְנַבֵּלוינבל צ֥וּרצוּרצור יְשֻׁעָתֽוֹיְשֻׁעָתוֹישעתו׃׃׃ 32:16 יַקְנִאֻ֖הוּיַקְנִאֻהוּיקנאהו בְּזָרִ֑יםבְּזָרִיםבזרים בְּתוֹעֵבֹ֖תבְּתוֹעֵבֹתבתועבת יַכְעִיסֻֽהוּיַכְעִיסֻהוּיכעיסהו׃׃׃ 32:17 יִזְבְּח֗וּיִזְבְּחוּיזבחו לַשֵּׁדִים֙לַשֵּׁדִיםלשדים לֹ֣אלֹאלא אֱלֹ֔הַאֱלֹהַאלה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לֹ֣אלֹאלא יְדָע֑וּםיְדָעוּםידעום חֲדָשִׁים֙חֲדָשִׁיםחדשים מִקָּרֹ֣במִקָּרֹבמקרב בָּ֔אוּבָּאוּבאו לֹ֥אלֹאלא שְׂעָר֖וּםשְׂעָרוּםשערום אֲבֹתֵיכֶֽםאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם׃׃׃ 32:18 צ֥וּרצוּרצור יְלָדְךָ֖יְלָדְךָילדך תֶּ֑שִׁיתֶּשִׁיתשי וַתִּשְׁכַּ֖חוַתִּשְׁכַּחותשכח אֵ֥לאֵלאל מְחֹלְלֶֽךָמְחֹלְלֶךָמחללך׃׃׃ 32:19 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיִּנְאָ֑ץוַיִּנְאָץוינאץ מִכַּ֥עַסמִכַּעַסמכעס בָּנָ֖יובָּנָיובניו וּבְנֹתָֽיווּבְנֹתָיוובנתיו׃׃׃ 32:20 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַסְתִּ֤ירָהאַסְתִּירָהאסתירה פָנַי֙פָנַיפני מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם אֶרְאֶ֖האֶרְאֶהאראה מָ֣המָהמה אַחֲרִיתָ֑םאַחֲרִיתָםאחריתם כִּ֣יכִּיכי ד֤וֹרדוֹרדור תַּהְפֻּכֹת֙תַּהְפֻּכֹתתהפכת הֵ֔מָּההֵמָּההמה בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים לֹאלֹאלא־־־אֵמֻ֥ןאֵמֻןאמן בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 32:21 הֵ֚םהֵםהם קִנְא֣וּנִיקִנְאוּנִיקנאוני בְלֹאבְלֹאבלא־־־אֵ֔לאֵלאל כִּעֲס֖וּנִיכִּעֲסוּנִיכעסוני בְּהַבְלֵיהֶ֑םבְּהַבְלֵיהֶםבהבליהם וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני אַקְנִיאֵ֣םאַקְנִיאֵםאקניאם בְּלֹאבְּלֹאבלא־־־עָ֔םעָםעם בְּג֥וֹיבְּגוֹיבגוי נָבָ֖לנָבָלנבל אַכְעִיסֵֽםאַכְעִיסֵםאכעיסם׃׃׃ 32:22 כִּיכִּיכי־־־אֵשׁ֙אֵשׁאש קָדְחָ֣הקָדְחָהקדחה בְאַפִּ֔יבְאַפִּיבאפי וַתִּיקַ֖דוַתִּיקַדותיקד עַדעַדעד־־־שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול תַּחְתִּ֑יתתַּחְתִּיתתחתית וַתֹּ֤אכַלוַתֹּאכַלותאכל אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ וִֽיבֻלָ֔הּוִיבֻלָהּויבלה וַתְּלַהֵ֖טוַתְּלַהֵטותלהט מוֹסְדֵ֥ימוֹסְדֵימוסדי הָרִֽיםהָרִיםהרים׃׃׃ 32:23 אַסְפֶּ֥האַסְפֶּהאספה עָלֵ֖ימוֹעָלֵימוֹעלימו רָע֑וֹתרָעוֹתרעות חִצַּ֖יחִצַּיחצי אֲכַלֶּהאֲכַלֶּהאכלה־־־בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 32:24 מְזֵ֥ימְזֵימזי רָעָ֛ברָעָברעב וּלְחֻ֥מֵיוּלְחֻמֵיולחמי רֶ֖שֶׁףרֶשֶׁףרשף וְקֶ֣טֶבוְקֶטֶבוקטב מְרִירִ֑ימְרִירִימרירי וְשֶׁןוְשֶׁןושן־־־בְּהֵמוֹת֙בְּהֵמוֹתבהמות אֲשַׁלַּחאֲשַׁלַּחאשלח־־־בָּ֔םבָּםבם עִםעִםעם־־־חֲמַ֖תחֲמַתחמת זֹחֲלֵ֥יזֹחֲלֵיזחלי עָפָֽרעָפָרעפר׃׃׃ 32:25 מִחוּץ֙מִחוּץמחוץ תְּשַׁכֶּלתְּשַׁכֶּלתשכל־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וּמֵחֲדָרִ֖יםוּמֵחֲדָרִיםומחדרים אֵימָ֑האֵימָהאימה גַּםגַּםגם־־־בָּחוּר֙בָּחוּרבחור גַּםגַּםגם־־־בְּתוּלָ֔הבְּתוּלָהבתולה יוֹנֵ֖קיוֹנֵקיונק עִםעִםעם־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש שֵׂיבָֽהשֵׂיבָהשיבה׃׃׃ 32:26 אָמַ֖רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אַפְאֵיהֶ֑םאַפְאֵיהֶםאפאיהם אַשְׁבִּ֥יתָהאַשְׁבִּיתָהאשביתה מֵאֱנ֖וֹשׁמֵאֱנוֹשׁמאנוש זִכְרָֽםזִכְרָםזכרם׃׃׃ 32:27 לוּלֵ֗ילוּלֵילולי כַּ֤עַסכַּעַסכעס אוֹיֵב֙אוֹיֵבאויב אָג֔וּראָגוּראגור פֶּֽןפֶּןפן־־־יְנַכְּר֖וּיְנַכְּרוּינכרו צָרֵ֑ימוֹצָרֵימוֹצרימו פֶּןפֶּןפן־־־יֹֽאמְרוּ֙יֹאמְרוּיאמרו יָדֵ֣ינוּיָדֵינוּידינו רָ֔מָהרָמָהרמה וְלֹ֥אוְלֹאולא יְהוָ֖היְהוָהיהוה פָּעַ֥לפָּעַלפעל כָּלכָּלכל־־־זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 32:28 כִּיכִּיכי־־־ג֛וֹיגוֹיגוי אֹבַ֥דאֹבַדאבד עֵצ֖וֹתעֵצוֹתעצות הֵ֑מָּההֵמָּההמה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם תְּבוּנָֽהתְּבוּנָהתבונה׃׃׃ 32:29 ל֥וּלוּלו חָכְמ֖וּחָכְמוּחכמו יַשְׂכִּ֣ילוּיַשְׂכִּילוּישכילו זֹ֑אתזֹאתזאת יָבִ֖ינוּיָבִינוּיבינו לְאַחֲרִיתָֽםלְאַחֲרִיתָםלאחריתם׃׃׃ 32:30 אֵיכָ֞האֵיכָהאיכה יִרְדֹּ֤ףיִרְדֹּףירדף אֶחָד֙אֶחָדאחד אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁנַ֖יִםוּשְׁנַיִםושנים יָנִ֣יסוּיָנִיסוּיניסו רְבָבָ֑הרְבָבָהרבבה אִםאִםאם־־־לֹא֙לֹאלא כִּיכִּיכי־־־צוּרָ֣םצוּרָםצורם מְכָרָ֔םמְכָרָםמכרם וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה הִסְגִּירָֽםהִסְגִּירָםהסגירם׃׃׃ 32:31 כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא כְצוּרֵ֖נוּכְצוּרֵנוּכצורנו צוּרָ֑םצוּרָםצורם וְאֹיְבֵ֖ינוּוְאֹיְבֵינוּואיבינו פְּלִילִֽיםפְּלִילִיםפלילים׃׃׃ 32:32 כִּֽיכִּיכי־־־מִגֶּ֤פֶןמִגֶּפֶןמגפן סְדֹם֙סְדֹםסדם גַּפְנָ֔םגַּפְנָםגפנם וּמִשַּׁדְמֹ֖תוּמִשַּׁדְמֹתומשדמת עֲמֹרָ֑העֲמֹרָהעמרה עֲנָבֵ֙מוֹ֙עֲנָבֵמוֹענבמו עִנְּבֵיעִנְּבֵיענבי־־־ר֔וֹשׁרוֹשׁרוש אַשְׁכְּלֹ֥תאַשְׁכְּלֹתאשכלת מְרֹרֹ֖תמְרֹרֹתמררת לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 32:33 חֲמַ֥תחֲמַתחמת תַּנִּינִ֖םתַּנִּינִםתנינם יֵינָ֑םיֵינָםיינם וְרֹ֥אשׁוְרֹאשׁוראש פְּתָנִ֖יםפְּתָנִיםפתנים אַכְזָֽראַכְזָראכזר׃׃׃ 32:34 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־ה֖וּאהוּאהוא כָּמֻ֣סכָּמֻסכמס עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי חָתֻ֖םחָתֻםחתם בְּאוֹצְרֹתָֽיבְּאוֹצְרֹתָיבאוצרתי׃׃׃ 32:35 לִ֤ילִילי נָקָם֙נָקָםנקם וְשִׁלֵּ֔םוְשִׁלֵּםושלם לְעֵ֖תלְעֵתלעת תָּמ֣וּטתָּמוּטתמוט רַגְלָ֑םרַגְלָםרגלם כִּ֤יכִּיכי קָרוֹב֙קָרוֹבקרוב י֣וֹםיוֹםיום אֵידָ֔םאֵידָםאידם וְחָ֖שׁוְחָשׁוחש עֲתִדֹ֥תעֲתִדֹתעתדת לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 32:36 כִּֽיכִּיכי־־־יָדִ֤יןיָדִיןידין יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו וְעַלוְעַלועל־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו יִתְנֶחָ֑םיִתְנֶחָםיתנחם כִּ֤יכִּיכי יִרְאֶה֙יִרְאֶהיראה כִּיכִּיכי־־־אָ֣זְלַתאָזְלַתאזלת יָ֔דיָדיד וְאֶ֖פֶסוְאֶפֶסואפס עָצ֥וּרעָצוּרעצור וְעָזֽוּבוְעָזוּבועזוב׃׃׃ 32:37 וְאָמַ֖רוְאָמַרואמר אֵ֣יאֵיאי אֱלֹהֵ֑ימוֹאֱלֹהֵימוֹאלהימו צ֖וּרצוּרצור חָסָ֥יוּחָסָיוּחסיו בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 32:38 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר חֵ֤לֶבחֵלֶבחלב זְבָחֵ֙ימוֹ֙זְבָחֵימוֹזבחימו יֹאכֵ֔לוּיֹאכֵלוּיאכלו יִשְׁתּ֖וּיִשְׁתּוּישתו יֵ֣יןיֵיןיין נְסִיכָ֑םנְסִיכָםנסיכם יָק֙וּמוּ֙יָקוּמוּיקומו וְיַעְזְרֻכֶ֔םוְיַעְזְרֻכֶםויעזרכם יְהִ֥ייְהִייהי עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם סִתְרָֽהסִתְרָהסתרה׃׃׃ 32:39 רְא֣וּרְאוּראו ׀׀׀ עַתָּ֗העַתָּהעתה כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני אֲנִי֙אֲנִיאני ה֔וּאהוּאהוא וְאֵ֥יןוְאֵיןואין אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי אֲנִ֧יאֲנִיאני אָמִ֣יתאָמִיתאמית וַאֲחַיֶּ֗הוַאֲחַיֶּהואחיה מָחַ֙צְתִּי֙מָחַצְתִּימחצתי וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אֶרְפָּ֔אאֶרְפָּאארפא וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מִיָּדִ֖ימִיָּדִימידי מַצִּֽילמַצִּילמציל׃׃׃ 32:40 כִּֽיכִּיכי־־־אֶשָּׂ֥אאֶשָּׂאאשא אֶלאֶלאל־־־שָׁמַ֖יִםשָׁמַיִםשמים יָדִ֑ייָדִיידי וְאָמַ֕רְתִּיוְאָמַרְתִּיואמרתי חַ֥יחַיחי אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי לְעֹלָֽםלְעֹלָםלעלם׃׃׃ 32:41 אִםאִםאם־־־שַׁנּוֹתִי֙שַׁנּוֹתִישנותי בְּרַ֣קבְּרַקברק חַרְבִּ֔יחַרְבִּיחרבי וְתֹאחֵ֥זוְתֹאחֵזותאחז בְּמִשְׁפָּ֖טבְּמִשְׁפָּטבמשפט יָדִ֑ייָדִיידי אָשִׁ֤יבאָשִׁיבאשיב נָקָם֙נָקָםנקם לְצָרָ֔ילְצָרָילצרי וְלִמְשַׂנְאַ֖יוְלִמְשַׂנְאַיולמשנאי אֲשַׁלֵּֽםאֲשַׁלֵּםאשלם׃׃׃ 32:42 אַשְׁכִּ֤יראַשְׁכִּיראשכיר חִצַּי֙חִצַּיחצי מִדָּ֔םמִדָּםמדם וְחַרְבִּ֖יוְחַרְבִּיוחרבי תֹּאכַ֣לתֹּאכַלתאכל בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר מִדַּ֤םמִדַּםמדם חָלָל֙חָלָלחלל וְשִׁבְיָ֔הוְשִׁבְיָהושביה מֵרֹ֖אשׁמֵרֹאשׁמראש פַּרְע֥וֹתפַּרְעוֹתפרעות אוֹיֵֽבאוֹיֵבאויב׃׃׃ 32:43 הַרְנִ֤ינוּהַרְנִינוּהרנינו גוֹיִם֙גוֹיִםגוים עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו כִּ֥יכִּיכי דַםדַםדם־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו יִקּ֑וֹםיִקּוֹםיקום וְנָקָם֙וְנָקָםונקם יָשִׁ֣יביָשִׁיבישיב לְצָרָ֔יולְצָרָיולצריו וְכִפֶּ֥רוְכִפֶּרוכפר אַדְמָת֖וֹאַדְמָתוֹאדמתו עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ פפפ
32:44 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וַיְדַבֵּ֛רוַיְדַבֵּרוידבר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַשִּׁירָֽההַשִּׁירָההשירה־־־הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָ֑םהָעָםהעם ה֖וּאהוּאהוא וְהוֹשֵׁ֥עַוְהוֹשֵׁעַוהושע בִּןבִּןבן־־־נֽוּןנוּןנון׃׃׃ 32:45 וַיְכַ֣לוַיְכַלויכל מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה לְדַבֵּ֛רלְדַבֵּרלדבר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 32:46 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם שִׂ֣ימוּשִׂימוּשימו לְבַבְכֶ֔םלְבַבְכֶםלבבכם לְכָללְכָללכל־־־הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מֵעִ֥ידמֵעִידמעיד בָּכֶ֖םבָּכֶםבכם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תְּצַוֻּם֙תְּצַוֻּםתצום אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיכֶ֔םבְּנֵיכֶםבניכם לִשְׁמֹ֣רלִשְׁמֹרלשמר לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 32:47 כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־דָבָ֨רדָבָרדבר רֵ֥קרֵקרק הוּא֙הוּאהוא מִכֶּ֔םמִכֶּםמכם כִּיכִּיכי־־־ה֖וּאהוּאהוא חַיֵּיכֶ֑םחַיֵּיכֶםחייכם וּבַדָּבָ֣רוּבַדָּבָרובדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה תַּאֲרִ֤יכוּתַּאֲרִיכוּתאריכו יָמִים֙יָמִיםימים עַלעַלעל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֧יםעֹבְרִיםעברים אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֛ןהַיַּרְדֵּןהירדן שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ פפפ
32:48 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה בְּעֶ֛צֶםבְּעֶצֶםבעצם הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 32:49 עֲלֵ֡העֲלֵהעלה אֶלאֶלאל־־־הַר֩הַרהר הָעֲבָרִ֨יםהָעֲבָרִיםהעברים הַזֶּ֜ההַזֶּההזה הַרהַרהר־־־נְב֗וֹנְבוֹנבו אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מוֹאָ֔במוֹאָבמואב אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְרֵח֑וֹיְרֵחוֹירחו וּרְאֵה֙וּרְאֵהוראה אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲנִ֥יאֲנִיאני נֹתֵ֛ןנֹתֵןנתן לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לַאֲחֻזָּֽהלַאֲחֻזָּהלאחזה׃׃׃ 32:50 וּמֻ֗תוּמֻתומת בָּהָר֙בָּהָרבהר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתָּה֙אַתָּהאתה עֹלֶ֣העֹלֶהעלה שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה וְהֵאָסֵ֖ףוְהֵאָסֵףוהאסף אֶלאֶלאל־־־עַמֶּ֑יךָעַמֶּיךָעמיך כַּֽאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־מֵ֞תמֵתמת אַהֲרֹ֤ןאַהֲרֹןאהרן אָחִ֙יךָ֙אָחִיךָאחיך בְּהֹ֣רבְּהֹרבהר הָהָ֔רהָהָרההר וַיֵּאָ֖סֶףוַיֵּאָסֶףויאסף אֶלאֶלאל־־־עַמָּֽיועַמָּיועמיו׃׃׃ 32:51 עַל֩עַלעל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מְעַלְתֶּ֜םמְעַלְתֶּםמעלתם בִּ֗יבִּיבי בְּתוֹךְ֙בְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּמֵֽיבְּמֵיבמי־־־מְרִיבַ֥תמְרִיבַתמריבת קָדֵ֖שׁקָדֵשׁקדש מִדְבַּרמִדְבַּרמדבר־־־צִ֑ןצִןצן עַ֣לעַלעל אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־קִדַּשְׁתֶּם֙קִדַּשְׁתֶּםקדשתם אוֹתִ֔יאוֹתִיאותי בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 32:52 כִּ֥יכִּיכי מִנֶּ֖גֶדמִנֶּגֶדמנגד תִּרְאֶ֣התִּרְאֶהתראה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְשָׁ֙מָּה֙וְשָׁמָּהושמה לֹ֣אלֹאלא תָב֔וֹאתָבוֹאתבוא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני נֹתֵ֖ןנֹתֵןנתן לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain