Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 9

9:1 בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת אַחַ֗תאַחַתאחת לְדָרְיָ֛וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש בֶּןבֶּןבן־־־אֲחַשְׁוֵר֖וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש מִזֶּ֣רַעמִזֶּרַעמזרע מָדָ֑ימָדָימדי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָמְלַ֔ךְהָמְלַךְהמלך עַ֖לעַלעל מַלְכ֥וּתמַלְכוּתמלכות כַּשְׂדִּֽיםכַּשְׂדִּיםכשדים׃׃׃ 9:2 בִּשְׁנַ֤תבִּשְׁנַתבשנת אַחַת֙אַחַתאחת לְמָלְכ֔וֹלְמָלְכוֹלמלכו אֲנִי֙אֲנִיאני דָּֽנִיֵּ֔אלדָּנִיֵּאלדניאל בִּינֹ֖תִיבִּינֹתִיבינתי בַּסְּפָרִ֑יםבַּסְּפָרִיםבספרים מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר הַשָּׁנִ֗יםהַשָּׁנִיםהשנים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָיָ֤ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יִרְמִיָ֣היִרְמִיָהירמיה הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא לְמַלֹּ֛אותלְמַלֹּאותלמלאות לְחָרְב֥וֹתלְחָרְבוֹתלחרבות יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 9:3 וָאֶתְּנָ֣הוָאֶתְּנָהואתנה אֶתאֶתאת־־־פָּנַ֗יפָּנַיפני אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לְבַקֵּ֥שׁלְבַקֵּשׁלבקש תְּפִלָּ֖התְּפִלָּהתפלה וְתַחֲנוּנִ֑יםוְתַחֲנוּנִיםותחנונים בְּצ֖וֹםבְּצוֹםבצום וְשַׂ֥קוְשַׂקושק וָאֵֽפֶרוָאֵפֶרואפר׃׃׃ 9:4 וָֽאֶתְפַּֽלְלָ֛הוָאֶתְפַּלְלָהואתפללה לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי וָאֶתְוַדֶּ֑הוָאֶתְוַדֶּהואתודה וָאֹֽמְרָ֗הוָאֹמְרָהואמרה אָנָּ֤אאָנָּאאנא אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני הָאֵ֤להָאֵלהאל הַגָּדוֹל֙הַגָּדוֹלהגדול וְהַנּוֹרָ֔אוְהַנּוֹרָאוהנורא שֹׁמֵ֤רשֹׁמֵרשמר הַבְּרִית֙הַבְּרִיתהברית וְֽהַחֶ֔סֶדוְהַחֶסֶדוהחסד לְאֹהֲבָ֖יולְאֹהֲבָיולאהביו וּלְשֹׁמְרֵ֥יוּלְשֹׁמְרֵיולשמרי מִצְוֺתָֽיומִצְוֺתָיומצותיו׃׃׃ 9:5 חָטָ֥אנוּחָטָאנוּחטאנו וְעָוִ֖ינוּוְעָוִינוּועוינו [וְהִרְשַׁעְנוּ כ][וְהִרְשַׁעְנוּ כ][והרשענו כ] (הִרְשַׁ֣עְנוּ ק)(הִרְשַׁעְנוּ ק)(הרשענו ק) וּמָרָ֑דְנוּוּמָרָדְנוּומרדנו וְס֥וֹרוְסוֹרוסור מִמִּצְוֺתֶ֖ךָמִמִּצְוֺתֶךָממצותך וּמִמִּשְׁפָּטֶֽיךָוּמִמִּשְׁפָּטֶיךָוממשפטיך׃׃׃ 9:6 וְלֹ֤אוְלֹאולא שָׁמַ֙עְנוּ֙שָׁמַעְנוּשמענו אֶלאֶלאל־־־עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך הַנְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר דִּבְּרוּ֙דִּבְּרוּדברו בְּשִׁמְךָ֔בְּשִׁמְךָבשמך אֶלאֶלאל־־־מְלָכֵ֥ינוּמְלָכֵינוּמלכינו שָׂרֵ֖ינוּשָׂרֵינוּשרינו וַאֲבֹתֵ֑ינוּוַאֲבֹתֵינוּואבתינו וְאֶ֖לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־עַ֥םעַםעם הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 9:7 לְךָ֤לְךָלך אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני הַצְּדָקָ֔ההַצְּדָקָההצדקה וְלָ֛נוּוְלָנוּולנו בֹּ֥שֶׁתבֹּשֶׁתבשת הַפָּנִ֖יםהַפָּנִיםהפנים כַּיּ֣וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לְאִ֤ישׁלְאִישׁלאיש יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּלְיוֹשְׁבֵ֣יוּלְיוֹשְׁבֵיוליושבי יְרֽוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־יִשְׂרָאֵ֞ליִשְׂרָאֵלישראל הַקְּרֹבִ֣יםהַקְּרֹבִיםהקרבים וְהָרְחֹקִ֗יםוְהָרְחֹקִיםוהרחקים בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָֽאֲרָצוֹת֙הָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִדַּחְתָּ֣םהִדַּחְתָּםהדחתם שָׁ֔םשָׁםשם בְּמַעֲלָ֖םבְּמַעֲלָםבמעלם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָֽעֲלוּמָעֲלוּמעלו־־־בָֽךְבָךְבך׃׃׃ 9:8 יְהוָ֗היְהוָהיהוה לָ֚נוּלָנוּלנו בֹּ֣שֶׁתבֹּשֶׁתבשת הַפָּנִ֔יםהַפָּנִיםהפנים לִמְלָכֵ֥ינוּלִמְלָכֵינוּלמלכינו לְשָׂרֵ֖ינוּלְשָׂרֵינוּלשרינו וְלַאֲבֹתֵ֑ינוּוְלַאֲבֹתֵינוּולאבתינו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָטָ֖אנוּחָטָאנוּחטאנו לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 9:9 לַֽאדֹנָ֣ילַאדֹנָילאדני אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הָרַחֲמִ֖יםהָרַחֲמִיםהרחמים וְהַסְּלִח֑וֹתוְהַסְּלִחוֹתוהסלחות כִּ֥יכִּיכי מָרַ֖דְנוּמָרַדְנוּמרדנו בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 9:10 וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׁמַ֔עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לָלֶ֤כֶתלָלֶכֶתללכת בְּתֽוֹרֹתָיו֙בְּתוֹרֹתָיובתורתיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַ֣ןנָתַןנתן לְפָנֵ֔ינוּלְפָנֵינוּלפנינו בְּיַ֖דבְּיַדביד עֲבָדָ֥יועֲבָדָיועבדיו הַנְּבִיאִֽיםהַנְּבִיאִיםהנביאים׃׃׃ 9:11 וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל עָֽבְרוּ֙עָבְרוּעברו אֶתאֶתאת־־־תּ֣וֹרָתֶ֔ךָתּוֹרָתֶךָתורתך וְס֕וֹרוְסוֹרוסור לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי שְׁמ֣וֹעַשְׁמוֹעַשמוע בְּקֹלֶ֑ךָבְּקֹלֶךָבקלך וַתִּתַּ֨ךְוַתִּתַּךְותתך עָלֵ֜ינוּעָלֵינוּעלינו הָאָלָ֣ההָאָלָההאלה וְהַשְּׁבֻעָ֗הוְהַשְּׁבֻעָהוהשבעה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר כְּתוּבָה֙כְּתוּבָהכתובה בְּתוֹרַת֙בְּתוֹרַתבתורת מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כִּ֥יכִּיכי חָטָ֖אנוּחָטָאנוּחטאנו לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 9:12 וַיָּ֜קֶםוַיָּקֶםויקם אֶתאֶתאת־־־[דְּבָרָיו כ][דְּבָרָיו כ][דבריו כ] (דְּבָר֣וֹ ק)(דְּבָרוֹ ק)(דברו ק) ׀׀׀ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר עָלֵ֗ינוּעָלֵינוּעלינו וְעַ֤לוְעַלועל שֹֽׁפְטֵ֙ינוּ֙שֹׁפְטֵינוּשפטינו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שְׁפָט֔וּנוּשְׁפָטוּנוּשפטונו לְהָבִ֥יאלְהָבִיאלהביא עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו רָעָ֣הרָעָהרעה גְדֹלָ֑הגְדֹלָהגדלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נֶעֶשְׂתָ֗הנֶעֶשְׂתָהנעשתה תַּ֚חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר נֶעֶשְׂתָ֖הנֶעֶשְׂתָהנעשתה בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 9:13 כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר כָּתוּב֙כָּתוּבכתוב בְּתוֹרַ֣תבְּתוֹרַתבתורת מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֥ההָרָעָההרעה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בָּ֣אָהבָּאָהבאה עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־חִלִּ֜ינוּחִלִּינוּחלינו אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לָשׁוּב֙לָשׁוּבלשוב מֵֽעֲוֺנֵ֔נוּמֵעֲוֺנֵנוּמעוננו וּלְהַשְׂכִּ֖ילוּלְהַשְׂכִּילולהשכיל בַּאֲמִתֶּֽךָבַּאֲמִתֶּךָבאמתך׃׃׃ 9:14 וַיִּשְׁקֹ֤דוַיִּשְׁקֹדוישקד יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה וַיְבִיאֶ֖הָוַיְבִיאֶהָויביאה עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו כִּֽיכִּיכי־־־צַדִּ֞יקצַדִּיקצדיק יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מַֽעֲשָׂיו֙מַעֲשָׂיומעשיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֖עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו בְּקֹלֽוֹבְּקֹלוֹבקלו׃׃׃ 9:15 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הוֹצֵ֨אתָהוֹצֵאתָהוצאת אֶֽתאֶתאת־־־עַמְּךָ֜עַמְּךָעמך מֵאֶ֤רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים בְּיָ֣דבְּיָדביד חֲזָקָ֔החֲזָקָהחזקה וַתַּֽעַשׂוַתַּעַשׂותעש־־־לְךָ֥לְךָלך שֵׁ֖םשֵׁםשם כַּיּ֣וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה חָטָ֖אנוּחָטָאנוּחטאנו רָשָֽׁעְנוּרָשָׁעְנוּרשענו׃׃׃ 9:16 אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני כְּכָלכְּכָלככל־־־צִדְקֹתֶ֙ךָ֙צִדְקֹתֶךָצדקתך יָֽשָׁביָשָׁבישב־־־נָ֤אנָאנא אַפְּךָ֙אַפְּךָאפך וַחֲמָ֣תְךָ֔וַחֲמָתְךָוחמתך מֵעִֽירְךָ֥מֵעִירְךָמעירך יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם הַרהַרהר־־־קָדְשֶׁ֑ךָקָדְשֶׁךָקדשך כִּ֤יכִּיכי בַחֲטָאֵ֙ינוּ֙בַחֲטָאֵינוּבחטאינו וּבַעֲוֺנ֣וֹתוּבַעֲוֺנוֹתובעונות אֲבֹתֵ֔ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו יְרוּשָׁלִַ֧םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְעַמְּךָ֛וְעַמְּךָועמך לְחֶרְפָּ֖הלְחֶרְפָּהלחרפה לְכָללְכָללכל־־־סְבִיבֹתֵֽינוּסְבִיבֹתֵינוּסביבתינו׃׃׃ 9:17 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֶלאֶלאל־־־תְּפִלַּ֤תתְּפִלַּתתפלת עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך וְאֶלוְאֶלואל־־־תַּ֣חֲנוּנָ֔יותַּחֲנוּנָיותחנוניו וְהָאֵ֣רוְהָאֵרוהאר פָּנֶ֔יךָפָּנֶיךָפניך עַלעַלעל־־־מִקְדָּשְׁךָ֖מִקְדָּשְׁךָמקדשך הַשָּׁמֵ֑םהַשָּׁמֵםהשמם לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען אֲדֹנָֽיאֲדֹנָיאדני׃׃׃ 9:18 הַטֵּ֨ההַטֵּההטה אֱלֹהַ֥יאֱלֹהַיאלהי ׀׀׀ אָזְנְךָ֮אָזְנְךָאזנך וּֽשֲׁמָע֒וּשֲׁמָעושמע [פִּקְחָה כ][פִּקְחָה כ][פקחה כ] (פְּקַ֣ח ק)(פְּקַח ק)(פקח ק) עֵינֶ֗יךָעֵינֶיךָעיניך וּרְאֵה֙וּרְאֵהוראה שֹֽׁמְמֹתֵ֔ינוּשֹׁמְמֹתֵינוּשממתינו וְהָעִ֕ירוְהָעִירוהעיר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִקְרָ֥אנִקְרָאנקרא שִׁמְךָ֖שִׁמְךָשמך עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ לֹ֣אלֹאלא עַלעַלעל־־־צִדְקֹתֵ֗ינוּצִדְקֹתֵינוּצדקתינו אֲנַ֨חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו מַפִּילִ֤יםמַפִּילִיםמפילים תַּחֲנוּנֵ֙ינוּ֙תַּחֲנוּנֵינוּתחנונינו לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך כִּ֖יכִּיכי עַלעַלעל־־־רַחֲמֶ֥יךָרַחֲמֶיךָרחמיך הָרַבִּֽיםהָרַבִּיםהרבים׃׃׃ 9:19 אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני ׀׀׀ שְׁמָ֙עָה֙שְׁמָעָהשמעה אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני ׀׀׀ סְלָ֔חָהסְלָחָהסלחה אֲדֹנָ֛יאֲדֹנָיאדני הַֽקֲשִׁ֥יבָההַקֲשִׁיבָההקשיבה וַעֲשֵׂ֖הוַעֲשֵׂהועשה אַלאַלאל־־־תְּאַחַ֑רתְּאַחַרתאחר לְמַֽעֲנְךָ֣לְמַעֲנְךָלמענך אֱלֹהַ֔יאֱלֹהַיאלהי כִּֽיכִּיכי־־־שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך נִקְרָ֔אנִקְרָאנקרא עַלעַלעל־־־עִירְךָ֖עִירְךָעירך וְעַלוְעַלועל־־־עַמֶּֽךָעַמֶּךָעמך׃׃׃ 9:20 וְע֨וֹדוְעוֹדועוד אֲנִ֤יאֲנִיאני מְדַבֵּר֙מְדַבֵּרמדבר וּמִתְפַּלֵּ֔לוּמִתְפַּלֵּלומתפלל וּמִתְוַדֶּה֙וּמִתְוַדֶּהומתודה חַטָּאתִ֔יחַטָּאתִיחטאתי וְחַטַּ֖אתוְחַטַּאתוחטאת עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּמַפִּ֣ילוּמַפִּילומפיל תְּחִנָּתִ֗יתְּחִנָּתִיתחנתי לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהַ֔יאֱלֹהַיאלהי עַ֖לעַלעל הַרהַרהר־־־קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 9:21 וְע֛וֹדוְעוֹדועוד אֲנִ֥יאֲנִיאני מְדַבֵּ֖רמְדַבֵּרמדבר בַּתְּפִלָּ֑הבַּתְּפִלָּהבתפלה וְהָאִ֣ישׁוְהָאִישׁוהאיש גַּבְרִיאֵ֡לגַּבְרִיאֵלגבריאל אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר רָאִ֨יתִירָאִיתִיראיתי בֶחָז֤וֹןבֶחָזוֹןבחזון בַּתְּחִלָּה֙בַּתְּחִלָּהבתחלה מֻעָ֣ףמֻעָףמעף בִּיעָ֔ףבִּיעָףביעף נֹגֵ֣עַנֹגֵעַנגע אֵלַ֔יאֵלַיאלי כְּעֵ֖תכְּעֵתכעת מִנְחַתמִנְחַתמנחת־־־עָֽרֶבעָרֶבערב׃׃׃ 9:22 וַיָּ֖בֶןוַיָּבֶןויבן וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר עִמִּ֑יעִמִּיעמי וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר דָּנִיֵּ֕אלדָּנִיֵּאלדניאל עַתָּ֥העַתָּהעתה יָצָ֖אתִייָצָאתִייצאתי לְהַשְׂכִּילְךָ֥לְהַשְׂכִּילְךָלהשכילך בִינָֽהבִינָהבינה׃׃׃ 9:23 בִּתְחִלַּ֨תבִּתְחִלַּתבתחלת תַּחֲנוּנֶ֜יךָתַּחֲנוּנֶיךָתחנוניך יָצָ֣איָצָאיצא דָבָ֗רדָבָרדבר וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני בָּ֣אתִיבָּאתִיבאתי לְהַגִּ֔ידלְהַגִּידלהגיד כִּ֥יכִּיכי חֲמוּד֖וֹתחֲמוּדוֹתחמודות אָ֑תָּהאָתָּהאתה וּבִין֙וּבִיןובין בַּדָּבָ֔רבַּדָּבָרבדבר וְהָבֵ֖ןוְהָבֵןוהבן בַּמַּרְאֶֽהבַּמַּרְאֶהבמראה׃׃׃ 9:24 שָׁבֻעִ֨יםשָׁבֻעִיםשבעים שִׁבְעִ֜יםשִׁבְעִיםשבעים נֶחְתַּ֥ךְנֶחְתַּךְנחתך עַֽלעַלעל־־־עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך ׀׀׀ וְעַלוְעַלועל־־־עִ֣ירעִירעיר קָדְשֶׁ֗ךָקָדְשֶׁךָקדשך לְכַלֵּ֨אלְכַלֵּאלכלא הַפֶּ֜שַׁעהַפֶּשַׁעהפשע [וּלַחְתֹּם כ][וּלַחְתֹּם כ][ולחתם כ] (וּלְהָתֵ֤ם ק)(וּלְהָתֵם ק)(ולהתם ק) [חַטָּאֹות כ][חַטָּאֹות כ][חטאות כ] (חַטָּאת֙ ק)(חַטָּאת ק)(חטאת ק) וּלְכַפֵּ֣רוּלְכַפֵּרולכפר עָוֺ֔ןעָוֺןעון וּלְהָבִ֖יאוּלְהָבִיאולהביא צֶ֣דֶקצֶדֶקצדק עֹֽלָמִ֑יםעֹלָמִיםעלמים וְלַחְתֹּם֙וְלַחְתֹּםולחתם חָז֣וֹןחָזוֹןחזון וְנָבִ֔יאוְנָבִיאונביא וְלִמְשֹׁ֖חַוְלִמְשֹׁחַולמשח קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִֽׁיםקָדָשִׁיםקדשים׃׃׃ 9:25 וְתֵדַ֨עוְתֵדַעותדע וְתַשְׂכֵּ֜לוְתַשְׂכֵּלותשכל מִןמִןמן־־־מֹצָ֣אמֹצָאמצא דָבָ֗רדָבָרדבר לְהָשִׁיב֙לְהָשִׁיבלהשיב וְלִבְנ֤וֹתוְלִבְנוֹתולבנות יְרֽוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם עַדעַדעד־־־מָשִׁ֣יחַמָשִׁיחַמשיח נָגִ֔ידנָגִידנגיד שָׁבֻעִ֖יםשָׁבֻעִיםשבעים שִׁבְעָ֑השִׁבְעָהשבעה וְשָׁבֻעִ֞יםוְשָׁבֻעִיםושבעים שִׁשִּׁ֣יםשִׁשִּׁיםששים וּשְׁנַ֗יִםוּשְׁנַיִםושנים תָּשׁוּב֙תָּשׁוּבתשוב וְנִבְנְתָה֙וְנִבְנְתָהונבנתה רְח֣וֹברְחוֹברחוב וְחָר֔וּץוְחָרוּץוחרוץ וּבְצ֖וֹקוּבְצוֹקובצוק הָעִתִּֽיםהָעִתִּיםהעתים׃׃׃ 9:26 וְאַחֲרֵ֤יוְאַחֲרֵיואחרי הַשָּׁבֻעִים֙הַשָּׁבֻעִיםהשבעים שִׁשִּׁ֣יםשִׁשִּׁיםששים וּשְׁנַ֔יִםוּשְׁנַיִםושנים יִכָּרֵ֥תיִכָּרֵתיכרת מָשִׁ֖יחַמָשִׁיחַמשיח וְאֵ֣יןוְאֵיןואין ל֑וֹלוֹלו וְהָעִ֨ירוְהָעִירוהעיר וְהַקֹּ֜דֶשׁוְהַקֹּדֶשׁוהקדש יַ֠שְׁחִיתיַשְׁחִיתישחית עַ֣םעַםעם נָגִ֤ידנָגִידנגיד הַבָּא֙הַבָּאהבא וְקִצּ֣וֹוְקִצּוֹוקצו בַשֶּׁ֔טֶףבַשֶּׁטֶףבשטף וְעַד֙וְעַדועד קֵ֣ץקֵץקץ מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה נֶחֱרֶ֖צֶתנֶחֱרֶצֶתנחרצת שֹׁמֵמֽוֹתשֹׁמֵמוֹתשממות׃׃׃ 9:27 וְהִגְבִּ֥ירוְהִגְבִּירוהגביר בְּרִ֛יתבְּרִיתברית לָרַבִּ֖יםלָרַבִּיםלרבים שָׁב֣וּעַשָׁבוּעַשבוע אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַחֲצִ֨יוַחֲצִיוחצי הַשָּׁב֜וּעַהַשָּׁבוּעַהשבוע יַשְׁבִּ֣יתיַשְׁבִּיתישבית ׀׀׀ זֶ֣בַחזֶבַחזבח וּמִנְחָ֗הוּמִנְחָהומנחה וְעַ֨לוְעַלועל כְּנַ֤ףכְּנַףכנף שִׁקּוּצִים֙שִׁקּוּצִיםשקוצים מְשֹׁמֵ֔םמְשֹׁמֵםמשמם וְעַדוְעַדועד־־־כָּלָה֙כָּלָהכלה וְנֶ֣חֱרָצָ֔הוְנֶחֱרָצָהונחרצה תִּתַּ֖ךְתִּתַּךְתתך עַלעַלעל־־־שֹׁמֵֽםשֹׁמֵםשמם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain