Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 15

15:1 מִקֵּ֥ץמִקֵּץמקץ שֶֽׁבַעשֶׁבַעשבע־־־שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה שְׁמִטָּֽהשְׁמִטָּהשמטה׃׃׃ 15:2 וְזֶה֮וְזֶהוזה דְּבַ֣רדְּבַרדבר הַשְּׁמִטָּה֒הַשְּׁמִטָּההשמטה שָׁמ֗וֹטשָׁמוֹטשמוט כָּלכָּלכל־־־בַּ֙עַל֙בַּעַלבעל מַשֵּׁ֣המַשֵּׁהמשה יָד֔וֹיָדוֹידו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַשֶּׁ֖היַשֶּׁהישה בְּרֵעֵ֑הוּבְּרֵעֵהוּברעהו לֹֽאלֹאלא־־־יִגֹּ֤שׂיִגֹּשׂיגש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֙הוּ֙רֵעֵהוּרעהו וְאֶתוְאֶתואת־־־אָחִ֔יואָחִיואחיו כִּֽיכִּיכי־־־קָרָ֥אקָרָאקרא שְׁמִטָּ֖השְׁמִטָּהשמטה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 15:3 אֶתאֶתאת־־־הַנָּכְרִ֖יהַנָּכְרִיהנכרי תִּגֹּ֑שׂתִּגֹּשׂתגש וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְךָ֛לְךָלך אֶתאֶתאת־־־אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך תַּשְׁמֵ֥טתַּשְׁמֵטתשמט יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ 15:4 אֶ֕פֶסאֶפֶסאפס כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־בְּךָ֖בְּךָבך אֶבְי֑וֹןאֶבְיוֹןאביון כִּֽיכִּיכי־־־בָרֵ֤ךְבָרֵךְברך יְבָֽרֶכְךָ֙יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֔היְהוָהיהוה בָּאָ֕רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹֽתֵןנֹתֵןנתן־־־לְךָ֥לְךָלך נַחֲלָ֖הנַחֲלָהנחלה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 15:5 רַ֚קרַקרק אִםאִםאם־־־שָׁמ֣וֹעַשָׁמוֹעַשמוע תִּשְׁמַ֔עתִּשְׁמַעתשמע בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לִשְׁמֹ֤רלִשְׁמֹרלשמר לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוָ֣ההַמִּצְוָההמצוה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 15:6 כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך בֵּֽרַכְךָ֔בֵּרַכְךָברכך כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־לָ֑ךְלָךְלך וְהַֽעֲבַטְתָּ֞וְהַעֲבַטְתָּוהעבטת גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה לֹ֣אלֹאלא תַעֲבֹ֔טתַעֲבֹטתעבט וּמָֽשַׁלְתָּ֙וּמָשַׁלְתָּומשלת בְּגוֹיִ֣םבְּגוֹיִםבגוים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וּבְךָ֖וּבְךָובך לֹ֥אלֹאלא יִמְשֹֽׁלוּיִמְשֹׁלוּימשלו׃׃׃ ססס 15:7 כִּֽיכִּיכי־־־יִהְיֶה֩יִהְיֶהיהיה בְךָ֨בְךָבך אֶבְי֜וֹןאֶבְיוֹןאביון מֵאַחַ֤דמֵאַחַדמאחד אַחֶ֙יךָ֙אַחֶיךָאחיך בְּאַחַ֣דבְּאַחַדבאחד שְׁעָרֶ֔יךָשְׁעָרֶיךָשעריך בְּאַ֨רְצְךָ֔בְּאַרְצְךָבארצך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָ֑ךְלָךְלך לֹ֧אלֹאלא תְאַמֵּ֣ץתְאַמֵּץתאמץ אֶתאֶתאת־־־לְבָבְךָ֗לְבָבְךָלבבך וְלֹ֤אוְלֹאולא תִקְפֹּץ֙תִקְפֹּץתקפץ אֶתאֶתאת־־־יָ֣דְךָ֔יָדְךָידך מֵאָחִ֖יךָמֵאָחִיךָמאחיך הָאֶבְיֽוֹןהָאֶבְיוֹןהאביון׃׃׃ 15:8 כִּֽיכִּיכי־־־פָתֹ֧חַפָתֹחַפתח תִּפְתַּ֛חתִּפְתַּחתפתח אֶתאֶתאת־־־יָדְךָ֖יָדְךָידך ל֑וֹלוֹלו וְהַעֲבֵט֙וְהַעֲבֵטוהעבט תַּעֲבִיטֶ֔נּוּתַּעֲבִיטֶנּוּתעביטנו דֵּ֚ידֵּידי מַחְסֹר֔וֹמַחְסֹרוֹמחסרו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֶחְסַ֖ריֶחְסַריחסר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 15:9 הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֡לְךָלך פֶּןפֶּןפן־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה דָבָר֩דָבָרדבר עִםעִםעם־־־לְבָבְךָ֨לְבָבְךָלבבך בְלִיַּ֜עַלבְלִיַּעַלבליעל לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר קָֽרְבָ֣הקָרְבָהקרבה שְׁנַֽתשְׁנַתשנת־־־הַשֶּׁבַע֮הַשֶּׁבַעהשבע שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת הַשְּׁמִטָּה֒הַשְּׁמִטָּההשמטה וְרָעָ֣הוְרָעָהורעה עֵֽינְךָ֗עֵינְךָעינך בְּאָחִ֙יךָ֙בְּאָחִיךָבאחיך הָֽאֶבְי֔וֹןהָאֶבְיוֹןהאביון וְלֹ֥אוְלֹאולא תִתֵּ֖ןתִתֵּןתתן ל֑וֹלוֹלו וְקָרָ֤אוְקָרָאוקרא עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה בְךָ֖בְךָבך חֵֽטְאחֵטְאחטא׃׃׃ 15:10 נָת֤וֹןנָתוֹןנתון תִּתֵּן֙תִּתֵּןתתן ל֔וֹלוֹלו וְלֹאוְלֹאולא־־־יֵרַ֥עיֵרַעירע לְבָבְךָ֖לְבָבְךָלבבך בְּתִתְּךָ֣בְּתִתְּךָבתתך ל֑וֹלוֹלו כִּ֞יכִּיכי בִּגְלַ֣לבִּגְלַלבגלל ׀׀׀ הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה יְבָרֶכְךָ֙יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכָֽלבְּכָלבכל־־־מַעֲשֶׂ֔ךָמַעֲשֶׂךָמעשך וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל מִשְׁלַ֥חמִשְׁלַחמשלח יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ 15:11 כִּ֛יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־יֶחְדַּ֥ליֶחְדַּליחדל אֶבְי֖וֹןאֶבְיוֹןאביון מִקֶּ֣רֶבמִקֶּרֶבמקרב הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֙מְצַוְּךָמצוך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר פָּ֠תֹחַפָּתֹחַפתח תִּפְתַּ֨חתִּפְתַּחתפתח אֶתאֶתאת־־־יָדְךָ֜יָדְךָידך לְאָחִ֧יךָלְאָחִיךָלאחיך לַעֲנִיֶּ֛ךָלַעֲנִיֶּךָלעניך וּלְאֶבְיֹנְךָ֖וּלְאֶבְיֹנְךָולאבינך בְּאַרְצֶֽךָבְּאַרְצֶךָבארצך׃׃׃ ססס 15:12 כִּֽיכִּיכי־־־יִמָּכֵ֨ריִמָּכֵרימכר לְךָ֜לְךָלך אָחִ֣יךָאָחִיךָאחיך הָֽעִבְרִ֗יהָעִבְרִיהעברי א֚וֹאוֹאו הָֽעִבְרִיָּ֔ההָעִבְרִיָּההעבריה וַעֲבָֽדְךָ֖וַעֲבָדְךָועבדך שֵׁ֣שׁשֵׁשׁשש שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים וּבַשָּׁנָה֙וּבַשָּׁנָהובשנה הַשְּׁבִיעִ֔תהַשְּׁבִיעִתהשביעת תְּשַׁלְּחֶ֥נּוּתְּשַׁלְּחֶנּוּתשלחנו חָפְשִׁ֖יחָפְשִׁיחפשי מֵעִמָּֽךְמֵעִמָּךְמעמך׃׃׃ 15:13 וְכִֽיוְכִיוכי־־־תְשַׁלְּחֶ֥נּוּתְשַׁלְּחֶנּוּתשלחנו חָפְשִׁ֖יחָפְשִׁיחפשי מֵֽעִמָּ֑ךְמֵעִמָּךְמעמך לֹ֥אלֹאלא תְשַׁלְּחֶ֖נּוּתְשַׁלְּחֶנּוּתשלחנו רֵיקָֽםרֵיקָםריקם׃׃׃ 15:14 הַעֲנֵ֤יקהַעֲנֵיקהעניק תַּעֲנִיק֙תַּעֲנִיקתעניק ל֔וֹלוֹלו מִצֹּ֣אנְךָ֔מִצֹּאנְךָמצאנך וּמִֽגָּרְנְךָ֖וּמִגָּרְנְךָומגרנך וּמִיִּקְבֶ֑ךָוּמִיִּקְבֶךָומיקבך אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר בֵּרַכְךָ֛בֵּרַכְךָברכך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 15:15 וְזָכַרְתָּ֗וְזָכַרְתָּוזכרת כִּ֣יכִּיכי עֶ֤בֶדעֶבֶדעבד הָיִ֙יתָ֙הָיִיתָהיית בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַֽיִּפְדְּךָ֖וַיִּפְדְּךָויפדך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן אָנֹכִ֧יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֛מְצַוְּךָמצוך אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 15:16 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך לֹ֥אלֹאלא אֵצֵ֖אאֵצֵאאצא מֵעִמָּ֑ךְמֵעִמָּךְמעמך כִּ֤יכִּיכי אֲהֵֽבְךָ֙אֲהֵבְךָאהבך וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּיתֶ֔ךָבֵּיתֶךָביתך כִּיכִּיכי־־־ט֥וֹבטוֹבטוב ל֖וֹלוֹלו עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 15:17 וְלָקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־הַמַּרְצֵ֗עַהַמַּרְצֵעַהמרצע וְנָתַתָּ֤הוְנָתַתָּהונתתה בְאָזְנוֹ֙בְאָזְנוֹבאזנו וּבַדֶּ֔לֶתוּבַדֶּלֶתובדלת וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לְךָ֖לְךָלך עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְאַ֥ףוְאַףואף לַאֲמָתְךָ֖לַאֲמָתְךָלאמתך תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 15:18 לֹאלֹאלא־־־יִקְשֶׁ֣היִקְשֶׁהיקשה בְעֵינֶ֗ךָבְעֵינֶךָבעינך בְּשַׁלֵּֽחֲךָ֙בְּשַׁלֵּחֲךָבשלחך אֹת֤וֹאֹתוֹאתו חָפְשִׁי֙חָפְשִׁיחפשי מֵֽעִמָּ֔ךְמֵעִמָּךְמעמך כִּ֗יכִּיכי מִשְׁנֶה֙מִשְׁנֶהמשנה שְׂכַ֣רשְׂכַרשכר שָׂכִ֔ירשָׂכִירשכיר עֲבָֽדְךָ֖עֲבָדְךָעבדך שֵׁ֣שׁשֵׁשׁשש שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים וּבֵֽרַכְךָ֙וּבֵרַכְךָוברכך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶֽׂהתַּעֲשֶׂהתעשה׃׃׃ פפפ
15:19 כָּֽלכָּלכל־־־הַבְּכ֡וֹרהַבְּכוֹרהבכור אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יִוָּלֵ֨דיִוָּלֵדיולד בִּבְקָרְךָ֤בִּבְקָרְךָבבקרך וּבְצֹֽאנְךָ֙וּבְצֹאנְךָובצאנך הַזָּכָ֔רהַזָּכָרהזכר תַּקְדִּ֖ישׁתַּקְדִּישׁתקדיש לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹ֤אלֹאלא תַעֲבֹד֙תַעֲבֹדתעבד בִּבְכֹ֣רבִּבְכֹרבבכר שׁוֹרֶ֔ךָשׁוֹרֶךָשורך וְלֹ֥אוְלֹאולא תָגֹ֖זתָגֹזתגז בְּכ֥וֹרבְּכוֹרבכור צֹאנֶֽךָצֹאנֶךָצאנך׃׃׃ 15:20 לִפְנֵי֩לִפְנֵילפני יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֤יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך תֹאכֲלֶ֙נּוּ֙תֹאכֲלֶנּוּתאכלנו שָׁנָ֣השָׁנָהשנה בְשָׁנָ֔הבְשָׁנָהבשנה בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֣ריִבְחַריבחר יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַתָּ֖האַתָּהאתה וּבֵיתֶֽךָוּבֵיתֶךָוביתך׃׃׃ 15:21 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה ב֜וֹבוֹבו מ֗וּםמוּםמום פִּסֵּ֙חַ֙פִּסֵּחַפסח א֣וֹאוֹאו עִוֵּ֔רעִוֵּרעור כֹּ֖לכֹּלכל מ֣וּםמוּםמום רָ֑ערָערע לֹ֣אלֹאלא תִזְבָּחֶ֔נּוּתִזְבָּחֶנּוּתזבחנו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 15:22 בִּשְׁעָרֶ֖יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך תֹּאכֲלֶ֑נּוּתֹּאכֲלֶנּוּתאכלנו הַטָּמֵ֤אהַטָּמֵאהטמא וְהַטָּהוֹר֙וְהַטָּהוֹרוהטהור יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו כַּצְּבִ֖יכַּצְּבִיכצבי וְכָאַיָּֽלוְכָאַיָּלוכאיל׃׃׃ 15:23 רַ֥קרַקרק אֶתאֶתאת־־־דָּמ֖וֹדָּמוֹדמו לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֑לתֹאכֵלתאכל עַלעַלעל־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ תִּשְׁפְּכֶ֖נּוּתִּשְׁפְּכֶנּוּתשפכנו כַּמָּֽיִםכַּמָּיִםכמים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain