Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 26

26:1 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־תָב֣וֹאתָבוֹאתבוא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך נַחֲלָ֑הנַחֲלָהנחלה וִֽירִשְׁתָּ֖הּוִירִשְׁתָּהּוירשתה וְיָשַׁ֥בְתָּוְיָשַׁבְתָּוישבת בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 26:2 וְלָקַחְתָּ֞וְלָקַחְתָּולקחת מֵרֵאשִׁ֣יתמֵרֵאשִׁיתמראשית ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־פְּרִ֣יפְּרִיפרי הָאֲדָמָ֗ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תָּבִ֧יאתָּבִיאתביא מֵֽאַרְצְךָ֛מֵאַרְצְךָמארצך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָ֖ךְלָךְלך וְשַׂמְתָּ֣וְשַׂמְתָּושמת בַטֶּ֑נֶאבַטֶּנֶאבטנא וְהָֽלַכְתָּ֙וְהָלַכְתָּוהלכת אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִבְחַר֙יִבְחַריבחר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְשַׁכֵּ֥ןלְשַׁכֵּןלשכן שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 26:3 וּבָאתָ֙וּבָאתָובאת אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֑םהָהֵםההם וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֵלָ֗יואֵלָיואליו הִגַּ֤דְתִּיהִגַּדְתִּיהגדתי הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כִּיכִּיכי־־־בָ֙אתִי֙בָאתִיבאתי אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֧ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֛היְהוָהיהוה לַאֲבֹתֵ֖ינוּלַאֲבֹתֵינוּלאבתינו לָ֥תֶתלָתֶתלתת לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 26:4 וְלָקַ֧חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן הַטֶּ֖נֶאהַטֶּנֶאהטנא מִיָּדֶ֑ךָמִיָּדֶךָמידך וְהִ֨נִּיח֔וֹוְהִנִּיחוֹוהניחו לִפְנֵ֕ילִפְנֵילפני מִזְבַּ֖חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 26:5 וְעָנִ֨יתָוְעָנִיתָוענית וְאָמַרְתָּ֜וְאָמַרְתָּואמרת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲרַמִּי֙אֲרַמִּיארמי אֹבֵ֣דאֹבֵדאבד אָבִ֔יאָבִיאבי וַיֵּ֣רֶדוַיֵּרֶדוירד מִצְרַ֔יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה וַיָּ֥גָרוַיָּגָרויגר שָׁ֖םשָׁםשם בִּמְתֵ֣יבִּמְתֵיבמתי מְעָ֑טמְעָטמעט וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־שָׁ֕םשָׁםשם לְג֥וֹילְגוֹילגוי גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול עָצ֥וּםעָצוּםעצום וָרָֽבוָרָבורב׃׃׃ 26:6 וַיָּרֵ֧עוּוַיָּרֵעוּוירעו אֹתָ֛נוּאֹתָנוּאתנו הַמִּצְרִ֖יםהַמִּצְרִיםהמצרים וַיְעַנּ֑וּנוּוַיְעַנּוּנוּויענונו וַיִּתְּנ֥וּוַיִּתְּנוּויתנו עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו עֲבֹדָ֥העֲבֹדָהעבדה קָשָֽׁהקָשָׁהקשה׃׃׃ 26:7 וַנִּצְעַ֕קוַנִּצְעַקונצעק אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֵ֑ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־קֹלֵ֔נוּקֹלֵנוּקלנו וַיַּ֧רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־עָנְיֵ֛נוּעָנְיֵנוּענינו וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲמָלֵ֖נוּעֲמָלֵנוּעמלנו וְאֶתוְאֶתואת־־־לַחֲצֵֽנוּלַחֲצֵנוּלחצנו׃׃׃ 26:8 וַיּוֹצִאֵ֤נוּוַיּוֹצִאֵנוּויוצאנו יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים בְּיָ֤דבְּיָדביד חֲזָקָה֙חֲזָקָהחזקה וּבִזְרֹ֣עַוּבִזְרֹעַובזרע נְטוּיָ֔הנְטוּיָהנטויה וּבְמֹרָ֖אוּבְמֹרָאובמרא גָּדֹ֑לגָּדֹלגדל וּבְאֹת֖וֹתוּבְאֹתוֹתובאתות וּבְמֹפְתִֽיםוּבְמֹפְתִיםובמפתים׃׃׃ 26:9 וַיְבִאֵ֖נוּוַיְבִאֵנוּויבאנו אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לָ֙נוּ֙לָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ 26:10 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הֵבֵ֙אתִי֙הֵבֵאתִיהבאתי אֶתאֶתאת־־־רֵאשִׁית֙רֵאשִׁיתראשית פְּרִ֣יפְּרִיפרי הָאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תָּהנָתַתָּהנתתה לִּ֖ילִּילי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהִנַּחְתּ֗וֹוְהִנַּחְתּוֹוהנחתו לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְהִֽשְׁתַּחֲוִ֔יתָוְהִשְׁתַּחֲוִיתָוהשתחוית לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 26:11 וְשָׂמַחְתָּ֣וְשָׂמַחְתָּושמחת בְכָלבְכָלבכל־־־הַטּ֗וֹבהַטּוֹבהטוב אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־לְךָ֛לְךָלך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וּלְבֵיתֶ֑ךָוּלְבֵיתֶךָולביתך אַתָּה֙אַתָּהאתה וְהַלֵּוִ֔יוְהַלֵּוִיוהלוי וְהַגֵּ֖רוְהַגֵּרוהגר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּקִרְבֶּֽךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך׃׃׃ ססס 26:12 כִּ֣יכִּיכי תְכַלֶּ֞התְכַלֶּהתכלה לַ֠עְשֵׂרלַעְשֵׂרלעשר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַעְשַׂ֧רמַעְשַׂרמעשר תְּבוּאָתְךָ֛תְּבוּאָתְךָתבואתך בַּשָּׁנָ֥הבַּשָּׁנָהבשנה הַשְּׁלִישִׁ֖תהַשְּׁלִישִׁתהשלישת שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת הַֽמַּעֲשֵׂ֑רהַמַּעֲשֵׂרהמעשר וְנָתַתָּ֣הוְנָתַתָּהונתתה לַלֵּוִ֗ילַלֵּוִיללוי לַגֵּר֙לַגֵּרלגר לַיָּת֣וֹםלַיָּתוֹםליתום וְלָֽאַלְמָנָ֔הוְלָאַלְמָנָהולאלמנה וְאָכְל֥וּוְאָכְלוּואכלו בִשְׁעָרֶ֖יךָבִשְׁעָרֶיךָבשעריך וְשָׂבֵֽעוּוְשָׂבֵעוּושבעו׃׃׃ 26:13 וְאָמַרְתָּ֡וְאָמַרְתָּואמרת לִפְנֵי֩לִפְנֵילפני יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בִּעַ֧רְתִּיבִּעַרְתִּיבערתי הַקֹּ֣דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש מִןמִןמן־־־הַבַּ֗יִתהַבַּיִתהבית וְגַ֨םוְגַםוגם נְתַתִּ֤יונְתַתִּיונתתיו לַלֵּוִי֙לַלֵּוִיללוי וְלַגֵּר֙וְלַגֵּרולגר לַיָּת֣וֹםלַיָּתוֹםליתום וְלָאַלְמָנָ֔הוְלָאַלְמָנָהולאלמנה כְּכָלכְּכָלככל־־־מִצְוָתְךָ֖מִצְוָתְךָמצותך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּיתָ֑נִיצִוִּיתָנִיצויתני לֹֽאלֹאלא־־־עָבַ֥רְתִּיעָבַרְתִּיעברתי מִמִּצְוֺתֶ֖יךָמִמִּצְוֺתֶיךָממצותיך וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁכָֽחְתִּישָׁכָחְתִּישכחתי׃׃׃ 26:14 לֹאלֹאלא־־־אָכַ֨לְתִּיאָכַלְתִּיאכלתי בְאֹנִ֜יבְאֹנִיבאני מִמֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו וְלֹאוְלֹאולא־־־בִעַ֤רְתִּיבִעַרְתִּיבערתי מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו בְּטָמֵ֔אבְּטָמֵאבטמא וְלֹאוְלֹאולא־־־נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו לְמֵ֑תלְמֵתלמת שָׁמַ֗עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יאֱלֹהָיאלהי עָשִׂ֕יתִיעָשִׂיתִיעשיתי כְּכֹ֖לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּיתָֽנִיצִוִּיתָנִיצויתני׃׃׃ 26:15 הַשְׁקִיפָה֩הַשְׁקִיפָההשקיפה מִמְּע֨וֹןמִמְּעוֹןממעון קָדְשְׁךָ֜קָדְשְׁךָקדשך מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּבָרֵ֤ךְוּבָרֵךְוברך אֶֽתאֶתאת־־־עַמְּךָ֙עַמְּךָעמך אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֵת֙וְאֵתואת הָאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תָּהנָתַתָּהנתתה לָ֑נוּלָנוּלנו כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר נִשְׁבַּ֙עְתָּ֙נִשְׁבַּעְתָּנשבעת לַאֲבֹתֵ֔ינוּלַאֲבֹתֵינוּלאבתינו אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ ססס 26:16 הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מְצַוְּךָ֧מְצַוְּךָמצוך לַעֲשׂ֛וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־הַחֻקִּ֥יםהַחֻקִּיםהחקים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּשְׁפָּטִ֑יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים וְשָׁמַרְתָּ֤וְשָׁמַרְתָּושמרת וְעָשִׂ֙יתָ֙וְעָשִׂיתָועשית אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָבְךָ֖לְבָבְךָלבבך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 26:17 אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה הֶאֱמַ֖רְתָּהֶאֱמַרְתָּהאמרת הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום לִהְיוֹת֩לִהְיוֹתלהיות לְךָ֨לְךָלך לֵֽאלֹהִ֜יםלֵאלֹהִיםלאלהים וְלָלֶ֣כֶתוְלָלֶכֶתוללכת בִּדְרָכָ֗יובִּדְרָכָיובדרכיו וְלִשְׁמֹ֨רוְלִשְׁמֹרולשמר חֻקָּ֧יוחֻקָּיוחקיו וּמִצְוֺתָ֛יווּמִצְוֺתָיוומצותיו וּמִשְׁפָּטָ֖יווּמִשְׁפָּטָיוומשפטיו וְלִשְׁמֹ֥עַוְלִשְׁמֹעַולשמע בְּקֹלֽוֹבְּקֹלוֹבקלו׃׃׃ 26:18 וַֽיהוָ֞הוַיהוָהויהוה הֶאֱמִֽירְךָ֣הֶאֱמִירְךָהאמירך הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לוֹ֙לוֹלו לְעַ֣םלְעַםלעם סְגֻלָּ֔הסְגֻלָּהסגלה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־לָ֑ךְלָךְלך וְלִשְׁמֹ֖רוְלִשְׁמֹרולשמר כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתָֽיומִצְוֺתָיומצותיו׃׃׃ 26:19 וּֽלְתִתְּךָ֣וּלְתִתְּךָולתתך עֶלְי֗וֹןעֶלְיוֹןעליון עַ֤לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה לִתְהִלָּ֖הלִתְהִלָּהלתהלה וּלְשֵׁ֣םוּלְשֵׁםולשם וּלְתִפְאָ֑רֶתוּלְתִפְאָרֶתולתפארת וְלִֽהְיֹתְךָ֧וְלִהְיֹתְךָולהיתך עַםעַםעם־־־קָדֹ֛שׁקָדֹשׁקדש לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain