Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 3

3:1 וַנֵּ֣פֶןוַנֵּפֶןונפן וַנַּ֔עַלוַנַּעַלונעל דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך הַבָּשָׁ֑ןהַבָּשָׁןהבשן וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא עוֹג֩עוֹגעוג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַבָּשָׁ֨ןהַבָּשָׁןהבשן לִקְרָאתֵ֜נוּלִקְרָאתֵנוּלקראתנו ה֧וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־עַמּ֛וֹעַמּוֹעמו לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה אֶדְרֶֽעִיאֶדְרֶעִיאדרעי׃׃׃ 3:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֵלַי֙אֵלַיאלי אַלאַלאל־־־תִּירָ֣אתִּירָאתירא אֹת֔וֹאֹתוֹאתו כִּ֣יכִּיכי בְיָדְךָ֞בְיָדְךָבידך נָתַ֧תִּינָתַתִּינתתי אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו וְעָשִׂ֣יתָוְעָשִׂיתָועשית לּ֔וֹלּוֹלו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֗יתָעָשִׂיתָעשית לְסִיחֹן֙לְסִיחֹןלסיחן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בְּחֶשְׁבּֽוֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון׃׃׃ 3:3 וַיִּתֵּן֩וַיִּתֵּןויתן יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֜ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו בְּיָדֵ֗נוּבְּיָדֵנוּבידנו גַּ֛םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־ע֥וֹגעוֹגעוג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַבָּשָׁ֖ןהַבָּשָׁןהבשן וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו וַנַּכֵּ֕הוּוַנַּכֵּהוּונכהו עַדעַדעד־־־בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי הִשְׁאִֽירהִשְׁאִירהשאיר־־־ל֖וֹלוֹלו שָׂרִֽידשָׂרִידשריד׃׃׃ 3:4 וַנִּלְכֹּ֤דוַנִּלְכֹּדונלכד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עָרָיו֙עָרָיועריו בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔ואהַהִואההוא לֹ֤אלֹאלא הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה קִרְיָ֔הקִרְיָהקריה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־לָקַ֖חְנוּלָקַחְנוּלקחנו מֵֽאִתָּ֑םמֵאִתָּםמאתם שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים עִיר֙עִירעיר כָּלכָּלכל־־־חֶ֣בֶלחֶבֶלחבל אַרְגֹּ֔באַרְגֹּבארגב מַמְלֶ֥כֶתמַמְלֶכֶתממלכת ע֖וֹגעוֹגעוג בַּבָּשָֽׁןבַּבָּשָׁןבבשן׃׃׃ 3:5 כָּלכָּלכל־־־אֵ֜לֶּהאֵלֶּהאלה עָרִ֧יםעָרִיםערים בְּצֻר֛וֹתבְּצֻרוֹתבצרות חוֹמָ֥החוֹמָהחומה גְבֹהָ֖הגְבֹהָהגבהה דְּלָתַ֣יִםדְּלָתַיִםדלתים וּבְרִ֑יחַוּבְרִיחַובריח לְבַ֛דלְבַדלבד מֵעָרֵ֥ימֵעָרֵימערי הַפְּרָזִ֖יהַפְּרָזִיהפרזי הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 3:6 וַנַּחֲרֵ֣םוַנַּחֲרֵםונחרם אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֔ינוּעָשִׂינוּעשינו לְסִיחֹ֖ןלְסִיחֹןלסיחן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חֶשְׁבּ֑וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון הַחֲרֵם֙הַחֲרֵםהחרם כָּלכָּלכל־־־עִ֣ירעִירעיר מְתִ֔םמְתִםמתם הַנָּשִׁ֖יםהַנָּשִׁיםהנשים וְהַטָּֽףוְהַטָּףוהטף׃׃׃ 3:7 וְכָלוְכָלוכל־־־הַבְּהֵמָ֛ההַבְּהֵמָההבהמה וּשְׁלַ֥לוּשְׁלַלושלל הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים בַּזּ֥וֹנוּבַּזּוֹנוּבזונו לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 3:8 וַנִּקַּ֞חוַנִּקַּחונקח בָּעֵ֤תבָּעֵתבעת הַהִוא֙הַהִואההוא אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מִיַּ֗דמִיַּדמיד שְׁנֵי֙שְׁנֵישני מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִנַּ֥חַלמִנַּחַלמנחל אַרְנֹ֖ןאַרְנֹןארנן עַדעַדעד־־־הַ֥רהַרהר חֶרְמֽוֹןחֶרְמוֹןחרמון׃׃׃ 3:9 צִידֹנִ֛יםצִידֹנִיםצידנים יִקְרְא֥וּיִקְרְאוּיקראו לְחֶרְמ֖וֹןלְחֶרְמוֹןלחרמון שִׂרְיֹ֑ןשִׂרְיֹןשרין וְהָ֣אֱמֹרִ֔יוְהָאֱמֹרִיוהאמרי יִקְרְאוּיִקְרְאוּיקראו־־־ל֖וֹלוֹלו שְׂנִֽירשְׂנִירשניר׃׃׃ 3:10 כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ עָרֵ֣יעָרֵיערי הַמִּישֹׁ֗רהַמִּישֹׁרהמישר וְכָלוְכָלוכל־־־הַגִּלְעָד֙הַגִּלְעָדהגלעד וְכָלוְכָלוכל־־־הַבָּשָׁ֔ןהַבָּשָׁןהבשן עַדעַדעד־־־סַלְכָ֖הסַלְכָהסלכה וְאֶדְרֶ֑עִיוְאֶדְרֶעִיואדרעי עָרֵ֛יעָרֵיערי מַמְלֶ֥כֶתמַמְלֶכֶתממלכת ע֖וֹגעוֹגעוג בַּבָּשָֽׁןבַּבָּשָׁןבבשן׃׃׃ 3:11 כִּ֣יכִּיכי רַקרַקרק־־־ע֞וֹגעוֹגעוג מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַבָּשָׁ֗ןהַבָּשָׁןהבשן נִשְׁאַר֮נִשְׁאַרנשאר מִיֶּ֣תֶרמִיֶּתֶרמיתר הָרְפָאִים֒הָרְפָאִיםהרפאים הִנֵּ֤ההִנֵּההנה עַרְשׂוֹ֙עַרְשׂוֹערשו עֶ֣רֶשׂעֶרֶשׂערש בַּרְזֶ֔לבַּרְזֶלברזל הֲלֹ֣ההֲלֹההלה הִ֔ואהִואהוא בְּרַבַּ֖תבְּרַבַּתברבת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון תֵּ֧שַׁעתֵּשַׁעתשע אַמּ֣וֹתאַמּוֹתאמות אָרְכָּ֗הּאָרְכָּהּארכה וְאַרְבַּ֥עוְאַרְבַּעוארבע אַמּ֛וֹתאַמּוֹתאמות רָחְבָּ֖הּרָחְבָּהּרחבה בְּאַמַּתבְּאַמַּתבאמת־־־אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 3:12 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֧רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת יָרַ֖שְׁנוּיָרַשְׁנוּירשנו בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֑ואהַהִואההוא מֵעֲרֹעֵ֞רמֵעֲרֹעֵרמערער אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־נַ֣חַלנַחַלנחל אַרְנֹ֗ןאַרְנֹןארנן וַחֲצִ֤יוַחֲצִיוחצי הַֽרהַרהר־־־הַגִּלְעָד֙הַגִּלְעָדהגלעד וְעָרָ֔יווְעָרָיוועריו נָתַ֕תִּינָתַתִּינתתי לָרֻֽאוּבֵנִ֖ילָרֻאוּבֵנִילראובני וְלַגָּדִֽיוְלַגָּדִיולגדי׃׃׃ 3:13 וְיֶ֨תֶרוְיֶתֶרויתר הַגִּלְעָ֤דהַגִּלְעָדהגלעד וְכָלוְכָלוכל־־־הַבָּשָׁן֙הַבָּשָׁןהבשן מַמְלֶ֣כֶתמַמְלֶכֶתממלכת ע֔וֹגעוֹגעוג נָתַ֕תִּינָתַתִּינתתי לַחֲצִ֖ילַחֲצִילחצי שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשֶּׁ֑ההַמְנַשֶּׁההמנשה כֹּ֣לכֹּלכל חֶ֤בֶלחֶבֶלחבל הָֽאַרְגֹּב֙הָאַרְגֹּבהארגב לְכָללְכָללכל־־־הַבָּשָׁ֔ןהַבָּשָׁןהבשן הַה֥וּאהַהוּאההוא יִקָּרֵ֖איִקָּרֵאיקרא אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ רְפָאִֽיםרְפָאִיםרפאים׃׃׃ 3:14 יָאִ֣יריָאִיריאיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁ֗המְנַשֶּׁהמנשה לָקַח֙לָקַחלקח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֶ֣בֶלחֶבֶלחבל אַרְגֹּ֔באַרְגֹּבארגב עַדעַדעד־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול הַגְּשׁוּרִ֖יהַגְּשׁוּרִיהגשורי וְהַמַּֽעֲכָתִ֑יוְהַמַּעֲכָתִיוהמעכתי וַיִּקְרָא֩וַיִּקְרָאויקרא אֹתָ֨םאֹתָםאתם עַלעַלעל־־־שְׁמ֤וֹשְׁמוֹשמו אֶתאֶתאת־־־הַבָּשָׁן֙הַבָּשָׁןהבשן חַוֺּ֣תחַוֺּתחות יָאִ֔יריָאִיריאיר עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 3:15 וּלְמָכִ֖ירוּלְמָכִירולמכיר נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ 3:16 וְלָרֻאוּבֵנִ֨יוְלָרֻאוּבֵנִיולראובני וְלַגָּדִ֜יוְלַגָּדִיולגדי נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי מִןמִןמן־־־הַגִּלְעָד֙הַגִּלְעָדהגלעד וְעַדוְעַדועד־־־נַ֣חַלנַחַלנחל אַרְנֹ֔ןאַרְנֹןארנן תּ֥וֹךְתּוֹךְתוך הַנַּ֖חַלהַנַּחַלהנחל וּגְבֻ֑לוּגְבֻלוגבל וְעַד֙וְעַדועד יַבֹּ֣קיַבֹּקיבק הַנַּ֔חַלהַנַּחַלהנחל גְּב֖וּלגְּבוּלגבול בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 3:17 וְהָֽעֲרָבָ֖הוְהָעֲרָבָהוהערבה וְהַיַּרְדֵּ֣ןוְהַיַּרְדֵּןוהירדן וּגְבֻ֑לוּגְבֻלוגבל מִכִּנֶּ֗רֶתמִכִּנֶּרֶתמכנרת וְעַ֨דוְעַדועד יָ֤םיָםים הָֽעֲרָבָה֙הָעֲרָבָההערבה יָ֣םיָםים הַמֶּ֔לַחהַמֶּלַחהמלח תַּ֛חַתתַּחַתתחת אַשְׁדֹּ֥תאַשְׁדֹּתאשדת הַפִּסְגָּ֖ההַפִּסְגָּההפסגה מִזְרָֽחָהמִזְרָחָהמזרחה׃׃׃ 3:18 וָאֲצַ֣ווָאֲצַוואצו אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִ֖ואהַהִואההוא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם נָתַ֨ןנָתַןנתן לָכֶ֜םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת לְרִשְׁתָּ֔הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה חֲלוּצִ֣יםחֲלוּצִיםחלוצים תַּֽעַבְר֗וּתַּעַבְרוּתעברו לִפְנֵ֛ילִפְנֵילפני אֲחֵיכֶ֥םאֲחֵיכֶםאחיכם בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כָּלכָּלכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 3:19 רַ֠קרַקרק נְשֵׁיכֶ֣םנְשֵׁיכֶםנשיכם וְטַפְּכֶם֮וְטַפְּכֶםוטפכם וּמִקְנֵכֶם֒וּמִקְנֵכֶםומקנכם יָדַ֕עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּֽיכִּיכי־־־מִקְנֶ֥המִקְנֶהמקנה רַ֖ברַברב לָכֶ֑םלָכֶםלכם יֵֽשְׁבוּ֙יֵשְׁבוּישבו בְּעָ֣רֵיכֶ֔םבְּעָרֵיכֶםבעריכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 3:20 עַ֠דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָנִ֨יחַיָנִיחַיניח יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ לַֽאֲחֵיכֶם֮לַאֲחֵיכֶםלאחיכם כָּכֶם֒כָּכֶםככם וְיָרְשׁ֣וּוְיָרְשׁוּוירשו גַםגַםגם־־־הֵ֔םהֵםהם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֛םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְשַׁבְתֶּ֗םוְשַׁבְתֶּםושבתם אִ֚ישׁאִישׁאיש לִֽירֻשָּׁת֔וֹלִירֻשָּׁתוֹלירשתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 3:21 וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוֹשׁ֣וּעַיְהוֹשׁוּעַיהושוע צִוֵּ֔יתִיצִוֵּיתִיצויתי בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִ֖ואהַהִואההוא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר עֵינֶ֣יךָעֵינֶיךָעיניך הָרֹאֹ֗תהָרֹאֹתהראת אֵת֩אֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לִשְׁנֵי֙לִשְׁנֵילשני הַמְּלָכִ֣יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה כֵּֽןכֵּןכן־־־יַעֲשֶׂ֤היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְכָללְכָללכל־־־הַמַּמְלָכ֔וֹתהַמַּמְלָכוֹתהממלכות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֖האַתָּהאתה עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 3:22 לֹ֖אלֹאלא תְִּירָא֑וּםתְִּירָאוּםתיראום כִּ֚יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם ה֖וּאהוּאהוא הַנִּלְחָ֥םהַנִּלְחָםהנלחם לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 3:23 וָאֶתְחַנַּ֖ןוָאֶתְחַנַּןואתחנן אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִ֖ואהַהִואההוא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 3:24 אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה אַתָּ֤האַתָּהאתה הַֽחִלּ֙וֹתָ֙הַחִלּוֹתָהחלות לְהַרְא֣וֹתלְהַרְאוֹתלהראות אֶֽתאֶתאת־־־עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך אֶ֨תאֶתאת־־־גָּדְלְךָ֔גָּדְלְךָגדלך וְאֶתוְאֶתואת־־־יָדְךָ֖יָדְךָידך הַחֲזָקָ֑ההַחֲזָקָההחזקה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מִימִימי־־־אֵל֙אֵלאל בַּשָּׁמַ֣יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים וּבָאָ֔רֶץוּבָאָרֶץובארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה כְמַעֲשֶׂ֖יךָכְמַעֲשֶׂיךָכמעשיך וְכִגְבוּרֹתֶֽךָוְכִגְבוּרֹתֶךָוכגבורתך׃׃׃ 3:25 אֶעְבְּרָהאֶעְבְּרָהאעברה־־־נָּ֗אנָּאנא וְאֶרְאֶה֙וְאֶרְאֶהואראה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן הָהָ֥רהָהָרההר הַטּ֛וֹבהַטּוֹבהטוב הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וְהַלְּבָנֽוֹןוְהַלְּבָנוֹןוהלבנון׃׃׃ 3:26 וַיִּתְעַבֵּ֨רוַיִּתְעַבֵּרויתעבר יְהוָ֥היְהוָהיהוה בִּי֙בִּיבי לְמַ֣עַנְכֶ֔םלְמַעַנְכֶםלמענכם וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֵלַי֙אֵלַיאלי רַברַברב־־־לָ֔ךְלָךְלך אַלאַלאל־־־תּ֗וֹסֶףתּוֹסֶףתוסף דַּבֵּ֥רדַּבֵּרדבר אֵלַ֛יאֵלַיאלי ע֖וֹדעוֹדעוד בַּדָּבָ֥רבַּדָּבָרבדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 3:27 עֲלֵ֣העֲלֵהעלה ׀׀׀ רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הַפִּסְגָּ֗ההַפִּסְגָּההפסגה וְשָׂ֥אוְשָׂאושא עֵינֶ֛יךָעֵינֶיךָעיניך יָ֧מָּהיָמָּהימה וְצָפֹ֛נָהוְצָפֹנָהוצפנה וְתֵימָ֥נָהוְתֵימָנָהותימנה וּמִזְרָ֖חָהוּמִזְרָחָהומזרחה וּרְאֵ֣הוּרְאֵהוראה בְעֵינֶ֑יךָבְעֵינֶיךָבעיניך כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא תַעֲבֹ֖רתַעֲבֹרתעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֥ןהַיַּרְדֵּןהירדן הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 3:28 וְצַ֥ווְצַווצו אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְחַזְּקֵ֣הוּוְחַזְּקֵהוּוחזקהו וְאַמְּצֵ֑הוּוְאַמְּצֵהוּואמצהו כִּיכִּיכי־־־ה֣וּאהוּאהוא יַעֲבֹ֗ריַעֲבֹריעבר לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְהוּא֙וְהוּאוהוא יַנְחִ֣יליַנְחִילינחיל אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 3:29 וַנֵּ֣שֶׁבוַנֵּשֶׁבונשב בַּגָּ֔יְאבַּגָּיְאבגיא מ֖וּלמוּלמול בֵּ֥יתבֵּיתבית פְּעֽוֹרפְּעוֹרפעור׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain