Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 33

33:1 וְזֹ֣אתוְזֹאתוזאת הַבְּרָכָ֗ההַבְּרָכָההברכה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בֵּרַ֥ךְבֵּרַךְברך מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אִ֥ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני מוֹתֽוֹמוֹתוֹמותו׃׃׃ 33:2 וַיֹּאמַ֗רוַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֞היְהוָהיהוה מִסִּינַ֥ימִסִּינַימסיני בָּא֙בָּאבא וְזָרַ֤חוְזָרַחוזרח מִשֵּׂעִיר֙מִשֵּׂעִירמשעיר לָ֔מוֹלָמוֹלמו הוֹפִ֙יעַ֙הוֹפִיעַהופיע מֵהַ֣רמֵהַרמהר פָּארָ֔ןפָּארָןפארן וְאָתָ֖הוְאָתָהואתה מֵרִבְבֹ֣תמֵרִבְבֹתמרבבת קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש מִֽימִינ֕וֹמִימִינוֹמימינו [אֵשְׁדָּת כ][אֵשְׁדָּת כ][אשדת כ] (אֵ֥שׁ ק)(אֵשׁ ק)(אש ק) (דָּ֖ת ק)(דָּת ק)(דת ק) לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 33:3 אַ֚ףאַףאף חֹבֵ֣בחֹבֵבחבב עַמִּ֔יםעַמִּיםעמים כָּלכָּלכל־־־קְדֹשָׁ֖יוקְדֹשָׁיוקדשיו בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך וְהֵם֙וְהֵםוהם תֻּכּ֣וּתֻּכּוּתכו לְרַגְלֶ֔ךָלְרַגְלֶךָלרגלך יִשָּׂ֖איִשָּׂאישא מִדַּבְּרֹתֶֽיךָמִדַּבְּרֹתֶיךָמדברתיך׃׃׃ 33:4 תּוֹרָ֥התּוֹרָהתורה צִוָּהצִוָּהצוה־־־לָ֖נוּלָנוּלנו מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה מוֹרָשָׁ֖המוֹרָשָׁהמורשה קְהִלַּ֥תקְהִלַּתקהלת יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 33:5 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי בִישֻׁר֖וּןבִישֻׁרוּןבישרון מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך בְּהִתְאַסֵּף֙בְּהִתְאַסֵּףבהתאסף רָ֣אשֵׁירָאשֵׁיראשי עָ֔םעָםעם יַ֖חַדיַחַדיחד שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 33:6 יְחִ֥ייְחִייחי רְאוּבֵ֖ןרְאוּבֵןראובן וְאַלוְאַלואל־־־יָמֹ֑תיָמֹתימת וִיהִ֥יוִיהִיויהי מְתָ֖יומְתָיומתיו מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ ססס 33:7 וְזֹ֣אתוְזֹאתוזאת לִֽיהוּדָה֮לִיהוּדָהליהודה וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר שְׁמַ֤עשְׁמַעשמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה ק֣וֹלקוֹלקול יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְאֶלוְאֶלואל־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו תְּבִיאֶ֑נּוּתְּבִיאֶנּוּתביאנו יָדָיו֙יָדָיוידיו רָ֣ברָברב ל֔וֹלוֹלו וְעֵ֥זֶרוְעֵזֶרועזר מִצָּרָ֖יומִצָּרָיומצריו תִּהְיֶֽהתִּהְיֶהתהיה׃׃׃ ססס 33:8 וּלְלֵוִ֣יוּלְלֵוִיוללוי אָמַ֔ראָמַראמר תֻּמֶּ֥יךָתֻּמֶּיךָתמיך וְאוּרֶ֖יךָוְאוּרֶיךָואוריך לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש חֲסִידֶ֑ךָחֲסִידֶךָחסידך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נִסִּיתוֹ֙נִסִּיתוֹנסיתו בְּמַסָּ֔הבְּמַסָּהבמסה תְּרִיבֵ֖הוּתְּרִיבֵהוּתריבהו עַלעַלעל־־־מֵ֥ימֵימי מְרִיבָֽהמְרִיבָהמריבה׃׃׃ 33:9 הָאֹמֵ֞רהָאֹמֵרהאמר לְאָבִ֤יולְאָבִיולאביו וּלְאִמּוֹ֙וּלְאִמּוֹולאמו לֹ֣אלֹאלא רְאִיתִ֔יורְאִיתִיוראיתיו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו לֹ֣אלֹאלא הִכִּ֔ירהִכִּירהכיר וְאֶתוְאֶתואת־־־[בָּנֹו כ][בָּנֹו כ][בנו כ] (בָּנָ֖יו ק)(בָּנָיו ק)(בניו ק) לֹ֣אלֹאלא יָדָ֑עיָדָעידע כִּ֤יכִּיכי שָֽׁמְרוּ֙שָׁמְרוּשמרו אִמְרָתֶ֔ךָאִמְרָתֶךָאמרתך וּבְרִֽיתְךָ֖וּבְרִיתְךָובריתך יִנְצֹֽרוּיִנְצֹרוּינצרו׃׃׃ 33:10 יוֹר֤וּיוֹרוּיורו מִשְׁפָּטֶ֙יךָ֙מִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך לְיַעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב וְתוֹרָתְךָ֖וְתוֹרָתְךָותורתך לְיִשְׂרָאֵ֑ללְיִשְׂרָאֵללישראל יָשִׂ֤ימוּיָשִׂימוּישימו קְטוֹרָה֙קְטוֹרָהקטורה בְּאַפֶּ֔ךָבְּאַפֶּךָבאפך וְכָלִ֖ילוְכָלִילוכליל עַֽלעַלעל־־־מִזְבְּחֶֽךָמִזְבְּחֶךָמזבחך׃׃׃ 33:11 בָּרֵ֤ךְבָּרֵךְברך יְהוָה֙יְהוָהיהוה חֵיל֔וֹחֵילוֹחילו וּפֹ֥עַלוּפֹעַלופעל יָדָ֖יויָדָיוידיו תִּרְצֶ֑התִּרְצֶהתרצה מְחַ֨ץמְחַץמחץ מָתְנַ֧יִםמָתְנַיִםמתנים קָמָ֛יוקָמָיוקמיו וּמְשַׂנְאָ֖יווּמְשַׂנְאָיוומשנאיו מִןמִןמן־־־יְקוּמֽוּןיְקוּמוּןיקומון׃׃׃ ססס 33:12 לְבִנְיָמִ֣ןלְבִנְיָמִןלבנימן אָמַ֔ראָמַראמר יְדִ֣ידיְדִידידיד יְהֹוָ֔היְהֹוָהיהוה יִשְׁכֹּ֥ןיִשְׁכֹּןישכן לָבֶ֖טַחלָבֶטַחלבטח עָלָ֑יועָלָיועליו חֹפֵ֤ףחֹפֵףחפף עָלָיו֙עָלָיועליו כָּלכָּלכל־־־הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וּבֵ֥יןוּבֵיןובין כְּתֵיפָ֖יוכְּתֵיפָיוכתיפיו שָׁכֵֽןשָׁכֵןשכן׃׃׃ ססס 33:13 וּלְיוֹסֵ֣ףוּלְיוֹסֵףוליוסף אָמַ֔ראָמַראמר מְבֹרֶ֥כֶתמְבֹרֶכֶתמברכת יְהֹוָ֖היְהֹוָהיהוה אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו מִמֶּ֤גֶדמִמֶּגֶדממגד שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים מִטָּ֔למִטָּלמטל וּמִתְּה֖וֹםוּמִתְּהוֹםומתהום רֹבֶ֥צֶתרֹבֶצֶתרבצת תָּֽחַתתָּחַתתחת׃׃׃ 33:14 וּמִמֶּ֖גֶדוּמִמֶּגֶדוממגד תְּבוּאֹ֣תתְּבוּאֹתתבואת שָׁ֑מֶשׁשָׁמֶשׁשמש וּמִמֶּ֖גֶדוּמִמֶּגֶדוממגד גֶּ֥רֶשׁגֶּרֶשׁגרש יְרָחִֽיםיְרָחִיםירחים׃׃׃ 33:15 וּמֵרֹ֖אשׁוּמֵרֹאשׁומראש הַרְרֵיהַרְרֵיהררי־־־קֶ֑דֶםקֶדֶםקדם וּמִמֶּ֖גֶדוּמִמֶּגֶדוממגד גִּבְע֥וֹתגִּבְעוֹתגבעות עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 33:16 וּמִמֶּ֗גֶדוּמִמֶּגֶדוממגד אֶ֚רֶץאֶרֶץארץ וּמְלֹאָ֔הּוּמְלֹאָהּומלאה וּרְצ֥וֹןוּרְצוֹןורצון שֹׁכְנִ֖ישֹׁכְנִישכני סְנֶ֑הסְנֶהסנה תָּב֙וֹאתָה֙תָּבוֹאתָהתבואתה לְרֹ֣אשׁלְרֹאשׁלראש יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וּלְקָדְקֹ֖דוּלְקָדְקֹדולקדקד נְזִ֥ירנְזִירנזיר אֶחָֽיואֶחָיואחיו׃׃׃ 33:17 בְּכ֨וֹרבְּכוֹרבכור שׁוֹר֜וֹשׁוֹרוֹשורו הָדָ֣רהָדָרהדר ל֗וֹלוֹלו וְקַרְנֵ֤יוְקַרְנֵיוקרני רְאֵם֙רְאֵםראם קַרְנָ֔יוקַרְנָיוקרניו בָּהֶ֗םבָּהֶםבהם עַמִּ֛יםעַמִּיםעמים יְנַגַּ֥חיְנַגַּחינגח יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו אַפְסֵיאַפְסֵיאפסי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְהֵם֙וְהֵםוהם רִבְב֣וֹתרִבְבוֹתרבבות אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וְהֵ֖םוְהֵםוהם אַלְפֵ֥יאַלְפֵיאלפי מְנַשֶּֽׁהמְנַשֶּׁהמנשה׃׃׃ ססס 33:18 וְלִזְבוּלֻ֣ןוְלִזְבוּלֻןולזבולן אָמַ֔ראָמַראמר שְׂמַ֥חשְׂמַחשמח זְבוּלֻ֖ןזְבוּלֻןזבולן בְּצֵאתֶ֑ךָבְּצֵאתֶךָבצאתך וְיִשָּׂשכָ֖רוְיִשָּׂשכָרויששכר בְּאֹהָלֶֽיךָבְּאֹהָלֶיךָבאהליך׃׃׃ 33:19 עַמִּים֙עַמִּיםעמים הַרהַרהר־־־יִקְרָ֔אוּיִקְרָאוּיקראו שָׁ֖םשָׁםשם יִזְבְּח֣וּיִזְבְּחוּיזבחו זִבְחֵיזִבְחֵיזבחי־־־צֶ֑דֶקצֶדֶקצדק כִּ֣יכִּיכי שֶׁ֤פַעשֶׁפַעשפע יַמִּים֙יַמִּיםימים יִינָ֔קוּיִינָקוּיינקו וּשְׂפוּנֵ֖יוּשְׂפוּנֵיושפוני טְמ֥וּנֵיטְמוּנֵיטמוני חֽוֹלחוֹלחול׃׃׃ ססס 33:20 וּלְגָ֣דוּלְגָדולגד אָמַ֔ראָמַראמר בָּר֖וּךְבָּרוּךְברוך מַרְחִ֣יבמַרְחִיבמרחיב גָּ֑דגָּדגד כְּלָבִ֣יאכְּלָבִיאכלביא שָׁכֵ֔ןשָׁכֵןשכן וְטָרַ֥ףוְטָרַףוטרף זְר֖וֹעַזְרוֹעַזרוע אַףאַףאף־־־קָדְקֹֽדקָדְקֹדקדקד׃׃׃ 33:21 וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא רֵאשִׁית֙רֵאשִׁיתראשית ל֔וֹלוֹלו כִּיכִּיכי־־־שָׁ֛םשָׁםשם חֶלְקַ֥תחֶלְקַתחלקת מְחֹקֵ֖קמְחֹקֵקמחקק סָפ֑וּןסָפוּןספון וַיֵּתֵא֙וַיֵּתֵאויתא רָ֣אשֵׁירָאשֵׁיראשי עָ֔םעָםעם צִדְקַ֤תצִדְקַתצדקת יְהוָה֙יְהוָהיהוה עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וּמִשְׁפָּטָ֖יווּמִשְׁפָּטָיוומשפטיו עִםעִםעם־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 33:22 וּלְדָ֣ןוּלְדָןולדן אָמַ֔ראָמַראמר דָּ֖ןדָּןדן גּ֣וּרגּוּרגור אַרְיֵ֑האַרְיֵהאריה יְזַנֵּ֖קיְזַנֵּקיזנק מִןמִןמן־־־הַבָּשָֽׁןהַבָּשָׁןהבשן׃׃׃ 33:23 וּלְנַפְתָּלִ֣יוּלְנַפְתָּלִיולנפתלי אָמַ֔ראָמַראמר נַפְתָּלִי֙נַפְתָּלִינפתלי שְׂבַ֣עשְׂבַעשבע רָצ֔וֹןרָצוֹןרצון וּמָלֵ֖אוּמָלֵאומלא בִּרְכַּ֣תבִּרְכַּתברכת יְהוָ֑היְהוָהיהוה יָ֥םיָםים וְדָר֖וֹםוְדָרוֹםודרום יְרָֽשָׁהיְרָשָׁהירשה׃׃׃ ססס 33:24 וּלְאָשֵׁ֣רוּלְאָשֵׁרולאשר אָמַ֔ראָמַראמר בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך מִבָּנִ֖יםמִבָּנִיםמבנים אָשֵׁ֑ראָשֵׁראשר יְהִ֤ייְהִייהי רְצוּי֙רְצוּירצוי אֶחָ֔יואֶחָיואחיו וְטֹבֵ֥לוְטֹבֵלוטבל בַּשֶּׁ֖מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן רַגְלֽוֹרַגְלוֹרגלו׃׃׃ 33:25 בַּרְזֶ֥לבַּרְזֶלברזל וּנְחֹ֖שֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת מִנְעָלֶ֑יךָמִנְעָלֶיךָמנעליך וּכְיָמֶ֖יךָוּכְיָמֶיךָוכימיך דָּבְאֶֽךָדָּבְאֶךָדבאך׃׃׃ 33:26 אֵ֥יןאֵיןאין כָּאֵ֖לכָּאֵלכאל יְשֻׁר֑וּןיְשֻׁרוּןישרון רֹכֵ֤ברֹכֵברכב שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים בְעֶזְרֶ֔ךָבְעֶזְרֶךָבעזרך וּבְגַאֲוָת֖וֹוּבְגַאֲוָתוֹובגאותו שְׁחָקִֽיםשְׁחָקִיםשחקים׃׃׃ 33:27 מְעֹנָה֙מְעֹנָהמענה אֱלֹ֣הֵיאֱלֹהֵיאלהי קֶ֔דֶםקֶדֶםקדם וּמִתַּ֖חַתוּמִתַּחַתומתחת זְרֹעֹ֣תזְרֹעֹתזרעת עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וַיְגָ֧רֶשׁוַיְגָרֶשׁויגרש מִפָּנֶ֛יךָמִפָּנֶיךָמפניך אוֹיֵ֖באוֹיֵבאויב וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַשְׁמֵֽדהַשְׁמֵדהשמד׃׃׃ 33:28 וַיִּשְׁכֹּן֩וַיִּשְׁכֹּןוישכן יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל בֶּ֤טַחבֶּטַחבטח בָּדָד֙בָּדָדבדד עֵ֣יןעֵיןעין יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ דָּגָ֣ןדָּגָןדגן וְתִיר֑וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש אַףאַףאף־־־שָׁמָ֖יושָׁמָיושמיו יַֽעַרְפוּיַעַרְפוּיערפו טָֽלטָלטל׃׃׃ 33:29 אַשְׁרֶ֨יךָאַשְׁרֶיךָאשריך יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל מִ֣ימִימי כָמ֗וֹךָכָמוֹךָכמוך עַ֚םעַםעם נוֹשַׁ֣ענוֹשַׁענושע בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה מָגֵ֣ןמָגֵןמגן עֶזְרֶ֔ךָעֶזְרֶךָעזרך וַאֲשֶׁרוַאֲשֶׁרואשר־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב גַּאֲוָתֶ֑ךָגַּאֲוָתֶךָגאותך וְיִכָּֽחֲשׁ֤וּוְיִכָּחֲשׁוּויכחשו אֹיְבֶ֙יךָ֙אֹיְבֶיךָאיביך לָ֔ךְלָךְלך וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה עַלעַלעל־־־בָּמוֹתֵ֥ימוֹבָּמוֹתֵימוֹבמותימו תִדְרֹֽךְתִדְרֹךְתדרך׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain