Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 8

8:1 כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוָ֗ההַמִּצְוָההמצוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֧יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֛מְצַוְּךָמצוך הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום תִּשְׁמְר֣וּןתִּשְׁמְרוּןתשמרון לַעֲשׂ֑וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען תִּֽחְי֜וּןתִּחְיוּןתחיון וּרְבִיתֶ֗םוּרְבִיתֶםורביתם וּבָאתֶם֙וּבָאתֶםובאתם וִֽירִשְׁתֶּ֣םוִירִשְׁתֶּםוירשתם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַאֲבֹתֵיכֶֽםלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם׃׃׃ 8:2 וְזָכַרְתָּ֣וְזָכַרְתָּוזכרת אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדֶּ֗רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֹלִֽיכֲךָ֜הֹלִיכֲךָהליכך יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך זֶ֛הזֶהזה אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען עַנֹּֽתְךָ֜עַנֹּתְךָענתך לְנַסֹּֽתְךָ֗לְנַסֹּתְךָלנסתך לָדַ֜עַתלָדַעַתלדעת אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר בִּֽלְבָבְךָ֛בִּלְבָבְךָבלבבך הֲתִשְׁמֹ֥רהֲתִשְׁמֹרהתשמר [מִצְוֹתֹו כ][מִצְוֹתֹו כ][מצותו כ] (מִצְוֺתָ֖יו ק)(מִצְוֺתָיו ק)(מצותיו ק) אִםאִםאם־־־לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 8:3 וַֽיְעַנְּךָ֮וַיְעַנְּךָויענך וַיַּרְעִבֶךָ֒וַיַּרְעִבֶךָוירעבך וַיַּֽאֲכִֽלְךָ֤וַיַּאֲכִלְךָויאכלך אֶתאֶתאת הַמָּן֙הַמָּןהמן אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת וְלֹ֥אוְלֹאולא יָדְע֖וּןיָדְעוּןידעון אֲבֹתֶ֑יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען הוֹדִֽעֲךָ֗הוֹדִעֲךָהודעך כִּ֠יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא עַלעַלעל־־־הַלֶּ֤חֶםהַלֶּחֶםהלחם לְבַדּוֹ֙לְבַדּוֹלבדו יִחְיֶ֣היִחְיֶהיחיה הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם כִּ֛יכִּיכי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מוֹצָ֥אמוֹצָאמוצא פִֽיפִיפי־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִחְיֶ֥היִחְיֶהיחיה הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 8:4 שִׂמְלָ֨תְךָ֜שִׂמְלָתְךָשמלתך לֹ֤אלֹאלא בָֽלְתָה֙בָלְתָהבלתה מֵֽעָלֶ֔יךָמֵעָלֶיךָמעליך וְרַגְלְךָ֖וְרַגְלְךָורגלך לֹ֣אלֹאלא בָצֵ֑קָהבָצֵקָהבצקה זֶ֖הזֶהזה אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 8:5 וְיָדַעְתָּ֖וְיָדַעְתָּוידעת עִםעִםעם־־־לְבָבֶ֑ךָלְבָבֶךָלבבך כִּ֗יכִּיכי כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יְיַסֵּ֥ריְיַסֵּרייסר אִישׁ֙אִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מְיַסְּרֶֽךָּמְיַסְּרֶךָּמיסרך׃׃׃ 8:6 וְשָׁ֣מַרְתָּ֔וְשָׁמַרְתָּושמרת אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺ֖תמִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת בִּדְרָכָ֖יובִּדְרָכָיובדרכיו וּלְיִרְאָ֥הוּלְיִרְאָהוליראה אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 8:7 כִּ֚יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מְבִֽיאֲךָ֖מְבִיאֲךָמביאך אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ טוֹבָ֑הטוֹבָהטובה אֶ֚רֶץאֶרֶץארץ נַ֣חֲלֵינַחֲלֵינחלי מָ֔יִםמָיִםמים עֲיָנֹת֙עֲיָנֹתעינת וּתְהֹמֹ֔תוּתְהֹמֹתותהמת יֹצְאִ֥יםיֹצְאִיםיצאים בַּבִּקְעָ֖הבַּבִּקְעָהבבקעה וּבָהָֽרוּבָהָרובהר׃׃׃ 8:8 אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ חִטָּה֙חִטָּהחטה וּשְׂעֹרָ֔הוּשְׂעֹרָהושערה וְגֶ֥פֶןוְגֶפֶןוגפן וּתְאֵנָ֖הוּתְאֵנָהותאנה וְרִמּ֑וֹןוְרִמּוֹןורמון אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־זֵ֥יתזֵיתזית שֶׁ֖מֶןשֶׁמֶןשמן וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ 8:9 אֶ֗רֶץאֶרֶץארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹ֤אלֹאלא בְמִסְכֵּנֻת֙בְמִסְכֵּנֻתבמסכנת תֹּֽאכַלתֹּאכַלתאכל־־־בָּ֣הּבָּהּבה לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם לֹֽאלֹאלא־־־תֶחְסַ֥רתֶחְסַרתחסר כֹּ֖לכֹּלכל בָּ֑הּבָּהּבה אֶ֚רֶץאֶרֶץארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲבָנֶ֣יהָאֲבָנֶיהָאבניה בַרְזֶ֔לבַרְזֶלברזל וּמֵהֲרָרֶ֖יהָוּמֵהֲרָרֶיהָומהרריה תַּחְצֹ֥בתַּחְצֹבתחצב נְחֹֽשֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת׃׃׃ 8:10 וְאָכַלְתָּ֖וְאָכַלְתָּואכלת וְשָׂבָ֑עְתָּוְשָׂבָעְתָּושבעת וּבֵֽרַכְתָּ֙וּבֵרַכְתָּוברכת אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך עַלעַלעל־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַטֹּבָ֖ההַטֹּבָההטבה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 8:11 הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֔לְךָלך פֶּןפֶּןפן־־־תִּשְׁכַּ֖חתִּשְׁכַּחתשכח אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְבִלְתִּ֨ילְבִלְתִּילבלתי שְׁמֹ֤רשְׁמֹרשמר מִצְוֺתָיו֙מִצְוֺתָיומצותיו וּמִשְׁפָּטָ֣יווּמִשְׁפָּטָיוומשפטיו וְחֻקֹּתָ֔יווְחֻקֹּתָיווחקתיו אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 8:12 פֶּןפֶּןפן־־־תֹּאכַ֖לתֹּאכַלתאכל וְשָׂבָ֑עְתָּוְשָׂבָעְתָּושבעת וּבָתִּ֥יםוּבָתִּיםובתים טוֹבִ֛יםטוֹבִיםטובים תִּבְנֶ֖התִּבְנֶהתבנה וְיָשָֽׁבְתָּוְיָשָׁבְתָּוישבת׃׃׃ 8:13 וּבְקָֽרְךָ֤וּבְקָרְךָובקרך וְצֹֽאנְךָ֙וְצֹאנְךָוצאנך יִרְבְּיֻ֔ןיִרְבְּיֻןירבין וְכֶ֥סֶףוְכֶסֶףוכסף וְזָהָ֖בוְזָהָבוזהב יִרְבֶּהיִרְבֶּהירבה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך וְכֹ֥לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְךָ֖לְךָלך יִרְבֶּֽהיִרְבֶּהירבה׃׃׃ 8:14 וְרָ֖םוְרָםורם לְבָבֶ֑ךָלְבָבֶךָלבבך וְשָֽׁכַחְתָּ֙וְשָׁכַחְתָּושכחת אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך הַמּוֹצִיאֲךָ֛הַמּוֹצִיאֲךָהמוציאך מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִֽיםעֲבָדִיםעבדים׃׃׃ 8:15 הַמּוֹלִ֨יכֲךָ֜הַמּוֹלִיכֲךָהמוליכך בַּמִּדְבָּ֣רבַּמִּדְבָּרבמדבר ׀׀׀ הַגָּדֹ֣להַגָּדֹלהגדל וְהַנּוֹרָ֗אוְהַנּוֹרָאוהנורא נָחָ֤שׁנָחָשׁנחש ׀׀׀ שָׂרָף֙שָׂרָףשרף וְעַקְרָ֔בוְעַקְרָבועקרב וְצִמָּא֖וֹןוְצִמָּאוֹןוצמאון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־מָ֑יִםמָיִםמים הַמּוֹצִ֤יאהַמּוֹצִיאהמוציא לְךָ֙לְךָלך מַ֔יִםמַיִםמים מִצּ֖וּרמִצּוּרמצור הַֽחַלָּמִֽישׁהַחַלָּמִישׁהחלמיש׃׃׃ 8:16 הַמַּֽאֲכִ֨לְךָ֥הַמַּאֲכִלְךָהמאכלך מָן֙מָןמן בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדְע֖וּןיָדְעוּןידעון אֲבֹתֶ֑יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען עַנֹּֽתְךָ֗עַנֹּתְךָענתך וּלְמַ֙עַן֙וּלְמַעַןולמען נַסֹּתֶ֔ךָנַסֹּתֶךָנסתך לְהֵיטִֽבְךָ֖לְהֵיטִבְךָלהיטבך בְּאַחֲרִיתֶֽךָבְּאַחֲרִיתֶךָבאחריתך׃׃׃ 8:17 וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת בִּלְבָבֶ֑ךָבִּלְבָבֶךָבלבבך כֹּחִי֙כֹּחִיכחי וְעֹ֣צֶםוְעֹצֶםועצם יָדִ֔ייָדִיידי עָ֥שָׂהעָשָׂהעשה לִ֖ילִילי אֶתאֶתאת־־־הַחַ֥יִלהַחַיִלהחיל הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:18 וְזָֽכַרְתָּ֙וְזָכַרְתָּוזכרת אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כִּ֣יכִּיכי ה֗וּאהוּאהוא הַנֹּתֵ֥ןהַנֹּתֵןהנתן לְךָ֛לְךָלך כֹּ֖חַכֹּחַכח לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות חָ֑יִלחָיִלחיל לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען הָקִ֧יםהָקִיםהקים אֶתאֶתאת־־־בְּרִית֛וֹבְּרִיתוֹבריתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֶ֖יךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain