Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Esther 3

3:1 אַחַ֣ראַחַראחר ׀׀׀ הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה גִּדַּל֩גִּדַּלגדל הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֜וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש אֶתאֶתאת־־־הָמָ֧ןהָמָןהמן בֶּֽןבֶּןבן־־־הַמְּדָ֛תָאהַמְּדָתָאהמדתא הָאֲגָגִ֖יהָאֲגָגִיהאגגי וַֽיְנַשְּׂאֵ֑הוּוַיְנַשְּׂאֵהוּוינשאהו וַיָּ֙שֶׂם֙וַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־כִּסְא֔וֹכִּסְאוֹכסאו מֵעַ֕למֵעַלמעל כָּלכָּלכל־־־הַשָּׂרִ֖יםהַשָּׂרִיםהשרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 3:2 וְכָלוְכָלוכל־־־עַבְדֵ֨יעַבְדֵיעבדי הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּשַׁ֣עַרבְּשַׁעַרבשער הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כֹּרְעִ֤יםכֹּרְעִיםכרעים וּמִֽשְׁתַּחֲוִים֙וּמִשְׁתַּחֲוִיםומשתחוים לְהָמָ֔ןלְהָמָןלהמן כִּיכִּיכי־־־כֵ֖ןכֵןכן צִוָּהצִוָּהצוה־־־ל֣וֹלוֹלו הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּמָ֨רְדֳּכַ֔יוּמָרְדֳּכַיומרדכי לֹ֥אלֹאלא יִכְרַ֖עיִכְרַעיכרע וְלֹ֥אוְלֹאולא יִֽשְׁתַּחֲוֶֽהיִשְׁתַּחֲוֶהישתחוה׃׃׃ 3:3 וַיֹּ֨אמְר֜וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּשַׁ֥עַרבְּשַׁעַרבשער הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְמָרְדֳּכָ֑ילְמָרְדֳּכָילמרדכי מַדּ֙וּעַ֙מַדּוּעַמדוע אַתָּ֣האַתָּהאתה עוֹבֵ֔רעוֹבֵרעובר אֵ֖תאֵתאת מִצְוַ֥תמִצְוַתמצות הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 3:4 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי [בְּאָמְרָם כ][בְּאָמְרָם כ][באמרם כ] (כְּאָמְרָ֤ם ק)(כְּאָמְרָם ק)(כאמרם ק) אֵלָיו֙אֵלָיואליו י֣וֹםיוֹםיום וָי֔וֹםוָיוֹםויום וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם וַיַּגִּ֣ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לְהָמָ֗ןלְהָמָןלהמן לִרְאוֹת֙לִרְאוֹתלראות הֲיַֽעַמְדוּ֙הֲיַעַמְדוּהיעמדו דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי מָרְדֳּכַ֔ימָרְדֳּכַימרדכי כִּֽיכִּיכי־־־הִגִּ֥ידהִגִּידהגיד לָהֶ֖םלָהֶםלהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֥וּאהוּאהוא יְהוּדִֽייְהוּדִייהודי׃׃׃ 3:5 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא הָמָ֔ןהָמָןהמן כִּיכִּיכי־־־אֵ֣יןאֵיןאין מָרְדֳּכַ֔ימָרְדֳּכַימרדכי כֹּרֵ֥עַכֹּרֵעַכרע וּמִֽשְׁתַּחֲוֶ֖הוּמִשְׁתַּחֲוֶהומשתחוה ל֑וֹלוֹלו וַיִּמָּלֵ֥אוַיִּמָּלֵאוימלא הָמָ֖ןהָמָןהמן חֵמָֽהחֵמָהחמה׃׃׃ 3:6 וַיִּ֣בֶזוַיִּבֶזויבז בְּעֵינָ֗יובְּעֵינָיובעיניו לִשְׁלֹ֤חלִשְׁלֹחלשלח יָד֙יָדיד בְּמָרְדֳּכַ֣יבְּמָרְדֳּכַיבמרדכי לְבַדּ֔וֹלְבַדּוֹלבדו כִּֽיכִּיכי־־־הִגִּ֥ידוּהִגִּידוּהגידו ל֖וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־עַ֣םעַםעם מָרְדֳּכָ֑ימָרְדֳּכָימרדכי וַיְבַקֵּ֣שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש הָמָ֗ןהָמָןהמן לְהַשְׁמִ֧ידלְהַשְׁמִידלהשמיד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַיְּהוּדִ֛יםהַיְּהוּדִיםהיהודים אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַלְכ֥וּתמַלְכוּתמלכות אֲחַשְׁוֵר֖וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש עַ֥םעַםעם מָרְדֳּכָֽימָרְדֳּכָימרדכי׃׃׃ 3:7 בַּחֹ֤דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָרִאשׁוֹן֙הָרִאשׁוֹןהראשון הוּאהוּאהוא־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש נִיסָ֔ןנִיסָןניסן בִּשְׁנַת֙בִּשְׁנַתבשנת שְׁתֵּ֣יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵ֔העֶשְׂרֵהעשרה לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש הִפִּ֣ילהִפִּילהפיל פּוּר֩פּוּרפור ה֨וּאהוּאהוא הַגּוֹרָ֜להַגּוֹרָלהגורל לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָמָ֗ןהָמָןהמן מִיּ֧וֹםמִיּוֹםמיום ׀׀׀ לְי֛וֹםלְיוֹםליום וּמֵחֹ֛דֶשׁוּמֵחֹדֶשׁומחדש לְחֹ֥דֶשׁלְחֹדֶשׁלחדש שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר הוּאהוּאהוא־־־חֹ֥דֶשׁחֹדֶשׁחדש אֲדָֽראֲדָראדר׃׃׃ ססס 3:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָמָן֙הָמָןהמן לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש יֶשְׁנ֣וֹיֶשְׁנוֹישנו עַםעַםעם־־־אֶחָ֗דאֶחָדאחד מְפֻזָּ֤רמְפֻזָּרמפזר וּמְפֹרָד֙וּמְפֹרָדומפרד בֵּ֣יןבֵּיןבין הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מְדִינ֣וֹתמְדִינוֹתמדינות מַלְכוּתֶ֑ךָמַלְכוּתֶךָמלכותך וְדָתֵיהֶ֞םוְדָתֵיהֶםודתיהם שֹׁנ֣וֹתשֹׁנוֹתשנות מִכָּלמִכָּלמכל־־־עָ֗םעָםעם וְאֶתוְאֶתואת־־־דָּתֵ֤ידָּתֵידתי הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֵינָ֣םאֵינָםאינם עֹשִׂ֔יםעֹשִׂיםעשים וְלַמֶּ֥לֶךְוְלַמֶּלֶךְולמלך אֵיןאֵיןאין־־־שֹׁוֶ֖השֹׁוֶהשוה לְהַנִּיחָֽםלְהַנִּיחָםלהניחם׃׃׃ 3:9 אִםאִםאם־־־עַלעַלעל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ט֔וֹבטוֹבטוב יִכָּתֵ֖ביִכָּתֵביכתב לְאַבְּדָ֑םלְאַבְּדָםלאבדם וַעֲשֶׂ֨רֶתוַעֲשֶׂרֶתועשרת אֲלָפִ֜יםאֲלָפִיםאלפים כִּכַּרכִּכַּרככר־־־כֶּ֗סֶףכֶּסֶףכסף אֶשְׁקוֹל֙אֶשְׁקוֹלאשקול עַלעַלעל־־־יְדֵי֙יְדֵיידי עֹשֵׂ֣יעֹשֵׂיעשי הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה לְהָבִ֖יאלְהָבִיאלהביא אֶלאֶלאל־־־גִּנְזֵ֥יגִּנְזֵיגנזי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 3:10 וַיָּ֧סַרוַיָּסַרויסר הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־טַבַּעְתּ֖וֹטַבַּעְתּוֹטבעתו מֵעַ֣למֵעַלמעל יָד֑וֹיָדוֹידו וַֽיִּתְּנָ֗הּוַיִּתְּנָהּויתנה לְהָמָ֧ןלְהָמָןלהמן בֶּֽןבֶּןבן־־־הַמְּדָ֛תָאהַמְּדָתָאהמדתא הָאֲגָגִ֖יהָאֲגָגִיהאגגי צֹרֵ֥רצֹרֵרצרר הַיְּהוּדִֽיםהַיְּהוּדִיםהיהודים׃׃׃ 3:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לְהָמָ֔ןלְהָמָןלהמן הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף נָת֣וּןנָתוּןנתון לָ֑ךְלָךְלך וְהָעָ֕םוְהָעָםוהעם לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בּ֖וֹבּוֹבו כַּטּ֥וֹבכַּטּוֹבכטוב בְּעֵינֶֽיךָבְּעֵינֶיךָבעיניך׃׃׃ 3:12 וַיִּקָּרְאוּ֩וַיִּקָּרְאוּויקראו סֹפְרֵ֨יסֹפְרֵיספרי הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָרִאשׁ֗וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון בִּשְׁלוֹשָׁ֨הבִּשְׁלוֹשָׁהבשלושה עָשָׂ֣רעָשָׂרעשר יוֹם֮יוֹםיום בּוֹ֒בּוֹבו וַיִּכָּתֵ֣בוַיִּכָּתֵבויכתב כְּֽכָלכְּכָלככל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֣הצִוָּהצוה הָמָ֡ןהָמָןהמן אֶ֣לאֶלאל אֲחַשְׁדַּרְפְּנֵֽיאֲחַשְׁדַּרְפְּנֵיאחשדרפני־־־הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְֽאֶלוְאֶלואל־־־הַפַּח֞וֹתהַפַּחוֹתהפחות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ עַלעַלעל־־־מְדִינָ֣המְדִינָהמדינה וּמְדִינָ֗הוּמְדִינָהומדינה וְאֶלוְאֶלואל־־־שָׂ֤רֵישָׂרֵישרי עַם֙עַםעם וָעָ֔םוָעָםועם מְדִינָ֤המְדִינָהמדינה וּמְדִינָה֙וּמְדִינָהומדינה כִּכְתָבָ֔הּכִּכְתָבָהּככתבה וְעַ֥םוְעַםועם וָעָ֖םוָעָםועם כִּלְשׁוֹנ֑וֹכִּלְשׁוֹנוֹכלשונו בְּשֵׁ֨םבְּשֵׁםבשם הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵרֹשׁ֙אֲחַשְׁוֵרֹשׁאחשורש נִכְתָּ֔בנִכְתָּבנכתב וְנֶחְתָּ֖םוְנֶחְתָּםונחתם בְּטַבַּ֥עַתבְּטַבַּעַתבטבעת הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 3:13 וְנִשְׁל֨וֹחַוְנִשְׁלוֹחַונשלוח סְפָרִ֜יםסְפָרִיםספרים בְּיַ֣דבְּיַדביד הָרָצִים֮הָרָצִיםהרצים אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־מְדִינ֣וֹתמְדִינוֹתמדינות הַמֶּלֶךְ֒הַמֶּלֶךְהמלך לְהַשְׁמִ֡ידלְהַשְׁמִידלהשמיד לַהֲרֹ֣גלַהֲרֹגלהרג וּלְאַבֵּ֣דוּלְאַבֵּדולאבד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַ֠יְּהוּדִיםהַיְּהוּדִיםהיהודים מִנַּ֨עַרמִנַּעַרמנער וְעַדוְעַדועד־־־זָקֵ֨ןזָקֵןזקן טַ֤ףטַףטף וְנָשִׁים֙וְנָשִׁיםונשים בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אֶחָ֔דאֶחָדאחד בִּשְׁלוֹשָׁ֥הבִּשְׁלוֹשָׁהבשלושה עָשָׂ֛רעָשָׂרעשר לְחֹ֥דֶשׁלְחֹדֶשׁלחדש שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר הוּאהוּאהוא־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש אֲדָ֑ראֲדָראדר וּשְׁלָלָ֖םוּשְׁלָלָםושללם לָבֽוֹזלָבוֹזלבוז׃׃׃ 3:14 פַּתְשֶׁ֣גֶןפַּתְשֶׁגֶןפתשגן הַכְּתָ֗בהַכְּתָבהכתב לְהִנָּ֤תֵֽןלְהִנָּתֵןלהנתן דָּת֙דָּתדת בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְדִינָ֣המְדִינָהמדינה וּמְדִינָ֔הוּמְדִינָהומדינה גָּל֖וּיגָּלוּיגלוי לְכָללְכָללכל־־־הָֽעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות עֲתִדִ֖יםעֲתִדִיםעתדים לַיּ֥וֹםלַיּוֹםליום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 3:15 הָֽרָצִ֞יםהָרָצִיםהרצים יָצְא֤וּיָצְאוּיצאו דְחוּפִים֙דְחוּפִיםדחופים בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַדָּ֥תוְהַדָּתוהדת נִתְּנָ֖הנִתְּנָהנתנה בְּשׁוּשַׁ֣ןבְּשׁוּשַׁןבשושן הַבִּירָ֑ההַבִּירָההבירה וְהַמֶּ֤לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך וְהָמָן֙וְהָמָןוהמן יָשְׁב֣וּיָשְׁבוּישבו לִשְׁתּ֔וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות וְהָעִ֥ירוְהָעִירוהעיר שׁוּשָׁ֖ןשׁוּשָׁןשושן נָבֽוֹכָהנָבוֹכָהנבוכה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain