Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Esther 8

8:1 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא נָתַ֞ןנָתַןנתן הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ֙אֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש לְאֶסְתֵּ֣רלְאֶסְתֵּרלאסתר הַמַּלְכָּ֔ההַמַּלְכָּההמלכה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הָמָ֖ןהָמָןהמן צֹרֵ֣רצֹרֵרצרר [הַיְּהוּדִיִּים כ][הַיְּהוּדִיִּים כ][היהודיים כ] (הַיְּהוּדִ֑ים ק)(הַיְּהוּדִים ק)(היהודים ק) וּמָרְדֳּכַ֗יוּמָרְדֳּכַיומרדכי בָּ֚אבָּאבא לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּֽיכִּיכי־־־הִגִּ֥ידָההִגִּידָההגידה אֶסְתֵּ֖ראֶסְתֵּראסתר מַ֥המַהמה הוּאהוּאהוא־־־לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 8:2 וַיָּ֨סַרוַיָּסַרויסר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־טַבַּעְתּ֗וֹטַבַּעְתּוֹטבעתו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הֶֽעֱבִיר֙הֶעֱבִירהעביר מֵֽהָמָ֔ןמֵהָמָןמהמן וַֽיִּתְּנָ֖הּוַיִּתְּנָהּויתנה לְמָרְדֳּכָ֑ילְמָרְדֳּכָילמרדכי וַתָּ֧שֶׂםוַתָּשֶׂםותשם אֶסְתֵּ֛ראֶסְתֵּראסתר אֶֽתאֶתאת־־־מָרְדֳּכַ֖ימָרְדֳּכַימרדכי עַלעַלעל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הָמָֽןהָמָןהמן׃׃׃ פפפ
8:3 וַתּ֣וֹסֶףוַתּוֹסֶףותוסף אֶסְתֵּ֗ראֶסְתֵּראסתר וַתְּדַבֵּר֙וַתְּדַבֵּרותדבר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַתִּפֹּ֖לוַתִּפֹּלותפל לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני רַגְלָ֑יורַגְלָיורגליו וַתֵּ֣בְךְּוַתֵּבְךְּותבך וַתִּתְחַנֶּןוַתִּתְחַנֶּןותתחנן־־־ל֗וֹלוֹלו לְהַֽעֲבִיר֙לְהַעֲבִירלהעביר אֶתאֶתאת־־־רָעַת֙רָעַתרעת הָמָ֣ןהָמָןהמן הָֽאֲגָגִ֔יהָאֲגָגִיהאגגי וְאֵת֙וְאֵתואת מַֽחֲשַׁבְתּ֔וֹמַחֲשַׁבְתּוֹמחשבתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָשַׁ֖בחָשַׁבחשב עַלעַלעל־־־הַיְּהוּדִֽיםהַיְּהוּדִיםהיהודים׃׃׃ 8:4 וַיּ֤וֹשֶׁטוַיּוֹשֶׁטויושט הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לְאֶסְתֵּ֔רלְאֶסְתֵּרלאסתר אֵ֖תאֵתאת שַׁרְבִ֣טשַׁרְבִטשרבט הַזָּהָ֑בהַזָּהָבהזהב וַתָּ֣קָםוַתָּקָםותקם אֶסְתֵּ֔ראֶסְתֵּראסתר וַֽתַּעֲמֹ֖דוַתַּעֲמֹדותעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 8:5 וַ֠תֹּאמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אִםאִםאם־־־עַלעַלעל־־־הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ט֜וֹבטוֹבטוב וְאִםוְאִםואם־־־מָצָ֧אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֣ןחֵןחן לְפָנָ֗יולְפָנָיולפניו וְכָשֵׁ֤רוְכָשֵׁרוכשר הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְטוֹבָ֥הוְטוֹבָהוטובה אֲנִ֖יאֲנִיאני בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו יִכָּתֵ֞ביִכָּתֵביכתב לְהָשִׁ֣יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶתאֶתאת־־־הַסְּפָרִ֗יםהַסְּפָרִיםהספרים מַחֲשֶׁ֜בֶתמַחֲשֶׁבֶתמחשבת הָמָ֤ןהָמָןהמן בֶּֽןבֶּןבן־־־הַמְּדָ֙תָא֙הַמְּדָתָאהמדתא הָאֲגָגִ֔יהָאֲגָגִיהאגגי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּתַ֗בכָּתַבכתב לְאַבֵּד֙לְאַבֵּדלאבד אֶתאֶתאת־־־הַיְּהוּדִ֔יםהַיְּהוּדִיםהיהודים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְדִינ֥וֹתמְדִינוֹתמדינות הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 8:6 כִּ֠יכִּיכי אֵיכָכָ֤האֵיכָכָהאיככה אוּכַל֙אוּכַלאוכל וְֽרָאִ֔יתִיוְרָאִיתִיוראיתי בָּרָעָ֖הבָּרָעָהברעה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִמְצָ֣איִמְצָאימצא אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֑יעַמִּיעמי וְאֵֽיכָכָ֤הוְאֵיכָכָהואיככה אוּכַל֙אוּכַלאוכל וְֽרָאִ֔יתִיוְרָאִיתִיוראיתי בְּאָבְדַ֖ןבְּאָבְדַןבאבדן מוֹלַדְתִּֽימוֹלַדְתִּימולדתי׃׃׃ ססס 8:7 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵרֹשׁ֙אֲחַשְׁוֵרֹשׁאחשורש לְאֶסְתֵּ֣רלְאֶסְתֵּרלאסתר הַמַּלְכָּ֔ההַמַּלְכָּההמלכה וּֽלְמָרְדֳּכַ֖יוּלְמָרְדֳּכַיולמרדכי הַיְּהוּדִ֑יהַיְּהוּדִיהיהודי הִנֵּ֨ההִנֵּההנה בֵיתבֵיתבית־־־הָמָ֜ןהָמָןהמן נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לְאֶסְתֵּ֗רלְאֶסְתֵּרלאסתר וְאֹתוֹ֙וְאֹתוֹואתו תָּל֣וּתָּלוּתלו עַלעַלעל־־־הָעֵ֔ץהָעֵץהעץ עַ֛לעַלעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח יָד֖וֹיָדוֹידו [בַּיְּהוּדִיִּים כ][בַּיְּהוּדִיִּים כ][ביהודיים כ] (בַּיְּהוּדִֽים ק)(בַּיְּהוּדִים ק)(ביהודים ק)׃׃׃ 8:8 וְ֠אַתֶּםוְאַתֶּםואתם כִּתְב֨וּכִּתְבוּכתבו עַלעַלעל־־־הַיְּהוּדִ֜יםהַיְּהוּדִיםהיהודים כַּטּ֤וֹבכַּטּוֹבכטוב בְּעֵֽינֵיכֶם֙בְּעֵינֵיכֶםבעיניכם בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְחִתְמ֖וּוְחִתְמוּוחתמו בְּטַבַּ֣עַתבְּטַבַּעַתבטבעת הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּֽיכִּיכי־־־כְתָ֞בכְתָבכתב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִכְתָּ֣בנִכְתָּבנכתב בְּשֵׁםבְּשֵׁםבשם־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְנַחְתּ֛וֹםוְנַחְתּוֹםונחתום בְּטַבַּ֥עַתבְּטַבַּעַתבטבעת הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֥יןאֵיןאין לְהָשִֽׁיבלְהָשִׁיבלהשיב׃׃׃ 8:9 וַיִּקָּרְא֣וּוַיִּקָּרְאוּויקראו סֹפְרֵֽיסֹפְרֵיספרי־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בָּֽעֵתבָּעֵתבעת־־־הַ֠הִיאהַהִיאההיא בַּחֹ֨דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁלִישִׁ֜יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי הוּאהוּאהוא־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש סִיוָ֗ןסִיוָןסיון בִּשְׁלוֹשָׁ֣הבִּשְׁלוֹשָׁהבשלושה וְעֶשְׂרִים֮וְעֶשְׂרִיםועשרים בּוֹ֒בּוֹבו וַיִּכָּתֵ֣בוַיִּכָּתֵבויכתב כְּֽכָלכְּכָלככל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֣הצִוָּהצוה מָרְדֳּכַ֣ימָרְדֳּכַימרדכי אֶלאֶלאל־־־הַיְּהוּדִ֡יםהַיְּהוּדִיםהיהודים וְאֶ֣לוְאֶלואל הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִֽיםהָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִיםהאחשדרפנים־־־וְהַפַּחוֹת֩וְהַפַּחוֹתוהפחות וְשָׂרֵ֨יוְשָׂרֵיושרי הַמְּדִינ֜וֹתהַמְּדִינוֹתהמדינות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ מֵהֹ֣דּוּמֵהֹדּוּמהדו וְעַדוְעַדועד־־־כּ֗וּשׁכּוּשׁכוש שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע וְעֶשְׂרִ֤יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וּמֵאָה֙וּמֵאָהומאה מְדִינָ֔המְדִינָהמדינה מְדִינָ֤המְדִינָהמדינה וּמְדִינָה֙וּמְדִינָהומדינה כִּכְתָבָ֔הּכִּכְתָבָהּככתבה וְעַ֥םוְעַםועם וָעָ֖םוָעָםועם כִּלְשֹׁנ֑וֹכִּלְשֹׁנוֹכלשנו וְאֶ֨לוְאֶלואל־־־הַיְּהוּדִ֔יםהַיְּהוּדִיםהיהודים כִּכְתָבָ֖םכִּכְתָבָםככתבם וְכִלְשׁוֹנָֽםוְכִלְשׁוֹנָםוכלשונם׃׃׃ 8:10 וַיִּכְתֹּ֗בוַיִּכְתֹּבויכתב בְּשֵׁם֙בְּשֵׁםבשם הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵרֹ֔שׁאֲחַשְׁוֵרֹשׁאחשורש וַיַּחְתֹּ֖םוַיַּחְתֹּםויחתם בְּטַבַּ֣עַתבְּטַבַּעַתבטבעת הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח סְפָרִ֡יםסְפָרִיםספרים בְּיַד֩בְּיַדביד הָרָצִ֨יםהָרָצִיםהרצים בַּסּוּסִ֜יםבַּסּוּסִיםבסוסים רֹכְבֵ֤ירֹכְבֵירכבי הָרֶ֙כֶשׁ֙הָרֶכֶשׁהרכש הָֽאֲחַשְׁתְּרָנִ֔יםהָאֲחַשְׁתְּרָנִיםהאחשתרנים בְּנֵ֖יבְּנֵיבני הָֽרַמָּכִֽיםהָרַמָּכִיםהרמכים׃׃׃ 8:11 אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נָתַ֨ןנָתַןנתן הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לַיְּהוּדִ֣יםלַיְּהוּדִיםליהודים ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־עִירעִירעיר־־־וָעִ֗ירוָעִירועיר לְהִקָּהֵל֮לְהִקָּהֵללהקהל וְלַעֲמֹ֣דוְלַעֲמֹדולעמד עַלעַלעל־־־נַפְשָׁם֒נַפְשָׁםנפשם לְהַשְׁמִיד֩לְהַשְׁמִידלהשמיד וְלַהֲרֹ֨גוְלַהֲרֹגולהרג וּלְאַבֵּ֜דוּלְאַבֵּדולאבד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֵ֨ילחֵילחיל עַ֧םעַםעם וּמְדִינָ֛הוּמְדִינָהומדינה הַצָּרִ֥יםהַצָּרִיםהצרים אֹתָ֖םאֹתָםאתם טַ֣ףטַףטף וְנָשִׁ֑יםוְנָשִׁיםונשים וּשְׁלָלָ֖םוּשְׁלָלָםושללם לָבֽוֹזלָבוֹזלבוז׃׃׃ 8:12 בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אֶחָ֔דאֶחָדאחד בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְדִינ֖וֹתמְדִינוֹתמדינות הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש בִּשְׁלוֹשָׁ֥הבִּשְׁלוֹשָׁהבשלושה עָשָׂ֛רעָשָׂרעשר לְחֹ֥דֶשׁלְחֹדֶשׁלחדש שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר הוּאהוּאהוא־־־חֹ֥דֶשׁחֹדֶשׁחדש אֲדָֽראֲדָראדר׃׃׃ 8:13 פַּתְשֶׁ֣גֶןפַּתְשֶׁגֶןפתשגן הַכְּתָ֗בהַכְּתָבהכתב לְהִנָּ֤תֵֽןלְהִנָּתֵןלהנתן דָּת֙דָּתדת בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְדִינָ֣המְדִינָהמדינה וּמְדִינָ֔הוּמְדִינָהומדינה גָּל֖וּיגָּלוּיגלוי לְכָללְכָללכל־־־הָעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים וְלִהְי֨וֹתוְלִהְיוֹתולהיות [הַיְּהוּדִיִּים כ][הַיְּהוּדִיִּים כ][היהודיים כ] (הַיְּהוּדִ֤ים ק)(הַיְּהוּדִים ק)(היהודים ק) [עֲתוּדִים כ][עֲתוּדִים כ][עתודים כ] (עֲתִידִים֙ ק)(עֲתִידִים ק)(עתידים ק) לַיּ֣וֹםלַיּוֹםליום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לְהִנָּקֵ֖םלְהִנָּקֵםלהנקם מֵאֹיְבֵיהֶֽםמֵאֹיְבֵיהֶםמאיביהם׃׃׃ 8:14 הָרָצִ֞יםהָרָצִיםהרצים רֹכְבֵ֤ירֹכְבֵירכבי הָרֶ֙כֶשׁ֙הָרֶכֶשׁהרכש הָֽאֲחַשְׁתְּרָנִ֔יםהָאֲחַשְׁתְּרָנִיםהאחשתרנים יָֽצְא֛וּיָצְאוּיצאו מְבֹהָלִ֥יםמְבֹהָלִיםמבהלים וּדְחוּפִ֖יםוּדְחוּפִיםודחופים בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַדָּ֥תוְהַדָּתוהדת נִתְּנָ֖הנִתְּנָהנתנה בְּשׁוּשַׁ֥ןבְּשׁוּשַׁןבשושן הַבִּירָֽההַבִּירָההבירה׃׃׃ פפפ
8:15 וּמָרְדֳּכַ֞יוּמָרְדֳּכַיומרדכי יָצָ֣איָצָאיצא ׀׀׀ מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בִּלְב֤וּשׁבִּלְבוּשׁבלבוש מַלְכוּת֙מַלְכוּתמלכות תְּכֵ֣לֶתתְּכֵלֶתתכלת וָח֔וּרוָחוּרוחור וַעֲטֶ֤רֶתוַעֲטֶרֶתועטרת זָהָב֙זָהָבזהב גְּדוֹלָ֔הגְּדוֹלָהגדולה וְתַכְרִ֥יךְוְתַכְרִיךְותכריך בּ֖וּץבּוּץבוץ וְאַרְגָּמָ֑ןוְאַרְגָּמָןוארגמן וְהָעִ֣ירוְהָעִירוהעיר שׁוּשָׁ֔ןשׁוּשָׁןשושן צָהֲלָ֖הצָהֲלָהצהלה וְשָׂמֵֽחָהוְשָׂמֵחָהושמחה׃׃׃ 8:16 לַיְּהוּדִ֕יםלַיְּהוּדִיםליהודים הָֽיְתָ֥ההָיְתָההיתה אוֹרָ֖האוֹרָהאורה וְשִׂמְחָ֑הוְשִׂמְחָהושמחה וְשָׂשֹׂ֖ןוְשָׂשֹׂןוששן וִיקָֽרוִיקָרויקר׃׃׃ 8:17 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מְדִינָ֨המְדִינָהמדינה וּמְדִינָ֜הוּמְדִינָהומדינה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־עִ֣ירעִירעיר וָעִ֗ירוָעִירועיר מְקוֹם֙מְקוֹםמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דְּבַרדְּבַרדבר־־־הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְדָתוֹ֙וְדָתוֹודתו מַגִּ֔יעַמַגִּיעַמגיע שִׂמְחָ֤השִׂמְחָהשמחה וְשָׂשׂוֹן֙וְשָׂשׂוֹןוששון לַיְּהוּדִ֔יםלַיְּהוּדִיםליהודים מִשְׁתֶּ֖המִשְׁתֶּהמשתה וְי֣וֹםוְיוֹםויום ט֑וֹבטוֹבטוב וְרַבִּ֞יםוְרַבִּיםורבים מֵֽעַמֵּ֤ימֵעַמֵּימעמי הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ מִֽתְיַהֲדִ֔יםמִתְיַהֲדִיםמתיהדים כִּֽיכִּיכי־־־נָפַ֥לנָפַלנפל פַּֽחַדפַּחַדפחד־־־הַיְּהוּדִ֖יםהַיְּהוּדִיםהיהודים עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain