Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 1

1:1 וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמוֹת֙שְׁמוֹתשמות בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַבָּאִ֖יםהַבָּאִיםהבאים מִצְרָ֑יְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה אֵ֣תאֵתאת יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אִ֥ישׁאִישׁאיש וּבֵית֖וֹוּבֵיתוֹוביתו בָּֽאוּבָּאוּבאו׃׃׃ 1:2 רְאוּבֵ֣ןרְאוּבֵןראובן שִׁמְע֔וֹןשִׁמְעוֹןשמעון לֵוִ֖ילֵוִילוי וִיהוּדָֽהוִיהוּדָהויהודה׃׃׃ 1:3 יִשָּׂשכָ֥ריִשָּׂשכָריששכר זְבוּלֻ֖ןזְבוּלֻןזבולן וּבְנְיָמִֽןוּבְנְיָמִןובנימן׃׃׃ 1:4 דָּ֥ןדָּןדן וְנַפְתָּלִ֖יוְנַפְתָּלִיונפתלי גָּ֥דגָּדגד וְאָשֵֽׁרוְאָשֵׁרואשר׃׃׃ 1:5 וַֽיְהִ֗יוַיְהִיויהי כָּלכָּלכל־־־נֶ֛פֶשׁנֶפֶשׁנפש יֹצְאֵ֥ייֹצְאֵייצאי יֶֽרֶךְיֶרֶךְירך־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים נָ֑פֶשׁנָפֶשׁנפש וְיוֹסֵ֖ףוְיוֹסֵףויוסף הָיָ֥ההָיָההיה בְמִצְרָֽיִםבְמִצְרָיִםבמצרים׃׃׃ 1:6 וַיָּ֤מָתוַיָּמָתוימת יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף וְכָלוְכָלוכל־־־אֶחָ֔יואֶחָיואחיו וְכֹ֖לוְכֹלוכל הַדּ֥וֹרהַדּוֹרהדור הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 1:7 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל פָּר֧וּפָּרוּפרו וַֽיִּשְׁרְצ֛וּוַיִּשְׁרְצוּוישרצו וַיִּרְבּ֥וּוַיִּרְבּוּוירבו וַיַּֽעַצְמ֖וּוַיַּעַצְמוּויעצמו בִּמְאֹ֣דבִּמְאֹדבמאד מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַתִּמָּלֵ֥אוַתִּמָּלֵאותמלא הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ פפפ
1:8 וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חָדָ֖שׁחָדָשׁחדש עַלעַלעל־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדַ֖עיָדַעידע אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 1:9 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו הִנֵּ֗ההִנֵּההנה עַ֚םעַםעם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל רַ֥ברַברב וְעָצ֖וּםוְעָצוּםועצום מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 1:10 הָ֥בָההָבָההבה נִֽתְחַכְּמָ֖הנִתְחַכְּמָהנתחכמה ל֑וֹלוֹלו פֶּןפֶּןפן־־־יִרְבֶּ֗היִרְבֶּהירבה וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־תִקְרֶ֤אנָהתִקְרֶאנָהתקראנה מִלְחָמָה֙מִלְחָמָהמלחמה וְנוֹסַ֤ףוְנוֹסַףונוסף גַּםגַּםגם־־־הוּא֙הוּאהוא עַלעַלעל־־־שֹׂ֣נְאֵ֔ינוּשֹׂנְאֵינוּשנאינו וְנִלְחַםוְנִלְחַםונלחם־־־בָּ֖נוּבָּנוּבנו וְעָלָ֥הוְעָלָהועלה מִןמִןמן־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 1:11 וַיָּשִׂ֤ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו עָלָיו֙עָלָיועליו שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי מִסִּ֔יםמִסִּיםמסים לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען עַנֹּת֖וֹעַנֹּתוֹענתו בְּסִבְלֹתָ֑םבְּסִבְלֹתָםבסבלתם וַיִּ֜בֶןוַיִּבֶןויבן עָרֵ֤יעָרֵיערי מִסְכְּנוֹת֙מִסְכְּנוֹתמסכנות לְפַרְעֹ֔הלְפַרְעֹהלפרעה אֶתאֶתאת־־־פִּתֹ֖םפִּתֹםפתם וְאֶתוְאֶתואת־־־רַעַמְסֵֽסרַעַמְסֵסרעמסס׃׃׃ 1:12 וְכַאֲשֶׁר֙וְכַאֲשֶׁרוכאשר יְעַנּ֣וּיְעַנּוּיענו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו כֵּ֥ןכֵּןכן יִרְבֶּ֖היִרְבֶּהירבה וְכֵ֣ןוְכֵןוכן יִפְרֹ֑ץיִפְרֹץיפרץ וַיָּקֻ֕צוּוַיָּקֻצוּויקצו מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:13 וַיַּעֲבִ֧דוּוַיַּעֲבִדוּויעבדו מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּפָֽרֶךְבְּפָרֶךְבפרך׃׃׃ 1:14 וַיְמָרְר֨וּוַיְמָרְרוּוימררו אֶתאֶתאת־־־חַיֵּיהֶ֜םחַיֵּיהֶםחייהם בַּעֲבֹדָ֣הבַּעֲבֹדָהבעבדה קָשָׁ֗הקָשָׁהקשה בְּחֹ֙מֶר֙בְּחֹמֶרבחמר וּבִלְבֵנִ֔יםוּבִלְבֵנִיםובלבנים וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־עֲבֹדָ֖העֲבֹדָהעבדה בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־עֲבֹ֣דָתָ֔םעֲבֹדָתָםעבדתם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָבְד֥וּעָבְדוּעבדו בָהֶ֖םבָהֶםבהם בְּפָֽרֶךְבְּפָרֶךְבפרך׃׃׃ 1:15 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לַֽמְיַלְּדֹ֖תלַמְיַלְּדֹתלמילדת הָֽעִבְרִיֹּ֑תהָעִבְרִיֹּתהעברית אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שֵׁ֤םשֵׁםשם הָֽאַחַת֙הָאַחַתהאחת שִׁפְרָ֔השִׁפְרָהשפרה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית פּוּעָֽהפּוּעָהפועה׃׃׃ 1:16 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בְּיַלֶּדְכֶן֙בְּיַלֶּדְכֶןבילדכן אֶתאֶתאת־־־הָֽעִבְרִיּ֔וֹתהָעִבְרִיּוֹתהעבריות וּרְאִיתֶ֖ןוּרְאִיתֶןוראיתן עַלעַלעל־־־הָאָבְנָ֑יִםהָאָבְנָיִםהאבנים אִםאִםאם־־־בֵּ֥ןבֵּןבן הוּא֙הוּאהוא וַהֲמִתֶּ֣ןוַהֲמִתֶּןוהמתן אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וְאִםוְאִםואם־־־בַּ֥תבַּתבת הִ֖יאהִיאהיא וָחָֽיָהוָחָיָהוחיה׃׃׃ 1:17 וַתִּירֶ֤אןָוַתִּירֶאןָותיראן הַֽמְיַלְּדֹת֙הַמְיַלְּדֹתהמילדת אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְלֹ֣אוְלֹאולא עָשׂ֔וּעָשׂוּעשו כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֲלֵיהֶ֖ןאֲלֵיהֶןאליהן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וַתְּחַיֶּ֖יןָוַתְּחַיֶּיןָותחיין אֶתאֶתאת־־־הַיְלָדִֽיםהַיְלָדִיםהילדים׃׃׃ 1:18 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים לַֽמְיַלְּדֹ֔תלַמְיַלְּדֹתלמילדת וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֔ןלָהֶןלהן מַדּ֥וּעַמַדּוּעַמדוע עֲשִׂיתֶ֖ןעֲשִׂיתֶןעשיתן הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַתְּחַיֶּ֖יןָוַתְּחַיֶּיןָותחיין אֶתאֶתאת־־־הַיְלָדִֽיםהַיְלָדִיםהילדים׃׃׃ 1:19 וַתֹּאמַ֤רְןָוַתֹּאמַרְןָותאמרן הַֽמְיַלְּדֹת֙הַמְיַלְּדֹתהמילדת אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה כִּ֣יכִּיכי לֹ֧אלֹאלא כַנָּשִׁ֛יםכַנָּשִׁיםכנשים הַמִּצְרִיֹּ֖תהַמִּצְרִיֹּתהמצרית הָֽעִבְרִיֹּ֑תהָעִבְרִיֹּתהעברית כִּֽיכִּיכי־־־חָי֣וֹתחָיוֹתחיות הֵ֔נָּההֵנָּההנה בְּטֶ֨רֶםבְּטֶרֶםבטרם תָּב֧וֹאתָּבוֹאתבוא אֲלֵהֶ֛ןאֲלֵהֶןאלהן הַמְיַלֶּ֖דֶתהַמְיַלֶּדֶתהמילדת וְיָלָֽדוּוְיָלָדוּוילדו׃׃׃ 1:20 וַיֵּ֥יטֶבוַיֵּיטֶבוייטב אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לַֽמְיַלְּדֹ֑תלַמְיַלְּדֹתלמילדת וַיִּ֧רֶבוַיִּרֶבוירב הָעָ֛םהָעָםהעם וַיַּֽעַצְמ֖וּוַיַּעַצְמוּויעצמו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 1:21 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כִּֽיכִּיכי־־־יָֽרְא֥וּיָרְאוּיראו הַֽמְיַלְּדֹ֖תהַמְיַלְּדֹתהמילדת אֶתאֶתאת־־־הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָהֶ֖םלָהֶםלהם בָּתִּֽיםבָּתִּיםבתים׃׃׃ 1:22 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה לְכָללְכָללכל־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כָּלכָּלכל־־־הַבֵּ֣ןהַבֵּןהבן הַיִּלּ֗וֹדהַיִּלּוֹדהילוד הַיְאֹ֙רָה֙הַיְאֹרָההיארה תַּשְׁלִיכֻ֔הוּתַּשְׁלִיכֻהוּתשליכהו וְכָלוְכָלוכל־־־הַבַּ֖תהַבַּתהבת תְּחַיּֽוּןתְּחַיּוּןתחיון׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain