Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 14

14:1 חַכְמ֣וֹתחַכְמוֹתחכמות נָ֭שִׁיםנָשִׁיםנשים בָּנְתָ֣הבָּנְתָהבנתה בֵיתָ֑הּבֵיתָהּביתה וְ֝אִוֶּ֗לֶתוְאִוֶּלֶתואולת בְּיָדֶ֥יהָבְּיָדֶיהָבידיה תֶהֶרְסֶֽנּוּתֶהֶרְסֶנּוּתהרסנו׃׃׃ 14:2 הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך בְּ֭יָשְׁרוֹבְּיָשְׁרוֹבישרו יְרֵ֣איְרֵאירא יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּנְל֖וֹזוּנְלוֹזונלוז דְּרָכָ֣יודְּרָכָיודרכיו בּוֹזֵֽהוּבּוֹזֵהוּבוזהו׃׃׃ 14:3 בְּֽפִיבְּפִיבפי־־־אֱ֭וִילאֱוִילאויל חֹ֣טֶרחֹטֶרחטר גַּאֲוָ֑הגַּאֲוָהגאוה וְשִׂפְתֵ֥יוְשִׂפְתֵיושפתי חֲ֝כָמִ֗יםחֲכָמִיםחכמים תִּשְׁמוּרֵֽםתִּשְׁמוּרֵםתשמורם׃׃׃ 14:4 בְּאֵ֣יןבְּאֵיןבאין אֲ֭לָפִיםאֲלָפִיםאלפים אֵב֣וּסאֵבוּסאבוס בָּ֑רבָּרבר וְרָבוְרָבורב־־־תְּ֝בוּא֗וֹתתְּבוּאוֹתתבואות בְּכֹ֣חַבְּכֹחַבכח שֽׁוֹרשׁוֹרשור׃׃׃ 14:5 עֵ֣דעֵדעד אֱ֭מוּנִיםאֱמוּנִיםאמונים לֹ֣אלֹאלא יְכַזֵּ֑ביְכַזֵּביכזב וְיָפִ֥יחַוְיָפִיחַויפיח כְּ֝זָבִ֗יםכְּזָבִיםכזבים עֵ֣דעֵדעד שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 14:6 בִּקֶּשׁבִּקֶּשׁבקש־־־לֵ֣ץלֵץלץ חָכְמָ֣החָכְמָהחכמה וָאָ֑יִןוָאָיִןואין וְדַ֖עַתוְדַעַתודעת לְנָב֣וֹןלְנָבוֹןלנבון נָקָֽלנָקָלנקל׃׃׃ 14:7 לֵ֣ךְלֵךְלך מִ֭נֶּגֶדמִנֶּגֶדמנגד לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש כְּסִ֑ילכְּסִילכסיל וּבַלוּבַלובל־־־יָ֝דַ֗עְתָּיָדַעְתָּידעת שִׂפְתֵישִׂפְתֵישפתי־־־דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 14:8 חָכְמַ֣תחָכְמַתחכמת עָ֭רוּםעָרוּםערום הָבִ֣יןהָבִיןהבין דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו וְאִוֶּ֖לֶתוְאִוֶּלֶתואולת כְּסִילִ֣יםכְּסִילִיםכסילים מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 14:9 אֱ֭וִלִיםאֱוִלִיםאולים יָלִ֣יץיָלִיץיליץ אָשָׁ֑םאָשָׁםאשם וּבֵ֖יןוּבֵיןובין יְשָׁרִ֣יםיְשָׁרִיםישרים רָצֽוֹןרָצוֹןרצון׃׃׃ 14:10 לֵ֗בלֵבלב י֭וֹדֵעַיוֹדֵעַיודע מָרַּ֣תמָרַּתמרת נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו וּ֝בְשִׂמְחָת֗וֹוּבְשִׂמְחָתוֹובשמחתו לֹאלֹאלא־־־יִתְעָ֥רַביִתְעָרַביתערב זָֽרזָרזר׃׃׃ 14:11 בֵּ֣יתבֵּיתבית רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים יִשָּׁמֵ֑דיִשָּׁמֵדישמד וְאֹ֖הֶלוְאֹהֶלואהל יְשָׁרִ֣יםיְשָׁרִיםישרים יַפְרִֽיחַיַפְרִיחַיפריח׃׃׃ 14:12 יֵ֤שׁיֵשׁיש דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יָ֭שָׁריָשָׁרישר לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְ֝אַחֲרִיתָ֗הּוְאַחֲרִיתָהּואחריתה דַּרְכֵידַּרְכֵידרכי־־־מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 14:13 גַּםגַּםגם־־־בִּשְׂח֥וֹקבִּשְׂחוֹקבשחוק יִכְאַביִכְאַביכאב־־־לֵ֑בלֵבלב וְאַחֲרִיתָ֖הּוְאַחֲרִיתָהּואחריתה שִׂמְחָ֣השִׂמְחָהשמחה תוּגָֽהתוּגָהתוגה׃׃׃ 14:14 מִדְּרָכָ֣יומִדְּרָכָיומדרכיו יִ֭שְׂבַּעיִשְׂבַּעישבע ס֣וּגסוּגסוג לֵ֑בלֵבלב וּ֝מֵעָלָ֗יווּמֵעָלָיוומעליו אִ֣ישׁאִישׁאיש טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 14:15 פֶּ֭תִיפֶּתִיפתי יַאֲמִ֣יןיַאֲמִיןיאמין לְכָללְכָללכל־־־דָּבָ֑רדָּבָרדבר וְ֝עָר֗וּםוְעָרוּםוערום יָבִ֥יןיָבִיןיבין לַאֲשֻׁרֽוֹלַאֲשֻׁרוֹלאשרו׃׃׃ 14:16 חָכָ֣םחָכָםחכם יָ֭רֵאיָרֵאירא וְסָ֣רוְסָרוסר מֵרָ֑עמֵרָעמרע וּ֝כְסִ֗ילוּכְסִילוכסיל מִתְעַבֵּ֥רמִתְעַבֵּרמתעבר וּבוֹטֵֽחַוּבוֹטֵחַובוטח׃׃׃ 14:17 קְֽצַרקְצַרקצר־־־אַ֭פַּיִםאַפַּיִםאפים יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה אִוֶּ֑לֶתאִוֶּלֶתאולת וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש מְ֝זִמּ֗וֹתמְזִמּוֹתמזמות יִשָּׂנֵֽאיִשָּׂנֵאישנא׃׃׃ 14:18 נָחֲל֣וּנָחֲלוּנחלו פְתָאיִ֣םפְתָאיִםפתאים אִוֶּ֑לֶתאִוֶּלֶתאולת וַֽ֝עֲרוּמִ֗יםוַעֲרוּמִיםוערומים יַכְתִּ֥רוּיַכְתִּרוּיכתרו דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 14:19 שַׁח֣וּשַׁחוּשחו רָ֭עִיםרָעִיםרעים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני טוֹבִ֑יםטוֹבִיםטובים וּ֝רְשָׁעִ֗יםוּרְשָׁעִיםורשעים עַֽלעַלעל־־־שַׁעֲרֵ֥ישַׁעֲרֵישערי צַדִּֽיקצַדִּיקצדיק׃׃׃ 14:20 גַּםגַּםגם־־־לְ֭רֵעֵהוּלְרֵעֵהוּלרעהו יִשָּׂ֣נֵאיִשָּׂנֵאישנא רָ֑שׁרָשׁרש וְאֹהֲבֵ֖יוְאֹהֲבֵיואהבי עָשִׁ֣ירעָשִׁירעשיר רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 14:21 בָּזבָּזבז־־־לְרֵעֵ֥הוּלְרֵעֵהוּלרעהו חוֹטֵ֑אחוֹטֵאחוטא וּמְחוֹנֵ֖ןוּמְחוֹנֵןומחונן [עֲנָיִים כ][עֲנָיִים כ][עניים כ] (עֲנָוִ֣ים ק)(עֲנָוִים ק)(ענוים ק) אַשְׁרָֽיואַשְׁרָיואשריו׃׃׃ 14:22 הֲ‍ֽלוֹאהֲ‍לוֹאה‍לוא־־־יִ֭תְעוּיִתְעוּיתעו חֹ֣רְשֵׁיחֹרְשֵׁיחרשי רָ֑ערָערע וְחֶ֥סֶדוְחֶסֶדוחסד וֶ֝אֱמֶ֗תוֶאֱמֶתואמת חֹ֣רְשֵׁיחֹרְשֵׁיחרשי טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 14:23 בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֶ֭צֶבעֶצֶבעצב יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה מוֹתָ֑רמוֹתָרמותר וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־שְׂ֝פָתַ֗יִםשְׂפָתַיִםשפתים אַךְאַךְאך־־־לְמַחְסֽוֹרלְמַחְסוֹרלמחסור׃׃׃ 14:24 עֲטֶ֣רֶתעֲטֶרֶתעטרת חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים עָשְׁרָ֑םעָשְׁרָםעשרם אִוֶּ֖לֶתאִוֶּלֶתאולת כְּסִילִ֣יםכְּסִילִיםכסילים אִוֶּֽלֶתאִוֶּלֶתאולת׃׃׃ 14:25 מַצִּ֣ילמַצִּילמציל נְ֭פָשׁוֹתנְפָשׁוֹתנפשות עֵ֣דעֵדעד אֱמֶ֑תאֱמֶתאמת וְיָפִ֖חַוְיָפִחַויפח כְּזָבִ֣יםכְּזָבִיםכזבים מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 14:26 בְּיִרְאַ֣תבְּיִרְאַתביראת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה מִבְטַחמִבְטַחמבטח־־־עֹ֑זעֹזעז וּ֝לְבָנָ֗יווּלְבָנָיוולבניו יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה מַחְסֶֽהמַחְסֶהמחסה׃׃׃ 14:27 יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה מְק֣וֹרמְקוֹרמקור חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים לָ֝ס֗וּרלָסוּרלסור מִמֹּ֥קְשֵׁימִמֹּקְשֵׁיממקשי מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 14:28 בְּרָבבְּרָבברב־־־עָ֥םעָםעם הַדְרַתהַדְרַתהדרת־־־מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וּבְאֶ֥פֶסוּבְאֶפֶסובאפס לְ֝אֹ֗םלְאֹםלאם מְחִתַּ֥תמְחִתַּתמחתת רָזֽוֹןרָזוֹןרזון׃׃׃ 14:29 אֶ֣רֶךְאֶרֶךְארך אַ֭פַּיִםאַפַּיִםאפים רַברַברב־־־תְּבוּנָ֑התְּבוּנָהתבונה וּקְצַרוּקְצַרוקצר־־־ר֝֗וּחַרוּחַרוח מֵרִ֥יםמֵרִיםמרים אִוֶּֽלֶתאִוֶּלֶתאולת׃׃׃ 14:30 חַיֵּ֣יחַיֵּיחיי בְ֭שָׂרִיםבְשָׂרִיםבשרים לֵ֣בלֵבלב מַרְפֵּ֑אמַרְפֵּאמרפא וּרְקַ֖בוּרְקַבורקב עֲצָמ֣וֹתעֲצָמוֹתעצמות קִנְאָֽהקִנְאָהקנאה׃׃׃ 14:31 עֹ֣שֵֽׁקעֹשֵׁקעשק־־־דָּ֭לדָּלדל חֵרֵ֣ףחֵרֵףחרף עֹשֵׂ֑הוּעֹשֵׂהוּעשהו וּ֝מְכַבְּד֗וֹוּמְכַבְּדוֹומכבדו חֹנֵ֥ןחֹנֵןחנן אֶבְיֽוֹןאֶבְיוֹןאביון׃׃׃ 14:32 בְּֽ֭רָעָתוֹבְּרָעָתוֹברעתו יִדָּחֶ֣היִדָּחֶהידחה רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וְחֹסֶ֖הוְחֹסֶהוחסה בְמוֹת֣וֹבְמוֹתוֹבמותו צַדִּֽיקצַדִּיקצדיק׃׃׃ 14:33 בְּלֵ֣בבְּלֵבבלב נָ֭בוֹןנָבוֹןנבון תָּנ֣וּחַתָּנוּחַתנוח חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וּבְקֶ֥רֶבוּבְקֶרֶבובקרב כְּ֝סִילִ֗יםכְּסִילִיםכסילים תִּוָּדֵֽעַתִּוָּדֵעַתודע׃׃׃ 14:34 צְדָקָ֥הצְדָקָהצדקה תְרֽוֹמֵֽםתְרוֹמֵםתרומם־־־גּ֑וֹיגּוֹיגוי וְחֶ֖סֶדוְחֶסֶדוחסד לְאֻמִּ֣יםלְאֻמִּיםלאמים חַטָּֽאתחַטָּאתחטאת׃׃׃ 14:35 רְֽצוֹןרְצוֹןרצון־־־מֶ֭לֶךְמֶלֶךְמלך לְעֶ֣בֶדלְעֶבֶדלעבד מַשְׂכִּ֑ילמַשְׂכִּילמשכיל וְ֝עֶבְרָת֗וֹוְעֶבְרָתוֹועברתו תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה מֵבִֽישׁמֵבִישׁמביש׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain