Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 12

12:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 12:2 הַחֹ֧דֶשׁהַחֹדֶשׁהחדש הַזֶּ֛ההַזֶּההזה לָכֶ֖םלָכֶםלכם רֹ֣אשׁרֹאשׁראש חֳדָשִׁ֑יםחֳדָשִׁיםחדשים רִאשׁ֥וֹןרִאשׁוֹןראשון הוּא֙הוּאהוא לָכֶ֔םלָכֶםלכם לְחָדְשֵׁ֖ילְחָדְשֵׁילחדשי הַשָּׁנָֽההַשָּׁנָההשנה׃׃׃ 12:3 דַּבְּר֗וּדַּבְּרוּדברו אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֤תעֲדַתעדת יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בֶּעָשֹׂ֖רבֶּעָשֹׂרבעשר לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְיִקְח֣וּוְיִקְחוּויקחו לָהֶ֗םלָהֶםלהם אִ֛ישׁאִישׁאיש שֶׂ֥השֶׂהשה לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אָבֹ֖תאָבֹתאבת שֶׂ֥השֶׂהשה לַבָּֽיִתלַבָּיִתלבית׃׃׃ 12:4 וְאִםוְאִםואם־־־יִמְעַ֣טיִמְעַטימעט הַבַּיִת֮הַבַּיִתהבית מִהְיֹ֣תמִהְיֹתמהית מִשֶּׂה֒מִשֶּׂהמשה וְלָקַ֣חוְלָקַחולקח ה֗וּאהוּאהוא וּשְׁכֵנ֛וֹוּשְׁכֵנוֹושכנו הַקָּרֹ֥בהַקָּרֹבהקרב אֶלאֶלאל־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו בְּמִכְסַ֣תבְּמִכְסַתבמכסת נְפָשֹׁ֑תנְפָשֹׁתנפשת אִ֚ישׁאִישׁאיש לְפִ֣ילְפִילפי אָכְל֔וֹאָכְלוֹאכלו תָּכֹ֖סּוּתָּכֹסּוּתכסו עַלעַלעל־־־הַשֶּֽׂההַשֶּׂההשה׃׃׃ 12:5 שֶׂ֥השֶׂהשה תָמִ֛יםתָמִיםתמים זָכָ֥רזָכָרזכר בֶּןבֶּןבן־־־שָׁנָ֖השָׁנָהשנה יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם מִןמִןמן־־־הַכְּבָשִׂ֥יםהַכְּבָשִׂיםהכבשים וּמִןוּמִןומן־־־הָעִזִּ֖יםהָעִזִּיםהעזים תִּקָּֽחוּתִּקָּחוּתקחו׃׃׃ 12:6 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה לָכֶם֙לָכֶםלכם לְמִשְׁמֶ֔רֶתלְמִשְׁמֶרֶתלמשמרת עַ֣דעַדעד אַרְבָּעָ֥האַרְבָּעָהארבעה עָשָׂ֛רעָשָׂרעשר י֖וֹםיוֹםיום לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְשָׁחֲט֣וּוְשָׁחֲטוּושחטו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו כֹּ֛לכֹּלכל קְהַ֥לקְהַלקהל עֲדַֽתעֲדַתעדת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בֵּ֥יןבֵּיןבין הָעַרְבָּֽיִםהָעַרְבָּיִםהערבים׃׃׃ 12:7 וְלָֽקְחוּ֙וְלָקְחוּולקחו מִןמִןמן־־־הַדָּ֔םהַדָּםהדם וְנָֽתְנ֛וּוְנָתְנוּונתנו עַלעַלעל־־־שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי הַמְּזוּזֹ֖תהַמְּזוּזֹתהמזוזת וְעַלוְעַלועל־־־הַמַּשְׁק֑וֹףהַמַּשְׁקוֹףהמשקוף עַ֚לעַלעל הַבָּ֣תִּ֔יםהַבָּתִּיםהבתים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹאכְל֥וּיֹאכְלוּיאכלו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 12:8 וְאָכְל֥וּוְאָכְלוּואכלו אֶתאֶתאת־־־הַבָּשָׂ֖רהַבָּשָׂרהבשר בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַזֶּ֑ההַזֶּההזה צְלִיצְלִיצלי־־־אֵ֣שׁאֵשׁאש וּמַצּ֔וֹתוּמַצּוֹתומצות עַלעַלעל־־־מְרֹרִ֖יםמְרֹרִיםמררים יֹאכְלֻֽהוּיֹאכְלֻהוּיאכלהו׃׃׃ 12:9 אַלאַלאל־־־תֹּאכְל֤וּתֹּאכְלוּתאכלו מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו נָ֔אנָאנא וּבָשֵׁ֥לוּבָשֵׁלובשל מְבֻשָּׁ֖למְבֻשָּׁלמבשל בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־צְלִיצְלִיצלי־־־אֵ֔שׁאֵשׁאש רֹאשׁ֥וֹרֹאשׁוֹראשו עַלעַלעל־־־כְּרָעָ֖יוכְּרָעָיוכרעיו וְעַלוְעַלועל־־־קִרְבּֽוֹקִרְבּוֹקרבו׃׃׃ 12:10 וְלֹאוְלֹאולא־־־תוֹתִ֥ירוּתוֹתִירוּתותירו מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו עַדעַדעד־־־בֹּ֑קֶרבֹּקֶרבקר וְהַנֹּתָ֥רוְהַנֹּתָרוהנתר מִמֶּ֛נּוּמִמֶּנּוּממנו עַדעַדעד־־־בֹּ֖קֶרבֹּקֶרבקר בָּאֵ֥שׁבָּאֵשׁבאש תִּשְׂרֹֽפוּתִּשְׂרֹפוּתשרפו׃׃׃ 12:11 וְכָכָה֮וְכָכָהוככה תֹּאכְל֣וּתֹּאכְלוּתאכלו אֹתוֹ֒אֹתוֹאתו מָתְנֵיכֶ֣םמָתְנֵיכֶםמתניכם חֲגֻרִ֔יםחֲגֻרִיםחגרים נַֽעֲלֵיכֶם֙נַעֲלֵיכֶםנעליכם בְּרַגְלֵיכֶ֔םבְּרַגְלֵיכֶםברגליכם וּמַקֶּלְכֶ֖םוּמַקֶּלְכֶםומקלכם בְּיֶדְכֶ֑םבְּיֶדְכֶםבידכם וַאֲכַלְתֶּ֤םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בְּחִפָּז֔וֹןבְּחִפָּזוֹןבחפזון פֶּ֥סַחפֶּסַחפסח ה֖וּאהוּאהוא לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 12:12 וְעָבַרְתִּ֣יוְעָבַרְתִּיועברתי בְאֶֽרֶץבְאֶרֶץבארץ־־־מִצְרַיִם֮מִצְרַיִםמצרים בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַזֶּה֒הַזֶּההזה וְהִכֵּיתִ֤יוְהִכֵּיתִיוהכיתי כָלכָלכל־־־בְּכוֹר֙בְּכוֹרבכור בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מֵאָדָ֖םמֵאָדָםמאדם וְעַדוְעַדועד־־־בְּהֵמָ֑הבְּהֵמָהבהמה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים אֶֽעֱשֶׂ֥האֶעֱשֶׂהאעשה שְׁפָטִ֖יםשְׁפָטִיםשפטים אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:13 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה הַדָּ֨םהַדָּםהדם לָכֶ֜םלָכֶםלכם לְאֹ֗תלְאֹתלאת עַ֤לעַלעל הַבָּתִּים֙הַבָּתִּיםהבתים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם שָׁ֔םשָׁםשם וְרָאִ֙יתִי֙וְרָאִיתִיוראיתי אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֔םהַדָּםהדם וּפָסַחְתִּ֖יוּפָסַחְתִּיופסחתי עֲלֵכֶ֑םעֲלֵכֶםעלכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִֽהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה בָכֶ֥םבָכֶםבכם נֶ֙גֶף֙נֶגֶףנגף לְמַשְׁחִ֔יתלְמַשְׁחִיתלמשחית בְּהַכֹּתִ֖יבְּהַכֹּתִיבהכתי בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 12:14 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה הַיּ֨וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֤ההַזֶּההזה לָכֶם֙לָכֶםלכם לְזִכָּר֔וֹןלְזִכָּרוֹןלזכרון וְחַגֹּתֶ֥םוְחַגֹּתֶםוחגתם אֹת֖וֹאֹתוֹאתו חַ֣גחַגחג לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם חֻקַּ֥תחֻקַּתחקת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם תְּחָגֻּֽהוּתְּחָגֻּהוּתחגהו׃׃׃ 12:15 שִׁבְעַ֤תשִׁבְעַתשבעת יָמִים֙יָמִיםימים מַצּ֣וֹתמַצּוֹתמצות תֹּאכֵ֔לוּתֹּאכֵלוּתאכלו אַ֚ךְאַךְאך בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הָרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון תַּשְׁבִּ֥יתוּתַּשְׁבִּיתוּתשביתו שְּׂאֹ֖רשְּׂאֹרשאר מִבָּתֵּיכֶ֑םמִבָּתֵּיכֶםמבתיכם כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־אֹכֵ֣לאֹכֵלאכל חָמֵ֗ץחָמֵץחמץ וְנִכְרְתָ֞הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֤פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִוא֙הַהִואההוא מִיִּשְׂרָאֵ֔למִיִּשְׂרָאֵלמישראל מִיּ֥וֹםמִיּוֹםמיום הָרִאשֹׁ֖ןהָרִאשֹׁןהראשן עַדעַדעד־־־י֥וֹםיוֹםיום הַשְּׁבִעִֽיהַשְּׁבִעִיהשבעי׃׃׃ 12:16 וּבַיּ֤וֹםוּבַיּוֹםוביום הָרִאשׁוֹן֙הָרִאשׁוֹןהראשון מִקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹ֔דֶשׁקֹדֶשׁקדש וּבַיּוֹם֙וּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי מִקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־מְלָאכָה֙מְלָאכָהמלאכה לֹאלֹאלא־־־יֵעָשֶׂ֣היֵעָשֶׂהיעשה בָהֶ֔םבָהֶםבהם אַ֚ךְאַךְאך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֵאָכֵ֣ליֵאָכֵליאכל לְכָללְכָללכל־־־נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש ה֥וּאהוּאהוא לְבַדּ֖וֹלְבַדּוֹלבדו יֵעָשֶׂ֥היֵעָשֶׂהיעשה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 12:17 וּשְׁמַרְתֶּם֮וּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־הַמַּצּוֹת֒הַמַּצּוֹתהמצות כִּ֗יכִּיכי בְּעֶ֙צֶם֙בְּעֶצֶםבעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה הוֹצֵ֥אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אֶתאֶתאת־־־צִבְאוֹתֵיכֶ֖םצִבְאוֹתֵיכֶםצבאותיכם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וּשְׁמַרְתֶּ֞םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֛ההַזֶּההזה לְדֹרֹתֵיכֶ֖םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם חֻקַּ֥תחֻקַּתחקת עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 12:18 בָּרִאשֹׁ֡ןבָּרִאשֹׁןבראשן בְּאַרְבָּעָה֩בְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָׂ֨רעָשָׂרעשר י֤וֹםיוֹםיום לַחֹ֙דֶשׁ֙לַחֹדֶשׁלחדש בָּעֶ֔רֶבבָּעֶרֶבבערב תֹּאכְל֖וּתֹּאכְלוּתאכלו מַצֹּ֑תמַצֹּתמצת עַ֠דעַדעד י֣וֹםיוֹםיום הָאֶחָ֧דהָאֶחָדהאחד וְעֶשְׂרִ֛יםוְעֶשְׂרִיםועשרים לַחֹ֖דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש בָּעָֽרֶבבָּעָרֶבבערב׃׃׃ 12:19 שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים שְׂאֹ֕רשְׂאֹרשאר לֹ֥אלֹאלא יִמָּצֵ֖איִמָּצֵאימצא בְּבָתֵּיכֶ֑םבְּבָתֵּיכֶםבבתיכם כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־אֹכֵ֣לאֹכֵלאכל מַחְמֶ֗צֶתמַחְמֶצֶתמחמצת וְנִכְרְתָ֞הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֤פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִוא֙הַהִואההוא מֵעֲדַ֣תמֵעֲדַתמעדת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בַּגֵּ֖רבַּגֵּרבגר וּבְאֶזְרַ֥חוּבְאֶזְרַחובאזרח הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 12:20 כָּלכָּלכל־־־מַחְמֶ֖צֶתמַחְמֶצֶתמחמצת לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֑לוּתֹאכֵלוּתאכלו בְּכֹל֙בְּכֹלבכל מוֹשְׁבֹ֣תֵיכֶ֔םמוֹשְׁבֹתֵיכֶםמושבתיכם תֹּאכְל֖וּתֹּאכְלוּתאכלו מַצּֽוֹתמַצּוֹתמצות׃׃׃ פפפ
12:21 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה לְכָללְכָללכל־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם מִֽשְׁכ֗וּמִשְׁכוּמשכו וּקְח֨וּוּקְחוּוקחו לָכֶ֥םלָכֶםלכם צֹ֛אןצֹאןצאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶ֖םלְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶםלמשפחתיכם וְשַׁחֲט֥וּוְשַׁחֲטוּושחטו הַפָּֽסַחהַפָּסַחהפסח׃׃׃ 12:22 וּלְקַחְתֶּ֞םוּלְקַחְתֶּםולקחתם אֲגֻדַּ֣תאֲגֻדַּתאגדת אֵז֗וֹבאֵזוֹבאזוב וּטְבַלְתֶּם֮וּטְבַלְתֶּםוטבלתם בַּדָּ֣םבַּדָּםבדם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּסַּף֒בַּסַּףבסף וְהִגַּעְתֶּ֤םוְהִגַּעְתֶּםוהגעתם אֶלאֶלאל־־־הַמַּשְׁקוֹף֙הַמַּשְׁקוֹףהמשקוף וְאֶלוְאֶלואל־־־שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי הַמְּזוּזֹ֔תהַמְּזוּזֹתהמזוזת מִןמִןמן־־־הַדָּ֖םהַדָּםהדם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּסָּ֑ףבַּסָּףבסף וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם לֹ֥אלֹאלא תֵצְא֛וּתֵצְאוּתצאו אִ֥ישׁאִישׁאיש מִפֶּֽתַחמִפֶּתַחמפתח־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו עַדעַדעד־־־בֹּֽקֶרבֹּקֶרבקר׃׃׃ 12:23 וְעָבַ֣רוְעָבַרועבר יְהוָה֮יְהוָהיהוה לִנְגֹּ֣ףלִנְגֹּףלנגף אֶתאֶתאת־־־מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים וְרָאָ֤הוְרָאָהוראה אֶתאֶתאת־־־הַדָּם֙הַדָּםהדם עַלעַלעל־־־הַמַּשְׁק֔וֹףהַמַּשְׁקוֹףהמשקוף וְעַ֖לוְעַלועל שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי הַמְּזוּזֹ֑תהַמְּזוּזֹתהמזוזת וּפָסַ֤חוּפָסַחופסח יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הַפֶּ֔תַחהַפֶּתַחהפתח וְלֹ֤אוְלֹאולא יִתֵּן֙יִתֵּןיתן הַמַּשְׁחִ֔יתהַמַּשְׁחִיתהמשחית לָבֹ֥אלָבֹאלבא אֶלאֶלאל־־־בָּתֵּיכֶ֖םבָּתֵּיכֶםבתיכם לִנְגֹּֽףלִנְגֹּףלנגף׃׃׃ 12:24 וּשְׁמַרְתֶּ֖םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לְחָקלְחָקלחק־־־לְךָ֥לְךָלך וּלְבָנֶ֖יךָוּלְבָנֶיךָולבניך עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 12:25 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־תָבֹ֣אוּתָבֹאוּתבאו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִתֵּ֧ןיִתֵּןיתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה לָכֶ֖םלָכֶםלכם כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֵּ֑רדִּבֵּרדבר וּשְׁמַרְתֶּ֖םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־הָעֲבֹדָ֥ההָעֲבֹדָההעבדה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 12:26 וְהָיָ֕הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יֹאמְר֥וּיֹאמְרוּיאמרו אֲלֵיכֶ֖םאֲלֵיכֶםאליכם בְּנֵיכֶ֑םבְּנֵיכֶםבניכם מָ֛המָהמה הָעֲבֹדָ֥ההָעֲבֹדָההעבדה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 12:27 וַאֲמַרְתֶּ֡םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם זֶֽבַחזֶבַחזבח־־־פֶּ֨סַחפֶּסַחפסח ה֜וּאהוּאהוא לַֽיהוָ֗הלַיהוָהליהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פָּ֠סַחפָּסַחפסח עַלעַלעל־־־בָּתֵּ֤יבָּתֵּיבתי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים בְּנָגְפּ֥וֹבְּנָגְפּוֹבנגפו אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּתֵּ֣ינוּבָּתֵּינוּבתינו הִצִּ֑ילהִצִּילהציל וַיִּקֹּ֥דוַיִּקֹּדויקד הָעָ֖םהָעָםהעם וַיִּֽשְׁתַּחֲוּֽוּוַיִּשְׁתַּחֲוּוּוישתחוו׃׃׃ 12:28 וַיֵּלְכ֥וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיַּֽעֲשׂ֖וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֖ןוְאַהֲרֹןואהרן כֵּ֥ןכֵּןכן עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ ססס 12:29 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּחֲצִ֣יבַּחֲצִיבחצי הַלַּ֗יְלָההַלַּיְלָההלילה וַֽיהוָה֮וַיהוָהויהוה הִכָּ֣ההִכָּההכה כָלכָלכל־־־בְּכוֹר֮בְּכוֹרבכור בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים מִבְּכֹ֤רמִבְּכֹרמבכר פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה הַיֹּשֵׁ֣בהַיֹּשֵׁבהישב עַלעַלעל־־־כִּסְא֔וֹכִּסְאוֹכסאו עַ֚דעַדעד בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור הַשְּׁבִ֔יהַשְּׁבִיהשבי אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הַבּ֑וֹרהַבּוֹרהבור וְכֹ֖לוְכֹלוכל בְּכ֥וֹרבְּכוֹרבכור בְּהֵמָֽהבְּהֵמָהבהמה׃׃׃ 12:30 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם פַּרְעֹ֜הפַּרְעֹהפרעה לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה ה֤וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו וְכָלוְכָלוכל־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַתְּהִ֛יוַתְּהִיותהי צְעָקָ֥הצְעָקָהצעקה גְדֹלָ֖הגְדֹלָהגדלה בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֣יןאֵיןאין בַּ֔יִתבַּיִתבית אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־שָׁ֖םשָׁםשם מֵֽתמֵתמת׃׃׃ 12:31 וַיִּקְרָא֩וַיִּקְרָאויקרא לְמֹשֶׁ֨הלְמֹשֶׁהלמשה וּֽלְאַהֲרֹ֜ןוּלְאַהֲרֹןולאהרן לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר ק֤וּמוּקוּמוּקומו צְּאוּ֙צְּאוּצאו מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך עַמִּ֔יעַמִּיעמי גַּםגַּםגם־־־אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם גַּםגַּםגם־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּלְכ֛וּוּלְכוּולכו עִבְד֥וּעִבְדוּעבדו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה כְּדַבֶּרְכֶֽםכְּדַבֶּרְכֶםכדברכם׃׃׃ 12:32 גַּםגַּםגם־־־צֹאנְכֶ֨םצֹאנְכֶםצאנכם גַּםגַּםגם־־־בְּקַרְכֶ֥םבְּקַרְכֶםבקרכם קְח֛וּקְחוּקחו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּרְתֶּ֖םדִּבַּרְתֶּםדברתם וָלֵ֑כוּוָלֵכוּולכו וּבֵֽרַכְתֶּ֖םוּבֵרַכְתֶּםוברכתם גַּםגַּםגם־־־אֹתִֽיאֹתִיאתי׃׃׃ 12:33 וַתֶּחֱזַ֤קוַתֶּחֱזַקותחזק מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים עַלעַלעל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם לְמַהֵ֖רלְמַהֵרלמהר לְשַׁלְּחָ֣םלְשַׁלְּחָםלשלחם מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֥יכִּיכי אָמְר֖וּאָמְרוּאמרו כֻּלָּ֥נוּכֻּלָּנוּכלנו מֵתִֽיםמֵתִיםמתים׃׃׃ 12:34 וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא הָעָ֛םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־בְּצֵק֖וֹבְּצֵקוֹבצקו טֶ֣רֶםטֶרֶםטרם יֶחְמָ֑ץיֶחְמָץיחמץ מִשְׁאֲרֹתָ֛םמִשְׁאֲרֹתָםמשארתם צְרֻרֹ֥תצְרֻרֹתצררת בְּשִׂמְלֹתָ֖םבְּשִׂמְלֹתָםבשמלתם עַלעַלעל־־־שִׁכְמָֽםשִׁכְמָםשכמם׃׃׃ 12:35 וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַֽיִּשְׁאֲלוּ֙וַיִּשְׁאֲלוּוישאלו מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים כְּלֵיכְּלֵיכלי־־־כֶ֛סֶףכֶסֶףכסף וּכְלֵ֥יוּכְלֵיוכלי זָהָ֖בזָהָבזהב וּשְׂמָלֹֽתוּשְׂמָלֹתושמלת׃׃׃ 12:36 וַֽיהוָ֞הוַיהוָהויהוה נָתַ֨ןנָתַןנתן אֶתאֶתאת־־־חֵ֥ןחֵןחן הָעָ֛םהָעָםהעם בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וַיַּשְׁאִל֑וּםוַיַּשְׁאִלוּםוישאלום וַֽיְנַצְּל֖וּוַיְנַצְּלוּוינצלו אֶתאֶתאת־־־מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ פפפ
12:37 וַיִּסְע֧וּוַיִּסְעוּויסעו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מֵרַעְמְסֵ֖סמֵרַעְמְסֵסמרעמסס סֻכֹּ֑תָהסֻכֹּתָהסכתה כְּשֵׁשׁכְּשֵׁשׁכשש־־־מֵא֨וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֧לֶףאֶלֶףאלף רַגְלִ֛ירַגְלִירגלי הַגְּבָרִ֖יםהַגְּבָרִיםהגברים לְבַ֥דלְבַדלבד מִטָּֽףמִטָּףמטף׃׃׃ 12:38 וְגַםוְגַםוגם־־־עֵ֥רֶבעֵרֶבערב רַ֖ברַברב עָלָ֣העָלָהעלה אִתָּ֑םאִתָּםאתם וְצֹ֣אןוְצֹאןוצאן וּבָקָ֔רוּבָקָרובקר מִקְנֶ֖המִקְנֶהמקנה כָּבֵ֥דכָּבֵדכבד מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 12:39 וַיֹּאפ֨וּוַיֹּאפוּויאפו אֶתאֶתאת־־־הַבָּצֵ֜קהַבָּצֵקהבצק אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הוֹצִ֧יאוּהוֹצִיאוּהוציאו מִמִּצְרַ֛יִםמִמִּצְרַיִםממצרים עֻגֹ֥תעֻגֹתעגת מַצּ֖וֹתמַצּוֹתמצות כִּ֣יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא חָמֵ֑ץחָמֵץחמץ כִּֽיכִּיכי־־־גֹרְשׁ֣וּגֹרְשׁוּגרשו מִמִּצְרַ֗יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וְלֹ֤אוְלֹאולא יָֽכְלוּ֙יָכְלוּיכלו לְהִתְמַהְמֵ֔הַּלְהִתְמַהְמֵהַּלהתמהמה וְגַםוְגַםוגם־־־צֵדָ֖הצֵדָהצדה לֹאלֹאלא־־־עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 12:40 וּמוֹשַׁב֙וּמוֹשַׁבומושב בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָשְׁב֖וּיָשְׁבוּישבו בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וְאַרְבַּ֥עוְאַרְבַּעוארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 12:41 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִקֵּץ֙מִקֵּץמקץ שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וְאַרְבַּ֥עוְאַרְבַּעוארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּעֶ֙צֶם֙בְּעֶצֶםבעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה יָֽצְא֛וּיָצְאוּיצאו כָּלכָּלכל־־־צִבְא֥וֹתצִבְאוֹתצבאות יְהוָ֖היְהוָהיהוה מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 12:42 לֵ֣יללֵילליל שִׁמֻּרִ֥יםשִׁמֻּרִיםשמרים הוּא֙הוּאהוא לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה לְהוֹצִיאָ֖םלְהוֹצִיאָםלהוציאם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים הֽוּאהוּאהוא־־־הַלַּ֤יְלָההַלַּיְלָההלילה הַזֶּה֙הַזֶּההזה לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה שִׁמֻּרִ֛יםשִׁמֻּרִיםשמרים לְכָללְכָללכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְדֹרֹתָֽםלְדֹרֹתָםלדרתם׃׃׃ פפפ
12:43 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֔ןוְאַהֲרֹןואהרן זֹ֖אתזֹאתזאת חֻקַּ֣תחֻקַּתחקת הַפָּ֑סַחהַפָּסַחהפסח כָּלכָּלכל־־־בֶּןבֶּןבן־־־נֵכָ֖רנֵכָרנכר לֹאלֹאלא־־־יֹ֥אכַליֹאכַליאכל בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 12:44 וְכָלוְכָלוכל־־־עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד אִ֖ישׁאִישׁאיש מִקְנַתמִקְנַתמקנת־־־כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף וּמַלְתָּ֣הוּמַלְתָּהומלתה אֹת֔וֹאֹתוֹאתו אָ֖זאָזאז יֹ֥אכַליֹאכַליאכל בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 12:45 תּוֹשָׁ֥בתּוֹשָׁבתושב וְשָׂכִ֖ירוְשָׂכִירושכיר לֹאלֹאלא־־־יֹ֥אכַליֹאכַליאכל־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 12:46 בְּבַ֤יִתבְּבַיִתבבית אֶחָד֙אֶחָדאחד יֵאָכֵ֔ליֵאָכֵליאכל לֹאלֹאלא־־־תוֹצִ֧יאתוֹצִיאתוציא מִןמִןמן־־־הַבַּ֛יִתהַבַּיִתהבית מִןמִןמן־־־הַבָּשָׂ֖רהַבָּשָׂרהבשר ח֑וּצָהחוּצָהחוצה וְעֶ֖צֶםוְעֶצֶםועצם לֹ֥אלֹאלא תִשְׁבְּרוּתִשְׁבְּרוּתשברו־־־בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 12:47 כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֥תעֲדַתעדת יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יַעֲשׂ֥וּיַעֲשׂוּיעשו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 12:48 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יָג֨וּריָגוּריגור אִתְּךָ֜אִתְּךָאתך גֵּ֗רגֵּרגר וְעָ֣שָׂהוְעָשָׂהועשה פֶסַח֮פֶסַחפסח לַיהוָה֒לַיהוָהליהוה הִמּ֧וֹלהִמּוֹלהמול ל֣וֹלוֹלו כָלכָלכל־־־זָכָ֗רזָכָרזכר וְאָז֙וְאָזואז יִקְרַ֣ביִקְרַביקרב לַעֲשֹׂת֔וֹלַעֲשֹׂתוֹלעשתו וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה כְּאֶזְרַ֣חכְּאֶזְרַחכאזרח הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְכָלוְכָלוכל־־־עָרֵ֖לעָרֵלערל לֹֽאלֹאלא־־־יֹ֥אכַליֹאכַליאכל בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 12:49 תּוֹרָ֣התּוֹרָהתורה אַחַ֔תאַחַתאחת יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה לָֽאֶזְרָ֑חלָאֶזְרָחלאזרח וְלַגֵּ֖רוְלַגֵּרולגר הַגָּ֥רהַגָּרהגר בְּתוֹכְכֶֽםבְּתוֹכְכֶםבתוככם׃׃׃ 12:50 וַיַּֽעֲשׂ֖וּוַיַּעֲשׂוּויעשו כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאֶֽתוְאֶתואת־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן כֵּ֥ןכֵּןכן עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ ססס 12:51 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי בְּעֶ֖צֶםבְּעֶצֶםבעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה הוֹצִ֨יאהוֹצִיאהוציא יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים עַלעַלעל־־־צִבְאֹתָֽםצִבְאֹתָםצבאתם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain