Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 13

13:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 13:2 קַדֶּשׁקַדֶּשׁקדש־־־לִ֨ילִילי כָלכָלכל־־־בְּכ֜וֹרבְּכוֹרבכור פֶּ֤טֶרפֶּטֶרפטר כָּלכָּלכל־־־רֶ֙חֶם֙רֶחֶםרחם בִּבְנֵ֣יבִּבְנֵיבבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בָּאָדָ֖םבָּאָדָםבאדם וּבַבְּהֵמָ֑הוּבַבְּהֵמָהובבהמה לִ֖ילִילי הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 13:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם זָכ֞וֹרזָכוֹרזכור אֶתאֶתאת־־־הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְצָאתֶ֤םיְצָאתֶםיצאתם מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִ֔יםעֲבָדִיםעבדים כִּ֚יכִּיכי בְּחֹ֣זֶקבְּחֹזֶקבחזק יָ֔דיָדיד הוֹצִ֧יאהוֹצִיאהוציא יְהֹוָ֛היְהֹוָהיהוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִזֶּ֑המִזֶּהמזה וְלֹ֥אוְלֹאולא יֵאָכֵ֖ליֵאָכֵליאכל חָמֵֽץחָמֵץחמץ׃׃׃ 13:4 הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם יֹצְאִ֑יםיֹצְאִיםיצאים בְּחֹ֖דֶשׁבְּחֹדֶשׁבחדש הָאָבִֽיבהָאָבִיבהאביב׃׃׃ 13:5 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה כִֽיכִיכי־־־יְבִֽיאֲךָ֣יְבִיאֲךָיביאך יְהוָ֡היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַֽ֠כְּנַעֲנִיהַכְּנַעֲנִיהכנעני וְהַחִתִּ֨יוְהַחִתִּיוהחתי וְהָאֱמֹרִ֜יוְהָאֱמֹרִיוהאמרי וְהַחִוִּ֣יוְהַחִוִּיוהחוי וְהַיְבוּסִ֗יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֤ענִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֶ֙יךָ֙לַאֲבֹתֶיךָלאבתיך לָ֣תֶתלָתֶתלתת לָ֔ךְלָךְלך אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָ֑שׁוּדְבָשׁודבש וְעָבַדְתָּ֛וְעָבַדְתָּועבדת אֶתאֶתאת־־־הָעֲבֹדָ֥ההָעֲבֹדָההעבדה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בַּחֹ֥דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 13:6 שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים תֹּאכַ֣לתֹּאכַלתאכל מַצֹּ֑תמַצֹּתמצת וּבַיּוֹם֙וּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי חַ֖גחַגחג לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 13:7 מַצּוֹת֙מַצּוֹתמצות יֵֽאָכֵ֔ליֵאָכֵליאכל אֵ֖תאֵתאת שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֵרָאֶ֨היֵרָאֶהיראה לְךָ֜לְךָלך חָמֵ֗ץחָמֵץחמץ וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֵרָאֶ֥היֵרָאֶהיראה לְךָ֛לְךָלך שְׂאֹ֖רשְׂאֹרשאר בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּבֻלֶֽךָגְּבֻלֶךָגבלך׃׃׃ 13:8 וְהִגַּדְתָּ֣וְהִגַּדְתָּוהגדת לְבִנְךָ֔לְבִנְךָלבנך בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בַּעֲב֣וּרבַּעֲבוּרבעבור זֶ֗הזֶהזה עָשָׂ֤העָשָׂהעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לִ֔ילִילי בְּצֵאתִ֖יבְּצֵאתִיבצאתי מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 13:9 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה לְךָ֨לְךָלך לְא֜וֹתלְאוֹתלאות עַלעַלעל־־־יָדְךָ֗יָדְךָידך וּלְזִכָּרוֹן֙וּלְזִכָּרוֹןולזכרון בֵּ֣יןבֵּיןבין עֵינֶ֔יךָעֵינֶיךָעיניך לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען תִּהְיֶ֛התִּהְיֶהתהיה תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּפִ֑יךָבְּפִיךָבפיך כִּ֚יכִּיכי בְּיָ֣דבְּיָדביד חֲזָקָ֔החֲזָקָהחזקה הוֹצִֽאֲךָ֥הוֹצִאֲךָהוצאך יְהֹוָ֖היְהֹוָהיהוה מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 13:10 וְשָׁמַרְתָּ֛וְשָׁמַרְתָּושמרת אֶתאֶתאת־־־הַחֻקָּ֥ההַחֻקָּההחקה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְמוֹעֲדָ֑הּלְמוֹעֲדָהּלמועדה מִיָּמִ֖יםמִיָּמִיםמימים יָמִֽימָהיָמִימָהימימה׃׃׃ ססס 13:11 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יְבִֽאֲךָ֤יְבִאֲךָיבאך יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַֽכְּנַעֲנִ֔יהַכְּנַעֲנִיהכנעני כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע לְךָ֖לְךָלך וְלַֽאֲבֹתֶ֑יךָוְלַאֲבֹתֶיךָולאבתיך וּנְתָנָ֖הּוּנְתָנָהּונתנה לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 13:12 וְהַעֲבַרְתָּ֥וְהַעֲבַרְתָּוהעברת כָלכָלכל־־־פֶּֽטֶרפֶּטֶרפטר־־־רֶ֖חֶםרֶחֶםרחם לַֽיהֹוָ֑הלַיהֹוָהליהוה וְכָלוְכָלוכל־־־פֶּ֣טֶרפֶּטֶרפטר ׀׀׀ שֶׁ֣גֶרשֶׁגֶרשגר בְּהֵמָ֗הבְּהֵמָהבהמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְךָ֛לְךָלך הַזְּכָרִ֖יםהַזְּכָרִיםהזכרים לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 13:13 וְכָלוְכָלוכל־־־פֶּ֤טֶרפֶּטֶרפטר חֲמֹר֙חֲמֹרחמר תִּפְדֶּ֣התִּפְדֶּהתפדה בְשֶׂ֔הבְשֶׂהבשה וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֥אלֹאלא תִפְדֶּ֖התִפְדֶּהתפדה וַעֲרַפְתּ֑וֹוַעֲרַפְתּוֹוערפתו וְכֹ֨לוְכֹלוכל בְּכ֥וֹרבְּכוֹרבכור אָדָ֛םאָדָםאדם בְּבָנֶ֖יךָבְּבָנֶיךָבבניך תִּפְדֶּֽהתִּפְדֶּהתפדה׃׃׃ 13:14 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יִשְׁאָלְךָ֥יִשְׁאָלְךָישאלך בִנְךָ֛בִנְךָבנך מָחָ֖רמָחָרמחר לֵאמֹ֣רלֵאמֹרלאמר מַהמַהמה־־־זֹּ֑אתזֹּאתזאת וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֵלָ֔יואֵלָיואליו בְּחֹ֣זֶקבְּחֹזֶקבחזק יָ֗דיָדיד הוֹצִיאָ֧נוּהוֹצִיאָנוּהוציאנו יְהוָ֛היְהוָהיהוה מִמִּצְרַ֖יִםמִמִּצְרַיִםממצרים מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִֽיםעֲבָדִיםעבדים׃׃׃ 13:15 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּֽיכִּיכי־־־הִקְשָׁ֣ההִקְשָׁההקשה פַרְעֹה֮פַרְעֹהפרעה לְשַׁלְּחֵנוּ֒לְשַׁלְּחֵנוּלשלחנו וַיַּהֲרֹ֨גוַיַּהֲרֹגויהרג יְהֹוָ֤היְהֹוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־בְּכוֹר֙בְּכוֹרבכור בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מִבְּכֹ֥רמִבְּכֹרמבכר אָדָ֖םאָדָםאדם וְעַדוְעַדועד־־־בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור בְּהֵמָ֑הבְּהֵמָהבהמה עַלעַלעל־־־כֵּן֩כֵּןכן אֲנִ֨יאֲנִיאני זֹבֵ֜חַזֹבֵחַזבח לַֽיהוָ֗הלַיהוָהליהוה כָּלכָּלכל־־־פֶּ֤טֶרפֶּטֶרפטר רֶ֙חֶם֙רֶחֶםרחם הַזְּכָרִ֔יםהַזְּכָרִיםהזכרים וְכָלוְכָלוכל־־־בְּכ֥וֹרבְּכוֹרבכור בָּנַ֖יבָּנַיבני אֶפְדֶּֽהאֶפְדֶּהאפדה׃׃׃ 13:16 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה לְאוֹת֙לְאוֹתלאות עַלעַלעל־־־יָ֣דְכָ֔היָדְכָהידכה וּלְטוֹטָפֹ֖תוּלְטוֹטָפֹתולטוטפת בֵּ֣יןבֵּיןבין עֵינֶ֑יךָעֵינֶיךָעיניך כִּ֚יכִּיכי בְּחֹ֣זֶקבְּחֹזֶקבחזק יָ֔דיָדיד הוֹצִיאָ֥נוּהוֹצִיאָנוּהוציאנו יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ ססס 13:17 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּשַׁלַּ֣חבְּשַׁלַּחבשלח פַּרְעֹה֮פַּרְעֹהפרעה אֶתאֶתאת־־־הָעָם֒הָעָםהעם וְלֹאוְלֹאולא־־־נָחָ֣םנָחָםנחם אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים דֶּ֚רֶךְדֶּרֶךְדרך אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים כִּ֥יכִּיכי קָר֖וֹבקָרוֹבקרוב ה֑וּאהוּאהוא כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים פֶּֽןפֶּןפן־־־יִנָּחֵ֥םיִנָּחֵםינחם הָעָ֛םהָעָםהעם בִּרְאֹתָ֥םבִּרְאֹתָםבראתם מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה וְשָׁ֥בוּוְשָׁבוּושבו מִצְרָֽיְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה׃׃׃ 13:18 וַיַּסֵּ֨בוַיַּסֵּבויסב אֱלֹהִ֧יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־הָעָ֛םהָעָםהעם דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הַמִּדְבָּ֖רהַמִּדְבָּרהמדבר יַםיַםים־־־ס֑וּףסוּףסוף וַחֲמֻשִׁ֛יםוַחֲמֻשִׁיםוחמשים עָל֥וּעָלוּעלו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 13:19 וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־עַצְמ֥וֹתעַצְמוֹתעצמות יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו כִּי֩כִּיכי הַשְׁבֵּ֨עַהַשְׁבֵּעַהשבע הִשְׁבִּ֜יעַהִשְׁבִּיעַהשביע אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר פָּקֹ֨דפָּקֹדפקד יִפְקֹ֤דיִפְקֹדיפקד אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְהַעֲלִיתֶ֧םוְהַעֲלִיתֶםוהעליתם אֶתאֶתאת־־־עַצְמֹתַ֛יעַצְמֹתַיעצמתי מִזֶּ֖המִזֶּהמזה אִתְּכֶֽםאִתְּכֶםאתכם׃׃׃ 13:20 וַיִּסְע֖וּוַיִּסְעוּויסעו מִסֻּכֹּ֑תמִסֻּכֹּתמסכת וַיַּחֲנ֣וּוַיַּחֲנוּויחנו בְאֵתָ֔םבְאֵתָםבאתם בִּקְצֵ֖הבִּקְצֵהבקצה הַמִּדְבָּֽרהַמִּדְבָּרהמדבר׃׃׃ 13:21 וַֽיהוָ֡הוַיהוָהויהוה הֹלֵךְ֩הֹלֵךְהלך לִפְנֵיהֶ֨םלִפְנֵיהֶםלפניהם יוֹמָ֜םיוֹמָםיומם בְּעַמּ֤וּדבְּעַמּוּדבעמוד עָנָן֙עָנָןענן לַנְחֹתָ֣םלַנְחֹתָםלנחתם הַדֶּ֔רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך וְלַ֛יְלָהוְלַיְלָהולילה בְּעַמּ֥וּדבְּעַמּוּדבעמוד אֵ֖שׁאֵשׁאש לְהָאִ֣ירלְהָאִירלהאיר לָהֶ֑םלָהֶםלהם לָלֶ֖כֶתלָלֶכֶתללכת יוֹמָ֥םיוֹמָםיומם וָלָֽיְלָהוָלָיְלָהולילה׃׃׃ 13:22 לֹֽאלֹאלא־־־יָמִ֞ישׁיָמִישׁימיש עַמּ֤וּדעַמּוּדעמוד הֶֽעָנָן֙הֶעָנָןהענן יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם וְעַמּ֥וּדוְעַמּוּדועמוד הָאֵ֖שׁהָאֵשׁהאש לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain