Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 16

16:1 וַיִּסְעוּ֙וַיִּסְעוּויסעו מֵֽאֵילִ֔םמֵאֵילִםמאילם וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֤תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־מִדְבַּרמִדְבַּרמדבר־־־סִ֔יןסִיןסין אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בֵּיןבֵּיןבין־־־אֵילִ֖םאֵילִםאילם וּבֵ֣יןוּבֵיןובין סִינָ֑יסִינָיסיני בַּחֲמִשָּׁ֨הבַּחֲמִשָּׁהבחמשה עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר יוֹם֙יוֹםיום לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני לְצֵאתָ֖םלְצֵאתָםלצאתם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 16:2 [וַיִּלִּינוּ כ][וַיִּלִּינוּ כ][וילינו כ] (וַיִּלּ֜וֹנוּ ק)(וַיִּלּוֹנוּ ק)(וילונו ק) כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֧תעֲדַתעדת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל עַלעַלעל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְעַֽלוְעַלועל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 16:3 וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֲלֵהֶ֜םאֲלֵהֶםאלהם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל מִֽימִימי־־־יִתֵּ֨ןיִתֵּןיתן מוּתֵ֤נוּמוּתֵנוּמותנו בְיַדבְיַדביד־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בְּשִׁבְתֵּ֙נוּ֙בְּשִׁבְתֵּנוּבשבתנו עַלעַלעל־־־סִ֣ירסִירסיר הַבָּשָׂ֔רהַבָּשָׂרהבשר בְּאָכְלֵ֥נוּבְּאָכְלֵנוּבאכלנו לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם לָשֹׂ֑בַעלָשֹׂבַעלשבע כִּֽיכִּיכי־־־הוֹצֵאתֶ֤םהוֹצֵאתֶםהוצאתם אֹתָ֙נוּ֙אֹתָנוּאתנו אֶלאֶלאל־־־הַמִּדְבָּ֣רהַמִּדְבָּרהמדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לְהָמִ֛יתלְהָמִיתלהמית אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַקָּהָ֥להַקָּהָלהקהל הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בָּרָעָֽבבָּרָעָבברעב׃׃׃ ססס 16:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מַמְטִ֥ירמַמְטִירממטיר לָכֶ֛םלָכֶםלכם לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם מִןמִןמן־־־הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְיָצָ֨אוְיָצָאויצא הָעָ֤םהָעָםהעם וְלָֽקְטוּ֙וְלָקְטוּולקטו דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּיוֹמ֔וֹבְּיוֹמוֹביומו לְמַ֧עַןלְמַעַןלמען אֲנַסֶּ֛נּוּאֲנַסֶּנּוּאנסנו הֲיֵלֵ֥ךְהֲיֵלֵךְהילך בְּתוֹרָתִ֖יבְּתוֹרָתִיבתורתי אִםאִםאם־־־לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 16:5 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשִּׁשִּׁ֔יהַשִּׁשִּׁיהששי וְהֵכִ֖ינוּוְהֵכִינוּוהכינו אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָבִ֑יאוּיָבִיאוּיביאו וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה מִשְׁנֶ֔המִשְׁנֶהמשנה עַ֥לעַלעל אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִלְקְט֖וּיִלְקְטוּילקטו י֥וֹםיוֹםיום ׀׀׀ יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ ססס 16:6 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֔ןוְאַהֲרֹןואהרן אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עֶ֕רֶבעֶרֶבערב וִֽידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֧יכִּיכי יְהוָ֛היְהוָהיהוה הוֹצִ֥יאהוֹצִיאהוציא אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 16:7 וּבֹ֗קֶרוּבֹקֶרובקר וּרְאִיתֶם֙וּרְאִיתֶםוראיתם אֶתאֶתאת־־־כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּשָׁמְע֥וֹבְּשָׁמְעוֹבשמעו אֶתאֶתאת־־־תְּלֻנֹּתֵיכֶ֖םתְּלֻנֹּתֵיכֶםתלנתיכם עַלעַלעל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְנַ֣חְנוּוְנַחְנוּונחנו מָ֔המָהמה כִּ֥יכִּיכי [תַלֹּונוּ כ][תַלֹּונוּ כ][תלונו כ] (תַלִּ֖ינוּ ק)(תַלִּינוּ ק)(תלינו ק) עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 16:8 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה בְּתֵ֣תבְּתֵתבתת יְהוָה֩יְהוָהיהוה לָכֶ֨םלָכֶםלכם בָּעֶ֜רֶבבָּעֶרֶבבערב בָּשָׂ֣רבָּשָׂרבשר לֶאֱכֹ֗ללֶאֱכֹללאכל וְלֶ֤חֶםוְלֶחֶםולחם בַּבֹּ֙קֶר֙בַּבֹּקֶרבבקר לִשְׂבֹּ֔עַלִשְׂבֹּעַלשבע בִּשְׁמֹ֤עַבִּשְׁמֹעַבשמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־תְּלֻנֹּ֣תֵיכֶ֔םתְּלֻנֹּתֵיכֶםתלנתיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם מַלִּינִ֖םמַלִּינִםמלינם עָלָ֑יועָלָיועליו וְנַ֣חְנוּוְנַחְנוּונחנו מָ֔המָהמה לֹאלֹאלא־־־עָלֵ֥ינוּעָלֵינוּעלינו תְלֻנֹּתֵיכֶ֖םתְלֻנֹּתֵיכֶםתלנתיכם כִּ֥יכִּיכי עַלעַלעל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן אֱמֹ֗ראֱמֹראמר אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַת֙עֲדַתעדת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל קִרְב֖וּקִרְבוּקרבו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי שָׁמַ֔עשָׁמַעשמע אֵ֖תאֵתאת תְּלֻנֹּתֵיכֶֽםתְּלֻנֹּתֵיכֶםתלנתיכם׃׃׃ 16:10 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּדַבֵּ֤רכְּדַבֵּרכדבר אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֣תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּפְנ֖וּוַיִּפְנוּויפנו אֶלאֶלאל־־־הַמִּדְבָּ֑רהַמִּדְבָּרהמדבר וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד יְהוָ֔היְהוָהיהוה נִרְאָ֖הנִרְאָהנראה בֶּעָנָֽןבֶּעָנָןבענן׃׃׃ פפפ
16:11 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 16:12 שָׁמַ֗עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי אֶתאֶתאת־־־תְּלוּנֹּת֮תְּלוּנֹּתתלונת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל דַּבֵּ֨רדַּבֵּרדבר אֲלֵהֶ֜םאֲלֵהֶםאלהם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר בֵּ֤יןבֵּיןבין הָֽעַרְבַּ֙יִם֙הָעַרְבַּיִםהערבים תֹּאכְל֣וּתֹּאכְלוּתאכלו בָשָׂ֔רבָשָׂרבשר וּבַבֹּ֖קֶרוּבַבֹּקֶרובבקר תִּשְׂבְּעוּתִּשְׂבְּעוּתשבעו־־־לָ֑חֶםלָחֶםלחם וִֽידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 16:13 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בָעֶ֔רֶבבָעֶרֶבבערב וַתַּ֣עַלוַתַּעַלותעל הַשְּׂלָ֔והַשְּׂלָוהשלו וַתְּכַ֖סוַתְּכַסותכס אֶתאֶתאת־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה וּבַבֹּ֗קֶרוּבַבֹּקֶרובבקר הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה שִׁכְבַ֣תשִׁכְבַתשכבת הַטַּ֔להַטַּלהטל סָבִ֖יבסָבִיבסביב לַֽמַּחֲנֶֽהלַמַּחֲנֶהלמחנה׃׃׃ 16:14 וַתַּ֖עַלוַתַּעַלותעל שִׁכְבַ֣תשִׁכְבַתשכבת הַטָּ֑להַטָּלהטל וְהִנֵּ֞הוְהִנֵּהוהנה עַלעַלעל־־־פְּנֵ֤יפְּנֵיפני הַמִּדְבָּר֙הַמִּדְבָּרהמדבר דַּ֣קדַּקדק מְחֻסְפָּ֔סמְחֻסְפָּסמחספס דַּ֥קדַּקדק כַּכְּפֹ֖רכַּכְּפֹרככפר עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 16:15 וַיִּרְא֣וּוַיִּרְאוּויראו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֨אמְר֜וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִיו֙אָחִיואחיו מָ֣ןמָןמן ה֔וּאהוּאהוא כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יָדְע֖וּיָדְעוּידעו מַהמַהמה־־־ה֑וּאהוּאהוא וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם ה֣וּאהוּאהוא הַלֶּ֔חֶםהַלֶּחֶםהלחם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֧ןנָתַןנתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה לָכֶ֖םלָכֶםלכם לְאָכְלָֽהלְאָכְלָהלאכלה׃׃׃ 16:16 זֶ֤הזֶהזה הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה יְהוָ֔היְהוָהיהוה לִקְט֣וּלִקְטוּלקטו מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו אִ֖ישׁאִישׁאיש לְפִ֣ילְפִילפי אָכְל֑וֹאָכְלוֹאכלו עֹ֣מֶרעֹמֶרעמר לַגֻּלְגֹּ֗לֶתלַגֻּלְגֹּלֶתלגלגלת מִסְפַּר֙מִסְפַּרמספר נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔םנַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם אִ֛ישׁאִישׁאיש לַאֲשֶׁ֥רלַאֲשֶׁרלאשר בְּאָהֳל֖וֹבְּאָהֳלוֹבאהלו תִּקָּֽחוּתִּקָּחוּתקחו׃׃׃ 16:17 וַיַּעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵ֖ןכֵןכן בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיִּלְקְט֔וּוַיִּלְקְטוּוילקטו הַמַּרְבֶּ֖ההַמַּרְבֶּההמרבה וְהַמַּמְעִֽיטוְהַמַּמְעִיטוהממעיט׃׃׃ 16:18 וַיָּמֹ֣דּוּוַיָּמֹדּוּוימדו בָעֹ֔מֶרבָעֹמֶרבעמר וְלֹ֤אוְלֹאולא הֶעְדִּיף֙הֶעְדִּיףהעדיף הַמַּרְבֶּ֔ההַמַּרְבֶּההמרבה וְהַמַּמְעִ֖יטוְהַמַּמְעִיטוהממעיט לֹ֣אלֹאלא הֶחְסִ֑ירהֶחְסִירהחסיר אִ֥ישׁאִישׁאיש לְפִֽילְפִילפי־־־אָכְל֖וֹאָכְלוֹאכלו לָקָֽטוּלָקָטוּלקטו׃׃׃ 16:19 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם אִ֕ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יוֹתֵ֥ריוֹתֵריותר מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו עַדעַדעד־־־בֹּֽקֶרבֹּקֶרבקר׃׃׃ 16:20 וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁמְע֣וּשָׁמְעוּשמעו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וַיּוֹתִ֨רוּוַיּוֹתִרוּויותרו אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו עַדעַדעד־־־בֹּ֔קֶרבֹּקֶרבקר וַיָּ֥רֻםוַיָּרֻםוירם תּוֹלָעִ֖יםתּוֹלָעִיםתולעים וַיִּבְאַ֑שׁוַיִּבְאַשׁויבאש וַיִּקְצֹ֥ףוַיִּקְצֹףויקצף עֲלֵהֶ֖םעֲלֵהֶםעלהם מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 16:21 וַיִּלְקְט֤וּוַיִּלְקְטוּוילקטו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בַּבֹּ֣קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר אִ֖ישׁאִישׁאיש כְּפִ֣יכְּפִיכפי אָכְל֑וֹאָכְלוֹאכלו וְחַ֥םוְחַםוחם הַשֶּׁ֖מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וְנָמָֽסוְנָמָסונמס׃׃׃ 16:22 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשִּׁשִּׁ֗יהַשִּׁשִּׁיהששי לָֽקְט֥וּלָקְטוּלקטו לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם מִשְׁנֶ֔המִשְׁנֶהמשנה שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הָעֹ֖מֶרהָעֹמֶרהעמר לָאֶחָ֑דלָאֶחָדלאחד וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו כָּלכָּלכל־־־נְשִׂיאֵ֣ינְשִׂיאֵינשיאי הָֽעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה וַיַּגִּ֖ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לְמֹשֶֽׁהלְמֹשֶׁהלמשה׃׃׃ 16:23 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם ה֚וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שַׁבָּת֧וֹןשַׁבָּתוֹןשבתון שַׁבַּתשַׁבַּתשבת־־־קֹ֛דֶשׁקֹדֶשׁקדש לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה מָחָ֑רמָחָרמחר אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֹּאפ֞וּתֹּאפוּתאפו אֵפ֗וּאֵפוּאפו וְאֵ֤תוְאֵתואת אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־תְּבַשְּׁלוּ֙תְּבַשְּׁלוּתבשלו בַּשֵּׁ֔לוּבַּשֵּׁלוּבשלו וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֹדֵ֔ףהָעֹדֵףהעדף הַנִּ֧יחוּהַנִּיחוּהניחו לָכֶ֛םלָכֶםלכם לְמִשְׁמֶ֖רֶתלְמִשְׁמֶרֶתלמשמרת עַדעַדעד־־־הַבֹּֽקֶרהַבֹּקֶרהבקר׃׃׃ 16:24 וַיַּנִּ֤יחוּוַיַּנִּיחוּויניחו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו עַדעַדעד־־־הַבֹּ֔קֶרהַבֹּקֶרהבקר כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וְלֹ֣אוְלֹאולא הִבְאִ֔ישׁהִבְאִישׁהבאיש וְרִמָּ֖הוְרִמָּהורמה לֹאלֹאלא־־־הָ֥יְתָההָיְתָההיתה בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 16:25 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אִכְלֻ֣הוּאִכְלֻהוּאכלהו הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום כִּֽיכִּיכי־־־שַׁבָּ֥תשַׁבָּתשבת הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה הַיּ֕וֹםהַיּוֹםהיום לֹ֥אלֹאלא תִמְצָאֻ֖הוּתִמְצָאֻהוּתמצאהו בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 16:26 שֵׁ֥שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִ֖יםיָמִיםימים תִּלְקְטֻ֑הוּתִּלְקְטֻהוּתלקטהו וּבַיּ֧וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֛יהַשְּׁבִיעִיהשביעי שַׁבָּ֖תשַׁבָּתשבת לֹ֥אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 16:27 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי יָצְא֥וּיָצְאוּיצאו מִןמִןמן־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לִלְקֹ֑טלִלְקֹטללקט וְלֹ֖אוְלֹאולא מָצָֽאוּמָצָאוּמצאו׃׃׃ ססס 16:28 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה עַדעַדעד־־־אָ֙נָה֙אָנָהאנה מֵֽאַנְתֶּ֔םמֵאַנְתֶּםמאנתם לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר מִצְוֺתַ֖ימִצְוֺתַימצותי וְתוֹרֹתָֽיוְתוֹרֹתָיותורתי׃׃׃ 16:29 רְא֗וּרְאוּראו כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָה֮יְהוָהיהוה נָתַ֣ןנָתַןנתן לָכֶ֣םלָכֶםלכם הַשַּׁבָּת֒הַשַּׁבָּתהשבת עַלעַלעל־־־כֵּ֠ןכֵּןכן ה֣וּאהוּאהוא נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָכֶ֛םלָכֶםלכם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשִּׁשִּׁ֖יהַשִּׁשִּׁיהששי לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם יוֹמָ֑יִםיוֹמָיִםיומים שְׁב֣וּשְׁבוּשבו ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש תַּחְתָּ֗יותַּחְתָּיותחתיו אַלאַלאל־־־יֵ֥צֵאיֵצֵאיצא אִ֛ישׁאִישׁאיש מִמְּקֹמ֖וֹמִמְּקֹמוֹממקמו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִֽיהַשְּׁבִיעִיהשביעי׃׃׃ 16:30 וַיִּשְׁבְּת֥וּוַיִּשְׁבְּתוּוישבתו הָעָ֖םהָעָםהעם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִעִֽיהַשְּׁבִעִיהשבעי׃׃׃ 16:31 וַיִּקְרְא֧וּוַיִּקְרְאוּויקראו בֵֽיתבֵיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו מָ֑ןמָןמן וְה֗וּאוְהוּאוהוא כְּזֶ֤רַעכְּזֶרַעכזרע גַּד֙גַּדגד לָבָ֔ןלָבָןלבן וְטַעְמ֖וֹוְטַעְמוֹוטעמו כְּצַפִּיחִ֥תכְּצַפִּיחִתכצפיחת בִּדְבָֽשׁבִּדְבָשׁבדבש׃׃׃ 16:32 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה זֶ֤הזֶהזה הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה יְהוָ֔היְהוָהיהוה מְלֹ֤אמְלֹאמלא הָעֹ֙מֶר֙הָעֹמֶרהעמר מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו לְמִשְׁמֶ֖רֶתלְמִשְׁמֶרֶתלמשמרת לְדֹרֹתֵיכֶ֑םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען ׀׀׀ יִרְא֣וּיִרְאוּיראו אֶתאֶתאת־־־הַלֶּ֗חֶםהַלֶּחֶםהלחם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֶאֱכַ֤לְתִּיהֶאֱכַלְתִּיהאכלתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר בְּהוֹצִיאִ֥יבְּהוֹצִיאִיבהוציאי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 16:33 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן קַ֚חקַחקח צִנְצֶ֣נֶתצִנְצֶנֶתצנצנת אַחַ֔תאַחַתאחת וְתֶןוְתֶןותן־־־שָׁ֥מָּהשָׁמָּהשמה מְלֹֽאמְלֹאמלא־־־הָעֹ֖מֶרהָעֹמֶרהעמר מָ֑ןמָןמן וְהַנַּ֤חוְהַנַּחוהנח אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְמִשְׁמֶ֖רֶתלְמִשְׁמֶרֶתלמשמרת לְדֹרֹתֵיכֶֽםלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם׃׃׃ 16:34 כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיַּנִּיחֵ֧הוּוַיַּנִּיחֵהוּויניחהו אַהֲרֹ֛ןאַהֲרֹןאהרן לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָעֵדֻ֖תהָעֵדֻתהעדת לְמִשְׁמָֽרֶתלְמִשְׁמָרֶתלמשמרת׃׃׃ 16:35 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אָֽכְל֤וּאָכְלוּאכלו אֶתאֶתאת־־־הַמָּן֙הַמָּןהמן אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה עַדעַדעד־־־בֹּאָ֖םבֹּאָםבאם אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ נוֹשָׁ֑בֶתנוֹשָׁבֶתנושבת אֶתאֶתאת־־־הַמָּן֙הַמָּןהמן אָֽכְל֔וּאָכְלוּאכלו עַדעַדעד־־־בֹּאָ֕םבֹּאָםבאם אֶלאֶלאל־־־קְצֵ֖הקְצֵהקצה אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 16:36 וְהָעֹ֕מֶרוְהָעֹמֶרוהעמר עֲשִׂרִ֥יתעֲשִׂרִיתעשרית הָאֵיפָ֖ההָאֵיפָההאיפה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain