Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 21

21:1 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה הַמִּשְׁפָּטִ֔יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תָּשִׂ֖יםתָּשִׂיםתשים לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 21:2 כִּ֤יכִּיכי תִקְנֶה֙תִקְנֶהתקנה עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד עִבְרִ֔יעִבְרִיעברי שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים יַעֲבֹ֑דיַעֲבֹדיעבד וּבַ֨שְּׁבִעִ֔תוּבַשְּׁבִעִתובשבעת יֵצֵ֥איֵצֵאיצא לַֽחָפְשִׁ֖ילַחָפְשִׁילחפשי חִנָּֽםחִנָּםחנם׃׃׃ 21:3 אִםאִםאם־־־בְּגַפּ֥וֹבְּגַפּוֹבגפו יָבֹ֖איָבֹאיבא בְּגַפּ֣וֹבְּגַפּוֹבגפו יֵצֵ֑איֵצֵאיצא אִםאִםאם־־־בַּ֤עַלבַּעַלבעל אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה ה֔וּאהוּאהוא וְיָצְאָ֥הוְיָצְאָהויצאה אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 21:4 אִםאִםאם־־־אֲדֹנָיו֙אֲדֹנָיואדניו יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־ל֣וֹלוֹלו אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה וְיָלְדָהוְיָלְדָהוילדה־־־ל֥וֹלוֹלו בָנִ֖יםבָנִיםבנים א֣וֹאוֹאו בָנ֑וֹתבָנוֹתבנות הָאִשָּׁ֣ההָאִשָּׁההאשה וִילָדֶ֗יהָוִילָדֶיהָוילדיה תִּהְיֶה֙תִּהְיֶהתהיה לַֽאדֹנֶ֔יהָלַאדֹנֶיהָלאדניה וְה֖וּאוְהוּאוהוא יֵצֵ֥איֵצֵאיצא בְגַפּֽוֹבְגַפּוֹבגפו׃׃׃ 21:5 וְאִםוְאִםואם־־־אָמֹ֤ראָמֹראמר יֹאמַר֙יֹאמַריאמר הָעֶ֔בֶדהָעֶבֶדהעבד אָהַ֙בְתִּי֙אָהַבְתִּיאהבתי אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתִּ֖יאִשְׁתִּיאשתי וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֑יבָּנָיבני לֹ֥אלֹאלא אֵצֵ֖אאֵצֵאאצא חָפְשִֽׁיחָפְשִׁיחפשי׃׃׃ 21:6 וְהִגִּישׁ֤וֹוְהִגִּישׁוֹוהגישו אֲדֹנָיו֙אֲדֹנָיואדניו אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְהִגִּישׁוֹ֙וְהִגִּישׁוֹוהגישו אֶלאֶלאל־־־הַדֶּ֔לֶתהַדֶּלֶתהדלת א֖וֹאוֹאו אֶלאֶלאל־־־הַמְּזוּזָ֑ההַמְּזוּזָההמזוזה וְרָצַ֨עוְרָצַעורצע אֲדֹנָ֤יואֲדֹנָיואדניו אֶתאֶתאת־־־אָזְנוֹ֙אָזְנוֹאזנו בַּמַּרְצֵ֔עַבַּמַּרְצֵעַבמרצע וַעֲבָד֖וֹוַעֲבָדוֹועבדו לְעֹלָֽםלְעֹלָםלעלם׃׃׃ ססס 21:7 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִמְכֹּ֥ריִמְכֹּרימכר אִ֛ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־בִּתּ֖וֹבִּתּוֹבתו לְאָמָ֑הלְאָמָהלאמה לֹ֥אלֹאלא תֵצֵ֖אתֵצֵאתצא כְּצֵ֥אתכְּצֵאתכצאת הָעֲבָדִֽיםהָעֲבָדִיםהעבדים׃׃׃ 21:8 אִםאִםאם־־־רָעָ֞הרָעָהרעה בְּעֵינֵ֧יבְּעֵינֵיבעיני אֲדֹנֶ֛יהָאֲדֹנֶיהָאדניה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־[לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֥וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) יְעָדָ֖הּיְעָדָהּיעדה וְהֶפְדָּ֑הּוְהֶפְדָּהּוהפדה לְעַ֥םלְעַםלעם נָכְרִ֛ינָכְרִינכרי לֹאלֹאלא־־־יִמְשֹׁ֥ליִמְשֹׁלימשל לְמָכְרָ֖הּלְמָכְרָהּלמכרה בְּבִגְדוֹבְּבִגְדוֹבבגדו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 21:9 וְאִםוְאִםואם־־־לִבְנ֖וֹלִבְנוֹלבנו יִֽיעָדֶ֑נָּהיִיעָדֶנָּהייעדנה כְּמִשְׁפַּ֥טכְּמִשְׁפַּטכמשפט הַבָּנ֖וֹתהַבָּנוֹתהבנות יַעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לָּֽהּלָּהּלה׃׃׃ 21:10 אִםאִםאם־־־אַחֶ֖רֶתאַחֶרֶתאחרת יִֽקַּֽחיִקַּחיקח־־־ל֑וֹלוֹלו שְׁאֵרָ֛הּשְׁאֵרָהּשארה כְּסוּתָ֥הּכְּסוּתָהּכסותה וְעֹנָתָ֖הּוְעֹנָתָהּוענתה לֹ֥אלֹאלא יִגְרָֽעיִגְרָעיגרע׃׃׃ 21:11 וְאִםוְאִםואם־־־שְׁלָ֨שׁשְׁלָשׁשלש־־־אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה לֹ֥אלֹאלא יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה לָ֑הּלָהּלה וְיָצְאָ֥הוְיָצְאָהויצאה חִנָּ֖םחִנָּםחנם אֵ֥יןאֵיןאין כָּֽסֶףכָּסֶףכסף׃׃׃ ססס 21:12 מַכֵּ֥המַכֵּהמכה אִ֛ישׁאִישׁאיש וָמֵ֖תוָמֵתומת מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 21:13 וַאֲשֶׁר֙וַאֲשֶׁרואשר לֹ֣אלֹאלא צָדָ֔הצָדָהצדה וְהָאֱלֹהִ֖יםוְהָאֱלֹהִיםוהאלהים אִנָּ֣האִנָּהאנה לְיָד֑וֹלְיָדוֹלידו וְשַׂמְתִּ֤יוְשַׂמְתִּיושמתי לְךָ֙לְךָלך מָק֔וֹםמָקוֹםמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָנ֖וּסיָנוּסינוס שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ ססס 21:14 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יָזִ֥דיָזִדיזד אִ֛ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו לְהָרְג֣וֹלְהָרְגוֹלהרגו בְעָרְמָ֑הבְעָרְמָהבערמה מֵעִ֣םמֵעִםמעם מִזְבְּחִ֔ימִזְבְּחִימזבחי תִּקָּחֶ֖נּוּתִּקָּחֶנּוּתקחנו לָמֽוּתלָמוּתלמות׃׃׃ ססס 21:15 וּמַכֵּ֥הוּמַכֵּהומכה אָבִ֛יואָבִיואביו וְאִמּ֖וֹוְאִמּוֹואמו מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 21:16 וְגֹנֵ֨בוְגֹנֵבוגנב אִ֧ישׁאִישׁאיש וּמְכָר֛וֹוּמְכָרוֹומכרו וְנִמְצָ֥אוְנִמְצָאונמצא בְיָד֖וֹבְיָדוֹבידו מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ ססס 21:17 וּמְקַלֵּ֥לוּמְקַלֵּלומקלל אָבִ֛יואָבִיואביו וְאִמּ֖וֹוְאִמּוֹואמו מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ ססס 21:18 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יְרִיבֻ֣ןיְרִיבֻןיריבן אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים וְהִכָּהוְהִכָּהוהכה־־־אִישׁ֙אִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו בְּאֶ֖בֶןבְּאֶבֶןבאבן א֣וֹאוֹאו בְאֶגְרֹ֑ףבְאֶגְרֹףבאגרף וְלֹ֥אוְלֹאולא יָמ֖וּתיָמוּתימות וְנָפַ֥לוְנָפַלונפל לְמִשְׁכָּֽבלְמִשְׁכָּבלמשכב׃׃׃ 21:19 אִםאִםאם־־־יָק֞וּםיָקוּםיקום וְהִתְהַלֵּ֥ךְוְהִתְהַלֵּךְוהתהלך בַּח֛וּץבַּחוּץבחוץ עַלעַלעל־־־מִשְׁעַנְתּ֖וֹמִשְׁעַנְתּוֹמשענתו וְנִקָּ֣הוְנִקָּהונקה הַמַּכֶּ֑ההַמַּכֶּההמכה רַ֥קרַקרק שִׁבְתּ֛וֹשִׁבְתּוֹשבתו יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן וְרַפֹּ֥אוְרַפֹּאורפא יְרַפֵּֽאיְרַפֵּאירפא׃׃׃ ססס 21:20 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יַכֶּה֩יַכֶּהיכה אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־עַבְדּ֜וֹעַבְדּוֹעבדו א֤וֹאוֹאו אֶתאֶתאת־־־אֲמָתוֹ֙אֲמָתוֹאמתו בַּשֵּׁ֔בֶטבַּשֵּׁבֶטבשבט וּמֵ֖תוּמֵתומת תַּ֣חַתתַּחַתתחת יָד֑וֹיָדוֹידו נָקֹ֖םנָקֹםנקם יִנָּקֵֽםיִנָּקֵםינקם׃׃׃ 21:21 אַ֥ךְאַךְאך אִםאִםאם־־־י֛וֹםיוֹםיום א֥וֹאוֹאו יוֹמַ֖יִםיוֹמַיִםיומים יַעֲמֹ֑דיַעֲמֹדיעמד לֹ֣אלֹאלא יֻקַּ֔םיֻקַּםיקם כִּ֥יכִּיכי כַסְפּ֖וֹכַסְפּוֹכספו הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ ססס 21:22 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִנָּצ֣וּיִנָּצוּינצו אֲנָשִׁ֗יםאֲנָשִׁיםאנשים וְנָ֨גְפ֜וּוְנָגְפוּונגפו אִשָּׁ֤האִשָּׁהאשה הָרָה֙הָרָההרה וְיָצְא֣וּוְיָצְאוּויצאו יְלָדֶ֔יהָיְלָדֶיהָילדיה וְלֹ֥אוְלֹאולא יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה אָס֑וֹןאָסוֹןאסון עָנ֣וֹשׁעָנוֹשׁענוש יֵעָנֵ֗שׁיֵעָנֵשׁיענש כַּֽאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יָשִׁ֤יתיָשִׁיתישית עָלָיו֙עָלָיועליו בַּ֣עַלבַּעַלבעל הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וְנָתַ֖ןוְנָתַןונתן בִּפְלִלִֽיםבִּפְלִלִיםבפללים׃׃׃ 21:23 וְאִםוְאִםואם־־־אָס֖וֹןאָסוֹןאסון יִהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה וְנָתַתָּ֥הוְנָתַתָּהונתתה נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש תַּ֥חַתתַּחַתתחת נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 21:24 עַ֚יִןעַיִןעין תַּ֣חַתתַּחַתתחת עַ֔יִןעַיִןעין שֵׁ֖ןשֵׁןשן תַּ֣חַתתַּחַתתחת שֵׁ֑ןשֵׁןשן יָ֚דיָדיד תַּ֣חַתתַּחַתתחת יָ֔דיָדיד רֶ֖גֶלרֶגֶלרגל תַּ֥חַתתַּחַתתחת רָֽגֶלרָגֶלרגל׃׃׃ 21:25 כְּוִיָּה֙כְּוִיָּהכויה תַּ֣חַתתַּחַתתחת כְּוִיָּ֔הכְּוִיָּהכויה פֶּ֖צַעפֶּצַעפצע תַּ֣חַתתַּחַתתחת פָּ֑צַעפָּצַעפצע חַבּוּרָ֕החַבּוּרָהחבורה תַּ֖חַתתַּחַתתחת חַבּוּרָֽהחַבּוּרָהחבורה׃׃׃ ססס 21:26 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יַכֶּ֨היַכֶּהיכה אִ֜ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־עֵ֥יןעֵיןעין עַבְדּ֛וֹעַבְדּוֹעבדו אֽוֹאוֹאו־־־אֶתאֶתאת־־־עֵ֥יןעֵיןעין אֲמָת֖וֹאֲמָתוֹאמתו וְשִֽׁחֲתָ֑הּוְשִׁחֲתָהּושחתה לַֽחָפְשִׁ֥ילַחָפְשִׁילחפשי יְשַׁלְּחֶ֖נּוּיְשַׁלְּחֶנּוּישלחנו תַּ֥חַתתַּחַתתחת עֵינֽוֹעֵינוֹעינו׃׃׃ ססס 21:27 וְאִםוְאִםואם־־־שֵׁ֥ןשֵׁןשן עַבְדּ֛וֹעַבְדּוֹעבדו אֽוֹאוֹאו־־־שֵׁ֥ןשֵׁןשן אֲמָת֖וֹאֲמָתוֹאמתו יַפִּ֑יליַפִּיליפיל לַֽחָפְשִׁ֥ילַחָפְשִׁילחפשי יְשַׁלְּחֶ֖נּוּיְשַׁלְּחֶנּוּישלחנו תַּ֥חַתתַּחַתתחת שִׁנּֽוֹשִׁנּוֹשנו׃׃׃ פפפ
21:28 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִגַּ֨חיִגַּחיגח שׁ֥וֹרשׁוֹרשור אֶתאֶתאת־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש א֥וֹאוֹאו אֶתאֶתאת־־־אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה וָמֵ֑תוָמֵתומת סָק֨וֹלסָקוֹלסקול יִסָּקֵ֜ליִסָּקֵליסקל הַשּׁ֗וֹרהַשּׁוֹרהשור וְלֹ֤אוְלֹאולא יֵאָכֵל֙יֵאָכֵליאכל אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂר֔וֹבְּשָׂרוֹבשרו וּבַ֥עַלוּבַעַלובעל הַשּׁ֖וֹרהַשּׁוֹרהשור נָקִֽינָקִינקי׃׃׃ 21:29 וְאִ֡םוְאִםואם שׁוֹר֩שׁוֹרשור נַגָּ֨חנַגָּחנגח ה֜וּאהוּאהוא מִתְּמֹ֣למִתְּמֹלמתמל שִׁלְשֹׁ֗םשִׁלְשֹׁםשלשם וְהוּעַ֤דוְהוּעַדוהועד בִּבְעָלָיו֙בִּבְעָלָיובבעליו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִשְׁמְרֶ֔נּוּיִשְׁמְרֶנּוּישמרנו וְהֵמִ֥יתוְהֵמִיתוהמית אִ֖ישׁאִישׁאיש א֣וֹאוֹאו אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה הַשּׁוֹר֙הַשּׁוֹרהשור יִסָּקֵ֔ליִסָּקֵליסקל וְגַםוְגַםוגם־־־בְּעָלָ֖יובְּעָלָיובעליו יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 21:30 אִםאִםאם־־־כֹּ֖פֶרכֹּפֶרכפר יוּשַׁ֣תיוּשַׁתיושת עָלָ֑יועָלָיועליו וְנָתַן֙וְנָתַןונתן פִּדְיֹ֣ןפִּדְיֹןפדין נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יוּשַׁ֖תיוּשַׁתיושת עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 21:31 אוֹאוֹאו־־־בֵ֥ןבֵןבן יִגָּ֖חיִגָּחיגח אוֹאוֹאו־־־בַ֣תבַתבת יִגָּ֑חיִגָּחיגח כַּמִּשְׁפָּ֥טכַּמִּשְׁפָּטכמשפט הַזֶּ֖ההַזֶּההזה יֵעָ֥שֶׂהיֵעָשֶׂהיעשה לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ 21:32 אִםאִםאם־־־עֶ֛בֶדעֶבֶדעבד יִגַּ֥חיִגַּחיגח הַשּׁ֖וֹרהַשּׁוֹרהשור א֣וֹאוֹאו אָמָ֑האָמָהאמה כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף ׀׀׀ שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שְׁקָלִ֗יםשְׁקָלִיםשקלים יִתֵּן֙יִתֵּןיתן לַֽאדֹנָ֔יולַאדֹנָיולאדניו וְהַשּׁ֖וֹרוְהַשּׁוֹרוהשור יִסָּקֵֽליִסָּקֵליסקל׃׃׃ ססס 21:33 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִפְתַּ֨חיִפְתַּחיפתח אִ֜ישׁאִישׁאיש בּ֗וֹרבּוֹרבור א֠וֹאוֹאו כִּֽיכִּיכי־־־יִכְרֶ֥היִכְרֶהיכרה אִ֛ישׁאִישׁאיש בֹּ֖רבֹּרבר וְלֹ֣אוְלֹאולא יְכַסֶּ֑נּוּיְכַסֶּנּוּיכסנו וְנָֽפַלוְנָפַלונפל־־־שָׁ֥מָּהשָׁמָּהשמה שּׁ֖וֹרשּׁוֹרשור א֥וֹאוֹאו חֲמֽוֹרחֲמוֹרחמור׃׃׃ 21:34 בַּ֤עַלבַּעַלבעל הַבּוֹר֙הַבּוֹרהבור יְשַׁלֵּ֔םיְשַׁלֵּםישלם כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף יָשִׁ֣יביָשִׁיבישיב לִבְעָלָ֑יולִבְעָלָיולבעליו וְהַמֵּ֖תוְהַמֵּתוהמת יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ ססס 21:35 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִגֹּ֧ףיִגֹּףיגף שֽׁוֹרשׁוֹרשור־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־שׁ֥וֹרשׁוֹרשור רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו וָמֵ֑תוָמֵתומת וּמָ֨כְר֜וּוּמָכְרוּומכרו אֶתאֶתאת־־־הַשּׁ֤וֹרהַשּׁוֹרהשור הַחַי֙הַחַיהחי וְחָצ֣וּוְחָצוּוחצו אֶתאֶתאת־־־כַּסְפּ֔וֹכַּסְפּוֹכספו וְגַ֥םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הַמֵּ֖תהַמֵּתהמת יֶֽחֱצֽוּןיֶחֱצוּןיחצון׃׃׃ 21:36 א֣וֹאוֹאו נוֹדַ֗ענוֹדַענודע כִּ֠יכִּיכי שׁ֣וֹרשׁוֹרשור נַגָּ֥חנַגָּחנגח הוּא֙הוּאהוא מִתְּמ֣וֹלמִתְּמוֹלמתמול שִׁלְשֹׁ֔םשִׁלְשֹׁםשלשם וְלֹ֥אוְלֹאולא יִשְׁמְרֶ֖נּוּיִשְׁמְרֶנּוּישמרנו בְּעָלָ֑יובְּעָלָיובעליו שַׁלֵּ֨םשַׁלֵּםשלם יְשַׁלֵּ֥םיְשַׁלֵּםישלם שׁוֹר֙שׁוֹרשור תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשּׁ֔וֹרהַשּׁוֹרהשור וְהַמֵּ֖תוְהַמֵּתוהמת יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ ססס 21:37 כִּ֤יכִּיכי יִגְנֹֽביִגְנֹביגנב־־־אִישׁ֙אִישׁאיש שׁ֣וֹרשׁוֹרשור אוֹאוֹאו־־־שֶׂ֔השֶׂהשה וּטְבָח֖וֹוּטְבָחוֹוטבחו א֣וֹאוֹאו מְכָר֑וֹמְכָרוֹמכרו חֲמִשָּׁ֣החֲמִשָּׁהחמשה בָקָ֗רבָקָרבקר יְשַׁלֵּם֙יְשַׁלֵּםישלם תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשּׁ֔וֹרהַשּׁוֹרהשור וְאַרְבַּעוְאַרְבַּעוארבע־־־צֹ֖אןצֹאןצאן תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשֶּֽׂההַשֶּׂההשה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain